• No results found

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Registerförteckning Märsta Okinawa Karate-do

Märsta Okinawa Karate-do, organisationsnummer 802430-0900, hädanefter benämnd föreningen, är skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter där föreningen är personuppgiftsansvarig eller

personuppgiftsbiträde.

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig

Föreningens kontaktuppgifter:

Märsta Okinawa Karate-do Telefon: 076-791 57 55

E-post: kyudokan1@gmail.com

Föreningsadministration

Ändamål med behandling Roller/behörigheter, grupper, utmärkelser, avgifter, kommunikation, träningsaktiviteter, bokföring, styrelsemöten, årsmöten, kontaktuppgifter till målsmän.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och betalningsinformation samt information om eventuell sjukdom eller skada.

Mottagare Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra mottagare utanför föreningen. Enskilda medlemmar inom föreningen exempelvis styrelsemedlemmar och föreningens revisor kan motta information om t.ex.

medlemsregister, bokföring och budget som kan innehålla personuppgifter.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Bidrag och statligt stöd (LOK-stöd) Gemensamt

personuppgiftsansvarig

Sveriges Riksidrottsförbund (RF), föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Ansökan om bidrag och statligt stöd för idrottsverksamheten. Föreningen ansöker om LOK-

stöd genom närvaroregistrering.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

(2)

Bidrag och statligt stöd (LOK-stöd)

Mottagare RF, föreningens hemkommun.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifter registreras inför varje

ansökningsperiod som sker två gånger per år.

Därefter ansvarar RF för gallring av personuppgifterna inom LOK-stödsapplikationen när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår.

RF genomför ändamålsbedömning årligen.

Statistik och uppföljning Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SF (Specialidrottsförbund, i vårt fall Svenska Karateförbundet och Stockholms Karateförbund), SISU, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Ex. sammanställning av statistik, tävlingsrekord, uppföljning av projekt.

Kategorier av personuppgifter Kön, postnummer, ålder,

idrottskoppling.

Mottagare SCB, Centrum för Idrottsforskning och ev. andra organisationer som föreningen använder vid framtagande av statistik eller uppföljning.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid En bedömning ska göras utifrån varje enskild statistiksammanställning och uppföljning.

Föreningen ansvarar för gallring av personuppgifterna när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår.

Utbildning Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SISU, SF, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Administrering av utbildningar arrangerade av föreningen. En del av utbildningarna är statsbidragsfinansierade utbildningar som anordnas av exempelvis SISU Idrottsutbildarna eller Svenska Karateförbundet.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer kön, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, medlemskoppling.

Mottagare Som utångspunkt skickas uppgifterna inte till externa mottagare.

(3)

Utbildning

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid RF och SISU är ansvariga för gallring av

personuppgifter i Utbildningsmodulen i IdrottOnline, och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter inom ramen för utbildning kvarstår.

Publicering av material på sociala medier och föreningens hemsida

Ändamål med behandling Uppvisande och marknadsföring av föreningens verksamhet, exempelvis tränings- och tävlingsverksamhet.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, bilder, tävlingsresultat, föreningsaktiviteter på föreningens hemsida www.shorinjiryu.nu, föreningens Facebook sida www.facebook.com/okinawashorinjiryu och föreningens You tube kanal www.youtube.com/okinawashorinjiryu.

Mottagare Uppgifterna överförs inte till andra mottagare utöver publicering på hemsida och/eller sociala medier.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje land kan tillgodogöra sig information som publicerats på hemsida och/eller sociala medier i den digitala världen.

Lagringstid Föreningen är ansvarig för gallring av

personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

Behandling av personuppgifter i e-post Ändamål med behandling Föreningen kan komma att behandla

personuppgifter i e-post för föreningsadministration, hantering av medlemskap i föreningen, deltagande i föreningens tränings- eller tävlingsverksamhet, administrering av utbildningar arrangerade av föreningen, beställning av t.ex. dräkter och kläder samt för kontakt med medlem.

Kategorier av personuppgifter Namn, personnummer, kontaktuppgifter, medlemskoppling, tävlingsresultat, information om beställning av dräkter, kläder etc.

Mottagare Som utgångspunkt inga mottagare som är tredje part i förhållande till den registrerade och ev.

personuppgiftsbiträden. Föreningen tillhandahåller inte aktivt personuppgifter till externa mottagare via e-post.

(4)

Behandling av personuppgifter i e-post Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt.

Föreningen är ansvarig för att vidta utökade säkerhetsåtgärder vid eventuella tredjelandsöverföringar eller vid mejlkorrespondens med personer som vistas i tredje land.

Lagringstid Personuppgifter i e-post ska raderas snarast möjligt.

Om föreningen har ändamål och laglig grund att behandla personuppgifter som inkommit via e-post ska uppgifterna som utgångspunkt snarast möjligt överföras till det system där de hör hemma, till exempel ett licenshanteringssystem eller system för föreningens adminstration. Därefter ska e-

postmeddelandet raderas.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

Meddelandetjänst

Ändamål med behandling Föreningen kan komma att behandla personuppgifter i samband med användandet och administration avseende meddelandetjänst t.ex.

sms-grupp eller chat app för kommunikation inom föreningen mellan medlemmar.

Kategorier av personuppgifter Namn, kontaktuppgifter, gruppindelning.

Mottagare Medlemmar i föreningen. Som utgångspunkt inga mottagare som är tredje part i förhållande till den registrerade och ev. personuppgiftsbiträden.

Föreningen tillhandahåller inte aktivt personuppgifter till externa mottagare via meddelandejänster.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt.

Föreningen är ansvarig för att vidta utökade säkerhetsåtgärder vid eventuella tredjelandsöverföringar eller vid mejlkorrespondens med personer som vistas i tredje land.

Lagringstid Personuppgifter i meddelandetjänst ska raderas snarast möjligt. Om föreningen har ändamål och laglig grund att behandla personuppgifter som inkommit via meddelandetjänst ska uppgifterna som utgångspunkt snarast möjligt överföras till det system där de hör hemma, till exempel medlemsregister.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

Publicering av material på Idrott Online Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SF och föreningen.

(5)

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Medlemsregister, ansökan om LOK stöd (bidrag), och närvaroregistrering. Bilder kan publiceras på föreningens sida på Idrott Online för information och

marknadsföring av föreningen och aktiviteter.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, bilder, personnummer, adress, kontaktuppgifer, information om målsman (för omyndiga medlemmar), föreningsaktiviteter.

Mottagare RF, SF och föreningen.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Svenska Lag Gemensamt

personuppgiftsansvarig

Föreningen är personuppgiftsansvarig. Svenska Lag agerar som personuppgiftsbiträde åt föreningen.

Dataskyddsombud Styrelsen eller utsedd person i föreningen.

Ändamål med behandling Medlemsregister, ansökan om LOK stöd (bidrag), och närvaroregistrering. Bilder kan publiceras på föreningens sida på svenskalag.se för information och marknadsföring av föreningen och aktiviteter.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, bilder, personnummer, adress, kontaktuppgifer, information om målsman (för omyndiga medlemmar), föreningsaktiviteter.

Mottagare Svenska Lag, RF, SF, föreningen (inklusive enskilda medlemmar i föreningen), svenska staten och Sigtuna kommun avseende ansökan om LOK bidrag.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Graderingsregister Gemensamt

personuppgiftsansvarig

Föreningen.

Dataskyddsombud Styrelsen eller utsedd person i föreningen.

Ändamål med behandling Graderingsregister för att föra information om medlemmarnas grader och graderingar.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer, adress och kontaktuppgifer.

Mottagare Som utångspunkt skickas uppgifterna inte till externa mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m. Personuppgifter avseende

gradering/graderingsregistret kan överföras till Japan (Okinawa, Hitoshi Oyakawa senseis organisation).

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är

(6)

nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Licenshantering Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SF, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Administrering av tävlingslicenser. Föreningen har f.n. inga medlemmar med tävlingslicenser per 2018-05-21, men det kan hända att någon medlem

erhåller tävlingslicens i framtiden.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid

tävlingsarrangemang.

Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje land. SF och/eller föreningen ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid Personuppgifter inom licenshantering kan hanteras när det finns en aktiv licens kopplad till individen.

Om individens licens blir inaktiv, oberoende av anledning, måste föreningen och SF bedöma om ändamålet med behandlingen kvarstår. Föreningen och SF ansvarar gemensamt för att genomföra den bedömningen årligen.

Säkerhetsåtgärder Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.

Tävlingsadminstration Gemensamt

personuppgiftsansvarig

Föreningen, SF (vid tävling anordnad av Svenska Karateförbundet),

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Tävlingsadministrering, inbegripet arrangering av tävling och resultatrapportering. Hittills har tävlingar endast genomförts inom föreningen och då har ingen information överförts till RF eller SF.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid

tävlingsarrangemang. Vid tävling enbart inom

(7)

Tävlingsadminstration

föreningen är mottagare andra medlemmar inom föreningen.

Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje land, t.ex. vid tävling i Okinawa. Föreningen och/eller SF ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder Föreningen och/eller SF är ansvarig för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som anlitas vid tävlingsarrangemang. Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen är skyldig att, i den mån det är möjligt, redogöra för vidtagna tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i registerförteckningen. Föreningen är skyldig att vidta åtgärder som bidrar till en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av föreningens tekniska möjligheter, vad det kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga personuppgifterna är.

Föreningens tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder återfinns i:

 integritetspolicyn

 åtgärdsplanen för personuppgiftsincidenter

 instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter

 instruktioner för behandling av ostrukturerat material

 instruktioner av upprättandet av personuppgiftsbiträdesavtal Alla policys, planer och instruktioner är en sammantagen redogörelse för hur föreningen arbetar både tekniskt och organisatoriskt med dataskydd.

Tekniska säkerhetsåtgärder i system

RF ansvarar för att de funktioner som föreningen nyttjar i IdrottOnline efterlever kraven i dataskyddsförordningen. RF arbetar aktivt med att utveckla IdrottOnline.

Exempelvis har IdrottOnline nya tekniska funktioner för att tillgodose individens rättigheter, exempelvis kan individen:

 generera ett registerutdrag för uppgifter inom IdrottOnline

 exportera sina uppgifter (dataportabilitet)

 begära utträde/att bli borttagen från ett medlemsregister

(8)

 se om det finns aktiva integrationer kopplat till organisationer där individen är medlem.

 läsa om syfte och behandling som sker inom IdrottOnline (rätt till information)

 uppdatera sina kontaktuppgifter (rätt till rättelse).

Vid användning av andra externa system är föreningen ansvarig för att

behandlingen av personuppgifter efterlever kraven i dataskyddsförordningen.

References

Related documents

Detta medför sammantaget att om en byggnad som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, utan enbart av äldre planer, behöver inte fastighetsägaren anmäla eller

uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period

Ändamål med behandling Ansökan om bidrag för deltagande i kurser, andra arrangemang, event, seminarier och liknande Kategorier av personuppgifter Kontaktuppgifter, namn, adress,

Kategorier av personuppgifter Namn, personnummer kön, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, medlemskoppling, specialkost, övriga hjälpmedel för att tillgodogöra sig

www.rf.se/personuppgifter Ändamål med behandling Administrering av föreningens grupper, ekonomi, utbildningar, föräldrakommittéer, ideella åtaganden Kategorier av personuppgifter

Lagringstid Förbundet och/eller föreningen är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller

Lagringstid Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter

Lagringstid Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår..

§10 RÄTTSLIG ÅTGÄRD BETRÄFFANDE HYRESOBJEKTET Skulle under hyrestiden rättslig åtgärd vidtagas beträffande Hyresobjektet, såsom utmätning eller kvarstad, eller

Personuppgifterna som behandlas har lämnats av den enskilde Laglig grund: Myndighetsutövning och uppgifter. av

The study sought definitions of open data and open government used in Sweden and statements of intent presented in political decisions and strategic documents within the City

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödig dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.  Artikel 17 Rätt

Vi behandlar dina uppgifter när det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dig förmåner, personligt anpassade erbjudanden och aktiviteter enligt det avtal som du har ingått

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutöv- ning, och även för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse enligt lag. Vilka kommer att

Genom skriftlig ansökan kan du få ytterligare information om hur dina per- sonuppgifter behandlas eller om du vill att dessa skall ändras.

En kopia på den här blanketten kommer, enligt 17 § förvaltningslagen, att skickas till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som du angett orsakar störningen. Uppgifter

AO tar idag inte hänsyn till hur andra produkter inom samma varugrupp säljer när en specifik vara är på kampanj, intervjuobjekt 1 påpekar att systemet idag inte klarar av att

Some of these programs, namely Mechanical Engineering Technology , Metallurgical Engineering Technology , Music, and Music Education, appear in the reconm1endations

Detta skulle innebära för mig att jag måste tillhöra två olika föreningar, om jag ska delta på olika aktiviteter -samtidigt som jag kanske vill vara med i en aktivitet i

Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller

Med hänsyn till att föreningen Svenska Cykelstäder har en agenda i linje med den av kommunfullmäktige 2015-06-11, § 70, antagna policyn för Sollentuna kommuns trafik-

Enligt förslaget till stadgar är föreningens syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms län som plats för högre studier och forskning.