• No results found

Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena och ger en kvartalsvis kupong beroende av STIBOR och ett fast procentuellt tillägg.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena och ger en kvartalsvis kupong beroende av STIBOR och ett fast procentuellt tillägg."

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Återvunnet

framgångskoncept

FRÅN ET T LITET KONTOR

i Göteborg såg den 23-årige ynglingen Sten Allan Olsson värdet i det andra slängde. Genom att återvinna metall, lump och rågummi byggde han sakta men säkert upp Stenasfä- ren. Det var först efter att Sten Allan byggde ett fungerande fartyg ur tre skrotade skutor som Stena även började inrikta sig på transport av såväl passagerare som varor. Stenasfären är idag verksam inom många olika affärsområden, från rederi till fastigheter och teknik.

Räntebevis Stena 112 ger en exponering mot Stena Aktiebolag 75 och ger en kvartalsvis kupong beroende av STIBOR och ett fast procentuellt tillägg.

Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant

Räntebevis Stena

TECKNAS SENAST 2 nOvembeR

Kategori Certifikat

Kapitalskydd Nej

Emittent Société Générale

Emittentrating S&P A/Moody’s A2

Löptid ca 5 år

Kreditexponering Stena Aktiebolag

Teckningskurs 100%

Indikativ årlig kupong 3 mån Stibor +5,25%

Foto: Gerry Johansson/Link Image

(2)

R ä n t e b e v i s s t e n a

Dagens historiskt låga räntenivåer ger låg avkastning i ett traditionellt räntesparande. Intres- set för alternativa ränteplaceringar, såsom företagsobligationer, har där- för ökat. Räntebevis ger samma typ av exponering som företagsobligationer men erbjuds i mindre handelsposter.

Räntebevis Stena är en femårig pla- cering med koppling till den svenska rederi- och fastighetskoncernen Stena Aktiebolag. Räntebeviset utbetalar en kupong som består av den rörliga STI- BOR-räntan samt ett procentuellt fast tillägg om indikativt 5,25 procent per år. Kupongerna utbetalas kvartalsvis så länge ingen kredithändelse inträffar.

Historisk data

Diagrammet ovan visar historisk utveckling** för kostnaden att köpa skydd mot betalningsinställelse i Referensbolaget, sk Credit Default Swap, de senaste 4 åren.

Siffrorna anger baspunkter (hundradelar av procent). Observera att historisk ut- veckling inte är någon garanti för framtida utveckling. (**Se sista sidan.) Källa:

Bloomberg.

Diagrammet ovan visar historisk utveckling** för 3 mån STIBOR de senaste fem åren uttryckt i baspunkter (hundradelar av procent). Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. (**Se sista sidan.) Källa: Bloomberg.

0 1 2 3 4 5 6

sep-12

sep-09 sep-11

sep-07 sep-08 sep-10

3 mån STIBOR 0

250 500 750 1000 1250 1500

sep-12

sep-09 sep-10 sep-11

sep-08

Stena Aktiebolag 5 y EUR Credit Default Swap

Plus och minus

Små handelsposter i svenska kronor.

Kvartalsvis kupongutbetalning så länge ingen kredithändelse inträffar.

Högre avkastning än traditionellt rän- tesparande.

Produkten är inte kapitalskyddad. Hela eller delar av det investerade beloppet kan gå förlorat vid en kredithändelse.

Högre risk än traditionellt räntesparande.

Underliggande tillgång

investment GRaDe

AAA Absolut högsta kvalitet Svenska staten Aaa AA Högsta kvalitet Nordea, Handelsbanken Aa

A Hög kvalitet ABB, Vattenfall A

BBB Ganska hög kvalitet Ericsson, Electrolux Baa specul ative GRaDe (HiGH YielD)

BB Något spekulativt Stora Enso Ba

B Spekulativt Delta Air Lines B

CCC Klart spekulativt Clear Channel Caa

CC Mycket spekulativt Grekland Ca

C Nära betalningsinställelse C

D Har ställt in betalningarna Lehman Brothers - Jämförbar rating från Moody´s Kreditbetyg

S&P-rating Förklaring Exempel

Kreditbetyg

Vad som definieras som kredithändelse avgörs inte av Erik Penser Bankaktiebolag utan av emittenten, baserat på ett regelverk fastställt av ISDA, International Swaps and Derivatives Association. Följande händelser, som beskrivs närmare i de slutliga villkoren, utgör exempel på kredithändelser:

Utebliven betalning - Referensbolag underlåter

att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld på minst 1 miljon amerikanska dollar.

Rekonstruktion (omläggning av skulder) - Ref-

erensbolag omförhandlar villkoren avseende en finansiell skuld om minst motsvarande 10 mil- joner amerikanska dollar till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell styrka.

Insolvensförfarande - Referensbolag försätts i

konkurs, träder i likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande.

Kredithändelse Ett Räntebevis baseras på kreditrisken i ett eller flera bolag under en

förutbestämd löptid. Med kreditrisk menas risken att bolaget inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden. Avkastningen i räntebeviset utgörs av kvartalsvisa kupongutbetalningar som består av den rörliga 3 mån STIBOR-räntan samt ett procentuellt fast tillägg. Detta tillägg är olika stort för olika räntebevis och beror bland annat på bolagets kreditrisk. Ett räntebevis som är kopplat till ett eller flera bolag med högre kreditrisk ger normalt ett högre fast procentuellt tillägg än ett eller flera bolag som har lägre kreditrisk. Om ingen kredithändelse sker under produktens löptid utbetalas kupongen under hela löptiden och det nominella beloppet när löptiden är slut.

STIBOR-räntan

STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate)

är ett snitt av de utlåningsräntor banker er-

bjuder varandra för utlåning på den svenska

marknaden. Räntan används som en referen-

sränta vid derivathandel.

(3)

Räkneexempel

¹I räkneexemplet har 3 mån STIBOR satts till oförändrad under hela löptiden på 1,7%

(spotkurs 2012-09-13) för att visualisera potentiell avkastning. Observera att kupongen fördelas på fyra kvartalsvisa utebetalningar. Räkneexemplet visar hypotetiska* utfall för en investering om 10 Räntebevis, totalt investerat belopp 102 000 kr inkl courtage.

exempel 1 inGa kReDitHänDelseR

1 3 M STIBOR¹ plus 5,25% 6 950 kr

2 3 M STIBOR¹ plus 5,25% 6 950 kr

3 3 M STIBOR¹ plus 5,25% 6 950 kr

4 3 M STIBOR¹ plus 5,25% 6 950 kr

5 3 M STIBOR¹ plus 5,25% 6 950 kr

Totalt utbetalda kuponger 34 750 kr

Återbetalningsbeloppet inklusive tidigare utbetalda kuponger 134 750 kr

Effektiv årsavkastning 5,73%

Utbetald kupong

År Kupongnivå

Utbetald kupong År

RiskeR

Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaf- fenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen.

En investering i den Strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande risk- faktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag (”EPB”) samt på www.penser.se.

Kreditrisk

Certifikatet är emitterat av Société Générale. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Société Générale. Med kreditrisk menas risken att emit- tenten av den Strukturerade produkten inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren därmed att förlora delar av eller hela sin investering oavsett hur underliggande marknad har ut- vecklats under löptiden. Société Générale. har vid publikationens upp- rättande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg:

A från Standard & Poor’s och A2 från Moody’s.

Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningså- taganden. Emittentens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under produkternas löptid. Mer information om emit- tenten finns i emittentens Slutliga villkor och Grundprospekt.

Ett innehav av den Strukturerade produkten omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

I Räntebeviset tar du utöver en kreditrisk på emittenten även en kreditrisk på Referensbolaget. Stena AB har vid publikationens upprät- tande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: BB från Standard & Poor’s och B2 (Senior Unsecured Debt) från Moody’s.

På återbetalningsdagen avgörs återbetalningsbeloppet av eventuellt in- träffad kredithändelse avseende Referensbolaget. Om en kredithändelse inträffar utbetalas ett justerat återbetalningsbelopp som understiger nominellt belopp. Detta innebär att du kan förlora hela eller delar av ditt investerade belopp.

Marknadsrisk

En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påver- kas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat un- derliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Denna produkt är främst avsedd att innehas till åter- betalningsdagen och priset innan återbetalningsdagen kan avvika från utvecklingen för referenstillgången. Värdet kan också påverkas av för- ändringar i legala förutsättningar.

Icke kapitalskyddad

Produkten är inte kapitalskyddad. Som anges i Grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referens- tillgången, och delar av eller hela det placerade beloppet kan gå förlorat i händelse av en för produkten negativ utveckling.

Likviditetsrisk

En Strukturerad produkt är i första hand avsedd som ett långsiktigt spa- randealternativ. EPB avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i de Strukturerade produkterna. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissa pe- rioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt.

Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Emittenten kan i vissa begrän- sade situationer lösa in produkten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet.

Valutarisk

Certifikatet ges ut i svenska kronor. Det innebär att en försvagning av utländsk valuta inte direkt påverkar avkastningen negativt för produkten.

Omvänt så kommer en förstärkning av utländsk valuta inte heller direkt att påverka avkastningen för produkten positivt.

Kupongnivå

exempel 2 kReDitHänDelse kvaRtal tRe åR fYRa

1 3 M STIBOR¹ plus 5,25% 6 950 kr

2 3 M STIBOR¹ plus 5,25% 6 950 kr

3 3 M STIBOR¹ plus 5,25% 6 950 kr

4 Kredithändelse tredje kvartalet ger två utbetalda kuponger 3 475 kr

Total utbetalda kuponger 24 325 kr

Vid hypotetiskt återvinningsbelopp om 30% av nominellt belopp blir

totalt utbetalda kuponger plus återvinningsbeloppet 54 325 kr

Effektiv årsavkastning -11,84%

Hur beräknas återbetalat belopp?

Vilket belopp som kommer att återbetalas beror främst på två faktorer:

Kupongen

Eventuell kredithändelse

Kupongen Kupongen i ett Räntebevis består av två delar, 3 mån STIBOR-räntan och ett fast procentuellt tillägg. STIBOR-räntan är en rörlig ränta och kan både stiga och sjunka under löptiden. Det fasta procentuella tillägget fastställs på Startdagen. Om ingen kredithän- delse inträffar utbetalas kupongen kvartalsvis under hela löptiden. På Återbetalningsdagen återbetalas nominellt belopp och den sista ku- pongen. Se räkneexempel till höger.

Eventuell kredithändelse Om en kredithän-

delse inträffar upphör kupongen att utbetalas

omedelbart för resten av löptiden. Totalt åter-

betalat belopp utgörs då av samtliga utbetalda

kuponger fram till kredithändelsen plus ett

återvinningsbelopp. Återvinningsbeloppet

fastställs normalt utifrån marknadsvärdet på

det underliggande bolagets skuldförbindelser

i samband med kredithändelsen. Återvinnings-

beloppet kommer att understiga nominellt be-

lopp och utbetalas på Återbetalningsdagen.

(4)

Referensbolaget

Stena Aktiebolag är ett svenskt privatägt holdingbolag som ägs till 100%

av Sten A Olsson med familj. Bolaget ingår i Stenasfären, som sedan start 1939 har utvecklats till en internationell koncern med verksamhet över stora delar av världen. I bolaget ingår bland annat Stena Line, ett av världens största färjerederier, och Stena Drilling, en av världens främsta aktörer inom utveckling och konstruktion av oljeborriggar.

Stena Aktiebolag har totalt 15 300 anställda, varav 45% i Sverige. Under 2011 redovisade Stena Aktiebolag totala intäkter på drygt 28 mdr SEK och ett resultat före skatt på 2,8 mdr SEK.

Trots den ekonomiska turbulensen under senare tid har Stena Aktiebo- lag haft stabila marginaler, tack vare en väl diversifierad produktportfölj.

Tuffare förutsättningar inom Rederiverksamheten har kompenserats av god lönsamhet inom affärsområdena Offshore Drilling och Fastigheter, där den senare står för ett stabilt och förutsägbart kassaflöde.

Källor: Bloomberg och Stena Aktiebolag

maRknaDsl äGet

Under de två senaste åren, 2011 och 2012, har BNP-tillväxten varit högre i Sverige än globalt, vilket inte hänt tidigare under 2000-talet. Under första halvåret 2012 har tillväx- ten dämpats i takt med att den svagare globala tillväxten medfört vikande efterfrågan på svenska exportvaror och att industriföreta- gen dragit ned på lagren. Mellan första halvåren 2011 och 2012 ökade BNP med 1,3 procent, vilket är en påtaglig dämpning jämfört med 2011 men ändå en klart högre tillväxt än nästan alla övriga EU-länder och klart bättre än vad prognosmakarna förutspådde i början av året.

Den svenska ekonomin kommer att påverkas av eurokrisen även under de närmaste åren, men till skillnad från flertalet övriga OECD-länder har vi en liten, avtagande statsskuld. Det medför att Sverige inte behöver strama åt finanspolitiken som flera länder måste göra. Tvärtom väntas regeringen föreslå stimulanser på ca 50 miljarder kronor för 2013-2014 i den budgetproposition som presenteras den 20 september. Det talar för att Sverige kommer fortsätta ha en klart bättre tillväxt än de flesta andra EU-länder de närmast kommande åren. Det kan även nämnas att Sverige är världens fjärde mest konkurrenskraftiga land 2012-2013, enligt World Economic Forum. Endast Schweiz, Singapore och Finland ligger före.

Källa: Erik Penser Bankaktiebolag

Affärsområde Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK)

Färjelinjer 9 700 -366

Offshore drilling 8 107 2 100

Rederi 2 595 -182

Fastigheter 2 368 1 286

Adactum 4 732 172

Finans/övrigt 10 35

(5)

Försäljning innan återbetalningsdagen

Den Strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Aktuell kurs kommer även att finnas tillgänglig på www.penser.se.

Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närva- rande är courtaget 0,5 procent på likvidbeloppet.

Strukturerad produkt

En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med varie- rande inriktningar och risknivåer.

Strukturerade produkter med kapitalskydd erbjuder en möjlighet till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med kapi- talskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och en option på vald marknad. Med kapitalskydd menas att emittenten på åter- betalningsdagen åtar sig att återbetala det nominella beloppet.

Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat på olika sätt. Certifikat är inte ett kapitalskyddat finansiellt instrument.

En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkast- ning.

Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursupp- gången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen.

Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet till högre avkastning men ingår inte i kapitalskyddet.

Se Risker för mer information.

VIKTIGT

Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag på 08-463 8040.

This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any un- derlying index/fund or its third party licensors.

Symboler

Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre ka- tegorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer För mer information om symbolerna se www.penser.se.

Ränta Strategi Marknad Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant

(6)

Viktig information

Anmälan sändes till:

Erik Penser Bankaktiebolag Box 7405

103 91 Stockholm Viktig dokumentation

Emittentens:

Grundprospekt

Slutliga villkor

Erik Penser Bankaktiebolags:

Marknadsföringsbroschyr

Teckningsanmälan

Investerare uppmanas ta del av den vik- tiga dokumentationen innan beslut om investering tas. Materialet finns tillgäng- ligt på www.penser.se eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag.

Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, 103 91 Stockholm Tel: 08 463 80 40, Fax: 08 678 80 03 struktureradeprodukter@penser.se, www.penser.se

Produkt

I broschyren presenteras följande produkt:

Räntebevis Stena 1275 ISIN-kod: SE0004839876

Produkterna erbjuds av Erik Penser Bankaktiebo- lag (publ)

Emittent: Société Générale.

Lägsta Teckningsbelopp

Lägsta Teckningsbelopp per produkt är 50 000 kr, därutöver i nominella poster om 10 000 kr.

Courtage

2 procent på totalt investerat belopp Förvaring

Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag.

Alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut.

Kupong

Kupongen i ett Räntebevis består av två delar, 3 mån STIBOR-räntan och ett fast procentuellt til- lägg. STIBOR-räntan är en rörlig ränta och kan både stiga och sjunka under löptiden. Det fasta procentuella tillägget kommer att fastställas efter teckningstidens slut på startdagen. Alla fasta pro- centuella tillägg i texten är indikativa och baseras på marknadsförhållanden som råder vid publikationens upprättande. Det fasta procentuella tillägget kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar. Indikativt fast procentu- ellt tillägg är 5,25% per år. Certifikatet kommer att ställas in om inte det fasta procentuella tillägget fastställs till lägst gränsvärdet 3% per år.

*Räkneexempel

Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den Strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkast- ning baserat på hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Kupongen.

**Historisk utveckling

Information markerad med ** avser historisk infor- mation. Investerare bör notera att räkneexempel (*) och historisk utveckling (**) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den Strukturerade pro- duktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren.

Clearing

Euroclear Sweden AB Inregistrering

Emittenten avser att inregistrera produkten vid NASDAQ OMX Stockholm AB. För inregistrering krävs godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Erik Penser Bankaktiebolag avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i den Strukturerade Produk- ten.

Emissionsvolym

Minst 25 miljoner kr i respektive produkt. Erbju- dandet av denna produkt kan komma att återkal- las i det fall att emissionsvolymen understiger 25 miljoner kr.

Fullföljande/Begränsning

Erbjudandet kan komma att återkallas eller begrän- sas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs el- ler försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknads- förutsättningar som försvårar möjligheterna att ge- nomföra erbjudandet. EPB och Emittenten har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information se Slutliga villkor.

Marknadsföring

Denna broschyr utgör endast marknadsföring. In- formationen i denna broschyr grundas på informa- tion från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. Emittenten tar inget ansvar för mate- rialet i denna broschyr. Fullständig information om emittenten och erbjudandet kan endast fås genom att ta del av Grundprospekt och Slutliga villkor.

EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppda- teringar kommer att publiceras på www.penser.se Rådgivning

Om den aktuella Strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste all- tid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna

broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt ut- gör investeringsrådgivning. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten ur hans eller hennes eget perspektiv al- ternativt rådgöra med sina professionella rådgivare.

En investering i den Strukturerade produkten är endast passande för investerare som har tillräck- lig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egen- skaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.Vare sig EPB eller Emittenten åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation.

Beskattning

Den Strukturerade produkten är föremål för be- skattning. Strukturerade produkter där underlig- gande marknader är aktier eller aktieindex beskat- tas som delägarrätter dvs på samma sätt som aktier.

Strukturerade produkter där avkastningen beror av utvecklingen för valutor eller kupongränta beskat- tas som fordringsrätter dvs på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare.

Arvode

På Startdag placering fastställs villkoren för den Strukturerade produkten och likvid inklusive cour- tage betalas på sista betalningsdag. Därefter tillkom- mer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den Strukturerade produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa dist- ributörer. Enligt EPB:s bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvali- tet, t ex genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det stri- der mot EPB:s förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till distributörer. EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode mot- svarande cirka 0,5–1,0, dock maximalt 1,2 procent per år av den Strukturerade produktens pris under antagandet att produkten behålls till ordinarie åter- betalningsdag. Arvodet ska bland annat täcka kost- nader för riskhantering, produktion och distribution.

Arvodet är inkluderat i den Strukturerade produk- tens pris. Exempel: Vid köp av en aktieindexobliga- tion på 10 000 kronor med 3 års löptid tillkommer courtage á 2 % (200 kronor). Köpeskillingen blir således 10 200 kronor. Arrangörsarvodet, som är inkluderat i aktieindexobligationens pris, uppgår till 0,5–1,2 % per år (50-120 kronor) vilket ger en total ersättning till arrangören på 350-560 kronor.

Observera att storleken på arrangörsarvodet kan vara större eller mindre än i exemplet beroende på produktens konstruktion och löptid. Kontakta EPB för ytterligare information.

Selling restrictions

The Notes have not been and will not be registe- red under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. per- sons. EPB has agreed that neither itself nor any subsidiary of EPB will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons.

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not parti- cipating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DI- RECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RE- SIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S.

PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION Svenska Fondhandlareföreningen

EPB är medlem av Svenska Fondhandlareförening- en som antagit en branschkod för vissa Strukture- rade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare www.fondhandlarna.se/struktprod

tiDspl an

24 sep 12 Första teckningsdag 2 nov 12 Sista teckningsdag 6 nov 12 Avräkningsnotor sänds ut 15 nov 12 Sista betalningsdag 22 nov 12 Startdag placering

4 jan 18 Slutdag placering 20 jan 18 Återbetalningsdag

(7)

Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM Fax 08 678 80 03 Tel 08 463 80 40 www.penser.se Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 556031-2570

EMISSION Nr 8 2012 Sista teckningsdag 2 nov Sista betalningsdag 15 nov

JAG ÖNSKAR SÄLJA

Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost.

kr i kr i

kr i kr i

Försäljningslikviden skall överföras till Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av ovan sålda värdepapper hos

Bank: Kontonummer: Bank: Depå/VP-kontonummer:

JAG ÖNSKAR KÖPA

Lägsta nominella belopp per produkt 50 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr.

ISIN-kod Nominellt belopp Investerat belopp

Autocall BRIC 1280 Plus Minus Express SE0004840262 st á 10 000 kr kr

Autocall BRIC 1281 Step Down SE0004840536 st á 10 000 kr kr

Sprinter Guld 1283 SE0004840213 st á 10 000 kr kr

Sprinter Next 11 1282 SE0004811214 st á 10 000 kr kr

Räntebevis Stena 1275 SE0004839876 st á 10 000 kr kr

Räntebevis Stena 3 år 1274 SE0004839868 st á 10 000 kr kr

Räntebevis Stora Enso 1276 SE0004839850 st á 10 000 kr kr

Totalt investerat belopp kr

Courtage, 2% av totalt investerat belopp kr

Totalt likvidbelopp kr

INFORMATION

Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning. Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband med lämnad Investe- ringsrådgivning.

Undertecknad är medveten om och bekräftar att:

Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande

fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr.

(Vänligen se www.penser.se)

Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s mark-

nadsföringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB utan jag har självständigt bedömt lämpligheten av en investering i emissionen.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det

nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bin- dande framför likvidbeloppet.

Anmälan är bindande.

Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet

och kraven under detta avsnitt.

DEPÅ/ KONTONUMMER

Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis.

Bank/ Fondkommissionär Depånummer VP-kontonummer

ISK-nummer Vid försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer

Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för.

Teckningsanmälan Strukturerade produkter

Certifikat - ej kapitalskyddade produkter

NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER

Namn Person-/organisationsnummer

Postadress Postnummer Ort

Telefon (dagtid) E-postadress

Ort och datum Underskrift Namnförtydligande

Marknadskontakt Undertecknad ger härmed angiven marknadskontakt rätt att

erhålla information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med omedelbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktie- bolag. Ja Nej

EPB anteckning

(8)

TIDSPL AN

24 sep 12 Första teckningsdag 2 nov 12 Sista teckningsdag 6 nov 12 Avräkningsnotor sänds ut 8 nov 12 Startdag placering 15 nov 12 Sista betalningsdag

Erbjuds av: Erik Penser Bankaktiebolag (publ)

Samtliga produkter är kapitalskyddade

För en utförlig beskrivning av erbjudandet hänvisas till www.penser.se där marknadsföringsbroschyr, Grundprospekt samt Slutliga villkor finns.

Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM Fax 08 678 80 03 Tel 08 463 80 40 www.penser.se Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 556031-2570

Sprinter Next 11 1282 3 År

Emittent Morgan Stanley B.V.

Teckningsbelopp per Certifikat 10 000 kr Barriär på Slutdagen 50%

Indikativ deltagandegrad 1,5

Underliggande tillgång Indonesien, Mexico, Sydkorea, Turkiet

Kapitalskydd Nej

Autocall BRIC 1280 Plus Minus Express 1-5 År

Emittent SGA Société Générale Acceptance N.V.

Teckningsbelopp per Certifikat 10 000 kr Indikativ ackumulerande kupong 10%

Barriär för kupong 50%

Barriär för förtida inlösen 80%

Barriär på Slutdagen 50%

Underliggande tillgångar 4 index

Kapitalskydd Nej

Räntebevis Stora Enso 1276 ca 5 År

Emittent Société Générale

Teckningsbelopp per Certifikat 10 000 kr

Indikativ årlig kupong 3 mån STIBOR + 3,25%

Underliggande tillgång Stora Enso Oyj

Kapitalskydd Nej

Räntebevis Stena 3 år 1274 ca 3 År

Emittent Société Générale

Teckningsbelopp per Certifikat 10 000 kr

Indikativ årlig kupong 3 mån STIBOR + 2,75%

Underliggande tillgång Stena Aktiebolag

Kapitalskydd Nej

Autocall BRIC 1281 Step Down 1-3 År

Emittent SGA Société Générale Acceptance N.V.

Teckningsbelopp per Certifikat 10 000 kr Indikativ ackumulerande kupong 10%

Barriär för kupong 90%/60%/50%

Barriär för förtida inlösen 90%/60%/50%

Barriär på Slutdagen 50%

Underliggande tillgångar 4 index

Kapitalskydd Nej

Sprinter Guld 1283 2 År

Emittent Morgan Stanley B.V.

Teckningsbelopp per Certifikat 10 000 kr Barriär på Slutdagen 70%

Indikativ deltagandegrad 1,4 vid uppgång upp till 50%

0,1 (garanterad) vid uppgång över 50%

Underliggande tillgång GOLDLNPM Index

Kapitalskydd Nej

Räntebevis Stena 1275 ca 5 År

Emittent Société Générale

Teckningsbelopp per Certifikat 10 000 kr

Indikativ årlig kupong 3 mån STIBOR + 5,25%

Underliggande tillgång Stena Aktiebolag

Kapitalskydd Nej

References

Related documents

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas genom att kontakta Erik

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas genom att kontakta Erik