• No results found

En lättnad för ekonomin. Autocall Europa Plus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "En lättnad för ekonomin. Autocall Europa Plus"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant

Kategori Certifikat

Kapitalskydd Nej

Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

Garant BNP Paribas S.A.

Garantrating S&P A+/Moody’s A1 Underliggande tillgång Ett index och ett valutapar

Löptid 1–5 år

Barriär för förtida inlösen 100%

Barriär för ackumulerande kupong 100%

Riskbarriär på slutdagen 70%

Teckningskurs 100%

Indikativ ackumulerande kupong 12%

D E N B I L L I G A I M P O R T E N

av koppar gjorde att de redan enorma koppar plåtarna som handlades med i 1600-talets Sverige bara blev större och större för att matcha värdet gentemot silvret. De tunga plåtarna blev rejält osmidiga att hantera för köpmännen vilket ledde till att Sveriges första bank – Stockholm Banco – började byta in kopparn mot pap- perslappar som fungerade som kvittens. Europas första sedel var född.

Likt Stockholm Banco förenklade handeln på 1600-talet så stimulerar Europeiska Centralbanken ekonomin genom att underlätta tillgången på pengar. Autocall Europa Plus 1514 baseras på två underliggande till- gångar: ett europeiskt aktieindex samt valutakursen euron mot den amerikanska dollarn.

Autocall

Europa Plus

TECKNAS SENAST 27 FEBRUARI

En lättnad

för ekonomin

Foto: Scanpix

(2)

A U T O C A L L E U R O P A P L U S

De senaste årens svaga utlåning till företag och hushåll har haft negativa effekter på investeringar, konsumtion och tillväxt i EMU-området. Under sommaren vidtog ECB därför åtgärder för att öka bankutlåningen till den privata sek- torn i syfte att stärka tillväxten, något som ytterligare förstärktes med hös- tens räntesänkning januari månads kvantitativa lättnader. Den höga ar- betslösheten i EMU-området inne- bär samtidigt att ECB väntas lämna styrräntan oförändrad under över- siktlig framtid, och vi ser tecken på att köpkraft och konsumtion tilltar.

Samtidigt har tillgångsköpen avslu- tats i USA och en räntehöjning väntas under 2015, vilket troligen kommer leda till en fortsatt försvagning av EMU-områdets gemensamma valuta gentemot dollarn.

Autocall Europa Plus löser in i förtid och utbetalar en ackumulerande ku- pong om indikativt 12 procent, dock lägst 9 procent, om EMU-områdets aktieindex Eurostoxx 50 stigit vid en årlig observation, samtidigt som eu- ron försvagas mot den amerikanska dollarn.

Låg ränta och stimulanser från ECB upp- muntrar företagens investeringsvilja och hushållens konsumtion, vilket bör leda till stigande tillväxt.

Skillnader i penningpolitk mellan USA och EMU bör leda till en försvagning av euron gentemot dollarn, vilket förbättrar de euro- peiska företagens konkurrenskraft.

Fortsatt osäkerhet kring tillväxten i Eu- ropa kan skapa oro på marknaderna.

Placeringen är inte kapitalskyddad, och delar av eller hela det placerade beloppet kan gå förlorat vid negativ utveckling.

100% Startkurs

Årlig avläsning av utvecklingen i underliggande tillgångar från placering- ens Startdag.

Förtida inlösen och kupongutbetalning

Automatisk inlösen och Teckningsbeloppet plus en ackumulerande kupong om indikativt 12% återbetalas då samtliga underliggande tillgångar ligger på 100% av startkurs eller bättre vid en avläsning.

Ackumulerande kupong

Har någon av tillgångarna sjunkit vid en avläsning betalas ingen kupong ut det året. Istället ackumuleras den och utbetalas om tillgångarna når över Barriär för förtida inlösen och kupong vid en kommande avläsning.

Riskbarriär på slutdagen

Om placeringen inte har lösts in i förtid och underliggande aktieindex har fallit med mer än 30% på slutdagen, återbetalas Teckningsbeloppet mins- kat med nedgången i index. I annat fall återbetalas minst Teckningsbelop- pet. På slutdagen påverkas produkten endast av en nedgång i aktieindex, en eventuell förändring i valutakurs påverkar då ej återbetalat belopp.

70%

Produktens barriärnivåer Plus och minus

Diagrammet ovan visar historisk utveckling** för Eurostoxx 50 de senaste 5 åren.

Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. (**

Se sista sidan) Källa: Bloomberg Finance L.P.

0 50 100 150

jan-15 jan-14

jan-12 jan-10

Euro Stoxx 50

jan-11 jan-13

Historisk utveckling

Diagrammet ovan visar historisk utveckling** för valutakursen USD/EUR de senaste 5 åren. En uppåtgående kurva innebär att euron försvagats mot dollarn. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. (** Se sista sidan) Källa: Bloomberg Finance L.P.

90 100 110 120 130

jan-15 jan-14

jan-12 jan-10

Valutakursen USD/EUR

jan-11 jan-13

För vem passar placeringen?

Placeringen passar dig som tror på positiv

eller oförändrad utveckling i de underliggan-

de tillgångarna. Risken för försämrad global

konjunktur är dock viktig att ha i åtanke, samt

att hela eller delar av teckningsbeloppet kan

gå förlorat vid kraftig nedgång i det underlig-

gande aktieindexet. Du är också medveten om

att ett köp av produkten innebär en kreditrisk

på emittenten och garanten.

(3)

RISKER

Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaf- fenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen.

En investering i den Strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande risk- faktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer åter- finns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag (”EPB”) samt på www.penser.se.

Kreditrisk

Denna Strukturerade produkt emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issu- ance B.V. och garanteras av BNP Paribas. Ett köp innebär att investeraren tar en kreditrisk på emittenten och garanten. Med kreditrisk menas risken att emittenten och garanten av obligationen inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten och garanten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren därmed att förlora delar av eller hela sin investering oavsett hur underliggande marknad har utveck- lats under löptiden. BNP Paribas har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: A+ från Standard

& Poor’s och A1 från Moody’s. Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden. Garantens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under produkternas löptid. Mer infor- mation om emittenten finns i emittentens Grundprospekt. Ett innehav av en Strukturerad produkt omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Marknadsrisk

En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, mark- nadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Denna produkt är främst avsedd att innehas till återbetalningsdagen och priset innan återbetalningsdagen kan avvika från utvecklingen för underliggande index. Värdet kan också påverkas av förändringar i legala förutsättningar. Investeringen kan inte ge

någon avkastning utöver en eventuell kupong eller kupongerna. Om Risk- barriären på slutdagen har nåtts för underliggande index erhåller investe- raren Teckningsbeloppet minskat med nedgången i underliggande index från Startdagen och investeraren kan förlora hela sitt investeringsbelopp.

Konstruktionsrisk

Oavsett utvecklingen för underliggande tillgång eller tillgångar kan av- kastningen inte bli större än storleken på en kupongutbetalning eller flera kupongutbetalningar. Avkastningen påverkas alltid enbart av den underlig- gande tillgång med sämst utveckling vid varje observationstillfälle vilket innebär att investerare inte tar del av de övriga underliggande tillgångarnas mer förmånliga utveckling. Produkten är inte återbetalningsskyddad. Som anges i grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och delar av eller hela det placerade beloppet kan gå förlorat i händelse av en för produkten negativ utveckling.

Likviditetsrisk

Den Strukturerade produkten är i första hand avsedd att hållas till förfall. Erik Penser Bankaktiebolag kommer, under normala mark- nadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certi- fikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för Certi- fikaten. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage.

Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in pro- dukten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet.

Valutarisk

Avkastningen påverkas av valutakursförändringar mellan euron och dol- larn. Det innebär att en förstärkning av euron mot dollarn då påverkar möjligheten till avkastning negativt.

Hur beräknas återbetalat belopp?

Certifikatets avkastning beror på utvecklingen för de underliggande tillgångarna. Utvecklingen är den procentuella förändringen mellan kursen för respektive tillgång på den aktuella observa- tionsdagen och startkursen.

• Barriär för förtida inlösen och ackumulerande kupong 100%

• Riskbarriär på slutdagen 70%

År 1-4 Vid positiv utveckling (över eller lika med 100 procent av startkursen) för samtliga tillgångar på en Observationsdag löser Certi- fikatet in i förtid och utbetalar en kupong plus eventuella ackumulerade kuponger om indikativt 12 procent samt Teckningsbeloppet.

Ackumulerande kupong Har någon av till- gångarna på en Observationsdag en negativ ut- veckling som understiger 100 procent av start- kursen ackumuleras kupongen och utbetalas om samtliga tillgångar överstiger barriären vid en kommande observationsdag.

Slutdagen Senast på slutdagen förfal- ler Certifikatet. Om båda tillgångarna har en positiv utveckling återbetalas en kupong om indikativt 12 procent plus ackumulerade ku- ponger om indikativt 12 procent per år samt Teckningsbeloppet. Om aktieindex har en ne- gativ utveckling men överstiger Riskbarriär på slutdagen återbetalas Teckningsbeloppet,

Räkneexempel

Räkneexemplet* visar eventuella utfall för en investering om 10 Certifikat, totalt investerat belopp 102 000 kr inkl courtage. Kupongen i exemplet ovan är indikativ.

År

Utveckling över eller lika med Barriär för förtida inlösen och

ackumulerande kupong Utbetald kupong

Totalt Återbetalat belopp Utveckling över

riskbarriär på slutdagen EXEMPEL 1 - FÖRTIDA INLÖSEN ÅR 3

1 Nej - -

2 Nej - -

3 Ja - 36 000 136 000 kr 10,1%

EXEMPEL 2 - ÅTERBETALNING ÅR 5

1 Nej - -

2 Nej - -

3 Nej - -

4 Nej - -

5 Ja Ja 60 000 kr 160 000 kr 9,4%

Vid en utveckling på -60%, och inga kuponger utbetalats under löptiden:

5 Nej Nej - 40 000 kr -17,1%

men eventuella ackumulerade kuponger erhålls ej. Om aktieindex har en negativ utveckling på 30 procent eller mer på slutdagen återbetalas Teck- ningsbeloppet reducerat med nedgången i aktieindex och eventuella acku- mulerade kuponger erhålls ej. Hela Teckningsbeloppet kan därmed förloras.

Vid en negativ utveckling på slutdagen påverkas produkten endast av en nedgång i aktieindex. En eventuell förändring i valutakurs påverkar då ej återbetalat belopp.

År Utbetald kupong

Totalt Återbetalat belopp Utveckling över

riskbarriär på slutdagen Utveckling över eller lika

med Barriär för förtida inlösen och

ackumulerande kupong Effektiv års-

avkastning Effektiv års- avkastning

(4)

M A RK N A D S L ÄG E T

Efter att ha sjunkit sex kvartal i rad så steg BNP i EMU-länderna under de tre sista kvartalen 2013 och första kvartalet 2014. Samtidigt har de stora underskotten i de offentliga finanserna minskat påtagligt och de tidigare underskotten i bytes- balansen har vänts till ganska stora överskott. Mellan första och an- dra kvartalet 2014 bröts dock uppgången, då krisen i Ukraina bland annat medförde att investeringskonjunkturen i Tyskland dämpades vilket även påverkade en del andra länder negativt. Den senaste må- nadens framåtblickande indikatorer, som barometerindikatorn och inköpsindex, tyder dock på att tillväxten kom tillbaka under slutet av 2014 och väntas fortsätta upp under början av 2015. Finanspoli- tiken inom EMU blir i stort sett neutral 2015 och 2016, efter stora åtstramningar de senaste åren. Dessutom kommer ECB fortsätta stötta återhämtningen, med en styrränta på rekordlåga 0,05 procent under flera år framöver. ECB stöttar också återhämtningen med långfristiga refinansieringstransaktioner för att öka bankutlåningen till hushåll och företag och introducerade i januari kvantitativa lätt- nader på 60 miljarder euro per månad. Det stora oljeprisfallet med- för att inflationen sjunker ytterligare vilket bidrar till en påtaglig ökning av hushållens köpkraft såväl 2015 som 2016. Under andra halvåret 2015 väntas USA och Storbritannien höja sina styrräntor vilket troligen medför att euron försvagas ytterligare mot USD och GBP, vilket är positivt för industrins konkurrenskraft.

Källa: Erik Penser Bankaktiebolag

Underliggande tillgångar Europa Euro Stoxx 50 Index

Består av 50 stora bolag från 12 länder i eurozonen.

Antal aktier: 50 st

Hemsida: http://www.stoxx.com

Valutapar Växelkursen EUR/USD

Valutakursen EUR/USD uttrycker antalet amerikanska dollar (USD) per 1 euro (EUR). När växelkursen minskar innebär det färre antal USD per EUR och således en starkare dollar mot euron, och vice versa om växelkursen stiger. Den europeiska centralbanken (ECB) fastställer dagligen ett antal växelkurser och EUR/USD är en av dessa.

Hemsida: http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

(5)

Försäljning före återbetalningsdagen

Den Strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Aktuell kurs kommer även att finnas tillgänglig på www.penser.se.

Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt vid var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närva- rande är courtaget 2,0 procent på likvidbeloppet under första löptidsåret, därefter 0,5 procent.

Strukturerad produkt

En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med va- rierande inriktningar och risknivåer.

Strukturerade produkter med kapitalskydd erbjuder en möjlighet till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med ka- pitalskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och en option på vald marknad. Med kapitalskydd menas att emittenten på återbetalningsdagen åtar sig att återbetala hela det nominella beloppet.

Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat på olika sätt. Ett Certifikat är inte ett kapitalskyddat finansiellt instru- ment, men det kan ha Återbetalningsskydd, vilket innebär att emittenten åtagit sig att återbetala en viss del av det nominella beloppet.

En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkast- ning. En Marknadswarrant är inte ett kapitalskyddat eller återbetal- ningsskyddat finansiellt instrument.

Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursupp- gången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen.

Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet till högre avkastning men ingår inte i kapitalskyddet.

Se Risker för mer information.

Symboler

Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre ka- tegorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer För mer information om symbolerna se www.penser.se.

Ränta Strategi Marknad Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant

VIKTIGT

Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag på 08-463 8040.

This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any un-

derlying index/fund or its third party licensors.

(6)

Viktig information

Anmälan sändes till:

Erik Penser Bankaktiebolag Box 7405

103 91 Stockholm

Viktig dokumentation Emittentens:

• Grundprospekt

• Slutliga villkor

Erik Penser Bankaktiebolags:

• Marknadsföringsbroschyr

• Teckningsanmälan

Investerare uppmanas ta del av den vik- tiga dokumentationen innan beslut om investering tas. Materialet finns tillgäng- ligt på www.penser.se eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag.

Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, 103 91 Stockholm Tel: 08 463 80 40, Fax: 08 678 80 03 struktureradeprodukter@penser.se, www.penser.se

Produkt

I broschyren presenteras följande produkt:

Autocall Europa Plus 1514 ISIN-kod: SE0006732277

Produkterna erbjuds av Erik Penser Bankaktie- bolag (publ)

Emittent/Garant: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V./BNP Paribas S.A.

Lägsta Teckningsbelopp

Lägsta Teckningsbelopp per produkt är 10 000 kr, därutöver i poster om 10 000 kr.

Courtage

2 procent på totalt investerat belopp Förvaring

Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag.

Alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut.

Kupong

Kupongen kommer att fastställas efter teckningsti- dens slut på Startdag placering (2015-03-11). Alla kuponger i texten är indikativa och baseras på mark- nadsförhållanden som råder vid publikationens upp- rättande. Kupongen kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar så som tex förändringar i svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) för den eller de underliggande tillgång- arna. Indikativ kupong är 12% per år. Certifikatet kommer att ställas in om inte kupongen fastställs till lägst gränsvärdet 9% per år.

Återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/

kupongutbetalningsdag

Med återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/

kupongutbetalningsdag avses tidigaste tidpunkt för återbetalningsdag/ kupongutbetalningsdag enligt emittentens Grundprospekt och tillämpliga Slut- liga villkor, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sverige AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner.

Barriär

Barriär för förtida inlösen: Startkurs x 1,0, d v s 100 procent av respektive tillgångs officiella stängnings- kurs på Startdag placering (2015-03-11).

Barriär för ackumulerande kupong: Startkurs x 1,0, d v s 100 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering (2015-03-11).

Riskbarriär på slutdagen: Startkurs x 0,70, d v s 70 procent av aktieindex officiella stängningskurs på Startdag placering (2015-03-11).

*Räkneexempel

Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den Strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkast- ning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer.

**Historisk utveckling

Information markerad med ** avser historisk information. Investerare bör notera att räkne- exempel (*) och historisk utveckling (**) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den Strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren.

Clearing

Euroclear Sweden AB Inregistrering

Emittenten avser att inregistrera produkten vid NASDAQ OMX Stockholm AB. För inregist- rering krävs godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Erik Penser Bankaktiebolag av- ser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i den Struk- turerade produkten.

Emissionsvolym

Minst 20 miljoner kr. Erbjudandet av denna pro- dukt kan komma att återkallas i det fall att emis- sionsvolymen understiger 20 miljoner kr.

Fullföljande/Begränsning

Erbjudandet kan komma att återkallas eller begrän- sas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs el- ler försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknads- förutsättningar som försvårar möjligheterna att ge- nomföra erbjudandet. EPB och Emittenten har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information se Slutliga villkor.

Marknadsföring

Denna broschyr utgör endast marknadsföring.

och grundas på information från allmänt tillgäng- liga källor vilka bedömts tillförlitliga. Emittenten tar inget ansvar för materialet i denna broschyr.

Fullständig information om emittenten och erbju- dandet finns i Grundprospekt och Slutliga villkor.

EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppda- teringar kommer att publiceras på www.penser.se Rådgivning

Om den aktuella Strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt ut- gör investeringsrådgivning. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten alternativt rådgöra med sina profes- sionella rådgivare. Vare sig EPB eller Emittenten åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå ge- nom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation.

Beskattning

Den Strukturerade produkten är föremål för beskattning. Strukturerade produkter där un- derliggande marknader är aktier eller aktieindex beskattas som aktier. Strukturerade produkter där avkastningen beror av utvecklingen för valutor beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares in- dividuella omständigheter.

Arvode

På Startdagen fastställs villkoren för den Struk- turerade produkten och likvid inklusive courtage betalas senast på sista betalningsdag. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter el- ler avgifter vid återbetalning. Om den Struktu- rerade produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa distributörer. Enligt EPB:s bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden.

Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden nor- malt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB är skyldigt att informera om arvoden från emit- tenter och arvoden till distributörer. EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode mot- svarande cirka 0,5–1,0, dock maximalt 1,2 pro- cent per år av den Strukturerade produktens pris under antagandet att produkten behålls till ordi- narie återbetalningsdag. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den Struktu- rerade produktens pris. Den totala ersättningen för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. Observera att storleken på arrangörsarvodet kan variera beroende på pro- duktens konstruktion och löptid. Kontakta EPB för ytterligare information. Maximalt arvode vid ett investerat belopp på 10 000 kronor i Autocall Europa Plus 1514 med 5 års löptid:

Courtage: 2%

(betalas utöver investerat belopp) 200 kr Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år (inkluderat i investerat belopp) 600 kr

Totalt 800 kr

Selling restrictions

The Notes have not been and will not be regis- tered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. EPB has agreed that neither itself nor any subsidiary of EPB will offer, sell or de- liver any Notes within the United States or to U.S. persons.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

Svenska Fondhandlareföreningen - SPIS EPB är medlem av Svenska Fondhandlarefören- ingen och Strukturerade produkter i Sverige (SPIS) som antagit en branschkod för vissa Strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för inne- hållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare www.

strukturerade.se

TIDSPL AN

26 jan 14 Första teckningsdag 27 feb 15 Sista teckningsdag 5 mar 15 Avräkningsnotor sänds ut 11 mar 15 Sista betalningsdag 11 mar 15 Startdag placering

20 mar 15 Emissionsdag och Planerad notering 11 mar 16 Observationsdag år 1

13 mar 17 Observationsdag år 2 12 mar 18 Observationsdag år 3 11 mar 19 Observationsdag år 4 11 mar 20 Slutdag placering 20 mar 20 Återbetalningsdag

(7)

JAG ÖNSKAR SÄLJA

Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost.

kr i kr i

Försäljningslikviden skall överföras till

Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av ovan sålda värdepapper hos

Bank: Kontonummer: Bank: Depå/VP-kontonummer:

JAG ÖNSKAR KÖPA

Lägsta nominella belopp per produkt 10 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr.

ISIN-kod Investerat belopp

Aktieobligation Leading Brands 1508 SE0006732269 kr

Sprinter Asien 1509 SE0006082459 kr

Smart Bonus Sverige 1510 SE0006082434 kr

Autocall USA Online Månadsvis 1511 SE0006732624 kr

Autocall USA Konsumtion 1512 Combo SE0006732137 kr

Autocall Svensk Export 1513 Combo SE0006732319 kr

Autocall Europa Plus 1514 SE0006732277 kr

Autocall Global 1515 Combo SE0006732426 kr

Autocall Oljebolag 1516 Maximal SE0006732673 kr

Räntebevis Stena 1517 SE0006732327 kr

Totalt investerat belopp kr

Courtage, 2% av totalt investerat belopp kr

Totalt likvidbelopp kr

DEPÅ/ KONTONUMMER

Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis.

Bank/ Fondkommissionär Depånummer VP-kontonummer

ISK-nummer Vid försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer

Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för.

NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER

Namn Person-/organisationsnummer

Postadress Postnummer Ort

Telefon (dagtid) E-postadress

Ort och datum Underskrift Namnförtydligande

Rådgivare Undertecknad ger härmed angiven rådgivare rätt att erhålla

information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med ome- delbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag.

Ja Nej

EPB anteckning

Teckningsanmälan Certifikat

Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM I struktureradeprodukter@penser.se I Fax 08 678 80 03 Tel 08 463 80 40 I www.penser.se

Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 556031-2570

EMISSION NR 2 2015 Sista teckningsdag 27 feb Sista betalningsdag 11 mar

UNDERTECKNAD ÄR MEDVETEN OM OCH BEKRÄFTAR ATT:

• Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande

• fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr.

(Vänligen se www.penser.se)

• Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s marknads- föringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB.

• Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet och kraven under detta avsnitt.

• Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bin- dande framför likvidbeloppet.

• Anmälan är bindande.

• Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning.

Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband med lämnad Investeringsrådgivning.

OBLIGATORISKA UPPGIFTER

Obligatoriska bakgrundsfrågor med anledning av regler kring kundkännedom och passandebedömning.

I det fall att du tecknar för en juridisk persons räkning ska namnen på de eventuella personer

som äger 25% eller mer av den juridika personen anges här: Bor du utomlands och har under det senaste året haft en hög politisk eller statlig post utanför Sverige eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning? JA NEJ Är syftet med placeringen annat än att få avkastning på kapitalet, specificera det i så fall nedan: Varifrån kommer pengarna som skall investeras?

Arv/gåva Sparande Pension Fastighetsförsäljning Annat:

1 Är du bekant med strukturerade placeringsprodukter med liknande konstruktion som ovan valda produkter? JA NEJ 2 Har du de senaste fem åren investerat i strukturerade placeringsprodukter vid mer än ett tillfälle? JA NEJ 3 Har du utbildning, eller har/ tidigare haft ett yrke som är relevant för förståelsen av risken i ovan produkter? JA NEJ Om du svarat nej på mer än en av frågorna 1-3 ovan kan inte EPB bedöma att produkten är passande för dig. Vill du ändå genomföra transaktionen? JA NEJ

References

Related documents

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas genom att kontakta Erik

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas genom att kontakta Erik