• No results found

Markteknisk undersökningsrapport, MUR (2 MB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Markteknisk undersökningsrapport, MUR (2 MB)"

Copied!
27
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK

GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS

GRANSKNINGSKOPIA

2016-11-11

(2)

Tyréns AB Lasarettsgatan 13 891 33 Örnsköldsvik

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2016-11-11

UPPDRAG 272663, Umfors Geoteknisk undersökning Titel på rapport: Gränslöst Köpcenter Umfors

Status: Granskningskopia

Datum: 2016-11-11

MEDVERKANDE

Beställare: Gränslöst Köpcenter Kontaktperson: Ludvig Öberg

Konsult: Tyréns AB

Uppdragsansvarig: Sara Forsgren, Tyréns AB Handläggare: Sara Forsgren, Tyréns AB Kvalitetsgranskare: Tobias Sundqvist, Tyréns AB REVIDERINGAR

Revideringsdatum ÅR-MÅN-DAG

Version: Namn, Företag

Initialer: Namn, Företag

(3)

Uppdrag: 272663, Umfors Geoteknisk undersökning 2016-11-11

Beställare: Gränslöst köpcenter Granskningskopia

O:\ume\272663\G\_Text\MUR.docx

3(8)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 OBJEKT OCH ÄNDAMÅL ... 5

2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN ... 5

3 STYRANDE DOKUMENT ... 5

4 GEOTEKNISK KATEGORI ... 5

5 ARKIVMATERIAL ... 6

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN ... 6

6.1 TOPOGRAFI ... 6

6.2 YTBESKAFFENHET ... 6

6.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER ... 6

7 POSITIONERING ... 6

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR ... 7

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR ... 7

8.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR... 7

8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD... 7

8.4 FÄLTINGENJÖRER ... 7

8.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING ... 7

8.6 PROVHANTERING ... 7

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR ... 7

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ... 7

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD... 7

9.3 LABORATORIEINGENJÖRER ... 7

9.4 PROVFÖRVARING... 7

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR ... 8

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ... 8

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD... 8

10.3 FÄLTINGENJÖRER ... 8

11 HÄRLEDDA VÄRDEN ... 8

11.1 JORDARTSBESKRIVNING ... 8

11.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER ... 8

11.3 DEFORMATIONSEGENSKAPER ... 8

11.4 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER ... 8

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING ... 8

12.1 GENERELLT ... 8

(4)

Uppdrag: 272663, Umfors Geoteknisk undersökning 2016-11-11 Beställare: Gränslöst Köpcenter

O:\ume\272663\G\_Text\MUR.docx

4(8)

12.2 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS ... 8

Bilagor

Beteckning Datum Rev. datum

Bilaga 1 Härledda värden 2016-11-11 201x-xx-xx

Bilaga 2 Conradutvärdering 2016-11-11 201x-xx-xx

Bilaga 3 Skruvprovtagningsprotokoll 2016-11-11 201x-xx-xx

Bilaga 4 Provtabell lab 2016-10-04 201x-xx-xx

Ritningar

Beteckning Typ, skala Datum Rev. datum

101G0201 Plan, 1:500 2016-11-11 201x-xx-xx

101G0901 Sektion A, B, C, D, H 1:100 L 1:200 2016-11-11 201x-xx-xx Tillhörande dokument/Hänvisningar

Beteckning Datum Rev. datum

PM Geoteknik 2016-11-17 201x-xx-xx

(5)

Uppdrag: 272663, Umfors Geoteknisk undersökning 2016-11-11 Beställare: Gränslöst Köpcenter

O:\ume\272663\G\_Text\MUR.docx

5(8)

1 OBJEKT OCH ÄNDAMÅL

Gränslöst Köpcenter planerar att bygga ut sin livsmedelsbutik i Umfors, Storumans kommun.

Tillbyggnaden omfattar en yta på ca 2100 m2 med tillhörande parkeringsyta. Tyréns AB har på uppdrag av Gränslöst Köpcenter utfört geotekniska undersökningar i samband med projektering av tillbyggnad av livsmedelsbutik.

Den geotekniska undersökningen syftar till att ta reda på markförhållandena för tillbyggnaden samt parkeringsytor.

2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Som underlag för undersökningen har följande använts

· Förslag utbyggnad livsmedelshall, daterad 2016-03-10

· Ortofoto över området

3 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument CPT, CPTU/

Spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-1/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

WST / VIM SIS-CEN ISO TS 22476–10/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Provtagningar

Kategori B EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument

Klassificering SS-EN/ISO 14688-1

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument Öppna system EN ISO 22475–1:2006

4 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för konstruktion/grundläggning.

(6)

Uppdrag: 272663, Umfors Geoteknisk undersökning 2016-11-11 Beställare: Gränslöst Köpcenter

O:\ume\272663\G\_Text\MUR.docx

6(8)

5 ARKIVMATERIAL

Inga tidigare undersökningar har hittats för aktuell fastighet.

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 TOPOGRAFI

Området för den tänkta tillbyggnaden ligger norr om befintlig byggnad. Marken är relativt plan.

Fastigheten gränsar i väst till E12 och till oexploaterad mark i nord och öst.

Figur 1. Ungefärligt läge för planerad tilllbyggnad. Flygfoto från Google Maps.

6.2 YTBESKAFFENHET

Marken är bevuxen med gles björkskog och sly.

6.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Fastigheten är bebyggd med befintlig livsmedelsbutik som kommer att byggas ihop med planerad byggnad .

7 POSITIONERING

Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Lars-Gunnar Bygdén, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: Sweref 99 15 45 Höjdsystem: RH 2000

(7)

Uppdrag: 272663, Umfors Geoteknisk undersökning 2016-11-11 Beställare: Gränslöst Köpcenter

O:\ume\272663\G\_Text\MUR.docx

7(8)

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR Aktuella sonderingar omfattar:

· CPT-sondering (CPT) i 2 st punkter

· Viktsondering (Vim) i 8 st punkter 8.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR Aktuella provtagningar omfattar:

· Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 4 st punkter 8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under perioden 2016-09-22.

8.4 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av Markku Jämsä, fältingenjör Tyréns AB.

8.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersökningarna har utförts med borrbandvagn Geotech 604D.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering

Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av

Borrbandvagn 604 2015-04-08 Albert Sandström, Sweco

2015-04-01 Ove Karlsson, Geotech AB

CPT nr 4533 2016-07-18 Christoffer Hurtig, Geotech AB

8.6 PROVHANTERING

Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

Fältprotokoll för utförda provtagningar redovisas i Bilaga 3.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

· Jordartbenämning av 2 st prover

Utförda provtagningar redovisas i bilaga 4, daterad 2016-10-04.

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Laboratorieundersökningar har utförts under perioden 2016-10-04.

9.3 LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av Håkan Henriksson, laboratorieingenjör Tyréns AB.

9.4 PROVFÖRVARING

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i sex månader efter utförd rutinundersökning.

(8)

Uppdrag: 272663, Umfors Geoteknisk undersökning 2016-11-11 Beställare: Gränslöst Köpcenter

O:\ume\272663\G\_Text\MUR.docx

8(8)

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

· Installation av grundvattenrör (Rf) i 1 st punkt 10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Hydrogeologiska undersökningar har utförts i installation 2016-09-22.

10.3 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av Markku Jämsä, fältingenjör Tyréns AB.

11 HÄRLEDDA VÄRDEN

11.1 JORDARTSBESKRIVNING

Marken utgörs i ytan av 5 cm mulljord som underlagras av silt med inslag av tunna skikt med något lerig silt samt sandig siltig grus.

Silten tillhör materialtyp 5 och tjälfarlighetsklass 4 och det sandiga siltiga gruset tillhör

materialklass 3B och tjälfarlighetsklass 2 enligt AMA Anläggning 13 tabell CB/1. Silten är löst till medelfast lagrad.

11.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

Jordens friktionsvinkel har utvärderats utifrån CPT- och viktsonderingar enligt råd till TK Geo 13, tabell 5.2-9. Utvärderade sonderingar och valda friktionsvinklar redovisas i bilaga 1.

Conradutvärderingar återfinns i bilaga 2.

11.3 DEFORMATIONSEGENSKAPER

Jordens elasticitetsmodul har utvärderats utifrån CPT- och viktsonderingar enligt råd till TK Geo 13, tabell 5.2-8. finns i tabell 7. Utvärderade sonderingar och valda e-moduler redovisas i bilaga 1. Conradutvärderingar återfinns i bilaga 2.

11.4 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Vid nivåmätning efter installation av grundvattenröret låg grundvattennivån på 1,1 m under markytan. Observationer har även gjorts vid skruvprovtagning i tre punkter där

grundvattennivån varierade mellan 1,1-1,5 m under markytan.

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

12.1 GENERELLT

Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna eller laboratorieundersökningarna.

12.2 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS

De utvärderade friktionsvinklarna i conradutvärderingen visar högre värden än utvärdering enligt TKGeo 13. Dessa värden har inte beaktats vid val av karaktäristiska värden på friktionsvinklar.

(9)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

Djup(m)

Friktionsvinkel, φ' (°)

T2(Conrad)

T2(CPT)

T2(Vim)

T3(Vim)

T4(Conrad)

T4(CPT)

T4(Vim)

T5(Vim)

T6(Vim)

T7(Vim)

T8(Vim)

T9(Vim)

Valdkaraktäristisk

Bilaga 1

sid 1(2)

(10)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Djup(m)

E-modul, E (MPa)

T2(CPT) T2(Vim) T3(Vim) T4(CPT) T4(Vim) T5(Vim) T6(Vim) T7(Vim) T8(Vim) T9(Vim) Vald karaktäristisk

Bilaga 1

sid 2(2)

(11)

CP T-s onderi ng utf ör d enli gt EN ISO 2 24 76 -1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

01234560501001500200400Portryck u, uo,Du (kPa) 0510150,000,050,10 Uo Uo Uo Uo

DU DU DU DU DU DU

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

1,20 m 1,20 m 3,38 m 1,30 m Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Pr o jekt Pr o jekt nr Pl ats Borrh ål Datum

Gränsl öst Köp center 272663 U mf ors T2 2016-09-22

2016-10-06

O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T2.cpw

0,00,51,0Lutning (grader)

Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my Normal Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa)Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%) Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond nr4533 Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

Bilaga 2

1(12)

(12)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

0200400600Friktionsvinkel (o) x x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa) 30354045 o o o o o o o o o o o

x x x x x x x

Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 1,30 m 1,20 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1,20 m Normal

Djup (m)

Pr o jekt Pr o jekt nr Pl ats Borrh ål Datum

Gränsl öst Köp center 272663 U mf ors T2 2016-09-22

2016-10-06O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T2.cpw

010203040506070Modul (MPa) Hu Si Si (cl)Si Si grsaSi Si

+ + + + + + + + + + +

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

05101520 ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare Datum för utvärderingSara Forsgren 2016-10-06

CP T-s onderi ng utvär dera d enli gt SGI Inf orma ti on 15 rev.2 00 7

Bilaga 2

2(12)

(13)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 0200400600Effektivtryck (kPa)Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa) 0510152025303540455055606570Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 1,30 m 1,20 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1,20 m Normal

Djup (m)

Pr o jekt Pr o jekt nr Pl ats Borrh ål Datum

Gränsl öst Köp center 272663 U mf ors T2 2016-09-22

2016-10-06O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T2.cpw

Hu Si Si (cl)Si Si grsaSi Si

((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x))

Utvärderare Datum för utvärderingSara Forsgren 2016-10-06

CP T-s onderi ng utvär dera d enli gt SGI Inf orma ti on 15 rev.2 00 7

Bilaga 2

3(12)

(14)

C P T - sondering

Gränslöst Köpcenter 272663

2016-10-06

1,20 m 1,20 m 3,38 m 1,30 m my

Normal Markku Jämsä

Djup (m)

Umfors T2

2016-09-22

Projekt

Plats Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4533 2016-07-18 0,826 0,000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0,0 kPa 0,0 kPa 0,000 0,000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck

OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

1,30

Datum

251,90 255,30 3,40

124,00 123,80 -0,20

2,77 2,73 -0,03 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser Djup (m)

2,43 2,61

Klassificering

Från Till

Djup (m)

0,00 0,05 1,20 2,00 2,30 3,10 3,20

0,05 1,20 2,00 2,30 3,10 3,20 4,00

Densitet (ton/m3) 1,60 1,70

Hu Si Si (cl)Si Si grsaSi Si Jordart

Anmärkning

O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T2.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2

4(12)

(15)

C P T - sondering

Gränslöst Köpcenter 272663

2016-10-06

Umfors T2 2016-09-22 Projekt

O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T2.cpw

Plats Borrhål Datum

Djup (m)

Från Till

0,00 0,05 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,43 2,61 2,81 3,01 3,21

Sida 1 av 1

0,05 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,43 2,61 2,81 3,01 3,21 3,27

Hu Si Si Si Si Si (cl)Si Si Si Si Si grsaSi Si

Klassificering

0,4 10,4 21,7 25,3 28,8 32,3 35,9 39,6 43,2 46,6 50,1 53,7 56,0

s

vo

0,4 10,4 21,7 23,3 24,8 26,3 27,9 29,5 31,0 32,5 34,0 35,6 36,6

s'

vo

s'

c

kPa kPa kPa

t

fu

kPa t/m3

r

1,60 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,95

((-6897,8)) ((229,6)) ((205,9)) ((202,2)) ((228,6)) ((226,9)) ((262,5)) ((290,3)) ((265,1)) ((207,4)) ((212,1)) ((468,6))

o

f

(38,2) (37,8) (37,6) (37,8) (37,6) (37,9) (37,7)

OCR ID E MOC MNC

%

13,2 12,0 11,8 13,2 13,1 15,0 16,5 15,2 12,2 12,4 25,7

16,8 15,1 14,8 16,7 16,6 19,2 21,3 19,5 15,3 15,6 34,3

13,4 12,0 11,8 13,4 13,3 15,4 17,0 15,6 12,2 12,5 27,4

MPa MPa MPa

w

L

w

L

Bilaga 2

5(12)

(16)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Gränslöst Köpcenter 272663

Tyréns AB Markku Jämsä

2016-10-06

1,20 m 1,20 m 3,38 m 1,30 m my

Normal

Umfors T2

2016-09-22

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T2.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup(m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4533 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga 2

6(12)

(17)

CP T-s onderi ng utf ör d enli gt EN ISO 2 24 76 -1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

02468050100150-1000100200Portryck u, uo,Du (kPa) 01230,000,05 Uo Uo Uo Uo

DU DU DU DU DU

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

1,20 m 1,20 m 6,10 m 1,10 m Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Pr o jekt Pr o jekt nr Pl ats Borrh ål Datum

Gränsl öst Köp center 272663 U mf ors T4 2016-09-22

2016-10-06

O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T4.cpw

012Lutning (grader)

Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my Normal Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa)Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%) Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond nr4533 Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

Bilaga 2

7(12)

(18)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

0100200300400Friktionsvinkel (o) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa) 30354045 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 1,10 m 1,20 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1,20 m Normal

Djup (m)

Pr o jekt Pr o jekt nr Pl ats Borrh ål Datum

Gränsl öst Köp center 272663 U mf ors T4 2016-09-22

2016-10-06O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T4.cpw

Med

010203040506070Modul (MPa) Hu Si sasiGr Si Sa

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

020406080 x x x x x x x

((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare Datum för utvärderingSara Forsgren 2016-10-06

CP T-s onderi ng utvär dera d enli gt SGI Inf orma ti on 15 rev.2 00 7

Bilaga 2

8(12)

(19)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 0100200300400Effektivtryck (kPa)Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa) 0510152025303540455055606570Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 1,10 m 1,20 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1,20 m Normal

Djup (m)

Pr o jekt Pr o jekt nr Pl ats Borrh ål Datum

Gränsl öst Köp center 272663 U mf ors T4 2016-09-22

2016-10-06O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T4.cpw

Med

Hu Si sasiGr Si Sa

((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x)) ((x))

Utvärderare Datum för utvärderingSara Forsgren 2016-10-06

CP T-s onderi ng utvär dera d enli gt SGI Inf orma ti on 15 rev.2 00 7

Bilaga 2

9(12)

(20)

C P T - sondering

Gränslöst Köpcenter 272663

2016-10-06

1,20 m 1,20 m 6,10 m 1,10 m my

Normal Markku Jämsä

Djup (m)

Umfors T4

2016-09-22

Projekt

Plats Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4533 2016-07-18 0,826 0,000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0,0 kPa 0,0 kPa 0,000 0,000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck

OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

1,10

Datum

252,00 221,80 -30,20

124,80 124,10 -0,70

2,75 2,73 -0,01 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser Djup (m)

1,53 2,24 2,65 2,90 4,73 5,45

Klassificering

Från Till

Djup (m)

0,00 0,05 1,20 2,60 2,90

0,05 1,20 2,60 2,90 5,00

Densitet (ton/m3) 1,60 1,80

Hu Si Si sasiGr Si Jordart

Anmärkning

O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T4.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2

10(12)

(21)

C P T - sondering

Gränslöst Köpcenter 272663

2016-10-06

Umfors T4 2016-09-22 Projekt

O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T4.cpw

Plats Borrhål Datum

Djup (m)

Från Till

0,00 0,05 1,10 1,20 1,40 1,53 1,73 1,93 2,13 2,24 2,44 2,65 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,73 4,93 5,13 5,33 5,45 5,65 5,85

Sida 1 av 1

0,05 1,10 1,20 1,40 1,53 1,73 1,93 2,13 2,24 2,44 2,65 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,73 4,93 5,13 5,33 5,45 5,65 5,85 5,99

Hu Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si sasiGr Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Sa Med Sa Med Sa Med Sa Med Sa Med Sa Med Klassificering

0,4 10,1 20,2 22,9 25,8 28,7 32,2 35,7 38,5 41,2 44,9 49,1 53,2 56,7 60,3 63,8 67,3 70,9 74,3 77,6 81,3 85,1 88,8 92,6 95,5 98,5 102,2 105,4

s

vo

0,4 10,1 19,7 20,9 22,1 23,4 24,9 26,4 27,6 28,8 30,4 32,3 34,2 35,7 37,2 38,8 40,3 41,8 43,3 44,6 46,1 47,8 49,6 51,3 52,7 54,0 55,8 57,2

s'

vo

s'

c

kPa kPa kPa

t

fu

kPa t/m3

r

1,60 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

((-6897,8)) ((-6898,5)) ((276,3)) ((287,2)) ((309,7)) ((284,0)) ((232,4)) ((206,7)) ((246,4)) ((259,9))

((284,4)) ((245,6)) ((220,9)) ((194,4)) ((192,2)) ((288,3)) ((158,1)) ((164,9)) ((272,9)) ((365,2))

o

f

(38,6) (38,5) (38,6) (38,4) (37,8) (37,4) (37,8) (37,8) 38,4 (37,7) (37,2) (36,7)

(37,2) (35,0) (35,0) (36,7) (37,5) 38,0 37,8 37,4 38,0 37,8 38,0

OCR ID E MOC MNC

%

67,0

65,8 64,5 60,5 67,8 65,3 68,3

15,7 16,3 17,5 16,2 13,4 12,1 14,2 14,9 21,6 16,3 14,2 12,9 11,5 11,4 16,5 9,6 10,0 15,8 20,6 25,4 24,8 22,0 28,2 26,4 29,4

20,1 21,0 22,6 20,8 17,0 15,2 18,1 19,1 28,4 20,9 18,1 16,3 14,4 14,3 21,3 11,8 12,3 20,2 26,9 33,7 32,9 28,9 37,7 35,1 39,5

16,1 16,8 18,1 16,6 13,6 12,1 14,5 15,3 22,7 16,7 14,5 13,1 11,5 11,4 17,0 9,5 9,9 16,2 21,5 27,0 26,3 23,1 30,2 28,1 31,6

MPa MPa MPa

w

L

w

L

Bilaga 2

11(12)

(22)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Gränslöst Köpcenter 272663

Tyréns AB Markku Jämsä

2016-10-06

1,20 m 1,20 m 6,10 m 1,10 m my

Normal

Umfors T4

2016-09-22

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

O:\UME\272663\G\=Arbetsarea=\Conrad\T4.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup(m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4533 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga 2

12(12)

(23)

Bilaga 3

1(4)

(24)

Bilaga 3

2(4)

(25)

Bilaga 3

3(4)

(26)

Bilaga 3

4(4)

(27)

Sida 1:1

PROVTABELL

Uppdragsnamn Uppdragsnummer:

Umfors

Borrhålsnummer Provtag-

ningssätt

Jordart Material-

typ

Tjälfarlig- hetsklass

Vattenkvot

T4 0,05-1,0 Skr Brungrå silt med enstaka växtdelar 5A 4

3,0-4,0 Skr Brungrå silt med enstaka tunna grå

lerskikt 5A 4

Lab. undersökare Undersökningsdatum

Håkan Henriksson

Djup under my/prov- tagningsnivå

2016-10-04

Enligt TK Geo AMA Anläggning 272663

2016-10-04

Densitet

References

Related documents

Närmast västra åkanten består jordprofilen överst av 2 m mäktigt lager fyllning bestående av sandig grusig lera, överst med inslag av mull, följt av 2 m gyttja med växtmaterial

På uppdrag av AQ Arkitekter i Eskilstuna AB har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk över- siktlig undersökning för nybyggnad av 12 bostadshus inom fastighet Torshälla –

På uppdrag av Hemsö Development AB, har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för östra kanalstaden i Österåker, se figur 1.. Figur 1: Aktuellt område

RITNINGEN REDOVISAS ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGS- SYSTEM VERSION

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Totaltrycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 1)

Uppdrag: 307467, Geoteknisk undersökning Detaljplan Katterjåkk 2020-11-06 Beställare: Kiruna kommun6. O:\LUL\307467\G\_Text\MUR\Korrigerat enligt

Området utgörs delvis av ängsmark med betydande in- slag av blandskog inom framför allt Aspen 9, samt delvis av trädgårdsmark med mestadels gräsytor, inom framför allt berörd del

I tabellen nedan redovisas antal sonderingar och in-situförsök som har utförts med respektive metod enligt gällande standarder inom ramen för denna utredning. Tabell 4 Antal

Hejarsonderingar (undantaget 5119, 5120, 5123 och 5127) samt installation av grundvattenrör har utförts med 605DD (samt skruvprovtagningar i samma punkter som hejarsonderingar),

WSP har på uppdrag av Karlshamns kommun utfört en geoteknisk undersökning för att klargöra de geotekniska förutsättningarna i området.. Denna marktekniska

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket (som underkonsult till Structor Mark Malmö AB) utfört en geoteknisk undersökning, ytkartering och sticksondering, i samband

Fältarbete har utförts av Mats Nises borrledare(Geokompaniet), Jalmar Sternheden geotekniker (Bjäre Markkonsult). 8.5 Kalibrering

Tyréns AB har på uppdrag av Ängelholm kommun utfört geotekniska undersökningar i samband med planering av detaljplan gällande fastigheten Tegelbruket 9, Ängelholm.. Samtliga nivåer

Ramböll Sverige AB har, på uppdrag av Båstads kommun utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inom Hemmeslöv 10:10 i Båstad3. Denna rapport utgör en dokumentation av

• Danmag AB utförde fältundersökingar längs Bredängsvägen den 1-5 mars 2018. Fältundersökningarna omfattade 13

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna

Undersökningsresultaten skall utgöra underlag för beskrivning av de geotekniska förhållandena inom området samt till översiktliga geotekniska rekommendationer för

Undersöknings- resultaten skall utgöra underlag för beskrivning av de geotekniska förhållandena inom området samt till geotekniska rekommendationer för

Ur bild 3.3 går det att utläsa att förväntat djup till berg uppgår till ca 5 – 10 m med en lokal ravin i den södra delen av området där djupet till berg skall förväntas