Val av förste och andre vice ordförande

26  Download (0)

Full text

(1)

Socialförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 11, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se

Landsvägsgatan 52, Mellerud Beslutande

Ledamöter Daniel Jensen, ordf (KD)

Morgan E Andersson (C), Kommunstyrelsen §§ 1-12 Ann-Christin Larsson (KD), Kultur- och utbildningsnämnden Anette Levin (L), Byggnadsnämnden

Anders Ågerup FUB

Inger Andersson HRF Christina Larsson PSO Christina Eriksson SRF

Monica Brevik RMR

Veronica Mellander RBU

Inger Petersson MDF

Monika Koch Hjärnkraft

Övriga närvarande

Ersättare Christine Andersson (S) Tjänstepersoner Malin Johansson, socialchef

Anette Karlsson, sektorchef Stöd och service

Magnus Olsson, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 12 Patrik Tellander, chef för förråd och renhållningen, § 12 Robert Olsson, rektor, § 13

Stina Wilsson, specialpedagog, § 13 Niclas Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Justerare Christina Larsson (PSO)

Ersättare Inger Petersson (MDF)

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens servicecenter, Österrådagatan 13 A, Mellerud, tisdagen den 25 februari 2020, klockan 14.00.

Justerade paragrafer §§ 1 - 22

Underskrifter Sekreterare ...

Niclas Nilsson

Ordförande ...

Daniel Jensen

Justerande ...

Christina Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunala funktionshinderrådet

Sammanträdesdatum 2020-02-18

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-26 Datum då anslaget tas ned 2020-03-25 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift ...

Niclas Nilsson

(2)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 1 Fastställande av dagordning 3

§ 2 Föregående mötesprotokoll

• Uppföljning, Parkeringsvakt inom kommunen 5

§ 3 Val av förste och andre vice ordförande 6

§ 4 Representant Mag- och tarm-Förbundet (MTF) 7

§ 5 Ritningsgranskarrådet 8

§ 6 Reglementen

• Ritningsgranskarrådet 9

§ 7 Verksamhetsinformation

• Kommunstyrelsen

• Byggnadsnämnden

• Kultur- och utbildningsnämnden

• Socialnämnden

10

§ 8 Verksamhetsuppföljning

• Socialförvaltningen 11

§ 9 Information Stöd och Service 12

§ 10 Förrådsskåp i Tingshuset för KFRs föreningar 13

§ 11 Tillgänglighetsplan, information 14

§ 12 Verksamhetsuppföljning, Samhällsbyggnadsförvaltningen

• Uteserveringar, uppföljning

• Allmän information

• Uppföljning Tillgänglighetsplanen

15

§ 13 Hur arbetar skolan med barn med avvikande sjukdom, exempelvis NPF? 16

§ 14 Tillgänglighetspromenaden, förslag 6 maj klockan 13.00-16.00

• Vilka frågor ska tas med? 17

§ 15 Projektor – Taxor 2020 18

§ 16 Maxhyror inom LSS-bostäder

• Skrivelse från FUB 19

§ 17 Anhörigstöd – information från arbetsgruppen 20

§ 18 Halkskyddsbroddar – information till allmänheten saknas 21

§ 19 Melleruds bostäder

• Pågående projekt?

• Tillgänglighet

• Hissar i äldre hus

22

§ 20 Hörselombud – Ängenäs och hemtjänst

• Arbetsbeskrivning

• Utbildning

• Hemtjänst

23

§ 21 Funktionsföreningarnas presentation 24

§ 22 Övriga frågor 26

(3)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Fastställande av dagordning

Kommunala funktionshinderrådets beslut

Kommunala funktionshinderrådet fastställer dagordning enligt nedanstående.

1. Godkännande av föredragningslistan 2. Föregående mötesprotokoll

• Uppföljning, Parkeringsvakt inom kommunen 3. Val av förste och andre vice ordförande

4. Representant Mag- och tarm-Förbundet (MTF) 5. Ritningsgranskarrådet

6. Reglementen

• Ritningsgranskningsrådet 7. Verksamhetsinformation

• Kommunstyrelsen

• Byggnadsnämnden

• Kultur- och utbildningsnämnden

• Socialnämnden 8. Verksamhetsuppföljning

• Socialförvaltningen 9. Information Stöd och Service

10. Förrådsskåp i Tingshuset för KFRs föreningar 11. Tillgänglighetsplan, information

12. Verksamhetsuppföljning, Samhällsbyggnadsförvaltningen

• Uteserveringar, uppföljning

• Allmän information

• Uppföljning Tillgänglighetsplanen

13. Hur arbetar skolan med barn med avvikande sjukdom, exempelvis NPF?

14. Tillgänglighetspromenaden, förslag 6 maj klockan 13.00-16.00

• Vilka frågor ska tas med?

15. Projektor – Taxor 2020 16. Maxhyror inom LSS-bostäder

• Skrivelse från FUB

17. Anhörigstöd – information från arbetsgruppen

18. Halkskyddsbroddar – information till allmänheten saknas

(4)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

• Pågående projekt?

• Tillgänglighet

• Hissar i äldre hus

20. Hörselombud – Ängenäs och hemtjänst

• Arbetsbeskrivning

• Utbildning

• Hemtjänst

21. Funktionsföreningarnas presentation 22. Övriga frågor

(5)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

Uppföljning av § 59, Parkeringsvakt inom kommunen:

I avtalet med parkeringsbolaget ingår det att bolaget kontrollerar att dom föreskrifter runt parkeringar av bilar inom kommunen följs, vilket har påpekats och förväntas följas.

(6)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att välja Anders Ågerup som förste vice ordförande för 2020.

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att välja Göran Emanuelsson som andre vice ordförande för 2020

Sammanfattning av ärendet

Kommunala funktionshinderrådet har att utse förste och andre vice ordförande för 2020.

(7)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Representant Mag- och tarm-Förbundet (MTF)

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Mag- och tarm-förbundet representant i Kommunala funktionshinderrådet har avsagt sig uppdraget.

(8)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ritningsgranskarrådet

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Den 5 februari 2020 möttes Ritningsgranskningsrådet och representanter från

Samhällsbyggnadsförvaltningen efter en inbjudan av förvaltningens chef Magnus Olsson för att gå igenom vad som återstår att göra från tidigare genomförda Tillgänglighetspromenader med mera. Det finns drygt 900 000 kronor från årets och tidigare års investeringsbudget för Tillgänglighet. Målet är att de saker som finns på den framtagna listan kommer att åtgärdas under 2020.

Uppföljning är planerad att ske med 1 möte per kvartal.

(9)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Reglemente för Ritningsgranskningsrådet

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att föreslå kompletteringar till reglementet från förvaltningen. Därefter överlämnas förslaget till Socialnämnden för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Det reglementet som beslutats i Socialnämnden gicks igenom och det upptäcktes på mötet att delar av arbetsmaterialet som låg till grund för reglementet inte kommit med.

Beslutet skickas till Socialnämnden

(10)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Verksamhetsinformation

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen

Kommunalrådet informerar att så länge som placeringen av nya riksväg 45 inte är klar, kommer inte Trafikverket sätta upp trafikljus i samband med övergången till Melleruds handel. Belysning runt övergången på samma ställe kan inte sättas upp då Trafikverket givit dispens för extra långa transporter av delar till vindkraftverk.

Rekrytering av ekonomichef fortgår.

Arbetet med ny budget för 2021 har påbörjats.

Invånarantalet i Mellerud minskar. Man kommer att titta på vad orsakerna till det är.

Information gavs om ekonomisystemet som havererade i början av december för 4 kommuner som hade gemensamt ekonomisystem. Respektive Kommunstyrelse i dessa 4 kommuner har tagit beslut till följd av detta att redovisningen för 2019 kommer att göras på saldo. Det nya ekonomisystemet som var planerat att startas den 1 januari 2020 är igång.

Byggnadsnämnden

Inte många stora bygglov har sökts under våren.

Översiktsplan håller på att tas fram.

Tillväxtchef håller på att rekryteras.

Eventuellt är det bättre att Ritningsgranskarrådet bjuds in innan ritningarna görs för att det blir mer effektivt. Anette Levin återkommer om detta vid nästa möte.

Kultur- och utbildningsnämnden

Ny ordförande för nämnden är Ann Sanengen (C).

Förskolan Telaris börjar bli klar och i mitten av april börjar inskolningen för cirka 30 barn.

Upphandling ska göras med skolskjuts, där man även undersöker om det ska finnas möjlighet för övriga kommuninvånare få åka med skolskjutsen.

Socialnämnden

I nämnden fortgår arbetet med ekonomin på bred front: bokslut (2019) och budget (2021) samtidigt som arbetet under 2020 pågår.

Sedan tidigare information till rådet har inget tillförts men socialnämnden ska hantera frågan på kommande socialnämnd den 26 februari 2020.

(11)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Verksamhetsuppföljning

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialchefen informerar att bokslutet inte kunnat göras ännu vilket påverkat hela förvaltningen då det bland annat krävs mycket extra arbete av många medarbetare.

Utveckling och effektivisering av verksamheten sker hela tiden.

Allmänna Arvsfonden har skickat information att det finns pengar att söka för olika projekt för föreningarna. Denna information mailas till föreningarna.

(12)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Information från Stöd och Service

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sektorchefen informerade att utbildning för SIP (Samordning Individ Plan) skett för i

Närsjukvårdsgruppens regi. Georg Fischer skulle ta med sig frågan om det fanns möjlighet att anordna medborgarutbildning av SIP.

Daglig verksamhet. Enkät har inkommit och många har önskemål att daglig verksamhet ska innehålla skapande, musik och mycket annat. Förslag finns att Fryken och Fixargruppen slås ihop, Tornet och Wiljan slås ihop vilket innebär att 7 grupper blir 5. Målsättningen är detta ska kunna startas efter sommaren. Detta är just nu i en första planering. Det kommer att jobba med det på brukarråd och i grupperna.

Brukare inom Daglig verksamhet och AME utbildar sig vidare i ”Socialt företag”. Eventuellt kan denna grupp ta över och driva café Rocket. Man måste dock lösa frågan om lokalkostnad då denna inte täcks av intäkterna från caféverksamheten.

(13)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Förrådsskåp i Tingshuset för KFRs föreningar

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Uppföljning sker vid nästa möte.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen har svarat via mail vad gäller förrådsskåp för KFRs föreningar:

När det gäller förrådskåp föreslås ett skåp som finns idag till höger före Tingssalen bredvid den lilla hallen när man kommer in från Värdshussidan. Hoppas det kan passa.

Några av rådets representanter tittade på förrådet efter mötet.

Beslutet skickas till Kommunchefen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

(14)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Tillgänglighetsplan

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen har svarat via mail vad gäller kommunens Tillgänglighetsplan:

När det gäller Tillgänglighetsplanen har jag fått ett uppdrag av KSAU den 14 jan och ska den 5 maj delredovisa. Än har jag tyvärr inte hunnit sätta mig in i planen.

(15)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Verksamhetsuppföljning, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet Uteserveringar

Ansökan för uteservering görs årsvis hos Polisen vilka kontaktar Melleruds kommun om hur och var man tänker placera uteserveringen. Om tillstånden inte efterlevs kan vem som helst göra en anmälan till Medborgarkontoret, därefter är det Samhällsbyggnadsförvaltningen som kontaktar tillståndstagaren och försöker lösa problemet. Kommunen kan inte göra det polisiära men vid nästa års ansökan kan kommunen ge avslag.

Allmän information

Den 30 mars klockan 16.30 är det visning på Ängenäs. Då beräknas en av tre delar vara klar.

Planeringen för tid och ekonomi håller.

Kanalyran håller på att förberedas. Om någon av föreningarna önskar vara med på Kanalyran ska anmälan göras till kommunens kommunikatör snarast.

Bron från Holmsån till Ängenäs. Undersökningar är gjorda och det som rekommenderas är en

”rörbro” för fotgängare och cyklister, vilken kommer att uppföras på samma ställe där den gamla bron fanns. Bygghandlingarna håller på att tas fram och ansökan har skickats till Länsstyrelsen för tillstånd eftersom bron ska förankras nära ett vattendrag. När alla tillstånd är klara är byggtiden cirka 2-3 veckor att färdigställa bron.

Om skyltar eller andra informationstavlor blivit flyttade, vridna, täckta av buskar etc är förvaltningen tacksam om anmälan görs till Medborgarkontoret, så felen kan åtgärdas.

Uppföljning Tillgänglighetsplanen

En lista har sammanställts från tidigare Tillgänglighetspromenader med mera och gåtts igenom tillsammans med Ritningsgranskningsårdet.

Se § 5 Ritningsgranskarrådet, sidan 8, i detta protokoll.

(16)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Hur arbetar skolan med barn med avvikande sjukdom, exempelvis NPF?

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar om att få önska att frågan lyfts till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Rektor och specialpedagog informerade hur elevhälsan är uppbyggd och fungerar för att elever med avvikande sjukdom ska få en bra, strukturerad och stimulerad skolmiljö för lärande.

(17)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Tillgänglighetspromenaden 2020

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Årets Tillgänglighetspromenad kommer att ske på Fagerlidsskolan och Markusgården den 6 maj klockan 13.00-16.00. Elevrådet ska få frågorna i förväg för att kunna arbeta med dessa innan promenaden genomförs.

Gruppen som ska vara med på promenaden träffas utanför Fagerlidsskolan klockan 13.00 och därefter går man gemensamt till ovanstående skolor.

Frågor från föreningarna ska mailas till sektorchefen senast den 1 mars 2020.

(18)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Projektor – Taxor 2020

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet Projektor

Hyran är 20 kronor per dygn. Ska projektorn användas i kommunens lokaler är det ingen kostnad.

Hörselslinga

Hörselslingan är gratis inom kommunens egna lokaler men får endast hyras av föreningar som är registrerade i kommunstyrelseförvaltningen och som är verksamma i Mellerud kommun. En depositionsavgift på 500 kronor tas ut vid varje tillfälle och återlämnas när utrustningen återlämnas, under förutsättning att utrustningen inte är skadad.

(19)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Maxhyror inom LSS-bostäder

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Skrivelsen är vidarebefordrad till socialnämnden där den kommer att behandlas den 26 februari 2020.

(20)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Anhörigstöd – information från arbetsgruppen

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen

Sammanfattning av ärendet

Sektorchefen för stöd och service informerar rådet att:

Attention, Hjärnkraft och Demensföreningen har bjudits in till en träff med olika funktioner inom kommunen till en arbetsgrupp. Rapport från arbetsgruppen kommer vid senare möten.

(21)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Halkskyddsbroddar – information till allmänheten saknas

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen

Sammanfattning av ärendet

Underlag för att få rabatt på halkskyddsbroddar finns att hämta i Medborgarkontoret. Team Sportia är den butik där man kan köpa halkskyddsbroddar med rabatt från Melleruds kommun.

Rådet uppmanas att informera sina respektive föreningar.

(22)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 19

Melleruds bostäder

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen

Sammanfattning av ärendet

Melleruds bostäders vd Erik Josefsson svarade via mail (i kursiv stil) på frågorna inom respektive område:

Pågående projekt

Jag kan berätta att vi har bytt till en ny och bredare dörr i färgaffären och har beställt en ramp som gör det enklare att komma in. Självklart också dörröppnare.

Tillgänglighet

Vi för också dialog med några affärsinnehavare på storgatan avseende dörröppnare men där är vi inte helt överens.

Hissar i äldre hus

När det gäller utbyggnad av hissar i äldre hus så är det inte ett område som vi diskuterat i vår underhålls- och investeringsbudget inför 2020.

(23)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 20

Hörselombud

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sektorchefen för Vård och Omsorg svarade via mail (i kursiv stil) på frågorna som ställdes efter presidiet:

Hur kommer det att bli för det nya boendet på Ängenäs vad gäller hörselombud?

Vi kommer ha samma upplägg som i övriga verksamheter. När vi har rekryterat klart vet vi vilka kompetenser som finns och kan avgöra om det behövs fler/mer utbildning av hörselombud.

Har socialförvaltningen anmält personal som arbetar inom hemtjänst och SÄBO till Hörselverkssamhetens utbildning av nya hörselombud i vår?

Kan svara för min sektor här, nej. Vi gjorde en avstämning och anmälde till uppföljningsutbildning vid sist tillfälle.

(24)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 21

Funktionshinderföreningarnas presentation

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen.

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att den information som föreningarna önskar få med under denna punkt i framtida protokoll måste mailas till sekreteraren minst 5 dagar innan rådets sammanträde. Den information som ej mailas till sekreteraren kommer inte att tas med i protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Synskadades riksförbund

22/5, Konstutställning 25/4, Årsmöte distriktet Attention

Attentions föräldrastödsgrupp i Mellerud har föräldraträffar en kväll/månad, kommande datum är 5/3, 2/4 samt 14/5.

Psoriasisförbundet

En förläsning 8/2, Folkets Hus Trollhättan med hudläkaren Johanna Bråred Christensson City Sjukhuset i Göteborg och en representant från Leopharma läkemedelsföretag Maria Davidsson.

Öppet Hus 20/2, 19/3, 16/4, 14/5 kl 13-15 Grinstadlokalen Årsmöte 12/3 kl 18.00 F-H i Trollhättan

Dessa arr ev.

Vårmarknad i Mellerud, försäljning av mat och fikabröd och heminlagd sill.

Vårfest 24/5 kl 15.00 Café Älvan HRF

Öppet hus med hörselhjälpare, batteriförsäljning och fika alla torsdagar 16.30-18.00.

Gratis hörseltest torsdagarna 27/2 och 19/3.

Informationsträff med Cochlear Nordic AB kl. 17.00 – 19.00 i HRF lokalen ”När hörapparaten inte räcker till”

7 maj Vårfest (arr. Ej bokat) se annons i Melleruds nyheter Reumatikerföreningen

Onsdagar 11.30-12.00 sittgympa, 12.00-13.00 varmvattenträning Rådahallen vecka 9-14,16-20.

Öppet-Hus torsdagar 13.00-15.00 Grinstadlokalen vecka 12,16,20.

Sun-Like härlig värme för onda kroppar 24/2 och 9/3 mer datum kommer.

Vårmarkna( vet ej datum än) försäljning av mat o fikabröd, inlagd sill. Allt hemlagat.

Vårfest 24/5 15.00 Café Älvan (mer info kommer) Demensföreningen

2/3, Årsmöte på Älvan

30/3, kl 17.00. Besök på nya Ängenäs 20/4, Matlagning med Johanna Nordström

(25)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 3 Mars Anhörigdag Dalheimers hus Göteborg

8 Mars Bättre än tror Trollhättans Folkets Hus: Internationella Kvinnodagen 10 Mars Info om Ädelfors folkhögskola Dalheimers Hus Göteborg

19 Mars våfflor och sylt Funktionsrätt Uddevalla 29 Mars Årsmöte VGregionen Vårgårda

3-4 April Vara folkhögskola Aktivitetsdagar 23 April Medlemsträff Cafè Uddevalla Funktionscenter Uddevalla

Tisdagar: Sittande gymnastik, Café Arken Onsdagar: Quigong

(26)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Övriga frågor

Beslut

Det fanns inget att ta upp under denna punkt.

Figure

Updating...

References

Related subjects :