Mål- och resursplan Socialdemokraterna VadstenaModeraterna - Miljöpartiet

Full text

(1)

Mål- och resursplan 2018-2020

Socialdemokraterna – VadstenaModeraterna - Miljöpartiet

(2)

Vision

Vadstena ger dig ett rikare liv. Här skapar vi framtiden mitt i historien.

Antagen av kommunfullmäktige 20170531.

Faktaruta

Vadstena Sverigemedel

Invånare 2016 7.348 34.466

Medelålder 2016 48,2 41,2

Medianinkomst kr 2015 247.806 261.038

Skattesats % 2017 33,50 32,12

Andel högutbildade % 2016 18,7 26,6

Öppen arbetslöshet % 2016 5,7 7,6

Skatteintäkt kr per inv 2016 46.807 43.186

Statsbidrag mm kr per inv 2016

10.237 8.848

Kommunens kostnader per inv 2016

55.215 50.232

(3)

Politisk viljeförklaring

Vi betonar vikten av ett positivt utvecklings- och förnyelseklimat i vår kommun. Vi stödjer en bred samverkan mellan samhälle, näringsliv och organisationer, där Vadstenas

långsiktiga utveckling och hållbarhet ska sättas i första rummet. Vi vill ta ansvar för

kommande generationers goda livsmiljö genom att vidareutveckla arbetet med miljöfrågor.

En stabil ekonomi och en god hushållning med offentliga resurser och skattemedel är ett absolut krav. Därför har vår plan sina utgångspunkter i dagens situation i kommunen, SCBs och SKLs prognoser och lokala pågående projekt, bl a nybyggnation. Målet är en så realistisk plan som möjligt för kommunens ekonomi och verksamhet, nybyggnation och befolkningsutveckling. Vi eftersträvar samsyn mellan förvaltningsorganisationen och politiken. Detta omfattar också de kommunala bolagen och dessas verksamheter.

Vi vill i dialog med Vadstenas medborgare – unga, äldre, barnfamiljer, nyanlända – arbeta för öppenhet och genomsiktlighet. Något som också är viktigt i det politiska arbetet i styrelser och nämnder. Det är viktigt för oss att hela Vadstena kommun, med dess problem och möjligheter, blir synliggjord och uppmärksammad.

(4)

Strategiska mål

BYGGA FÖR FRAMTIDEN

Att bygga för framtiden betyder att medborgarna ska erbjudas varierade typer av boenden, i äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter, och i flerbostadshus, radhus och villor. Under de närmaste mandatperioderna behövs ett planerat och efterfrågestyrt byggande i Vadstena i medverkan av såväl allmännyttan som privata entreprenörer.

Vadstena Fastighets AB:s uppdrag att uppföra hyresrätter i Asylenområdet och på andra platser ligger fast.

Förberedelser och detaljplanering av nya bostadsområden kommer att fortsätta.

Birgittaområdet och Tycklingeområdet är exempel på områden som ingår i pågående och kommande planeringsarbete. Kommunens förvaltning är väl rustat att möta dessa

utmaningar.

DET UNGA VADSTENA

Vadstena har förskolor och skolor som tillhör landets bästa. Där ska vi fortsätta att vara.

Det innebär att utbyggnaderna och förbättringarna av skolan – såväl i fysisk mening som i verksamhet och innehåll är den riktiga vägen framåt. Ytterligare satsningar på IT i skolan är prioriterat.

Den nya förskolan ska byggas med planerat öppnande hösten 2018.

En ny mellanstadieskola på Cirkusplatsen, liksom upprustning och ombyggnad av Katarinaskolan och Petrus Magni-skolan, ska få nödvändiga resurser.

Vadstena ska också på alla sätt försöka medverka till Folkhögskolans och den nya sång- och pianoakademiens positiva utveckling.

SOCIAL OMSORG

Verksamhet inom socialtjänstens område ska präglas av en god omsorgsnivå. Vi ska sträva efter att ligga i framkant vad gäller användandet och införandet av ny teknik, för att på så vis kunna ge

bästa service och vara en effektiv organisation.

Äldreomsorgen ska vara väl utbyggd med olika alternativ till boende, både i enskilda hem och olika former av gemensamma och särskilda boenden. Förutsättningar för någon form av trygghets- eller omsorgsboende i Borghamn ska utredas.

Vi ska arbeta med våra personalfrågor så att vår personal trivs och väljer att stanna kvar.

ETT RIKT KULTURLIV

Vårt rika kulturliv är en stor tillgång för såväl oss själva som besökare.

(5)

Stödet till föreningsliv och organisationer ska därför ständigt förbättras i samverkan med dessa. Vadstena-Akademien, Shakespeare på Gräsgården, stadens museer, lokala

konstnärer, vårt kulturarv, utställningar, musik, teater och andra evenemang är viktiga inslag i en levande stad. Även inför sommaren 2018 planeras en utställning av hög klass.

Ett promenadstråk i och runt innerstaden ska utvecklas vidare för att göra staden med dess miljöer och kulturarvsbyggnader mer lättillgängliga för besökare och boende. Det gäller även handeln i innerstaden. Samverkan inom kommunen och med regionen och andra kommuner och institutioner ska förstärkas.

TURISM OCH NÄRINGSLIV

Det nya turism- och näringslivsbolaget i Vadstena har bildats i stor politisk enighet.

Turismen har en stor och delvis outnyttjad utvecklingspotential i Vadstena, som nu ska tillvaratas bättre. Bolaget ska nu få en bra start och utvecklas till en värdefull partner och bli en tillgång för såväl besöksnäringen som näringslivet i sin helhet. Bolaget kommer att tillföras ekonomiska resurser i första hand inom lagd budgetram för 2018, men det kan inte uteslutas att detta kan behöva förändras.

HAMNOMRÅDET

Diskussionerna om hamnområdet har varit utdragna då kommunen inte förfogar över alla beslut själva. Den serverings- och servicebyggnad som planeras har fortsatt högsta prioritet i samtalen med Statens Fastighetsverk.

KOLLEKTIVTRAFIK

Bra restider och bra turtäthet till och från Linköping, Motala och Skänninge är viktigt för Vadstena. Förbättringar av väg 206 mellan Vadstena och Skänninge är högt prioriterad till nytta för såväl kollektivtrafik som övrig trafik.

Vi vill också förbättra närtrafiken ytterligare, d v s anropsstyrd trafik och färdtjänst. Vi kommer att öppet redovisa hur vi jobbar med detta i Region Östergötland.

NIO SPECIFIKA MÅL

1. Serverings- och servicebyggnaden i hamnen ska påskyndas.

2. Stråket mellan Slottet, Klosterområdet, strandpromenaden och Storgatan ska stärkas och utvecklas till en inbjudande stadsmiljö.

3. Vi eftersträvar också ett s k trygghetsboende för seniorer, med tillgång till gemensamhetslokaler och värd-/värdinnefunktion för service och aktiviteter.

(6)

4. Borghamnsområdet är en viktig del i kommunen. I ett nära samarbete mellan Sveaskog, föreningsliv, lokalsamhället och kommunen ska konkreta planer för permanent boende och fritidsboende tas fram.

5. 65+ tillför oss erfarenhet och resurser. De är aktiva i den ideella sektorn, sjunger i kör, spelar golf, besöker bibliotek, restauranger och caféer. Vi vill på alla sätt tillvarata den kraft som finns i detta. Under hösten 2017 ska en medborgardialog genomföras med denna grupp.

6. Vätterns betydelse kan knappast överskattas, både som dricksvattentäkt och som rekreationsområde. Kommunen ska fortsatt arbeta för att värna detta.

7. Kommunens arbete för hållbarhet och en god miljö ska utvecklas. Ett viktigt bidrag är att kommunen ska öka sin användning av livsmedel som är hållbart odlade och producerade. Kommunens eget bruk av miljöfarliga produkter, t ex plaster, ska stegvis ersättas och på sikt tas bort.

8. Försäljningen av Rogslösa skola ska genomföras i beslutad ordning, med beaktande av möjligheter att främja bygdens utveckling och förutsatt ett realistiskt

försäljningspris.

9. En fritids- och friluftsplan ska utarbetas under hösten och framläggas i december.

Nämndspecifika mål

Nämndernas specifika mål för 2018 och framåt kommer att redovisas efter genomförda verksamhetsplaneringar under hösten 2017.

(7)

Resurser

Den budget som i juni 2016 beslutades för 2017 baserades bl a förhoppningar om ett väsentligt ökat antal invånare. Kommunens intäkter antogs öka, och likaså utökades kostnadsbudgeten väsentligt. Dessvärre har antalet invånare ökad med endast 11 personer sedan 2014, inkluderat den positiva vändningen andra kvartalet 2017, när kurvan vände uppåt. Detta innebär att budgeten för 2018 i viss mån måste anpassas till aktuella

förhållanden.

För det planerade skolprojektet, som omfattar bl a nybyggnad av förskola och

mellanstadieskola, idrottshall samt renovering av befintliga skolor, ingår kommande hyreskostnader i kommunens resultatbudget. Vadstena Kommunfastigheter AB ska göra investeringen.

Utgångspunkten för budgeten för 2018 är bl a 2017-års kostnadsram med vissa kompletteringar, och invånarantalet enl SCB per 30/6 2017 (7.404 personer). För de närmaste åren beräknar SCB att antalet invånare i kommunen ska öka med 75 pers/år, vilket också är beräkningsgrund för kostnader och intäkter i denna budget för åren 2019- 2020. I relation till beslutade och planerade nybyggnadsprojekt är det en realistisk befolkningsökning under perioden.

Budgeten i siffror

För jämförbarhet med tidigare år följer resultatbudgeten m fl nedan den struktur som kommunen tillämpat under en rad år.

Driftbudget

Driftbudget * *

Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Kommunfullmäktige -1 018 -1 298 -1 298 -1 109 -1 120 -1 131

Valnämnd -4 -10 -10 -457 -457 -10

Överförmyndare -822 -892 -892 -909 -927 -945

Kommunala revis orer -678 -727 -727 -733 -744 -755

Kommuns tyrels e -42 191 -42 976 -42 976 -43 367 -43 483 -43 596

Kultur- och utbildnings nämnd -169 175 -175 689 -177 109 -177 080 -178 613 -182 079

S ocialnämnd -162 240 -171 970 -171 970 -174 473 -175 507 -177 499

S amhälls byggnads nämnd -21 375 -23 868 -23 868 -23 121 -23 284 -23 442

Summa nämnder och styrelser -397 503 -417 430 -418 850 -421 249 -424 135 -429 457

F inans förvaltning 413 279 427 657 426 657 428 353 432 068 436 378

Summa 15 776 10 227 7 807 7 104 7 933 6 921

* Följande tilläggsanslag år 2017 av engångskaraktär är exkluderade Implementering av nytt s tyrs ys tem 5 000 tkr på kommuns tyrels en.

E nergirådgivning 240 tkr. P å s amhälls byggnads förvaltningen.

(8)

Resultatbudget

Balansbudget

Resultatbudget

Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Intäkter 145 304 131 649 146 000 149 000 150 980 153 020

Kos tnader -532 540 -547 887 -562 644 -575 203 -590 212 -607 018

Avs krivning -18 483 -18 002 -17 752 -15 956 -15 956 -15 956

Verksamhetens nettokostnader -405 719 -434 240 -434 396 -442 159 -455 188 -469 954

S katteintäkter 343 937 362 061 354 195 362 153 375 190 388 322

Generella s tats bidrag och utjämning 75 226 81 609 86 561 85 728 86 574 87 221

F inans iella intäkter 2 607 1 915 2 165 2 155 2 130 2 105

F inans iella kos tnader -275 -1 118 -718 -773 -773 -773

Resultat före extraordinära poster 15 776 10 227 7 807 7 104 7 933 6 921

E xtraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Årets resultat 15 776 10 227 7 807 7 104 7 933 6 921

Avstämning Balanskravet

Årets res ultat enl balans räkningen 15 776 10 227 7 807 7 104 7 933 6 921

-avgår realis ations vins ter 0 0 0 0 0 0

Årets res. eft. balanskravsjusteringar 15 776 10 227 7 807 7 104 7 933 6 921

Medel till res ultatutjämnings res erv 0 0 0 0 0 0

Medel från res ultatutjämnings res erv 0 0 0 0 0 0

Årets balanskravsresultat 15 776 10 227 7 807 7 104 7 933 6 921

Åters tällande neg. res ultat 2015 -5 147 0

Summa 10 629 10 227 7 807 7 104 7 933 6 921

Balansbudget

Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Tillgångar

Anläggnings tillgångar 232 864 275 813 242 266 262 150 271 782 275 066

Bidrag till s tatlig infras truktur 8 800 8 360 8 360 7 920 7 480 7 040

Oms ättnings tillgångar 113 567 64 550 105 904 90 798 87 785 91 108

Summa 355 231 348 723 356 530 360 868 367 047 373 214

Eget kapital och skulder

E get kapital 208 587 218 814 226 621 233 725 241 658 248 579

- därav årets res ultat 15 776 10 227 7 807 7 204 8 033 7 021

- därav res ultatutjämnings res erv 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500

Avs ättning för pens ioner 26 197 26 304 26 304 27 538 28 784 30 030

Andra avs ättningar 1 842 0 0 0 0 0

L ångfris tiga s kulder 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307

Kortfris tiga s kulder 116 298 101 298 101 298 97 298 94 298 92 298

Summa 355 231 348 723 356 530 360 868 367 047 373 214

Panter och ansvarsförbindelse

P ens ions åtaganden 184 974 192 835 192 835 192 835 192 835 192 835

Borgens åtaganden 194 500 165 500 165 500 165 500 165 500 165 500

(9)

Investeringsbudget

Specifikationer investeringsbudget (kr)

Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Kommuns tyrels e * -14 139 -10 589 -5 000 -2 900 -2 900 -2 900

Kultur- och utbildnings nämnd -2 591 -5 870 -5 475 -4 500 -3 500 -3 500

S ocialnämnd -862 -2 689 -2 689 -6 500 -4 900 -4 700

S amhälls byggnads nämnd * 0 -41 813 -14 000 -28 450 -23 298 -17 750

Summa nämnder och styrelser -17 592 -60 961 -27 164 -42 350 -34 598 -28 850

* Inves terings budget kommuns tyrels en 2016 innehåller inves teringar s om åren 2017 och framåt ligger under s amhälls byggnads nämnden.

Specifikation förslag investeringsbudget kommunstyrelsen Planerad genomförandetakt

x= genomförandeår

2018 2019 2020-

Nämndsprojekt kommunstyrelsen x x x

Totalbelopp per år summerat på nämndnivå 2 900 000 2 900 000 2 900 000

Specifikation förslag investeringsbudget kultur- och utbildningsnämnden Planerad genomförandetakt

x= genomförandeår

2018 2019 2020-

Nämndsprojekt kultur- och utbildningsnämnden x x x

Totalbelopp per år summerat på nämndnivå 4 500 000 3 500 000 3 500 000

Specifikation förslag investeringsbudget socialnämnd Planerad genomförandetakt

x= genomförandeår

2018 2019 2020-

Nämndsprojekt x x x

Tekniska hjälpmedel x x x

Wasagården nya inventarier x x

Bilar x x x

Nyckelfri hemtjänst x x x

E-hälsa x x x

Totalbelopp per år summerat på nämndnivå 6 500 000 4 900 000 4 700 000

(10)

Specifikation förslag investeringsbudget samhällsbyggnadsnämnd Planerad genomförandetakt

x= genomförandeår

2018 2019 2020- Stadsmiljö

Rådhustorget x x

Apotekstomten

Birgittastranden x

Trädåterplantering x

Gator och vägar

Ombyggnad genomfart x x x

Gatusanering + GC-vägar x x x

Belysning väg/gångväg x x x

GC-väg till Motala x

Resecentrum x

Exploatering

Tegellöten industriområde x x

Infart Kronoängen, båtuppställning x x

Drottningmarken 2 x x

Tycklinge x

Exploatering div x x x

Övrigt

Båtplatser x x

Lekplatser x x

Bredband (avser IT-avdelningen) x x x

Scenen hamnparken x

Brygga x

Ställplatser husbilar x x

Totalbelopp per år summerat på nämndnivå 28 450 000 23 298 000 17 750 000 Rådhuset utbyggnad

Renovering q-byggnader apotekstomten

(11)

Finansieringsbudget

Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Den löpande verksamheten

Årets res ultat 15 776 10 227 7 807 7 104 7 933 6 921

J us tering för av- och neds krivning 18 483 18 002 17 752 15 956 15 956 15 956

J us tering övr. ej likviditets påv. P os ter 440 0 0 0 0 0

Upplös ning s tatlig infras truktur 440 440 440 440 440

Ökning/mins kning (-) pens ions s kuld 2 618 107 107 1 234 1 246 1 246

Ökning/mins kning (-) avs ättning -521 0 0 0 0 0

Medel från verk s . före förändr. av rörels ek apital 36 796 28 776 26 106 24 734 25 575 24 563

Ökning/mins kning(+)varulager 33 0 0 0 0 0

Ökning (-)/mins kning (+) kortfris tiga fordringar 2 246 0 0 0 0 0

Ökning (-)/mins kning (+) exploaterings tillgångar 2 949 0 0 -6 500 -9 000 -9 600

Ökning +)/mins kning (-) kortfris tiga s kulder 12 143 0 0 -4 000 -3 000 -2 000

Medel från den löpande verksamheten 54 167 28 776 26 106 14 234 13 575 12 963

Investeringsverksamheten

Inves tering i immateriella anläggnings tillgångar -1 240 -500 -500 -500 -500 -500

F örs äljning av immateriella anläggnings tillgångar 0 0 0 0 0 0

Inves tering i materiella anläggnings tillgångar -16 216 -33 500 -26 664 -35 350 -25 098 -18 750

F örs äljning av materiella anläggnings tillgångar 174 0 0 0 0 0

Inves tering i finans iella anläggnings tillgångar -300 0 0 0 0 0

F örs äljning av finans iella anläggnings tillgångar 0 0 0 0 0 0

Medel från finansieringsverksamheten -17 582 -34 000 -27 164 -35 850 -25 598 -19 250 Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 0

Upps krivning ins ats kapital Kommuninves t 0 0 0 0 0 0

Nya inves terings bidrag 0 0 0 0 0 0

Upplös ning inves terings bidrag -141 -98 -98 -98 -98 -98

Amortering av långfris tig fordran 10 10 10 10 10 10

Amortering av s kuld 0 0 -15 000 0 0 0

Medel från finansieringsverksamheten -131 -88 -15 088 -88 -88 -88

Årets kassaflöde

L ikvida medel vid årets början 30 618 67 072 67 072 50 926 29 222 17 111

L ikvida medel vid årets s lut 67 072 46 760 50 926 29 222 17 111 10 736

Förändring av likvida medel 36 454 -20 312 -16 146 -21 704 -12 111 -6 375

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :