• No results found

09.1. Revidering av budget 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "09.1. Revidering av budget 2014"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2013-12-30, rev.

2014-01-15

Håkan Wikman Sidan 1 av 3

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2013/0706 KS-2 Diariekod: 101

Kommunstyrelsen

Revidering av budget 2014

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen förslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige tar bort avkastningskravet för vård- och omsorgsnämndens egenregiverksamhet, SOLOM.

2. Fullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämnden utökad budgetram för 2014 med totalt 10 800 000 kronor till 831 175 000 kronor.

3. Fullmäktige beviljar barn- och ungdomsnämnden utökad budgetram för 2014 med 8 000 000 kronor till 1 427 226 000 kronor.

4. Fullmäktige beviljar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utökad budgetram för 2014 med 965 000 kronor till 298 064 000 kronor.

5. KS oförutsedda ospecificerade medel utökas med 10 235 000 kronor till 17 235 000 kronor.

6. Nämndernas utökade ramar finansieras genom att budgeten för kommunens skatteintäkter m.m. höjs med 30 000 000 kronor.

Sammanfattning

De senaste prognoserna för kommunens skatteintäkter visar på en klar förbättring gentemot Budget 2014. Om budget för skatteintäkter höjs med 30 miljoner kronor skulle motsvarande ramutökning kunna genomföras för de nämnder som, sedan budget 2014 fastställdes, fått ökade nettokostnader.

Bakgrund

I den av fullmäktige fastställda (KF 2013-06-12) budgeten för 2014 uppgår kommunens intäkter för skatt, fastighetsavifter samt statsbidrag och utjäm- ning till 3 178 miljoner kronor. Budget 2014 baserades på den då aktuella prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL). De prognoser som SKL upprättat under hösten visar dock på ytterligare ökande skatteintäkter för Sollentuna kommun.

Den förväntade intäktsökningen möjliggör möjlighet till kompensation för ökade kostnader/minskade intäkter för vissa av kommunens verksamheter under 2014.

(2)

Tjänsteutlåtande

2013-12-30

Dnr 2013/0706 KS-2 Sidan 2 av 3

Det är främst verksamheterna förskola, äldreomsorg samt LSS som omfattas av nettokostnadsförändringar. Barn- och ungdomsnämnden kommer genom det förändrade utjämningssystemet att få minskade statsbidrag inom för- skola med 8 miljoner kronor. Från vård- och omsorgsnämnden finns fram- ställan om finansiering av ekonomiska konsekvenser, på totalt 10,8 miljoner kronor, p.g.a. revidering av ersättning till utföraren AB SOLOM för äldre- boenden och LSS.

Kommunledningskontorets beredning

Förbättrade skatteintäkter

I budget för 2014 uppgår kommunens intäkter för skatt, fastighetsavifter samt statsbidrag och utjämning till 3 178 miljoner kronor. De prognoser som SKL upprättat under hösten visar dock på ytterligare ökande skattein- täkter. Den förväntade intäktsökningen möjliggör en höjning av budgeterade skatteintäkter och därigenom även ett ökat utrymme för utökade

budgetramar för vissa nämnder.

Ökade nettokostnader på verksamhetsnivå

För barn- och ungdomsnämnden medför det förändrade utjämningssystemet minskat statsbidrag inom förskolan med 8,0 miljoner kronor. En revidering av vård- och omsorgsnämndens ersättning till utföraren AB SOLOM för äldreboenden och LSS medför ökade kostnader med 10,8 miljoner kronor.

För att åstadkomma en effektivare hantering av lokalkostnader minskas vård- och omsorgsnämndens anslag med 2,0 miljoner kronor. Bolagise- ringen av egenregiverksamheten SOLOM medför att egenregiverksamhet- ens avkastningskrav bör tas bort från nämndens ram, vilket innebär en ramutökning med 2,0 miljoner kronor. Omorganisationen av utbildnings- och arbetsmarknadskontoret har medfört ökade kostnader för administration med cirka 1 miljon kronor. Sammantaget skulle detta innebära

ramförändringar med 19,8 miljoner kronor. Tabellen nedan visar vilka verksamheter/ändamål som omfattas av förändringarna.

Resterande del av det utrymme på 30 miljoner kronor som skapas genom höjd intäktsbudget för skatteintäkter m.m. utökar KS oförutsedda ospecifi- cerade medel med 10,2 miljoner kronor.

Nämnd Verksamhet/ändamål belopp i tkr

BUN Stadsbidraget inom förskolan som minskar (maxtaxa och kvalitetshöjning) -8 000

VON Ökat anslag Äldreboende -6 300

VON Ökat anslag LSS och Torsbacke -4 500

VON Ökat anslag, borttag avkastningskrav Solom -2 000

VON Minskat anslag, lokaleffektivisering 2 000

UAN Ökat anslag administration -965

KS oförutsedda, Ospecificerade -10 235

Skatteintäkter Ökade skatteintäkter mm. 30 000

(3)

Tjänsteutlåtande

2013-12-30

Dnr 2013/0706 KS-2 Sidan 3 av 3

Katarina Kämpe Håkan Wikman

Kommundirektör Bilagor:

Redovisning av avtal och eventuella ekonomiska konsekvenser AB SOLOM, vård- och omsorgsnämnden protokoll samt tjänsteutlåtanden, § 128/2013 samt

§ 160/2013, Dnr 2013/0154.

References

Related documents

• Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget förslag till

Fullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och för 2015 med 20 miljoner kronor.. Fullmäktige

Kommunstyrelsen återremitterar förslag till ny taxa för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen (SOL) samt enligl lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Efter en översyn av de principer som gäller för fördelning av träningstider i kommunens idrottsanläggningar tog kultur- och fritidskontoret fram nya fördelningsprinciper som

I kontorets förslag ingår även att nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra vidaredelegering av delegationsordningens upptagna punkter till en effektiv beslutsnivå.

kommunallagen, 37 § får nämnden överlåta till förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i nämndens ställe..

Vård - och omsorgskontoret föreslår att vård - och omsorgsnämnden ändrar datum och tid för nämndens.. sammanträde 2018 - 04 - 17

kommunallagen, 37 § får nämnden överlåta till förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i nämndens ställe..