SYDOST, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Download (0)

Full text

(1)

WSP Stadsutveckling

R:\7020\2009\10121481 - Vällsta och Sydost, översiktsplaner\3_Dokument\36_PM\TRAFIK\Trafik,Sydost_091030.doc Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0

SYDOST , UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Trafik FÖP

(2)

WSP Stadsutveckling 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se R:\7020\2009\10121481 - Vällsta och Sydost, översiktsplaner\3_Dokument\36_PM\TRAFIK\Trafik,Sydost_091030.doc Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0

Bakgrund

Under senare år har flera förfrågningar om olika utbyggnadsplaner som berör Upplands Väsbys sydöstra hörn inkommit till kommunen. Kommunen har därför bestämt att pla- neringen för detta område ska ske via en Fördjupning av översiktsplanen med efterföl- jande detaljplaner för de delar där fastighetsägaren vill komplettera bebyggelsen eller utveckla verksamheterna. Denna promemoria utgör ett av flera underlag för utarbetan- det av den efterfrågade fördjupade översiktsplanen.

Förutsättningar

Den efterfrågade FÖP:en för sydost Smedstorp, Nyby, Stora Alby, Lilla Alby, Kungs- gården. I norr ansluter området mot Harby som är föremål för planläggning för bostä- der. I söder gränsar området mot Sollentuna kommun med områden för rekreation. I öster gränsar området till Täby kommun med Vallentunasjön.

Områdets fastighetsägare och verksamhetsidkare har framfört önskemål kring framtida utbyggnader av bebyggelse och verksamheter. Till stor del utgör även bevarandet av rekreationsmark och miljöhänsyn ett långsiktigt önskemål. Önskemål om utveckling av bebyggelse/verksamheter kan i stort sammanfattas till:

Sköldnora ca 50 lägenheter

Västra Torslunda ca 100 lägenheter och ca 10 000 kvm verksamhet Fornåker ca 30 lägenheter

I övrigt efterfrågas möjligheter för fortsatt utveckling av verksamheterna kring häst- hållning..

Vägverket har sedan hösten 2008 öppnat den nordliga delen av Ytter Tvärleden, den så kallade Norrortsleden. I samband med att denna väg togs i drift erhöll Frestavägen en mer lokal funktion. Även södra delen av Täbyvägen erhöll en upprustning i samband med dess anslutning via ny trafikplats till Norrortsleden.

Inom Sollentuna kommun pågår arbete för en stor exploatering kring Väsjön. Detta kommer att påverka trafikbelastningen på Frestavägen. Inom Täby kommun pågår pla- nering för bland annat ett nytt värmekraftverk.

Befintliga förhållanden

Programområdet ligger omedelbart norr om den primära länsvägen 265 Norrortsleden.

Leden utgör en av få tvärförbindelser mellan E18 och E4. Vägen öppnades i hela sin sträckning, Häggvik- Rosenkälla i november 2008. Vägens trafikbelastning är hög ca 17 000- 20 000 inom programområdet. Det kan jämföras med att den tidigare ”gamla”

norrortsförbindelsen hade ungefär 8 000- 10 000 fordon per dygn..

Leden har en skyltad hastighet av 90 km/h och har en nästintill motorledsstandard..

Busshållplatser finns utmed vägen, bland i anslutning till trafikplats med Täbyvägen.

(3)

Uppdragsnr: R 3 (6)

R:\7020\2009\10121481 - Vällsta och Sydost, översiktsplaner\3_Dokument\36_PM\TRAFIK\Trafik,Sydost_091030.doc Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0

Den gamla ”norrortsförbindelsen” dvs Frestavägen- Prästgårdsvägen har i samband med Norrortsledens öppnande fått en minskad trafikbelastning på mellan 60- 85 %.

Täbyvägen- Sandavägen befarades få en ökad trafikbelastning i samband med ledens öppnande. Så har inte blivit fallet. En 5 %-ig minskning har istället noterats. Bilister väljer att färdas till trafikplats Häggvik och sedan norrut istället för att ”smita” norrut via Täbyvägen.

Täbyvägen, väg 872, är en huvudväg som binder samman Upplands Väsbys centrala delar med Norrortsleden. Vägens standard är varierande men inom programområdet har den karaktären av landsväg med en vägsträckning i ett öppet landskapsrum med en för- hållandevis god linjeföringsstandard. Undantaget är vägens sträckning norr Stora Alby.

Här samverkar den vertikala och horisontella linjeföringen till bland annat begränsande siktsträckor.. Hastigheten är satt till 70 km/h på aktuellt vägavsnitt.

Inom programområdet finns det 5 större korsningspunkter, 3 mindre väganslutningar eller 3 fastighetsanslutningar. Ingen korsning är utformad med refuger eller vänster- svängande körfält förutom anslutningspunkten mot väg 265. De större korsningarna bedöms ha goda siktförhållanden. Anslutningen till motorstadion har dock något skymd sikt mot norr.

Såväl väg 265 Norrortsleden som väg 872 Täbyvägen är statliga vägar. I södra delen av programområdet finns mindre skogsvägar som nyttjas för tillfart till enskilda fastigheter och hus. Dessa nyttjas även som gång- och cykelvägar.

Mot bakgrund av att Norrortsleden öppnades för trafik i sin fulla sträckning först i no- vember 2009 finns ingen statistik över olyckor för det nya vägsystemet.

OLYCKOR VÄGSTANDARD

Hela programområdet trafikförsörjs via Täbyvägen med undantag av fastigheterna inom Smedstorp som försörjs via Frestavägen.

KOLLEKTIVTRAFIK

Utveckling av kommundelen

Allmänt

Det statliga vägnätet inom Stockholms län har haft en generell trafikökning kring nå- gon procent årligen under en längre tidsperiod. Denna trend kan förväntas fortgå i takt med att regionen växer.

För de mer lokala gatulänkarna kan trafikökningen bli än mer omfattande som följd av större utbyggnader av bostäder eller verksamheter inom ett geografiskt avgränsat om- råde. Sålunda kan trafiken på Täbyvägen komma att påverkas av de planer som pågår inom kommunen. Men även grannkommunernas planering påverkar trafikflödet.

Inom Sollentuna kommun pågår planläggning för del Väsjön. Här planerar Sollentuna en mycket stor bostadsvolym. Inom Täby kommun pågår planer på värmekraftverk. I övrigt utgör Hagbytippen en regional målpunkt med stor trafikalstring av såväl person-

(4)

R:\7020\2009\10121481 - Vällsta och Sydost, översiktsplaner\3_Dokument\36_PM\TRAFIK\Trafik,Sydost_091030.doc Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0

bilar som tunga transporter. Återvinningscentralen har öppet alla dagar men för privat- personer endast under helgdagar.

Bostäder

Bostäder kräver förutom tillgånglighet med bil även god åtkomlighet till kollektiva transporter och trygga samt trafiksäkra gång- och cykelvägar. Detta för att en god bo- endemiljö och långsiktig socialt hållbart boende ska säkerställas.

Förslag till åtgärder

Oavsett hur framtida utbyggnad kommer att ske inom programområdet bör en utbygg- nad av gång- och cykelvägnätet längs med väg 872 komma till stånd. Denna bör lämp- ligen knyta samman Uppland –Väsby med Sollentunas kommande bebyggelse kring Väsjön. Här kan den närmsta servicen förväntas finnas i en framtid. Denna bör därför kunna nås gåendes eller cyklandes på ett separerat och kontinuerligt gc- nät. En separe- rad gc- väg utmed väg 872 sammanfaller även med förslag i kommande RUFS.

Den utveckling av verksamheterna och de utbyggnadsplaner som diskuteras av bostä- der inom programområdet ger i sig inte underlag för inrättande av nya busslinjer på Täbyvägen. Nya hållplatslägen kan dock behövas för att ge en bättre tillgänglighet till kollektivtrafik i de fall som större utbyggnader sker. Med de befintliga busslinjerna når de södra delarna av programområdet Upplands- Väsby, Täby och Sollentuna. Om en större bostads- och verksamhetsutbyggnad sker på befintligt motorstadion kan en för- längning av busslinje 527 prövas. Ny vändmöjlighet måste då inrymmas inom exploa- teringsområdet

Beroende av hur utbyggnaderna i programområdet sker kan utformningen av de kors- ningspunkter som får ökad trafikbelastning behövas förstärkas. I första hand bör refu- ger ordnas för gångpassager. Om möjligheter till naturliga planskilda korsningar av gång- och cykelstråken kan ordnas inom programområdet bör detta prioriteras i anslut- ning till framtida exploateringsområden. Även vänstersvängande körfält kan komma att erfordras. Det framtida gatu- och trafiknätet visas på omstående sida. I strukturen har hänsyn och avvägningar gjorts för hur befintliga och framtida bebyggelseområden ska trafikförsörjas på ett trafiksäkertt och rationellt sätt.

En kompletterande bebyggelse i Fornboda kan med fördel nyttja den befintliga kors- ningen och anslutningen till Täbyvägen. Här måste dock en översyn av hur den framti- da gång- och cykelvägen längs med väg 872 ska knyta an till omgivande bebyggelse ske. Förslagsvis byter gång- och cykelvägen sida i denna punkt och nyttjar den nyligen utbyggda gång- och cykeltunneln. Söder om korsningspunkten föreslås gång- och cy- kelvägen utmed Täbyvägens västra sida och norr om korsningspunkten utmed den östra sidan. Det fåtal kompletterande fastigheter som diskuteras inom Fornboda förväntas i mycken liten omfattning komma att påverka belastningen i korsningspunkten.

Befintlig kollektivtrafik finns inom mycket korta gångavstånd till befintlig och kom- pletterande bebyggelse.

Vid utveckling av motorstadion bör korsningspunkterna ta hänsyn till den geometriska standarden på berört vägavsnitt. Lokaliseringen av nya korsningspunkter måste därför särskilt studeras. Även möjligheterna till att i anslutning till framtida korsningspunkter erbjuda bussar möjlighet till vändplats bör beaktas.

Harbyvägen har idag en bra lokalisering på Täbyvägen. Sikten är god och vägens linje- föring annonserar korsningen. I de underlagsskisser som redovisats för utveckling av

”motorstadion” har inte områdets anslutningar mot Täbyvägen givits erforderlig stan-

(5)

Uppdragsnr: R 5 (6)

R:\7020\2009\10121481 - Vällsta och Sydost, översiktsplaner\3_Dokument\36_PM\TRAFIK\Trafik,Sydost_091030.doc Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0

dard. Bland annat har inte erforderliga avstånd mellan Täbyvägen och de lokalgator som trafikförsörjer området redovisats.

Beroende av hur omfattande framtida bebyggelsen blir och vilken inriktning verksam- heterna får ska korsningspunkterna med Täbyvägen ges erforderlig kapacitet och lämp- lig utformning. Särskilt bör beaktas möjligheterna till trafiksäkra korsningspunkter för gående och cyklister. Busshållplatsernas lokalisering och dess utformning blir därmed en viktig faktor.

En utveckling av ”motorstadion” kan komma att ske

(6)

R:\7020\2009\10121481 - Vällsta och Sydost, översiktsplaner\3_Dokument\36_PM\TRAFIK\Trafik,Sydost_091030.doc Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0

Stockholm 2009-10-30

WSP Sverige AB

Lars Kiesel

Figure

Updating...

References

Related subjects :