• No results found

Taxa foder och animaliska produkter 2022 (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Taxa foder och animaliska produkter 2022 (pdf)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805)

Inledande

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun.

Avgiftsskyldig

2 § Avgiftsskyldig är den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll inom Ulricehamns kommun.

Avgifter

3 § Offentlig kontroll av den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter där verksamheten är föremål för kontroll debiteras en avgift med 1026 kr per timme.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs

vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning.

Nedsättning av avgift

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet

– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.

References

Related documents

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ljungby kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de förordningar eller föreskrifter som

för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som lagen

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som miljönämnden bedriver inom Marks

Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i

I 32 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till

producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar, eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller utfodrar djur med foder, på

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

Kontrollen har utförts som ett led i Länsstyrelsens roll som kontrollmyndighet över foder i primärproduktionen enligt 12 b förordning (2006:814) om foder och animaliska