• No results found

RITNINGSFÖRTECKNING - VÄGPLAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RITNINGSFÖRTECKNING - VÄGPLAN"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RITNINGSFÖRTECKNING

RITNINGSFÖRTECKNING - VÄGPLAN

Väg 345 Strömsund - Ulriksfors gång- och cykelväg

2016-03-01

Objektnummer 145073

RITNINGSNR. BENÄMNING SEKTIONER RITNINGS- REVIDERING- REVIDERING SIGN

DATUM DATUM AVSER

0 01 T 01 01 ÖVERSIKTSPLAN 0/000-3/550 2016-03-01

0 01 T 02 01 PLANKARTA 0/000-0/600 2016-03-01

0 01 T 02 02 PLANKARTA 0/600-1/200 2016-03-01

0 01 T 02 03 PLANKARTA 1/200-1/800 2016-03-01

0 01 T 02 04 PLANKARTA 1/800-2/400 2016-03-01

0 01 T 02 05 PLANKARTA 2/400-3/000 2016-03-01

0 01 T 02 06 PLANKARTA 3/000-3/550 2016-03-01

0 01 T 04 01 NORMALSEKTION 0/000-3/550 2016-03-01

0 01 T 05 01 ILLUSTRATIONSPLAN 0/000-0/600 2016-03-01 0 01 T 05 02 ILLUSTRATIONSPLAN 0/600-1/200 2016-03-01 0 01 T 05 03 ILLUSTRATIONSPLAN 1/200-1/800 2016-03-01 0 01 T 05 04 ILLUSTRATIONSPLAN 1/800-2/400 2016-03-01 0 01 T 05 05 ILLUSTRATIONSPLAN 2/400-3/000 2016-03-01 0 01 T 05 06 ILLUSTRATIONSPLAN 3/000-3/550 2016-03-01

ritforteckning.xls 1(1)

References

Related documents

I sektion 1/840 korsar gång- och cykelvägen väg 1357 (Ålabodsvägen) till norra sidan om vägen för att inne i Glumslöv sedan ansluta dels till den befintliga gång- och cykelvägen

Vägplanen syftar till att utreda förutsättningarna och utformningen av en gång- och cykelväg längs väg 1357 från Glumslöv till Ålabodarna.. Detta i syfte att erbjuda en

En separat gång- och cykelväg längs 1357 förbättrar möjligheten för de boende i Ålabodarna och längs vägen att gå eller cykla till busshållplatser och tågstation i

GC-vägen ligger på samma sida som bostäderna längs Nybovägen vilket är positivt då man går/cyklar intill bostäderna och de boende i området inte behöver korsa väg

Andelen fordonstrafik bedöms endast marginellt minska och därmed kommer utsläpp till luft och bullerstörningar för boende längs sträckan att i princip för- bli de samma som om

Trafikverkets kommentar: Efter samrådsmötet har Trafikverket tagit beslut om att belysning kommer att uppföras längs hela gång- och cykelvägen.. Boende

Andelen fordonstrafik bedöms endast marginellt minska och därmed kommer utsläpp till luft och bullerstörningar för boende längs sträckan att i princip för- bli de samma som om

Med utgångspunkt från att sträckan vidare österut mot Åre kommer att bebyggas med gång- och cykelväg så kommer sträckningen att vika upp något från väg 638 för att