• No results found

Väg 1357 Glumslöv – Ålabodarna, gång- och cykelväg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 1357 Glumslöv – Ålabodarna, gång- och cykelväg"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMRÅDSUNDERLAG

Väg 1357 Glumslöv – Ålabodarna, gång- och cykelväg

Landskrona kommun, Skåne län

Vägplan, 2017-06-13

(2)

2

Trafikverket

Postadress: Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Samrådsunderlag Väg 1357 Glumslöv-Ålabodarna, gång- och cykelväg, Landskrona kommun, Skåne län, Vägplan

Författare: Joséphine Tardy, Kreera Samhällsbyggnad AB Dokumentdatum: 2017-06-13

Ärendenummer: TRV2016/68767 Åtgärdsnummer: 9777

Projektnummer: 154808 Version: 1

Kontaktperson: Maria Wedin, projektledare Trafikverket

TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.4.0

(3)

Innehåll

1. SAMMANFATTNING 4

2. BESKRIVNING AV PROJEKTET 4

2.1. Planläggningsprocessen 4

2.2. Bakgrund 4

2.3. Åtgärdsvalsstudie och tidigare utredningar 6

2.4. Ändamål och projektmål 6

2.5. Beskrivning av befintlig väganläggning 6

2.6. Angränsande planering 7

3. AVGRÄNSNINGAR 8

4. FÖRUTSÄTTNINGAR 9

5. EFFEKTER OCH DERAS TÄNKBARA BETYDELSE 13

6. FORTSATT ARBETE 13

7. KÄLLOR 13

(4)

4

1. Sammanfattning

Vägplanen syftar till att utreda förutsättningarna och utformningen av en gång- och cykelväg längs väg 1357 från Glumslöv till Ålabodarna. Detta i syfte att erbjuda en trafiksäker läsning för oskyddade trafikanter.

2. Beskrivning av projektet

2.1. Planläggningsprocessen

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan.

I början av planläggningen tar vi fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att

Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse.

2.2. Bakgrund

Väg 1357, Ålabodsvägen, är 2,5 km lång och sträcker sig mellan orterna Glumslöv och Ålabodarna. Vägsträckan ligger i Landskrona kommun i Skåne län. Glumslöv har ca 2 400 invånare och ligger cirka åtta kilometer norr om Landskrona. Ålabodarna ligger vid havet och är ett lokalt och regionalt besöksmål.

Vägen är en rak 70-väg med god sikt viket gör att bilister tenderar att köra för fort, detta resulterar i att sträckan som saknar separerad gång och cykelväg, upplevs otrygg för oskyddade trafikanter. Sträckan är prioriterad för cykelväg enligt Region Skånes cykelvägsplan och placerad i gruppen 1-3 år i perioden 2016.

(5)

Figur 1 Översiktskarta, väg 1357 är markerad med en röd rektangel.

Sträckan har målpunkter i båda ändarna med skola, förskola, idrottsplats, vård, bibliotek och station i Glumslöv som ger skolpendling och andra resor från Ålabodarna. Vid Ålabodarna finns havet med stränder, badplats, småbåtshamn, gästhamn och leder som lockar till rekreationsturer från Glumslöv främst under sommarhalvåret. Vid havet går cykelleden Sydkustleden. Det finns även målpunkter längs sträckan som Örenäs slott, Glumslövs Folkets Hus och Landskrona Campingklubb.

Figur 2 Orienteringskarta över utredningsområdet.

Helsingborg

Malmö Landskrona

(6)

6

2.3. Åtgärdsvalsstudie och tidigare utredningar

Det har gjorts en förenklad Åtgärdsvalsstudie på sträckan, ”Förbättra för cyklister mellan Glumslöv (Landskrona kommun) och Ålabodarna”, 2014-11-03. Denna beskriver behovet av förbättrad tillgänglighet med cykel mellan Glumslöv och Ålabodarna. Den förenklade ÅVS:en rekommenderar åtgärderna att bygga en separerad cykelbana längs med den statliga vägen tillsammans med marknadsföring av denna efter att den är byggd.

Cykelvägsplan för Skåne 2014–2025 är en gemensam strategi och inventering utförd i samarbete mellan Trafikverket och Region Skåne och innefattar även dokumentet Förenklad övergripande åtgärdsvalstudie för cykelvägnätet i Skåne (2014-08-29) den utgör en fördjupning av den regionala transportinfrastrukturplanen. I cykelvägsplanen har de generella förutsättningarna för cykling i det regionala nätet i Skåne inventerats samt ett antal objekt identifierats och prioriterats. Sträckan Glumslöv-Ålabodarna har i denna identifierats höra till prioriteringsgruppen 1-3 år i perioden 2016.

2.4. Ändamål och projektmål

Åtgärden omfattar anläggande av en separerad gång- och cykelväg mellan Glumslöv och Ålabodarna längs med väg 1357. Gång- och cykelvägen ska ansluta på ett logiskt och lämpligt sätt till befintligt cykelnät.

Projektmålen för den nya gång- och cykelvägen är:

• Möjliggöra för oskyddade trafikanter att på ett trafiksäkert och tryggt sätt ta sig mellan målpunkterna i områdena.

• Cykelförbindelsen ska vara trafiksäker (separerad), direkt, bekväm (hårdgjord och tillräckligt bred) samt attraktiv för att åstadkomma förbättrad tillgänglighet och trygghet.

2.5. Beskrivning av befintlig väganläggning

Väg 1357 är en relativt smal landsväg med hastighetsbegränsning på 70 km/h utanför Glumslöv tätort och 50 km/h i tätortens utkant. ÅDT är på ca 1 200 fordon och vägen trafikeras även av lantbruksmaskiner och djurtransporter. Både GC-väg och vägren saknas på sträckan. I verkligheten är hastigheten ofta högre än 70 km/h och trafikmängden är högre än ÅDT på sommaren.

Ett antal enskilda vägar ansluter längs sträckan och mellan dessa består vägen sidoområde främst av öppen jordbruksmark. På tre ställen går vägen i trånga passager mellan befintlig bebyggelse, dessa platser sammanfaller också med sämre siktförhållanden då de ligger på höjdpunkter i topgrafin. Vägen har belysning från stolpar som står på vägen norra sida.

Hållplats för skolbuss finns på sträckan vid korsningen mellan väg 1357 och Standnäsvägen/Nybovägen.

(7)

2.6. Angränsande planering

I Landskronas översiktsplan pekas stråket längs väg 1357 ut som utvecklingsstråk för

rekreation och friluftsliv och som en del av ”Ålabodsrundan” som har samma syfte. Att knyta samman Glumslöv med Havsleden pekas ut som en möjlighet i SWOT-analys.

Det finns gällande detaljplaner utmed vägen:

• DP 1569 planlägger Hagaområdet i sydvästra Glumslöv och täcker in början av väg 1357 och anvisar natur på båda sidor om vägen. En utbyggnad av cykelväg här kan föranleda detaljplaneändring.

• Strax väster om detta berör DP1282K-P06_234 det utpekade vägområdet i en kort sektion på den norra sidan av vägen. Här anvisar planen en ny huvudgata från

bostadsområden norr om väg 1357 som ansluter till väg 1357 i slutet av bebyggelsen på den norra sidan om vägen. Vägen finns idag som en grusväg men är inte utbyggd enligt detaljplan.

• DP1282K-P13_5 angränsar till väg 1357 s södra sida nära dennas mitt dels en bit in på korsningen där Strandnäsvägen ansluter till väg 1357, dels ca 50 m längre väster ut dit infarten till strandvägen föreslås flyttas då utfart i det läget ger bättre siktförhållanden.

• DP1282K-P00_175 täcker in hela samhället Ålabodarna och möter därmed den

planerade sträckan i dess västra utkant. Detaljplanen föreskriver att samhällets karaktär måste bevaras och vägar inte får breddas varför en förlängning av GC-vägen in i

samhället Ålabodarna kanske skulle kräva en detaljplaneändring.

(8)

8

3. Avgränsningar

Den del av väg 1357 som utreds är ca 2 km lång och sträcker sig från befintlig cykelvägs slut i Glumslövs västra utkant i öster till parkeringsplatsen och till infarten till Ålabodarna i väster. I anslutningen till Ålabodarna är det viktigt att gång- och cykelvägen ansluter befintlig väg på ett trafiksäkert sätt. I samrådsunderlaget utreds en placering av gång- och cylelvägen på norra eller södra sidan av väg 1357.

Utredningsområdet utgår från denna vägsträcka och aspekter som påverkar vägens utformning och lokalisering betraktas i alla riktningar. Utredningsområdet syftar till att täcka in alla aspekter som har relevans för vägens utformning därutöver finns ett influensområde som är alla de platser där effekter av ombyggnaden kan uppstå. Såväl utredningsområdet som influensområdet är svårt att sätta en fast gräns på då de skiljer sig åt beroende på vilken aspekt (exempelvis naturmiljö respektive trafik) som belyses.

Beskrivningen av förutsättningar och intressen i området inriktas på det som kan komma att påverkas av projektet och som har betydelse för den fortsatta planläggningen.

Figur 3 Orienteringskarta över utredningsområdet.

(9)

4. Förutsättningar

4.1. Landskapsbild

Området som väg 1357 ligger i räknas enligt Det skånska landsbygdsprogrammet – ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv (2007) som låglänt landskap och är en del av Lund- och Helsingborgsslätten. Det beskrivs som ett enkelt storskaligt jordbrukslandskap med stora infrastrukturkorridorer, sällsynt i att det både har tät befolkning och

jordbruksmarker. Trakten kring Landskrona (tillsammans med Lund) beskrivs som den mest karakteristiska för området.

Planeringsförutsättningarna för Landskrona stads översiktsplan anger tre olika

landskapskaraktärer längs med sträckan. Den största delen beskrivs Åkerlandskap, flackt – svagt kuperat som karaktäriseras av långa siktlinjer i ett öppet och storskaligt åkerlandskap med små topografiska variationer. På södra sida av sträckan östra hälft anges

landskapskaraktären Åkerlandskap, kuperat som har samma karaktär som det flacka och svagt kuperade men med större topografiska variationer i mjuka böljor. I sträckans västra utkant anges Klintkust som beskrivs som dramatiska branter när strandkanten.

Väg 1357 går genom ett öppet och rationellt odlat jordbruksdominerat landskap. Från Glumslöv börjar sträckan men en liten uppförsbacke som skymmer sikten bakom. På krönet öppnar långa utblickar upp sig mot havet och ut över slätten åt norr. Vid samhällets slut öppnas även utblickar åt söder. Marken sluttar rullande mot havet på båda sidor om vägen med större böljor på den södra sidans östra hälft mot Glumslöv till. Nästan överallt på sträckan kan havet åtminstone skymtas men perspektivets längd är mycket varierande på grund av den mjuka topografin och öarna av uppstickande grönska. Vid havet strax innan Ålabodarna ger landborgens krön en kraftig lutning ned mot havet. Ålabodsvägen gör skarpa svängar här och klättrar ner längs med landborgen. Längs vägen finns ett antal öar av grönska och bebyggelse som bryter horisonten och till flera av dessa leder vägar med utfart mot väg 1357.

På tre ställen längs sträckan kommer bebyggelsen riktigt nära vägen på ena eller båda sidorna. Alla dessa punkter sammanfaller med höjdpunkter i landskapet. Från Glumslöv sker detta först i samhällets utkant. Det ligger villaträdgårdar med häck ända fram till vägen först på den norra sidan av vägen med allé och hagar mittemot och sedan på den södra sidan då landskapet öppnar upp sig på den norra sidan. Det andra stället där bebyggelsen kommer nära vägen ligger ungefär mitt på sträckan i vägkorsningen mellan väg 1357 och

Strandvägen/Nybovägen. På den norra sidan finns det fyra villor, varav en ligger mycket nära vägen och alla har trädgårdar och häckar ända fram till vägen. På den södra sidan finns en villa med en lång häck och en huskropp precis i vägkant. Det tredje stället är ca 600- 350m från svängen ner mot Ålabodarna. Här finns först två villor på vardera sida av vägen, den södra med fasaden bara några meter från vägen och den norra med häck mot

vägområdet. Därefter följer en allé på den södra sidan och en bit öppen mark på den norra innan man på norra sidan når en gård med tre huskroppar ett fåtal till någon meter från vägområdet.

(10)

10

4.2. Naturmiljö

Då sträckan främst utgörs av rationellt odlat jordbruk blir de obrukade naturelement som finns, till exempel alléer, åkerholmar och trädgårdar, än mer värdefulla för att skapa spridningskorridorer för flora och fauna. Även jordbrukslandskapet är skyddsvärt ur natursynpunkt. Det finns flera naturskyddstyper längs sträckan.

Nationella intressen

Riksintresse för naturmiljö Hildesborg – Ålabodarna (N47) täcker in hela den aktuella vägsträckan. Området är skyddat på grund av sina mäktiga jordlager med skikt som illustrerar olika istidslämningar och en bördig kalkrik mark. Området har även drumliner som skapar en karaktäristik brant mot havet. I branterna finns stor artrikedom av flora och främst insektsfauna.

Sträckan täcks i princip helt av Glumslövs naturvårdsområde. Naturvårdsområden betraktas sedan miljöbalken trädde i kraft som naturreservat med skillnaden att pågående

markanvändning inte bör försvåras avsevärt. Syftet med detta naturvårdsområde är att bevara ett öppet jordbrukslandskap med hänsyn till dess värde för landskapsbild och kulturhistoria samt att längs kusten slå vakt om intressanta geologiska skärningar och vegetationstyper med sällsynta floraelement.

Figur 4 Skyddsområden i utredningsområdet. För större storlek (högupplöst), se bilaga.

(11)

Generellt biotopskydd

Generellt biotopskydd omfattar enligt 7 kap 11 § i miljöbalken alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och

våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar. Syftet med biotopskyddet är att bevara den biologiska mångfalden. Skyddet omfattar ”mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda”. Inom ett sådant biotopskyddsområde får det inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl. Längs vägsträckan finns två alléer och ett antal åkerholmar, den närmast ca 25 från vägen.

4.3. Jordbruksmarken

Enligt miljöbalken 3 kap. 4§: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”.

Jordbruksmarken längs hela den utpekade sträckan är enligt Landskronas översiktsplan klass 10, den högsta klassen för jordbruksmark.

Drygt åttio meter norr om vägen i höjd med Ålabodsvägens anslutning finns ett område som inventerades för Ängs- och hagmarksinventeringen. Ytterligare information om området saknas.

4.4. Kulturmiljö

Sträckan ligger inom ett område med lång brukningskontinuitet och har flera kulturskydd.

Nationella intressen

Riksintresse för kulturmiljövården Råå-åns dalgång (M:K10) täcker in hela den aktuella sträckan. Området är dalgångsbyggd med ett svagt kuperat öppet odlingslandskap med tydliga spår av bosättningskontinuitet sedan stenåldern. Främst bymiljöer, gårds- och säterimiljöer, lerfyndigheter och lämningar efter stenkols- och lerbrytning är utpekade som betydelsefulla.

Hela den beröra sträckan ligger även inom riksintresse för högexploaterad kust.

I Glumslöv ligger de första tiotal metrarna av sträckan inom ett fornlämningsområde (Glumslöv 80:1). Området har lämningstypen bytomt/gårdstomt och följer den ungefärliga utsträckningen av Nedra Glumslöv by utifrån karta från 1774. Området benämns som bevakningsobjekt.

I vägsträckans västra ände finns ett gränsbestämt fornlämningsområde på vägens norra sida av typen fornlämning, inom kategorin övrig lämning. Objektet är ej undersökt med bedöms vara välbevarat.

Söder om vägen lite längre öster ut strax öster om Ålabodarna finns ett område som är fast fornlämning inom kategorin övriga lämningstyper. På närmsta stället ligger det ca 12 m från vägmitt. Området faller inom kategorin Boplatser och visten och är från stenålder,

(12)

12

Längs sträckan finns ytterligare 4 fornlämningsområden, alla på ca 70 m från vägen. Det finns även två utpekade fyndplatser för övriga kulturhistoriska lämningar 70 respektive 120 m norr om den berörda vägsträckan. Övriga utpekade fornlämningar ligger längre bort.

Regionala intressen

Hela sträckan ligger även inom två regionala intressen, Råå-åns dalgång, som är samma utsnitt och skyddsaspekter som riksintresset, samt Skånelinjen Per Albin-linjen. Skånelinjen Per Albin-linjen är en försvarslinje längs den skånska kusten med över 1000 betongvärn som byggdes mellan 1939–40. Försvarslinjens bevarande motiveras av att det är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins och samtliga värn anses vara viktiga delar i helheten.

Figur 5 Historisk karta över Glumslöv och omland. I kartan från 1800-talets mitt syns tydligt samma vägstruktur som idag. Utsnitt ur generalstabskartan över Landskrona (1860).

4.5. Rekreation och friluftsliv

Då väg 1357 leder från samhället Glumslöv till samhället Ålabodarna och havet är den i sig en mycket viktig väg till och från olika typer av aktiviteter och rekreation, både i

kulturlandskapet, vid och längs med havet.

Hela den aktuella vägsträckan täcks även in av Riksintresse för Friluftsliv enligt miljöbalken 3.6 (FM08 Ven) med motiveringen att området har särskilt goda förutsättningar för

berikande upplevelser i natur- och kulturmiljö. Utpekade aktiviteter är cykling, strövande, promenader, vandring, bad, båtliv, fiske, naturupplevelser och kulturupplevelser.

(13)

5. Effekter och deras tänkbara betydelse

6. Fortsatt arbete

7. Källor

(14)

14

(15)
(16)

Örenäs gård

Assargården

Glumslöv Örenäs

Ålabodarna

Skyddsområden

Detaljplansgräns Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning Bevakningsobjekt (fornmminne) Nyckelbiotoper, Skogsstyrelsen Sumpskog, Skogsstyrelsen

Naturreservat, Naturvårdsverket

Naturvårdsområden, Naturvårdsverket Ängs & hagmark, Naturvårdsverket Natura2000, Länsstyrelsen

Riksintresse Kulturmiljövård, LST

Skyddsområden - Vägplan, GC-väg längs väg 1357: Glumslöv-Ålabodarna

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

km

© Terrängkartan, Lantmäteriet. Länstyrelsen, Skogstyrelsen, Naturvårdsverket & Riksantivkvarieämbetet. Göran Sevelin, Kreera.

References

Related documents

Samrådsunderlaget skickas sedan in, tillsammans med samrådsredogörelsen, till Länsstyrelsen för beslut om projektet medför en betydande miljöpåverkan.. Länsstyrelsens

Andelen fordonstrafik bedöms endast marginellt minska och därmed kommer utsläpp till luft och bullerstörningar för boende längs sträckan att i princip för- bli de samma som om

Andelen fordonstrafik bedöms endast marginellt minska och därmed kommer utsläpp till luft och bullerstörningar för boende längs sträckan att i princip för- bli de samma som om

Med utgångspunkt från att sträckan vidare österut mot Åre kommer att bebyggas med gång- och cykelväg så kommer sträckningen att vika upp något från väg 638 för att

GC-Vägen projekteras för att klara en säker väg för de oskyddade trafikanterna.. Projekteringen ska göras för

Ett PM har tagits fram i detta projekt avseende massor som behöver hanteras i projektet, PM Masshanteringsanalys ( 0T140001). Projektet kommer att medföra ett massöverskott.

Situationen för gående förbättras avsevärt i anslutning till Hjärups tätort genom anläggning av cykelväg öster om väg 852 mellan Kyrkstigen och Stora Uppåkravägen

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp