• No results found

Lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 4 och 6–10 §§ lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nöd- vändiga tillstånd ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för regioner att, ut- över vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tand- vårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till vissa utlänningar som vistas inom en region utan att vara bosatta där.

2 § I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns bestämmelser om skyldighet för regioner att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt bl.a. asylsökande, personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och personer som hålls i förvar.

4 § En regions skyldigheter enligt denna lag gäller endast för utlänningar som vistas inom regionen.

Med region avses i denna lag även en kommun som inte ingår i en region.

6 § En region ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta inom regionen.

7 § En region ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som har fyllt 18 år

1. vård som inte kan anstå, 2. mödrahälsovård,

3. vård vid abort, och

4. preventivmedelsrådgivning.

8 § En region får erbjuda utlänningar som har fyllt 18 år och som omfattas av denna lag vård utöver vad som följer av 7 §.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:64.

SFS 2019:958

Publicerad

den 3 december 2019

(2)

2 SFS 2019:958 9 §3 En region ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag sådana

läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. En region ska även erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag och som inte har fyllt 18 år sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Första stycket gäller endast de läkemedel och andra varor som förskrivs i samband med vård som ges med stöd av denna lag.

10 § En region ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag en hälsoundersökning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om sådana hälsoundersökningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:524.

References

Related documents

5 § I regionerna ska det finnas möjligheter till anställning för läkares spe- cialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som mot- svarar det

2 § Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av första

1 § 2 I denna lag finns bestämmelser om regionernas skyldigheter att, ut- över vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårds- lagen (1985:125),

5 a § 3 Regionen ska även erbjuda en god tandvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om möj- ligheter till anställning

Den kommun som har beslutat att en patient ska vistas i en annan kommun i sådan särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. På regeringens vägnar

1 § Landstinget ska till kommunerna inom landstinget avsätta de läkar- resurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt