• No results found

Contributions to Small Area Estimation

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Contributions to Small Area Estimation"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2017

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Linköping Studies in Science and Technology, Dissertations No. 1855, 2017 Department of Mathematics

Division of Mathematical Statistics Linköping University

SE-581 83 Linköping, Sweden

www.liu.se

Linköping Studies in Science and Technology

Dissertations No. 1855

Contributions to Small

Area Estimation

Using Random Effects Growth Curve Model

Innocent Ngaruye

Innocent Ngaruy

e

Contributions t

o Small Ar

ea E

stimation

References

Related documents

stegrats, införa billi~aro arbe temoteder under takttaqanie av höjandat a v fabrikatets kvalitet ~enom förb~ttrin~ av konstruktion , material och et~ kontroll vid

Maltman, The Strong isospin breaking correction for the gluonic penguin contribution to epsilon-prime / epsilon at next-to-leading order in the chiral expansion, Phys...

[r]

indirectly support the achievement of all other SDGs to which biodiversity benefits do not contribute 322.. directly: Quality education (SDG 4); Gender equality (SDG 5);

Across three experimental studies and one exploratory survey, I examined (i) whether memory-based reporting in- structions enhance innocent mock suspects’ memory output

 In sum, data analysis revealed that higher level of pure motivation was predicted by admitting the possible benefits whereas higher level of motivation realized in action was

Viktor Sandblom is a medical physicist who conducted his PhD studies at the Department of Radiation Physics at the University

In this chapter, a parameter estimation algorithm called EASI- SM is compared to the non-negative least squares (NNLS) spectrum approach commonly used in the context of MRI.

Bakgrund ( styrmedelshistorik, beskrivning av gene- rella föreskrifter, dagsläget i branschen), utvärderingsmodell, datafångst (beskriv- ning av urval och

Keywords: arithmetic, incompleteness, flexibility, independence, non-standard models, partial conservativity, interpretability This thesis concerns the incompleteness phenomenon

Keywords: arithmetic, incompleteness, flexibility, independence, non-standard models, partial conservativity, interpretability.. This thesis concerns the incompleteness phenomenon

MARMOLEUM SPORT Marmoleum Sport är den enda lino- leumgolvbeläggningen för idrottsan- läggningar som finns med tjocklek 3,2 mm eller 4,0 mm.. Marmoleum Sport tål kraftig

” Sospesi betecknar det m ellantillstånd, det svälvande mellan salighet och fördömelse, bvari de fromina hedningarna befinna sig efter döden... På d elta ställe

En annan person som Natur & Kultur refererar till (i sin lärarhandledning) är professor emeritus Ingvar Lundberg. Visserligen har Natur & Kultur gett ut många böcker

Eftersom dockans rygg i oväntat stor utsträckning ändrade riktning under kollisionen till följd av underglidning medförde detta att tyngdpunkten förflyttades framåt och därmed kan

Att även om projektet inte skulle ha arbetat aktivt med social hållbarhet kan samtliga aktörer anpassa sin egen definition för att sedan kunna säga att de tar socialt ansvar..

Linköping 2010 Drain Poli-Si Gate p epi p- well n-resurf n+ Source Oxide Al p-type Substrate Deep p+ n+ Source Ahsan -Ullah K ashif. Optimization of LDMOS Transistor in

Vidare framgår det av resultatet att verksamheterna har olika syften med deras arbete med målgruppen där samtliga volontärer framhåller att de inte i någon mån är

Detta är något som Anna Wernberg (2006) resonerar kring då hon menar att eleverna får reflektera mer om läraren använder sig av frågor och sedan bygger vidare på elevernas svar

För det första anfördes att det inte fanns någon anledning till att avvika från de överväganden som gjorts gällande retroaktivitet i tidigare lagstiftningsarbeten och för det

I studien framkom olika aspekter av det kommunikativa ledarskapet som kan främja kommunikation och dialog, samarbete, delaktighet och relationsskapande mellan ledare och

Occ pa ional challenge and adap a ion of lne able EU ci i en f om Romania begging in S eden... Concep ali ing

Sedan det förklarats, hvad ett irrationellt förhållande vill säga, antagas alla storheter (sträckor, cirkelbågar, vinklar, ytor) uppmätta och uttryckta medelst sina mätetal,