• No results found

Skatteverkets promemoria: Vissa ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering av lantbruksenheter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skatteverkets promemoria: Vissa ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering av lantbruksenheter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-04-17 DI-2020-2716

Ert diarienr

Fi2020/00405/S1

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet Finansdepartementet

Skatteverkets promemoria: Vissa ändringar i

bestämmelserna om fastighetstaxering av

lantbruksenheter

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

References

Related documents

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Föreningen Svenskt Näringsliv Före tagarna Förvaltningsrätten i Stockholm Fönraltningsrätten i Växjö Lantbrukarnas Riksförbund Lantmäteriet LRF Konsult Mellanskog

Fastighetsägarna Sverige som beretts tillfälle att yttra sig över ovannämnda promemoria har inga synpunkter på förslagen.

Jordbruksverket avstyrker förslaget om att normenheten för åkermark samt värdefaktorn för dränering ändras.. Däremot anser verket att gällande föreskrift om värdering behöver

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Att promemorian varken kommenterar tidigare remisskritik och hur denna kritik påverkat förslaget eller för ett resonemang kring hur stor felmätning som de brister som