Välkommen till BRF Tegelbruket

Full text

(1)

Välkommen till

BRF Tegelbruket

(2)

Historik

Huset är byggt 1912 och var då ett av de första husen i Midsommar- kransen. I vårt hus skapades Sveriges första bensinpump av märket MACK, namnet bildades av initialerna av de fyra herrarnas namn som startade AB Mack. Ordet mack kom efter en tid att ingå i det svenska ordförrådet som vardagsnamn för bensinstation. Själva uppfinnaren och a:et i Mack var Oscar Andersson som 1913 fick patent på sin

»automatiska mätare av bestämda vätskemängder«. Övriga styrelse- medlemmar var direktör Matthiason, advokaten Collin och redaktören Key. Bolaget hade också en filial längre upp på Tegelbruksgränd, dit Mack flyttade hela verksamheten 1930.

Att bo i vår bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen.

Att äga och bo i en bostadsrätt innebär att du har nyttjanderätten till din lägenhet och att vi tillsammans genom föreningen äger fastigheten vi bor i. Du tar ditt ansvar för föreningen genom den styrelse som du är med och väljer vid årsstämman. Genom styrelsen bestämmer vi själva det mesta som rör vårt boende. Vi är anslutna till SBC som bland annat svarar för vår ekonomiska förvaltning och på styrelsens uppdrag svarar för olika slags service. Som medlem bör du ta del av föreningens stadgar (http://brftegelbruket.se/for-medlemmar/dokument/), där beskrivs bland annat regler som tillämpas och hur föreningsarbetet bedrivs.

Styrelsen

Namn, adress och telefonnummer till föreningens styrelse kan du hitta på anslagstavlan i samtliga trapphus och på föreningens hemsida http://brftegelbruket.se.

Årsstämma

En gång om året (vanligtvis i maj) är det årsstämma dit föreningens medlemmar kallas. Varje bostadsrätt representerar en röst. Det är av stor betydelse att alla medlemmar medverkar vid stämman för att uppnå beslutsmässigt antal medlemmar. Om du inte kan delta ska fullmakt lämnas, förslagsvis till någon i styrelsen. Fullmakt läggs alltid ut i samband med kallelsen till årsstämman. Vid årsstämman får medlem- marna ta del av vad som skett och vad styrelsen arbetat med under året som gått när föreningens årsberättelse gås igenom. Styrelseledamöter väljs och ramar för den nya styrelsen kan bestämmas. Alla medlemmar har rätt att ställa frågor, komma med förslag och motionera i frågor som de vill att stämman ska behandla. Motioner skall, för att kunna tas upp vid kommande årsstämma, vara inlämnade senast mars månads utgång.

(3)

Allmänt om underhållsarbete

Det inre underhållet av lägenheten svarar du för. Bostadsrättsinnehavaren svarar för att ledningar i lägenheten som inte är att räkna som ”stam- ledningar”, lägenhetens golv, väggar och tak, fönster och fönsterbågar, inner- och ytterdörrar samt kakel, sanitetsporslin och köksutrustning.

Glöm inte att ansöka om tillstånd/riktlinjer hos styrelsen för:

• Ingrepp i bärande konstruktion, håltagning, flytt/rivning av vägg.

• Ändring av avlopp, vatten, värme, ventilation

• Annan väsentlig förändring av lägenheten

Föreningen ansvarar för underhållet av fastigheten i övrigt och måste få tillträde till lägenheten för att utföra sådana arbeten som inte åligger bostadsrättsinnehavaren.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad av föreningen. Föreningen har även tecknat en tilläggsförsäkring för varje bostadsrättslägenhet. Vi har även försäkring för skador som uppkommer av skadedjur samt avtal om sanering.

Ditt eget lösöre måste du själv försäkra genom en hemförsäkring.

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan till exempel bli ersättningsskyldig om akvariet eller tvättmaskinen börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannes egendom. Se till att du har en bra hemförsäkring, vissa försäkringsbolag har speciella bostadsrättsförsäkringar som täcker mer än en vanlig hemförsäkring.

Gården

En gång på våren och en gång på hösten anordnas gårdsstädning för samtliga medlemmar. Även övrig löpande skötsel av gården (gräsklippning, vattning, ogräsplockning m.m.) utförs av föreningens medlemmar själva. Det finns en trädgårdsgrupp i vår förening, kontakta styrelsen eller kolla på vår Facebooksida (sök på BRF Tegelbruket) för information om vem som för tillfället är ansvarig för gruppen.

Lämpliga redskap finns i förrådet bredvid soprummet.

Gårdens snöskottning sköts även den av föreningens medlemmar.

Lämpliga redskap finns i förrådet bredvid soprummet.

Parkering av bilar, motorcyklar och mopeder på gården är förbjudet.

Cykelförråd finns dels i förrådet på gården vid soprummet och dels i källaren på Tegelbruksvägen 22.

Vi har en gemensam grill på gården som alla medlemmar gärna får använda, tänk dock på att rengöra den efter användning.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme. För den allmänna trivselns skull, tänk på att inte förvara saker utanför förråden eller i våra allmänna utrymmen.

(4)

Sophantering

Föreningen sköter enbart hantering av hushållssopor. För övriga sopor hänvisas medlemmarna till återvinningsstationen på andra sidan Tegelbruksvägen. Elskrot och annat som inte kan lämnas vid återvinningsstationen skall fraktas till miljöstation.

Se till att soppåsen hamnar i baljan och inte på golvet då påsar på golvet kan locka till sig råttor.

Trapphuset

Cyklar och barnvagnar i trapphusen utgör en brandrisk, den rök som på bara någon minut utvecklas av brinnande barnvagnar är livsfarlig.

Det finns ett barnvagnsförråd precis vid ingången vid gatuplan i trapp- huset Tegelbruksvägen 20. Rökning i trapphuset, tvättstugan och andra allmänna utrymmen är självklart förbjuden. Vid rökning på gården skall fimpar förstås inte lämnas kvar.

Tvättstugan Boka tvättid

Tider bokas med cylinderlås (med ditt lägenhetsnummer på – ett per lägenhet) på önskad tid och dag. Boka inte med lappar eller annat eftersom de kan trilla ner. Respektera tvättiderna och låt ditt lås sitta kvar under hela tvättiden men ta bort låset efteråt. Man får torka tvätten 30 minuter efter avslutad tvättid.

Ta någons tvättid?

Om ingen har börjat tvätta efter 45 minuter kan du ta över passet eftersom det då räknas som bortglömt. Detta gäller inte sista passet på vardagar (18–22) eftersom man ska kunna tvätta efter jobbet även om man slutar lite senare. Se till att vara klar med tvätten innan din tvättid är slut.

Ingen ström på natten

Det går inte att tvätta eller torka tvätt efter tvättpassens slut. Huvud- strömmen till maskinerna styrs av ett tidsrelä och bryts automatiskt vid 22. Se därför till att dina program hinner avslutas i tid.

Glöm inte att:

• Tvättpåse måste användas vid tvätt av bygel-BH

• Torka av tvättmaskinerna och rengör dem från överblivet tvättmedel (det finns städredskap i städskrubben precis bredvid ingången till tvättstugan)

• Rengör filtren i torktumlaren från ludd och smuts

• Rengör torkskåp

• Stäng fönstren

• Rökning är förbjuden Borttappad bokningsnyckel

Ny bokningsnyckel beställs hos Electrolux (0771-615200). Man kan tyvärr inte köpa enbart en nyckel utan hela låset måste bytas, kostnaden bekostas av medlemmen.

(5)

Extrarummet

Det lilla rum som finns i tvättstugan är styrelsen rum för förvaring av handlingar och mötesrum.

Övrigt

Vid eventuella fel i tvättstugan, kontakta styrelsen.

Fastighetsskötsel och felanmälan

För att undvika onödiga och kostsamma jourutryckningar från vår förvaltare ber vi er att göra alla icke akuta felanmälningar till styrelsen.

Ansvarig för fastighetsskötseln är:

P.E.A.D. Fastighetsskötsel

Adde Pettersson 0704 929240 kl. 7-17 Övrig tid vid AKUTA FEL

Jourman jourcentralen: 08-97 30 00 Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning är endast tillåten ifall styrelsen ger sitt samtycke till den. Ett kontrakt med den tilltänkte hyresgästen krävs, samt att denne åtar sig att fullfölja bostadsrättsinnehavarens åtaganden mot föreningen såsom gårdsstädning, osv.

Vid en andrahandsuthyrning frånsäger du inte dig ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare gentemot föreningen. Uthyrningen är ett kontrakt mellan dig och din hyresgäst. Vid problem är det fortfarande du som är ansvarig.

Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning normalt med ett år i taget och max två år. Andrahandsuthyrning beviljas normalt för:

• Studier eller arbete på annan ort

• Sjukdom som kräver vistelse på sjukhus eller

annan vårdinrättning

• Militärtjänstgöring • Provsammanboende Kakelugnar/eldningsförbud

Styrelsen har belagt alla eldstäder i alla lägenheter med eldningsförbud.

Styrelsen kan eventuellt häva eldningsförbudet för de kakelugnar/

eldningskanaler som uppfyller följande krav:

1. Kakelugnen ska vara sotad, besiktigad och godkänd av behörig, och av styrelsen godkänd, sotare.

2. Rökkanaler ska vara sotade, besiktigade och godkända av behörig, och av styrelsen godkänd, sotare.

3. Kakelugnar och rökkanaler ska sotas, besiktigas och god kännas av behörig, och av styrelsen godkänd, sotare.

Detta ska ske inom jämna intervall bestämda av styrelsen Önskar en lägenhetsinnehavare, som innehar kakelugn, att eldnings- förbudet ska hävas går man till väga på följande sätt:

(6)

1. Ta kontakt med styrelsen. Styrelsen hänvisar till behörig och godkänd sotare.

2. Sotaren besiktigar kakelugn/rökkanaler och lämnar se dan ett protokoll där det framgår vilket skick kakelugn och rökkanaler befinner sig i. Måste någonting åtgärdas lämnar sotaren ett kostnadsförslag på detta.

3. När kakelugn och rökkanaler är godkända får ni ett in tyg på detta av sotaren. Lämna in detta intyg till styrelsen.

4. Styrelsen beslutar om att häva, alternativt inte häva, eld ningsförbudet för den aktuella kakelugnen.

Observera! Underlåtenhet att följa dessa regler kan leda till omedelbar uppsägning. Det är absolut förbjudet att elda i eldstäder som inte är godkända. Detta är viktigt. I stort sätt alla kakelugnar och rökkanaler i fastigheten är otäta och måste åtgärdas av behörig sotare. Att elda i en otät kakelugn kan leda till att ni förgiftar er själva eller era grannar, alternativt bränner ner huset, så ta detta på allvar!

Nycklar

Om du behöver beställa nya nycklar/extranycklar till din lägenhet görs detta genom Bysmeden Lås AB på Svandammsvägen 4, tel. nr 086 81 78 00, www.bysmeden.se. Du måste visa upp ditt överlåtelseavtal för att vara berättigad att kopiera nycklar.

Allmän hänsyn

Tänk på att det är ganska lyhört mellan lägenheterna, så använd sunt förnuft när du spelar musik sent om kvällarna. Planerar du att ha en fest så sätt gärna upp en lapp i trapphuset så grannarna känner till detta.

Om du känner dig störd av någon granne, börja med att själv prata med henne/honom. Om störningarna fortsätter, anmäl det till styrelsen.

Frågor och synpunkter

Kontakta gärna styrelsen vid frågor och/eller synpunkter. Styrelsen nås bäst via mejl.

Hälsar styrelsen 2012-10-12

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :