• No results found

Dari MRSA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dari MRSA "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Patientinformation

Kontakta oss

Telefon 0455-73 10 00

Sjukvårdsrådgivning på telefon 1177

www.ltblekinge.se 1177.se/blekinge landstinget.blekinge@ltblekinge.se

Dari MRSA

یرتکاب زا یعون ،آ.سا.رآ.م مواقم یاه

یرتکاب ،هدش هتفرگ امش زا هک یرتکاب تشک تست کی رد کیتویب یتنآ یضعب ربارب رد هک هدیدرگ تفای ییاه

آ.سا.رآ.ما اهنآ هب و دنتسه مواقم اه

یم .دنیوگ

؟تسیچ آ.سا.رآ.ما

یم نیلیس یتم هب مواقم سوئروا کوکولیفاتسا ففخم آ.سا.رآ.ما یرتکاب )سوئروا .سا( سوئروا کوکولیفاتسا .دشاب

رب لاومعم هک دنتسه یاه

هرود تروصب هعماج لاسنلاک دارفا دصیف داتشه .دنراد دوجو هعماج دارفا زا یگرزب شخب یطاخم ءاشغ و تسوپ یور .سا لماح یا

سوئروا

یم یرتکاب نیا لماح موادم روطب دصیف تسیب و هدوب دوخ ینیب رد هکنآ نودب دنشاب یرتکاب نیا هدنراد دارفا هک تسا لومعم رما نیا .دنشاب

یم یرتکاب نیا دراوم یضعب رد اما دنشاب ضیرم مخز داجیا بجوم دناوت

لمد ،ینوفع یاه تنوفع رگید ای اه

دوجو نیا اب .ددرگ یدج یاه ،نیا

یم ریثکت یصاخ لکشب یرتکاب نیا .دشاب لصتم رفن هب راردا دنوس دننام یجراخ لیاسو ای دشاب هدید بیسآ تسوپ هک رگا دوش

کیتویب یتنآ عاونا یضعب ربارب رد آ.سا.رآ.ما هک تسا نیا رد آ.سا.رآ.ما و سوئروا .سا نایم توافت یم مواقم اه

یوادت عوضوم نیا هک دشاب

تنوفع کی یم رت تخس ار آ.سا.رآ.ما زا هدش داجیا یلامتحا

یوادت هب یزاین ،دیشاب ضیرم هکنآ نودب دیتسه آ.سا.رآ.ما هدنراد اهنت امش رگا .دنک

.تسین امش

یم راشتنا هنوگچ آ.سا.رآ.ما

؟دبای

ز یاراد رفن رگا .دنک یم هدولآ یرتکاب نیا هب ار نارگید تردنب دشاب آ.سا.رآ.ما لماح هک یرفن تیارس کسیر دشاب یتسوپ تنوفع ای امزگا ،مخ

یم دنلب نارگید هب یم هتفگ دراوم نیا رد . دوش

یم ازرطخ یاهروتکاف یاراد رفن هک دوش وزج مه )ارجم( اموتسا ای راردا دنوس ندوب اراد .دشاب

یم ازرطخ لماوع یرتکاب دراوم بلغا رد قطانم نیا رد .دشاب

یم عمج یرایسب یاه .دوش

مه کوکولیفاتسا یم آ.سا.رآ.ما مه و یلومعم یاه

هناخ ،هناخافش رد ندوب یرتسب تقو رد دنناوت راشتنا ،یحص زکارم رگید ای صوصخم یاه

یرتکاب نیا راشتنا .دنبای یم قافتا مه هعماج حطس رد اه

.دتفا

طیحم رد آ.سا.رآ.ما طخ رطاخ نیمه زا .تسا لومعم رایسب اهروشک زا یرایسب یحص یاه

یحص زکارم اب سامت رد یرتکاب نیا هب لاتبا ر

.تسا رتشیب روشک زا جراخ

؟دهد رارق رظن دم دیاب ار یدراوم هچ آ.سا.رآ.ما لماح رفن

تسد تشادهب رد دیاب هشیمه امش .دییامن تقد دوخ یاه

.دینک هدافتسا یدرف یتشادهب لیاسو و یصخش کشخ ناج زا هک دینک رکف نیا هب ای و مخز رگا تیلاعف زا دیاب دیراد امزگا

طیحم رد یکیزف یاه .دینک یراددوخ یمومع یندب نیرمت یاه

:دینک هجوت دراوم نیا هب )اموتسا ای راردا دنوس ،یتسوپ یاه تنوفع ،امزگا ،مخز( دیتسه ازرطخ یاهروتکاف یاراد رگا

.دیریگب شود ای هدومن لسغ ،یزاب بآ ای ناو زا هدافتسا یاجب

ناج رگا نآ یور تسا مخز نات .دییامن ضیوعت ار نآ ،دومن تشن نامسناپ زا یتاحشرت رگا و هدناشوپ لیرتسا دناب اب ار

لااک ریز ار نآ ،دیراد راردا دنوس رگا .دییامن لمح دوخ یاه

تسد ،مخز ای راردا دنوس اب تسد سامت رابره زادعب .دییوشب ار دوخ یاه

یم دییامن تیاعر ار قوف دراوم رگا .دییامن ترشاعم رگید دارفا اب یداع روطب دیناوت

یضیرم تیارس ربارب رد تظافح نوناق ساسارب دیاب هک یتاررقم دنوش تیاعر اه

یضیرم تیارس ربارب رد تظافح نوناق ساسارب آ.سا.رآ.ما هیصوت زا یوریپ هب فلکم امش و هدوب یناگمه ملاعا لومشم اه

مزلا تاررقم و اه

هک ارجلاا یم ملاعا کشزپ تاقلام هب دیاب نینچمه و دیتسه ،دنک

لورتنک ماجنا یارب رتکاد هک ییاه یم نییعت ناتیارب مزلا یاه

.دییایب ،دنک

زکارم نیا نانکراک هب اهاپ یحص تامدخ ای نادند رتکاد ،یحص زکارم اب سامت ماگنه رد و هدرک کمک یضیرم تیارس یبایدر رد دیاب امش ب هب هک دییوگب .دیتسه لاتبم آ.سا.رآ.ما یرتکا

یم ایآ

؟تفای ییاهر آ.سا.رآ.ما زا ناوت . هلب

(2)

یم روتکود ،دیشابن ازرطخ یاهروتکاف زا مادکچیه یاراد و دشاب یفنم امش یرتکاب تشک هجیتن راب هس لقادح لاسکی لوط رد رگا همادا دناوت

لورتنک .دیامن وغل ار ارجلاا مزلا تاررقم تیاعر و اه یم لوط ردقچ رما نیا

یم لوط ردقچ رما نیا .دراد رفن دوخ هب یگتسب دشک هب یگتسب دشک

.دراد رفن دوخ

ناتسکدوک ای بتکم رد لافطا

یم لافطا ینامز ات دنناوت تیلاعف همه رد دنتسین ازرطخ لماوع یاراد هک

لاومعم ،ازرطخ لماوع دوجو تروص رد .دنریگب مهس ناتسکدوک یاه

لفط .تسا یرتکاب نیا لماح هک دنک ملاعا ناتسکدوک نانکراک هب تسین فظوم درف .دنامب هناخ رد یتسیاب روتکود اب تروشم رد .درادن دوجو ،هدمآ روتکود یوس زا هدش ملاعا یارجلاا مزلا تاررقم رد هچنآ زجب یتیدودحم مادک بتکم رد لافطا یارب

یم هداد صیخشت ،جلاعم رما نیا ایآ هک دوش

تسین مزلا .دنک ربخاب عوضوم نیا زا ار بتکم یتشادهب نیفظوم دیاب یسک هچ هکنیا و تسا مزلا

.دنوش ربخاب عوضوم نیا زا بتکم نانکراک هیقب تیلوئسم وزج هدش نییعت یتشادهب تاررقم تیاعر یم لفط ناتسرپرس یاه

.دشاب

لاوس بلاطم نیا هعلاطم زادعب رگا اب ،دیراد یرتشیب یاه

یزیرم کینیلک رد آ.سا.رآ.ما لوئسم سرن نفلیت ربمن اب یتسوپ و ینوفع یاه

۰۴۵۵۷۳۱۰۶۷ .دیوش سامتب

References

Related documents

ثحب تحت ار رگید تایانج و یدزد زا یریگولج یارب یگنوگچ دننام دهدیم رارق .ماش ۀقطنم رد هقطنم زا تراظن هورگ هب دهعت داجیا • ود ای کی ات تسا بوخ ًلاومعم ،دشاب

دزادرپ یم رگید میارج و تقسر زا یریگولج یگنوگچ .ماش هقطنم رد هلحم ناب هدید هب دهعت داجیا • تسا یبوخ رکف ،دنتسه یدایز یاه ناتمراپآ یاراد هک ییاه نماتخاس رد هب

ثحب تحت ار رگید تایانج و یدزد زا یریگولج یارب یگنوگچ دننام دهدیم رارق .ماش ۀقطنم رد هقطنم زا تراظن هورگ هب دهعت داجیا • ود ای کی ات تسا بوخ ًلاومعم ،دشاب

دزادرپ یم رگید میارج و تقسر زا یریگولج یگنوگچ .ماش هقطنم رد هلحم ناب هدید هب دهعت داجیا • تسا یبوخ رکف ،دنتسه یدایز یاه ناتمراپآ یاراد هک ییاه نماتخاس رد هب

هقطنم کی ناوت یم هنوگچ هک دنک بیغرت دروم نیا رد وگتفگ و تاقلام هب ار یلحم .درک لیدبت رت شخب تذل و رت نما ییاج هب ار هب ندرک هاگن و مه اب هلحم فارطا رد رگیدکی

رظن زا ، دنشاب هتشاد تبثم یا هبرجت کرحت زا ات مینک کمک دوخ نازومآ اشناد یارب میهاوخ یم ام اهنآ میهاوخ یم ام تدم دنلب رد .دنشکب اشلاچ هب ار دوخ دننک تارج و دنشاب

)Allergi( تیساسح هب ،ریش هب تیساسح لیلد هب ناتدنزرف ای امش رگا هب لیجآ هب ،یهام هب ،)soya( ایوس هب ،غرم مخت نینچ ای ینیمز ماداب/زغمراهچ/قدنف/ماداب لاثم روط

اب زور هنابش زا تعاس ره رد دیناوت یم ،دیوش کمک دنمزاین و دیریگب رارق تنوشخ و دیدهت ضرعم رد ،نز کی ناونع هب ،امش رگا .دیوش سامت هب )نانز شمارآ طخ( Kvinnofridslinjen اب 020-50