• No results found

Grannsamverkan_Farsi_uppslag.pdf Pdf, 8 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Grannsamverkan_Farsi_uppslag.pdf Pdf, 8 MB."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

میناوت یم مه اب ام ماش هلحم رد ار تینما میشخب دوبهب

FARSI

هلحم ناب هدید دروم رد ترشیب تاعلاطا

© Brottsförebyggande rådet 2016, Form: Ordförrådet AB och AB Typoform, Illustratör: Anna Gunneström

)مرج زا یریگشیپ یلم یاروش( – Brottsförebyggande rådet )Brå(

.تسا هدش هیهت )هقبطدنچ یاه ناتمراپآ رد هلحم ناب هدید یمانهار( Grannsamverkan i flerfamiljshus – en guide ساسارب تنم نیا دروم رد یتاعلاطا ،دیناوخب اه ناتمراپآ رد هلحم ناب هدید اب یراکمه یگنوگچ دروم رد ار یترشیب تاعلاطا دیناوت یم Brå تیاس بو رد .دیزادرپب تاقیقحت جیاتن زا دوخ کرد قیمعت هب و دینک بسک یلحم هلحم ناب هدید فلتخم یاه حرط

www.bra.se/grannsamverkan

تیانج و مرج هیلع یراکمه

موهفم دروم رد )تیانج و مرج هیلع یراکمه( Samverkan mot brott نامزاس ،یلم حطس رد بلاطم نینچمه و کترشم یاه لمعلاروتسد هعسوت ،شناد شترسگ هب ات دنک یم راک هلحم ناب هدید .دزادرپب یتاعلاطا و یشزومآ

،Brå ،سیلپ زا دنترابع دنهد یم لیکشت ار Samverkan mot brott هک ییاه نامزاس و )Stöldskyddsföreningen ًلابق( SSF و ، )Sveriges Kommuner och Landsting )SKL .نکسم یاه نمجنا و کلاما نابحاص ،همیب یاه تکشر نینچمه

www.samverkanmotbrott.se

دیوش لیدبت ساتم لوئسم کی هب دیراد تسود ایآ

:دیریگب ساتم دوخ هقطنم رد هلحم ناب هدید لوئسم درف اب ترشیب تاعلاطا بسک یارب

Skriv in era kontaktuppgifter här.

Lägg in er logotyp under era kontaktuppgifter eller till höger genom att lägga till bild.

(2)

؟تسیچ هلحم ناب هدید

اب یراکمه و ماش ناگیاسمه تنخانش هلحم ناب هدید هفیظو تیانج و مرج اب هلباقم یارب شلات رد ،یرادرهش و سیلپ ،اه هناخ بحاص یاه هناخ زا تبقارم رد دنناوت یم مه اب مدرم .تسا هلحم رد ینماان و یاهاضف و یزاب قطانم ،یدورو قطانم دننام کترشم قطانم و رگیدکی .دننک کمک رگیدکی هب گنیکراپ/ژاراگ

هلحم ناب هدید یایازم

ار ریز یاهراک دناوت یم دشاب هدش یهدناماس یبوخ هب هک هلحم ناب هدید دهد ماجنا دهد شهاک ماش ینوکسم هقطنم رد ار تیانج و مرج • دزادرپب یعماتجا ترکیدزن طباور و تکراشم قیوشت هب • دننک یم راک و یگدنز هقطنم رد هک یناسک ترشیب هافر و تینما هب •

ددرگ رجنم .دوش یم عفنیذ صاخشا ریاس و نانکاس نیب دماتعا شیازفا بجوم •

هلحم ناب هدید یاه حرط صوصخرد دئوس رد هتفرگ تروص تاعلاطم رثا رد هرمزور تیانج و مرج هک دنا هداد ناشن یناتمراپآ یاه کولب رد .دبای یم شهاک موس کی دودح حرط یاه تیلاعف

رد تینما دوبهب هب دیراد تسود ایآ

؟دینک کمک ناتدوخ هلحم اب و دیوش لیدبت ساتم لوئسم هب !دینک یراکمه هلحم ناب هدید

ساتم لوئسم ناونع هب ماش لغش

نانیمطا ات دنک یم کمک اریز ،تسا مهم ساتم لوئسم ناونع هب ماش راک لماش راک نیا .تسا رثؤم ماش هقطنم رد هلحم ناب هدید هک دوش لصاح :تسا ریز دراوم ساتم لوئسم و ناگیاسمه نیب تارظن و تاکن لاقتنا و تفایرد •

یلصا هلمج زا ،نانکاس هب هلحم ناب هدید دروم رد تاعلاطا لاقتنا •

دنا هدش لقتنم هقطنم هب یگزات هب هک یدارفا ندرک اپرب دننام صاخ یلمع یاه تیلاعف تیلوئسم تنفرگ هدهعرب •

برد/هرجنپ یاه بسچرب عیزوت و نابایخ رد اهولبات عوضوم هب هلمج زا هک هلحم ناب هدید یشزومآ هرود رد تکراشم •

دزادرپ یم رگید میارج و تقسر زا یریگولج یگنوگچ .ماش هقطنم رد هلحم ناب هدید هب دهعت داجیا • تسا یبوخ رکف ،دنتسه یدایز یاه ناتمراپآ یاراد هک ییاه نماتخاس رد هب .دشاب هتشاد دوجو هدننک گنهماه ود ای کی هلپ هار ره یازا هب هک ناتتیلوئسم یلصا هزوح ماش هلپ هار یاه ناتمراپآ ،ساتم لوئسم ناونع هتشاد هلپ هار هسلج هب موسوم هسلج کی دناوت یم هلپ هار ره .دوب دهاوخ تینما دروم رد ثحب هب و هدرک تاقلام ار رگید نانکاس اجنآ رد هک دشاب .دیزادرپ یم هافر و کمک هلحم هب دهعت و یشخب ماهلا ندروآ دیدپ هب دیناوت یم نینچمه مرج عوقو زا یریگشیپ یاهدادیور دیاب هک تسین انعم نادب نیا .دینک تبثم سح هک دینک یراک هک تسا نیا مهم هتکن ،دینک یهدنامزاس ار .دییانم تیوقت هقطنم نیا رد ار هعماج

ساتم لوئسم کی ناونع هب ینابیتشپ

ینابیتشپ دروم نامزاس نیدنچ زا یدارفا طسوت ساتم لوئسم ناونع هب ریاس زا ار تاعلاطا و ینابیتشپ تفایرد راظتنا دیناوت یم .دیریگ یم رارق .دیشاب هتشاد یلصا ساتم لوئسم زا ترمهم همه زا و ،حرط نیا یاضعا ریاس ای یلصا ساتم لوئسم اب تسا نکمم ماش هقطنم رد ساتم لوئسم یلک لئاسم دروم رد ثحب روظنم هب ناب هدید حرط رد ریگرد دارفا .دنک تاقلام

:نامزاس

یراکمه هورگ هعسوت یگنوگچ و راک یریگیپ ،عبانم ،تسایس لوئسم یراکمه هورگ ،سیلپ ،نانکاس نمجنا ،اه هناخ بحاص زا لکشتم هورگ نیا .تسا راک .تسا نارگید و یرادرهش

دوخ ینوکسم هقطنم دوبهب رد ،ساتم لوئسم ناونع هب ،سیلپ ،اه هناخ بحاص اب هارمه .تشاد دیهاوخ تکراشم داجیا هب ،دننک یم راک ماش هقطنم رد هک نارگید و یرادرهش دوبهب و مرج شهاک ثعاب هک درک دیهاوخ کمک یطیاشر .دوش یم تینما

یلحم یگنهماه یاه هورگ و یلصا ساتم لوئسم نانیمطا و راک یهدنامزاس و یگنهماه هفیظو یلصا ساتم لوئسم نیب ار تاعلاطا نینچمه صخش نیا .دراد هدهعرب ار نآ یارجا زا تنفای هورگ کی تسا نکمم نینچمه .دنک یم لقتنم یراکمه هورگ و نانکاس لوئسم اب هارمه ار ییاه تیلاعف هک دشاب هتشاد دوجو یلحم یگنهماه .دنک یم ارجا و یزیر حرط یلصا ساتم :ساتم نلاوئسم ینانکاس و یلصا ساتم لوئسم نیب تاعلاطا لاقتنا هب ساتم نلاوئسم ود ای کی تسا ترهب .دننک یم یگدنز صاخ هلپ هار کی رد هک دزادرپ یم .دنشاب هتشاد دوجو هلپ هار ره رد رفن

تکراشم پورگ

یطابترا یلصا صخش

یلحم ماجسنا پورگ

یطابترا صاخشا

References

Related documents

ثحب تحت ار رگید تایانج و یدزد زا یریگولج یارب یگنوگچ دننام دهدیم رارق .ماش ۀقطنم رد هقطنم زا تراظن هورگ هب دهعت داجیا • ود ای کی ات تسا بوخ ًلاومعم ،دشاب

دنناوتب دیاب مدرم .دیشاب هتشاد تینما و تینوئصم ساسحا ماش نات یشیاهر ۀقطنم رد ات تسا مهم داجیا زا ترابع هچوک زا تراظن هورگ موهفم .دنشاب هتشاد بوخ یگدنز ناکما دح ات و

هقطنم کی ناوت یم هنوگچ هک دنک بیغرت دروم نیا رد وگتفگ و تاقلام هب ار یلحم .درک لیدبت رت شخب تذل و رت نما ییاج هب ار هب ندرک هاگن و مه اب هلحم فارطا رد رگیدکی

رظن زا ، دنشاب هتشاد تبثم یا هبرجت کرحت زا ات مینک کمک دوخ نازومآ اشناد یارب میهاوخ یم ام اهنآ میهاوخ یم ام تدم دنلب رد .دنشکب اشلاچ هب ار دوخ دننک تارج و دنشاب

)Allergi( تیساسح هب ،ریش هب تیساسح لیلد هب ناتدنزرف ای امش رگا هب لیجآ هب ،یهام هب ،)soya( ایوس هب ،غرم مخت نینچ ای ینیمز ماداب/زغمراهچ/قدنف/ماداب لاثم روط

اب زور هنابش زا تعاس ره رد دیناوت یم ،دیوش کمک دنمزاین و دیریگب رارق تنوشخ و دیدهت ضرعم رد ،نز کی ناونع هب ،امش رگا .دیوش سامت هب )نانز شمارآ طخ( Kvinnofridslinjen اب 020-50

ار .دیروآیب تسدب دیئامن ناکم لقن اجنآ هب تسا رارق هک یلحم زا یاروش هب نآ ندنادرگزاب تیلوئسم تروص نآ رد دیربب نات دوخ اب ار یکمک هلیسو ،نتفرگ سامت نودب

ز یاراد رفن رگا .دنک یم هدولآ یرتکاب نیا هب ار نارگید تردنب دشاب آ.سا.رآ.ما لماح هک یرفن تیارس کسیر دشاب یتسوپ تنوفع ای امزگا ،مخ. یم دنلب نارگید هب یم