• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Vaníčková

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Vaníčková"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Veronika Vaníčková

Název bakalářské práce: Péče o zahraniční zaměstnance ve vybraném podniku

Cíl práce: Cílem práce je na základě analýzy a s pomocí výsledků dotazníkového šetření navrhnout opatření pro zlepšení poskytované péče pro zahraniční zaměstnance.

Jméno vedoucího bakalářské práce: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x Formulování vlastních názorů diplomantem

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad X Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1/ V návrhové části doporučujete na základě výsledků dotazníkového šetření změny ve struktuře vzdělávání a nabízených kurzech (spojení jazykového kurzu do multikturního térninku) a tím i velkou úsporu finančních prostředků podnik.

Jaký je z Vašeho pohledu přínos jazykového vzdělávání pro tuto skupinu zaměstnanců?

2/ Vidíte nějaká rizika (negativa) toho, že dojde ke zrušení jazykových kurzů českého jazyka pro zahraniční zaměstnance?

Práci doporučuji k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VÝBORNĚ

Datum: 20.5.2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Bakalářská práce se zabývá velmi zajímavým tématem péče o zahraniční zaměstnance ve vybraném podniku, a to s důrazem na fázi před přijetím těchto zaměstnanců a v době adaptace a následného působení v podniku. V analytické části práce mapuje studentka činnosti, které podnik realizuje v souvislosti s přijímáním zahraničních zaměstnanců a jejich podporou před příjezdem a během působení ve společnosti. Na základě dotazníkového šetření je zjišťován pohled zaměstnanců na podporu ze strany personálního oddělení, nastavení celého procesu a vhodnost použitých nástrojů. Oceňuji, že vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční zaměstnance, byl dotazník v rámci BP připraven také v anglickém jazyce. Na základě výsledků dotazníkového šetření navrhuje studentka vhodná a v praxi uplatnitelná opatření pro zlepšení poskytované péče pro zahraniční zaměstnance včetně ekonomického zhodnocení.

BP je zpracována kvalitně a rozsahem aktivit zcela splňuje nároky kladené na BP (provedená analýza stávající situace, příprava a překlad dotazníku, sběr dat a vyhodnocení výsledků získaných šetřením včetně vlastních návrhů).

Jsou využívány vhodné zdroje informací, doporučila bych pouze více pracovat také se zahraniční literaturou. Práce je vhodně a přehledně strukturovaná v teoretické i praktické části, doplněná grafickým zpracováním informací, které podporuje přehlednost BP.

Na základě výše uvedeného hodnotím práci stupněm výborně.

References

Related documents

Správně autor uvádí, že s účinností nového občanského zákoníku nová zájmová sdružení právnických osob (§ 20f až § 20k starého občanského zákoníku) již

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit ekonomickou situaci penzionu a restaurace, a zjistit, zda je tento podnik rentabilní. Zhodnocení bylo provedeno pomocí několika

Data jsou přehledně uvedena v tabulkách, v závěru práce jsou v kapitole ekonomické zhodnocení popsána rizika a přínosy vybraného projektu. Stylistická úroveň práce je

Cíl práce: Provedení podrobné analýzy podniku při vstupu na maloobchodní řetězec v návaznosti na cestovní ruch. Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Petra

V praktické části autorka rozebírá reálné kupní smlouvy (str. 35), propojuje jednotlivé části smlouvy s odpovídajícími ustanoveními právních norem, následně hodnotí

Cíl práce: vymezení právních aspektů leasingového financování u nás s ohledem na změny v novém občanském zákoníku a následná charakteristika

Autorka uvádí, že motivem pořizovatele ohledně výběru způsobu pořízení věci není jen finanční výhodnost, ale například i případné vlastnictví od počátku

V praktické části autorka rozebírá konkrétní nájemní smlouvu nebytových prostor, srovnává její text s účinnou právní úpravou a navrhuje její nové znění v souladu