• No results found

Yttrande över promemorian Justerad beräkning av bilförmån

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Justerad beräkning av bilförmån"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping Öppettider: måndag-fredag 08.30-16.00 Remissyttrande Datum 2021-01-25 Diarienummer FJO 2020/319 Finansdepartementet

Yttrande över promemorian Justerad beräkning av

bilförmån

Ert diarienummer: Fi2020/04374

Förvaltningsrätten har granskat promemorian med utgångspunkt i

domstolens verksamhetsområde och har inga särskilda synpunkter att lämna på förslagen som presenteras.

_____________________

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Susanne Bagge. Förvaltningsrättsnotarien Jesper Bengtzén har varit föredragande

Susanne Bagge

References

Related documents

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Ledarna har beretts tillfälle att lämna synpunkter över promemorian Justerad beräkning av bilförmån. Ledarna avstår från att

användande av tjänstebil på ett sådant sätt att förmånen beskattas i förhållande till hur mycket bilen används privat – inte själva ”förmånen” att ibland ha tillgång

Regelrådet noterar att det visserligen har angetts förhållandevis små kostnadsförändringar för företagen till följd av förslaget, vilket skulle kunna betyda att påverkan är

I promemorian konstateras att de ökade förmånsvärdena som förslaget innebär kan leda till att vissa förmånstagare väljer bilar med lägre pris eller avstår förmånsbil. Om

Nuvarande schablonberäkning för att fastställa värdet av bilförmån leder till ett för lågt förmånsvärde och en förmånsbeskattning som generellt sett understiger

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat

En förändring av värdeminskningsavdraget från 9 procent till 13 procent för alla bilar oavsett värde/kostnad synes stämma bättre med empiri från bilmarknaden, och