SVENSK STANDARD SS-EN

Full text

(1)

SVENSK STANDARD SS-EN 12350-7

Fastställd Utgåva Sida

2000-09-22 1 1 (1+17)

© Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

ICS 91.100.30

Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.

Postadress: SIS, Box 6455, 113 82 STOCKHOLM Telefon: 08 - 610 30 00. Telefax: 08 - 30 77 57 E-post: sis.sales@sis.se. Internet: www.sisforlag.se

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS (BST).

Telefon: 08 - 617 74 00. Telefax: 08 - 617 74 30

Tryckt i mars 2001

Provning av färsk betong – Del 7: Lufthalt – Tryckmetoder

Testing fresh concrete – Part 7: Air content – Pressure methods

Europastandarden EN 12350-7:2000 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den svenska språkversionen av EN 12350-7:2000. Den har samma sta- tus som de engelska, franska och tyska språkversionerna.

Motsvarigheten och aktualiteten i svensk standard till de publikationer som om- nämns i denna standard framgår av ”Katalog över svensk standard”, som ges ut av SIS. I katalogen redovisas internationella och europeiska standarder som fast- ställts som svenska standarder och övriga gällande svenska standarder.

Denna standard ersätter SS 13 71 15, utgåva 2.

(2)
(3)

EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 12350-7

April 2000

ICS 91.100.30

CEN

European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS

© 2000 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members

Ref. Nr. EN 12350-7:2000 Sv

Svensk version

Provning av färsk betong – Del 7: Lufthalt – Tryckmetoder

Essais sur béton frais – Partie 7:

Détermination de la teneur en air – Méthode de la compressibilité

Testing fresh concrete – Part 7: Air content – Pressure methods

Prüfung von Frischbeton – Teil 7:

Luftgehalte – Druckverfahren

Denna standard är den officiella svenska versionen av EN 12350-7:2000. För översättningen svarar SIS.

Denna europastandard antogs av CEN 1999-11-01.

CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna europastandard i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon av CENs medlemmar.

Denna europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CEN-medlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna.

CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

(4)

Sida 2

EN 12350-7:2000

Innehållsförteckning

Sida

Förord ... 3

1 Omfattning ... 4

2 Normativa hänvisningar ... 4

3 Principer ... 4

4 Vattenpelarmetod ... 4

5 Tryckmätningsmetod ... 7

6 Beräkning och redovisning av resultat ... 10

7 Provningsrapport ... 10

8 Precision ... 11

Bilaga A (normativ) Korrektionsvärde för ballasten – Vattenpelarmetoden ... 12

Bilaga B (normativ) Korrektionsvärdet för ballasten – Tryckmätningsmetoden ... 13

Bilaga C (normativ) Kalibrering av mätare – Vattenpelarmetoden ... 14

Bilaga D (normativ) Kalibrering av mätare – Tryckmätningsmetoden ... 16

(5)

Sida 3 EN 12350-7:2000

Förord

Denna europastandard har utarbetats av den tekniska kommittén CEN/TC 104 Concrete (performance, production, placing and compliance criteria), med sekreta- riatet hos DIN.

Denna europastandard skall ges status av nationell standard, antingen genom att publicera en identisk text eller genom ikraftsättning senast oktober 2000, och motstridande nationella standarder skall dras in senast december 2003.

Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser anmodas följande länder att anta denna europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Denna standard är en av många som behandlar provning av färsk betong.

Ett förslag till denna standard skickades 1996 ut på remiss av CEN med beteck- ningen prEN 12395. Den var en i en serie av individuellt numrerade provnings- metoder för färsk eller hårdnad betong. Det har sedermera bedömts vara lämpligt att kombinera dessa separata förslag till standarder till följande nya standarder med separata delar för varje metod:

– Provning av färsk betong (EN 12350) – Provning av hårdnad betong (EN 12390)

– Provning av betong i färdig konstruktion (EN 12504)

EN 12350 innefattar följande delar där numret inom parentes är det nummer som standardförslaget hade vid CEN-remissen.

EN 12350 Testing fresh concrete

Part 1: Sampling (tidigare prEN 12378:1996) Part 2: Slump test (tidigare prEN 12382:1996) Part 3: Vebe test (tidigare prEN 12350:1996)

Part 4: Degree of compactability (tidigare prEN 12357:1996) Part 5: Flow table test (tidigare prEN 12358:1996)

Part 6: Density (tidigare prEN 12383:1996)

Part 7: Air content – Pressure methods (tidigare prEN 12395:1996)

Standarden baseras på förslaget till Internationell Standard ISO 4848, Concrete Determination of air content of freshly mixed concrete – Pressure method: First edition 1980-03-15. Liksom ISO-standarden anger denna standard två typer av mätare för att utföra provningen, med antingen vattenpelarmätare eller med tryckmätare.

Resultaten från nyss genomförda jämförande laboratorieprovningar, delvis finan- sierade av EG under Mät- och Provningsprogrammet, Kontrakt MAT1-CT-94- 0043, som undersökte dessa två metoder för att mäta lufthalt, visade inte på nå- gon signifikant skillnad mellan dem. I programmet konstaterades dock att använ- dandet av stavvibrator i proven med lufttillsatt betong för att kompaktera dem endast bör ske med försiktighet, om förlust av tillsatt luft skall undvikas.

Bestämning av korrektionsvärdet för ballast för de två metoderna har inkluderats i de normativa bilagorna A och B.

Metoden för att kalibrera de två typerna av apparater har inkluderats i de norma- tiva bilagorna C och D.

Varning

När cement blandas med vatten, frigörs alkali. Vidta åtgärder för att undvika att torr cement kommer i ögon, mun och näs då betongen blandas. Undvik hudkontakt med fuktig cement eller våt betong genom att bära lämplig skyddsklädsel. Om cement kommer i ögonen, tvätta omedelbart med rent vatten och uppsök läkare utan dröjsmål. Tvätta bort våt betong från huden omedelbart.

(6)

Sida 4

EN 12350-7:2000

1 Omfattning

Denna standard beskriver två metoder för bestämning av lufthalt i färsk betong, gjord med normal vikt eller med relativt tät ballast med maximala kornstorleken 63 mm.

ANM: Ingen av metoderna är tillämpbar för betong tillverkad med lättballast, granulerad masugnsslagg, eller ballast med hög porositet, på grund av storleken på korrektionsvärdet, jämfört med betongens halt av tillförd luft.

2 Normativa hänvisningar

Denna europastandard införlivar genom daterade eller odaterade hänvisningar krav från andra publikationer. Dessa normativa hänvisningar åberopas på aktuella platser i texten och publikationerna är förtecknade nedan. För daterade hänvis- ningargäller att senare tillägg till och revideringar av dessa publikationer, endast gäller vid tillämpning av denna europastandard när de innefattas i denna genom tillägg eller revision. För odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan.

EN 12350-1:1999 Testing fresh concrete – Part 1: Sampling EN 12350-6:1999 Testing fresh concrete – Part 6: Density

3 Principer

3.1 Allmänt

Det finns två provningsmetoder som båda baseras på Boyle-Mariotte´s lag. Meto- derna benämns här vattenpelarmetoden och tryckmätningsmetoden, och utrust- ningen benämns vattenpelarmätare respektive tryckmätare.

3.2 Vattenpelarmetod

Ett prov av kompakterad betong med känd volym i en försluten behållare påförs vatten till en i förväg bestämd höjd och ett i förväg bestämt lufttryck anbringas över vattnet. Reduceringen av volymen luft i betongprovet mäts genom att obser- vera sänkningen av vattenytans nivå, då vattenpelaren kalibrerats med avseende på procenten luft i betongprovet.

3.3 Tryckmätningsmetod

En känd volym luft med ett känt tryck blandas i en försluten behållare med den okända volymen luft i betongprovet. Sifferskalan på manometern är kalibrerad med avseende på procenten luft för det resulterande trycket.

4 Vattenpelarmetod

4.1 Utrustning

4.1.1 Vattenpelarmätare, exemplifierad i figur 1, bestående av:

a) Behållare, ett cylindriskt kärl av stål eller annan hård metall, som inte lätt angrips av cementpasta, och som har en volym på minst 5 l och ett förhållande mellan diameter och höjd som inte är mindre än 0,75 eller mer än 1,25. Den yttre kanten och övre ytan på flänsen och de inre ytorna i kärlet skall vara be- arbetade till en jämn yta. Behållaren skall vara vattentät och dessutom skall den och överdelen vara anpassad till ett arbetstryck på ca 0,1 MPa (N/mm2) och vara tillräckligt styv för att begränsa tryckexpansionskonstanten, e, (se A.8) till högst 0,1 % lufthalt.

b) Överdel med tillbehör, en styv konisk överdel försedd med fläns och mätrör.

Överdelen skall vara av stål eller annan hård metall, som inte lätt angrips av cementpasta och de inre ytorna skall inte luta mindre än 10º från ytan på flänsen. Den yttre kanten och undre ytan på flänsen och den lutande inre ytan

(7)

Sida 5 EN 12350-7:2000

skall vara bearbetade till en jämn yta. Överdelen skall vara utrustad för att kunna klämmas trycktätt mot behållaren, utan att innesluta luft i skarven mellan överdelens och behållarens flänsar.

c) Mätrör, bestående av ett graderat glasrör med en och samma diameter, eller en metalltub med en och samma diameter med en glasskala. Den graderade skalan skall ange lufthalt från 0% till minst 8% och helst 10%. Skalan skall vara indelad i skalstreck motsvarande 0,1%, med minst 2 mm avstånd. En skala där 25 mm motsvarar 1% lufthalt är lämplig.

d) Överdel, utrustad med en lämplig anordning för att ventilera luftkammaren, ett tillopp för luft med backventil och en liten ventil för att tappa av vatten.

Det anbringade trycket skall visas med en manometer kopplad till luftkam- maren över vattenpelaren. Manometern skall vara graderad i skaldelar för varje 0,005 MPa (N/mm2) med minst 2 mm avstånd. Manometerns fulla skal- värde skall vara 0,2 MPa (N/mm2).

e) Avlänkningsplatta eller vattenspridningsrör. En tunn, icke-korroderande skiva med en diameter på minst 100 mm för att minimera störning av betongen då vatten tillförs apparaten. Alternativt ett vattenspridningsrör av mässing med lämplig diameter som kan vara en del som ingår i överdelen eller tillhan- dahålls separat. Vattenspridningsröret skall vara utformat så, att när vatten tillförs behållaren sprutas det på väggarna på överdelen på ett sådant sätt att det rinner längs sidorna, och därmed ger minsta möjliga störning av betongen.

f) Luftpump, med en lämpligt utformad anslutning till backventilen på över- delen.

Mätaren skall vara kalibrerad enligt förfarandet i bilaga C vid tidpunkten för provningen. Om mätaren har flyttats till en plats med mer än 200 m höjdskillnad jämfört med den plats där den sist kalibrerades, skall den omkalibreras.

a) Noll-tryck b) Systemet vid tryck P c) Noll-tryck efter ut- jämning av tryck P Förklaring:

1) Backventil h1 (avläsning vid tryck P)

2) Luftningsventil h2 (avläsning vid noll-tryck efter utjämning av tryck P) 3) Avtappningsventil

4) 0-märke 5) Vatten

6) Spännanordning 7) Betong

8) Luftpump

9) Nivå efter minskning av tryck

Figur 1 – Utrustning för vattenpelarmetoden

(8)

Sida 6

EN 12350-7:2000

ANM: h1 - h2 = A1 när behållaren innehåller betong, se figur 1.

h1 - h2 = G (korrektionsvärde för ballast) när behållaren endast innehåller ballast och vatten

A1 - G = Ac (lufthalt i betong)

4.1.2 Metoder att kompaktera betongen, som kan vara en av följande:

a) Inre (stav-) vibrator med minimifrekvens omkring 120 Hz (7200 cykler per minut) och diameter inte överskridande ungefär en fjärdedel av den minsta dimensionen på provet.

b) Vibreringsbord med minimifrekvens omkring 40 Hz (2400 cykler per minut).

c) Stav för kompaktering med cirkulär tvärsektion, rak, gjord av stål, med diameter på omkring 16 mm, en längd ca 600 mm och med rundade ändar.

d) Stång för kompaktering, rak, gjord av stål med en kvadratisk tvärsektion ca 25 x 25 mm och längd ca 380 mm.

4.1.3 Skopa, ungefär 100 mm bred.

4.1.4 Två murslevar eller avjämningsskivor av stål

4.1.5 Blandningsbehållare, plant tråg av stadig konstruktion av ett icke absor- berande material som inte lätt angrips av cementpasta. Den skall ha lämpliga dimensioner så att betongen kan bli noggrant blandad med hjälp av skyffeln.

4.1.6 Skyffel, med plan, rak framkant

ANM: Den plana, raka framkanten behövs för att säkerställa en riktig blandning av ma- terialet i tråget.

4.1.7 Behållare med pip med kapaciteten 2 till 5 l för att fylla apparaten med vatten.

4.1.8 Klubba, med mjuk slagyta och massa ca 250 g

4.2 Provning 4.2.1 Provtagning

Ta ut provet av färsk betong enligt EN 12350-1. Blanda om provet innan prov- ningen utförs.

4.2.2 Påfyllning av behållaren och kompaktering av betongen

Fyll på betongen i behållaren med hjälp av skopan på ett sådant sätt att så myck- et som möjligt av innesluten luft avlägsnas. Fyll på betongen i tre, ungefär lika tjocka lager. Kompaktera betongen omedelbart efter placeringen i behållaren, så att full packning åstadkoms, utan avsevärd separation av sten eller slam. Kom- paktera varje lager genom att använda någon av metoderna som beskrivs nedan:

ANM 1 Vid mekanisk vibrering har full kompaktering uppnåtts när det inte längre före- kommer stora luftbubblor på betongytan och ytan blivit relativt jämn med ett glansigt utse- ende, utan avsevärd separation.

ANM 2 Antalet stötar per lager som behövs för att åstadkomma full kompaktering vid manuell bearbetning beror på betongens konsistens.

Mängden material som används i det sista lagret skall vara tillräcklig för att fylla behållaren utan att överflödigt material behöver tas bort. Om det är nödvändigt får en liten mängd extra betong fyllas på och kompakteras för att behållaren skall bli full, men borttagning av överskottsmaterial bör undvikas.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :