• No results found

2020-0094 KS-1 Instruktion till kommunens ombud på föreningsstämma med Kommuninvest 2020 1129030_4_0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2020-0094 KS-1 Instruktion till kommunens ombud på föreningsstämma med Kommuninvest 2020 1129030_4_0"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Kommunledningskontoret

Tjänsteutlåtande

2020-03-30

Charlotte Enges Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Internet

Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se

Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2020/0094 KS-1

Diariekod: 024 Kommunstyrelsen

Instruktion till kommunens ombud på

föreningsstämma med Kommuninvest 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunens ombud skall rösta för att föreningsstämman beslutar följande:

1. Fastställa stadgar för Kommuninvest ekonomisk föreningen enligt förslag till stämman.

2. Fastställa Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning enligt förslag till stämman

3. Fastställa ägardirektiv för föreningens företag enligt förslag till stämman.

4. Att enligt gällande lånevillkor i förtid avveckla det 30 åriga förlagslån som Kommuninvest ekonomisk förening år 2010 tog från dåvarande medlemmar.

5. Fastställa föreningens och koncernens framlagda resultat- och balansräkning för 2019.

6. Vinstmedel disponeras enligt med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

 Till medlemmarna utdelas 1,75 %

insatsränta på insatskapitalet 121 059 484 kronor

 Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion till resp. medlems andel

av den totala affärsvolymen under 2019 234 345 516 kronor

 Balanseras i ny räkning 5 317 492 kronor 360 722 492 kronor 7. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas

ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

8. Arvoden till styrelsen, valberedning, revisorer och lekmannarevisorer fastställs enligt förslag till stämman.

9. Fastställa arbetsordning för valberedning i föreningen respektive föreningens företag enligt förslag till stämman

10. Fastställa arbetsordning för lekmannarevisorerna enligt förslag till stämman

(2)

Tjänsteutlåtande

2020-03-30

Dnr 2020/0094 KS-1 Sidan 2 av 4

11. Välja styrelse samt val av styrelsens ordförande och vice ordförande enligt förslag till stämman.

12. Välja valberedning enligt styrelsens förslag till stämman.

13. Välja lekmannarevisor enligt förslag till stämman

14. Välja representanter till bolagstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB samt i övriga dotterbolag enligt förslag till stämman

15. Godkänna förslaget till nya bolagsordningar i Kommuninvest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB enligt förslagen till stämman.

16. Besluta att förenings styrelse får besluta om plats för nästa föreningsstämma

17. Besluta om årlig insatsskyldighet för 2019 enligt förslag till stämman 18. Bemyndiga föreningens ombud att på stämman i Kommuninvest i

Sverige AB bemyndiga bolagsstyrelsen att genomföra nyemissioner enligt förslag till stämman.

Sammanfattning

Tid för årsstämman

Föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening är enligt kallelse den 16 april 2020.

Kommuninvest ekonomisk förening ägs gemensamt av 290 kommuner och regioner

Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.

Enligt kallelsen ska stämman besluta om nya stadgar samt plan för Kommuninvest kapitaluppbyggnad för perioden 2021-2024. Planen innehåller en ökning av insatskapitalet med 100 kronor per invånare per år.

Revisionsberättelse

Den auktoriserade revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsår

Kommunledningskontorets beredning

Tid för årsstämman

Föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening är enligt kallelse den 16 april 2020. Föreningen har skickat ut kallelsen den 26 mars.

Kommuninvest ekonomisk förening ägs gemensamt av 290 kommuner och regioner. Föreningens syfte är att ge kommuner och regioner tillgång till

(3)

Tjänsteutlåtande

2020-03-30

Dnr 2020/0094 KS-1 Sidan 3 av 4

ytterligare en finansieringskälla, som ett komplement till upplåning via banksystemet.

Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun

Ändringar av stadgar och plan för Kommuninvest kapitaluppbyggnad

Till Stämman föreslås att föreningens stadgar ändras. Förändringarna avser främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests kapitalisering.

Enligt förslag till stadgarna ska möjligheten av kapitalinsats på mellan 200- 900 kronor per invånare för kommuner tas bort och ersättas med en nivå på kapitalinsats på 900 kronor per invånare. Enligt det nya förslaget ska den ordinarie föreningsstämman fastställa en Plan på kapitaluppbyggnad för en fyraårsperiod. För att Kommuninvest ska kunna leva upp till kraven från Finansinspektionen och samtidigt möta kommunernas förväntade

upplåningsbehov finns ett förlag till plan för kapitaluppbyggnad som innebär att medlemmarnas insatskapital ökar med 100 kronor per invånare per år för perioden 2021-2024. Det ökade kapitalbehovet beror på ökad efterfrågan på utlåning från Kommuninvest till kommunsektorn.

Kommuninvest kapital ska vid varje tid överstiga det högsta kravet på kapital som ställs enligt

 Internt bedömt kapitalbehov

 Kapitalbehov enligt regelverk (Finansinspektionen).

I dagsläget finns det en marginal om 900 miljoner kronor över högsta kravet. Föreningen vill ha en marginal som syftar till att ge medlemmarna tid för att fatta beslut om kapitaltillskott.

För Sollentuna Kommuns del innebär detta en årlig inbetalning av kapital till Kommuninvest på ca 7,4 miljoner kronor under åren 2021 till 2024.

Beslut om ökad insats behöver tas av kommunfullmäktige. En utbetalning bokförs som andelar i kommunens balansräkning och påverkar inte årets resultat. Kommuninvest delar ut en insatsränta (förnärvarande 1,75 procent) på insatt kapital förutsatt att förenings resultat tillåter det.

Koncernen Sollentuna kommun har i dagsläget lånat 2,5 miljarder kronor från Kommuninvest. Snitträntan för upplåning 2019 uppgick till 0,18 procent.

Årsredovisningen

Kommuninvest ekonomisk förenings rörelseresultat för koncernen, det vill säga resultat före skatt, uppgick till 356 miljoner kronor (722 mnkr).

Moderföreningens resultat uppgick till 358 miljoner kronor (720 mnkr) och består huvudsakligen av intäkter från dotterbolagen. I enlighet med beslut från föreningsstämman 2018 har marginalen för utlåning till medlemmarna sänkts, vilket innebär en lägre resultatnivå och på sikt minskad utdelning till medlemmarna.

(4)

Tjänsteutlåtande

2020-03-30

Dnr 2020/0094 KS-1 Sidan 4 av 4

Föreningen äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest i Sverige AB som i sin tur äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest fastighets AB. I Kommuninvest i Sverige AB bedrivs kreditverksamheten med utlåning till kommuner och regioner.

Revisionsberättelse

Revisorernas uppfattning är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen för moderföreningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i allt väsentligt en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Den auktoriserade revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Per Törnvall Inga-Lill Fritsch Charlotte Enges Kommundirektör

Bilagor

Föreningsstämmohandlingar

Beslutsexpediering

References

Related documents

Våra föreställningar om att män inte utsätts för våld i nära relation eller att kvinnor inte är förövare riskerar att leda till att våld i samkönade relationer

Medlem som ej fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller som skadar för- eningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen kan uteslutas av för- eningsstämman..

2020 finns även medel avsatta för ökade kostnader till följd av nytt avtal för service av IT.. Medel finns avsatta centralt och tilldelas i och med detta beslut till

Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen ett uppdrag att tillsammans med Destination Falkenberg AB med flera berörda verksamheter inom kommunkoncernen utreda och komma fram

Fastigheten skall inte planläggas för skola, dock kan möjligheten till planläggning för förskola prövas i samband med planarbetet. Beskrivning

Tillägg görs även efter rekommendation av SKR även för § 22 med att även ordförande i kommunalförbund tillåts ha yttranderätt vid behov samt för § 23 som förtydligar rätt

Under vinterns medlemssamråd har vi träffat representanter från medlemskommuner och landsting, från Kalix i norr till Malmö i söder, för att Herrljunga Kommun -

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.. Fastställa arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna

Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2013 skulle uppgå till maxbelopp enligt gällande lagstiftning, vilket beräknades vid den tidpunkten till 22,5 miljoner kronor varav 6,5

I budgeten för 2013 bedömdes att utdelning från A B Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2012 skulle uppgå till maxbelopp enligt gällande lagstiftning, vilket beräknades vid

Sladjana Gustafsson Förtroendevald, Kommunal Väst, sammankallande Christer Andersson Förtroendevald, Kommunal Stockholms län Maria Burlin Förtroendevald, Kommunal Norrbotten

Tjänsteskrivelse, upprättad den 14 januari 2015 Kommunens utlåtande, upprättad den 22 januari 2015 Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut § 22 Kommunstyrelsens

4 § anges att lekmannarevisor senast tre veckor före stämman skriftligen ska delge ombud och SDF inom distriktet förslag på personer för valen under 2 kap.. Punkt 13 avser val på

Vill sitta som revisor för RFSU Malmö för att kunna vara ett stöd till styrelsen vid frågor som rör organisationsfrågor och för att kunna vara en instans i organisationen

resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Fastställa arbetsordning för valberedning i föreningen respektive föreningens företag enligt förslag till

Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje år se över arbetsordningen för Valberedningen i föreningen samt överlämna ett förslag

Utfallet av ägardialogerna samt utvecklingen inom ensamkommande gör att kritisk massa (omsättning på 150 miljoner kronor) inte kommer att nås inom två till tre år..

resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2016 med AB SOLOM.. Förslag

Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2015 skulle uppgå till maxbelopp enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas till 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner

Kommunens revisor har i samarbeta med ekonomiavdelningen handlat upp auktoriserade revisorer till kommunens helägada bolag och rekommenderar att Årstämman väljer revisionsbolag

Välja revisionsbolag A enligt kommunrevisorerna upphandling väljs till auktoriserad revisor för ytterligare ett år fram till årsstämma 2016.. Kommunens taxa för utlämnande