• No results found

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 - Efter försöksverksamheten (dnr U2020/03513/S)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 - Efter försöksverksamheten (dnr U2020/03513/S)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

1 (1)

Dnr

BUN 2020/163

Yttrande 2020-08-25 Hörby Kommun

242 80 Hörby

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77

kommunen@horby.se | www.horby.se

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4

- Efter försöksverksamheten (dnr U2020/03513/S)

Sammanfattning

Vi instämmer i förslaget om en ändring i skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:185). Vi anser dock att huvudmannen borde vara delaktig i rektors beslut om att en skola ska införa betyg från årskurs 4. – – –

I detta ärende har Barn- och utbildningsnämnden beslutat. Malin Granqvist Malmberg, handläggare/controller, har varit föredragande.

References

Related documents

kammarrättsrådet Carl Johan Fahlander (föredragande).. Ylva Johansson Carl

Lärarförbundet ifrågasätter att man utifrån den utvärderingen som även visar på omfattande negativa effekter för elever i årskurs 6, kan användas som beprövad erfarenhet som

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Om förslaget skulle bli verklighet tillstyrker Specialpedagogiska skolmyndigheten att rektorn får besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för dessa respektive ämnen i

Skolinspektionen har tidigare framfört sina synpunkter i yttrandet över Möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S) och avstår därför från att ytterligare kommen-

Förvaltningen skriver i sitt tidigare remissvar att ”detta riskerar istället att ytterligare sortera elever och elevgrupper vid sökande av skola och att bli ännu en faktor som

Samtidigt innebär betygssättning en ökad press från föräldrar att ständigt prestera, en press som Sveriges Elevråd inte anser är lämplig för elever i årskurs fyra.. En

konstaterar SKR att huvudmannens ansvar avseende elevernas resultat, likvärdig bedömning, stabila strukturer och det systematiska kvalitetsarbetet leder till att det inte enbart