• No results found

Promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Box 714, 851 21 Sundsvall • Besöksadress: Södra Tjärngatan 2 • Telefon: 060-18 66 00 • kammarrattenisundsvall@dom.se • www.domstol.se/kammarratten-i-sundsvall Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00

Viadre

Yttrande

Kammarrätten i Sundsvall Datum

2020-07-24

Diarienummer

51-2020-99

Carl Johan Fahlander, carljohan.fahlander@dom.se

Utbildningsdepartementet

Promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 –

efter försöksverksamheten

(U2020/03513/S)

_________________________________

Kammarrätten har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

_________________________________

Yttrandet har beslutats av kammarrättspresidenten Ylva Johansson och tf. kammarrättsrådet Carl Johan Fahlander (föredragande).

References

Related documents

Förbundet får därför hänvisa till vad som anfördes i tidigare remissvar och kvarstår vid synpunkten att det även fortsättningsvis bör vara huvudmannen och inte rektorn som

• Gnesta kommun instämmer inte i förslaget att införa bestämmelser i skollagen som innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 vid en skolenhet

Det som framkom från denna översikt var att det framför allt uppstår negativa effekter av betygssättning för låg- till medelpresterande elever samt för pojkar (Hultén

samhällsorienterade ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av aktuell årskurs i grundskolan, specialskolan eller sameskolan, får rektorn dock besluta att

Högskolan i Gävle har tagit del av Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten och tackar för möjligheten att besvara denna

IFAU anser att det är önskvärt med någon form av geografisk eller annan begränsning för när skolor får införa betyg och om betygen i dessa fall får ersätta de individuella

Lärarförbundet ifrågasätter att man utifrån den utvärderingen som även visar på omfattande negativa effekter för elever i årskurs 6, kan användas som beprövad erfarenhet som

Så längde reformen om betyg från årskurs 6 inte är grundligt utvärderad har förbundet dock svårt att se nyttan med ännu tidigare betyg, särskilt inte om de ska beslutas på