• No results found

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-05-27 U2020/03513/S Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten Remissinstanser Aneby kommun Barnombudsmannen Bollnäs kommun Danderyds kommun Enköpings kommun Falkenbergs kommun Friskolornas riksförbund Funktionsrätt Sverige Förvaltningsrätten i Stockholm Föräldraalliansen Sverige Gagnefs kommun Gnesta kommun Göteborgs kommun

(2)

2 (4) Göteborgs universitet Hallsbergs kommun Haninge kommun Hofors kommun Härryda kommun Högskolan i Gävle Hörby kommun

Idéburna skolors riksförbund

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Internationella Engelska skolan

Kalix kommun Kammarrätten i Sundsvall Kils kommun Kristianstads kommun Kungliga vetenskapsakademin Lidköpings kommun Lindesbergs kommun Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Malmö kommun Mjölby kommun

(3)

3 (4) Myndigheten för delaktighet

Pajala kommun Regelrådet

Riksdagens ombudsmän (JO) Ronneby kommun Sameskolstyrelsen Sollefteå kommun Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens skolinspektion Statens skolverk Stockholms kommun Strömsunds kommun Sveriges elevråd

Sveriges elevråd SVEA

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Skolledarförbund

Södertörns högskola Tingsryds kommun Umeå kommun Umeå universitet

(4)

4 (4) Västerviks kommun

Älvkarleby kommun Österåkers kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den

1 september 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Word-format) per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till mattias.ahlquist@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2020/03513/S och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remiss-instansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Johanna Dunér Ämnesråd

References

Related documents

IFAU anser att det är önskvärt med någon form av geografisk eller annan begränsning för när skolor får införa betyg och om betygen i dessa fall får ersätta de individuella

kammarrättsrådet Carl Johan Fahlander (föredragande).. Ylva Johansson Carl

Så längde reformen om betyg från årskurs 6 inte är grundligt utvärderad har förbundet dock svårt att se nyttan med ännu tidigare betyg, särskilt inte om de ska beslutas på

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Skolinspektionen har tidigare framfört sina synpunkter i yttrandet över Möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S) och avstår därför från att ytterligare kommen-

Förvaltningen skriver i sitt tidigare remissvar att ”detta riskerar istället att ytterligare sortera elever och elevgrupper vid sökande av skola och att bli ännu en faktor som

Samtidigt innebär betygssättning en ökad press från föräldrar att ständigt prestera, en press som Sveriges Elevråd inte anser är lämplig för elever i årskurs fyra.. En

konstaterar SKR att huvudmannens ansvar avseende elevernas resultat, likvärdig bedömning, stabila strukturer och det systematiska kvalitetsarbetet leder till att det inte enbart