• No results found

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten Högskolan i Gävle har tagit del av Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 –

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten Högskolan i Gävle har tagit del av Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 –"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande HIG-STYR 2020/83

U2020/03513/S

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Högskolan i Gävle • 801 76 Gävle • Kungsbäcksvägen 47, Gävle • 026-64 85 00 • www.hig.se

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001

Rektor Ylva Fältholm Yttrande 2020-06-25 HIG-STYR 2020/83 U2020/03513/S Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se mattias.ahlqvist@regeringskansliet.se

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter

försöksverksamheten

Högskolan i Gävle har tagit del av Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten och tackar för möjligheten att besvara denna remiss.

Högskolan i Gävle har inga synpunkter att ange.

Med vänlig hälsning HÖGSKOLAN I GÄVLE

References

Related documents

Vi anser dock att huvudmannen borde vara delaktig i rektors beslut om att en skola ska införa betyg från årskurs 4.. Malin Granqvist Malmberg, handläggare/controller, har

IFAU anser att det är önskvärt med någon form av geografisk eller annan begränsning för när skolor får införa betyg och om betygen i dessa fall får ersätta de individuella

kammarrättsrådet Carl Johan Fahlander (föredragande).. Ylva Johansson Carl

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Skolinspektionen har tidigare framfört sina synpunkter i yttrandet över Möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S) och avstår därför från att ytterligare kommen-

Förvaltningen skriver i sitt tidigare remissvar att ”detta riskerar istället att ytterligare sortera elever och elevgrupper vid sökande av skola och att bli ännu en faktor som

Samtidigt innebär betygssättning en ökad press från föräldrar att ständigt prestera, en press som Sveriges Elevråd inte anser är lämplig för elever i årskurs fyra.. En

konstaterar SKR att huvudmannens ansvar avseende elevernas resultat, likvärdig bedömning, stabila strukturer och det systematiska kvalitetsarbetet leder till att det inte enbart