• No results found

Minnesanteckningar från nätverksmöte för LPA-nätverket inom GR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Minnesanteckningar från nätverksmöte för LPA-nätverket inom GR"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

090408

Minnesanteckningar från nätverksmöte för LPA-nätverket inom GR

Datum: Tisdag 17 mars

Tid: 14.00-16.00

Plats: Rum 260 GR Utbildning, Gårdavägen 2, Göteborg Anteckningar

1. Skolverkets beslut om tilldelning av platser för läsåret 2009/2010 Förteckningar över beviljade platser finns på www.skolverket.se.

Huvudmännen visar stort intresse för lärlingsutbildning, men antalet sökande har gått ner i och med lågkonjunkturen. Ansökan om drygt 8900 platser har inkommit. 6000 platser fanns avsatta. Göteborgsregionens huvudmän har tilldelats 550 platser (300 till kommunala och 250 till fristående). Fem fristående anordnare delar på de 250 platserna. Fler GR-kommuner har tillkommit i försöksverksamheten.

I dagsläget går cirka 420 elever en lärlingsutbildning inom GR. Inför hösten 2009 har alltså volymen tilldelade platser ökat med cirka 130 platser. Flera kommuner har fått färre platser än man sökt för. Särskilt i Göteborg är skolorna missnöjda med utfallet.

Margaretha framför en tanke om att uppvakta Skolverket kring möjligheten till en regional omfördelning av de platser som ev. inte kommer att utnyttjas.

Om inget görs så kommer de kommuner inom GR som inte utnyttjar sina platser att först lämna tillbaka dem till Skolverket som sedan omfördelar dem i landet. Eftersom kommunerna har lämnat över intagningen till GR och GR utgör myndighet kanske det kan finnas en

möjlighet till omfördelning i regionen. Elever som redan sökt till en organisation får annars besked att de inte kommit in, eftersom skolorna inte har fått den tilldelning de har ansökt om. Ett annat exempel på regional samverkan är att Skolverket tilldelade Lilla Edet platser i samverkan med Stenungsund.

En fråga kom om organisationen i Indra som ska fastställas senast 20 mars. Margaretha påtalade vikten av att inte erbjuda fler lärlingsplatser än vad man tilldelats i det här läget. Ett alternativ är att kontakta elever som valt lärlingsplats, men inte kommer att få det pga Skolverkets beslut. De kan då erbjudas att ”välja om” till ett nationellt program och där få utökad APU i stället.

(2)

Beslut:

Nätverket tycker att det är en bra idé att undersöka möjligheten till regional omfördelning. Margaretha kontaktar Skolverket och informerar UC 14 april.

2. Rapport från de fyra arbetsgrupperna Glasgruppen

Gunnar G rapporterar:

En lärare finns ev. tillgänglig. Branschen är diversifierad från bilglas till att bygga hus med glasteknik eller blyinfattning. Lerum kan erbjuda utbildning från hösten. Eleverna kan erbjudas 3 kurser om 50 poäng vardera. Möte har skett i samverkan med branschen. Deras önskemål har framförts.

En skola i Växjö erbjuder t ex nätbaserad utbildning. Branschrepresentanten Karin Lindskog har fått ett antal frågor om vad som krävs och hon kommer att undersöka vidare. Några skolor kommer att resa till branschens skola i Växjö för att ta del av innehållet. Branschen inom Bygg vet inte riktigt hur man ska hantera just glasinriktningen. Men eftersom många medarbetare kommer att gå in pension ser branschen positivt på lärlingsutbildning.

Glas som lärlingsplats kan vara attraktiv även för flickor utifrån de kurser som kan erbjudas. Det är helt ok att erbjuda hela utbildningen ute i arbetslivet kompletterat med nätbaserat innehåll.

Golvgruppen

Bengt Bohm rapporterar:

Golvbranschen ska träffa Bengt B 2 april och då ska han försöka ”sälja in”

lärlingsutbildningen. Syftet är att ta fram företagens önskade behov av kompetenser. De större 10-12 golvföretagen bjuds in. Ordförande i Västsveriges Golvklubb finns med. På Bräcke finns 2 golvlärare idag och de kan klara av hela innehållet i dessa kurser på Bräcke i så fall. När Bengt träffat branschen kommer han att bjuda in GR-gruppen för vidare diskussioner. Antalet lärlingsutbildningsplatser kommer att omfatta 10-12 platser nästa år. Bräcke kör igång 18 platser för lärlingar totalt.

Byggplåtsgruppen Bengt Bohm rapporterar:

Arbetsgruppen har träffats på Bräcke för att diskutera samverkan. Positiv anda för samarbete råder. Problemet är att hitta tid för lärarna att göra detta utöver sina ordinarie tjänster. Bengt ser dock en enorm potential i detta. Margaretha påpekar att om några år kan tjänsteunderlaget sjunka drastiskt.

VVS-gruppen

Stefan H och Tommy A rapporterar:

Möte på YTC om samverkan. Stor brist på yrkeslärare. Osäkert om de skulle kunna hjälpa till med någon insats. Ev kring 2-300 timmar som skulle behövas. Även ett slutprov skulle kunna tänkas ligga på YTC. De återkommer.

(3)

Kyla/Fastighet

Tommy med flera har besökt branschens egen utbildning i Katrineholm kring kyla och fastighet, vilken visade ett stort intresse för samverkan. De såg möjligheten i att ”sälja” sina kurser och kanske också förlägga inom GR.

De hade diskuterat lärlingsutbildningen ordentligt. Branschen använder sig inte av lärlingsböcker utan yrkesbevis. Fyra orter ger idag prov inför yrkesexamen.

Ett alternativ finns i Jönköping, där en av Skolverkets experter kring EN-programmet arbetar. Han ser det som en möjlighet att ta sig till t ex GR för att genomföra validering, prov och annat.

Måleri

Tjörn har varit i kontakt med måleribranschen och där är det tvärstopp för lärlingsutbildning. 3. Inventering av kursbehov

Tommy har tagit fram en blankett som kan användas för att ange behoven. En del hade skickat in och Margaretha visade resultatet hittills.

Beslut:

Skicka in till ansvarig för varje grupp inför ev. samordning inom Gemensamma gymnasiet. 4. Länksamling

Nu finns möjlighet att lägga in en direktlänk till lärlingsansvarig/lärlingssidan för varje skola. Skicka länk till Margaretha. 6 sidor finns redan utlagda.

5. Rapport från yrkeslärarseminarium i samverkan med Göteborgs Universitet, Meritea och projektet IWOLTE på UCT Tjörn

Seminariet fokuserade på dagens yrkeslärarutbildning och vad som kan komma framöver. Ett intressant möte skedde mellan akademi och utbildningssystem.

Vad innebär validering egentligen vid ett antagningsförfarande? Ett exempel från

Bräckegymnasiet redovisades. Ev. skulle ett pilotprojekt kring Bygglärare kunna startas om intresse finns. Kontakta då Mikael Karlsson på Bräckegymnasiet.

Ett annat valideringsprojekt redovisades där barnskötare validerades inför ansökan till förskollärarutbildning. 5-6 kommuner deltog. Samma diskussion förs även där. Problemet är att deltagarna avbryter sina studier för att det blir för arbetsamt.

UCT Tjörn redovisade en kurs om 7.5 poäng som genomförts via GU för att bland annat locka handledare att bli yrkeslärare.

Seminariet kommer att upprepas i en kortare form under mässan Elfack 4 maj under en rekryteringsdag. EIO kommer för övrigt att skrota sin lärlingsbok. Även BYN nationellt har ett annat sätt att se på detta numera.

6. Kompetensutvecklingsserien

Inventering av ytterligare behov skedde. Erfarenhetsutbyte för lärargruppen vore bra. Två kursdagar är inplanerade under maj och september. Fler kan erbjudas plats i denna utbildning för yrkeslärare.

(4)

7. E-lärande och e-läromedel

Fint pris har utdelats av förlaget Liber till Peter Bäcklund, skolledare, Nösnäsgymnasiet. Han får priset för att han som skolledare medvetet har skapat förutsättningar för e-lärande.

Peter har ordnat med infrastrukturen för e-lärande via trådlösa miljöer, tunna klienter,

underlag för protokoll för mitterminskonferenser mm. Bland annat används Bygg on-line som läromedel. En mässa kommer att arrangeras 22-23 september i Kungälv kring Fronter och andra system. Eva från Kungsbacka håller ihop detta.

Beslut:

Undersök om vi kan få inbjudan till denna mässa. 2010 börjar man med vvs-on-line.

Ska vi inventera vad som finns och som kan stötta lärlingarnas studier? Daniel K menar att nya företag kanske borde bjudas in?

Ping-pong, som är en lärplattform i Göteborg, visades förra gången.

Lärlingarna kan gå först när det gäller e-lärande och metoden kan sedan spridas vidare. Skilj på lärplattform och e-läromedel.

Beslut:

Ärendet tas upp på nästa nätverksmöte. Margaretha hör med Linda Andersson på

läromedelsavdelningen på GR, om hon kan sammanställa en lista över vilka e-läromedel som finns för yrkesutbildningen inför nästa möte.

Cyber, IT-gymnasiet och Framtidsgymnasiet kanske har idéer om vad som finns att erbjuda, eftersom de har en pedagogik som bygger på e-lärande.

8. Strategier inför det kommande regionala lärlingsrådet

Det regionala lärlingsrådet arrangeras på prov och på uppdrag av Utbildningschefsgruppen. Inbjudan har gått till alla lokala lärlingsråd att delta med två personer var.

Få deltagare har anmälts från arbetslivet. Det verkar vara ett missförstånd kring vem som skulle bjuda in dem. Tanken var att skolorna bjöd in en arbetslivsrepresentant var. Fristående skolor deltar gärna.

Margaretha har verkat för att en del nationella representanter deltar vid mötet. Dessutom kommer arbetsmiljöverket att medverka inför revideringen av deras regler för ungdomar på arbetsplatser.

Det regionala mötet kommer att utvärderas. 9. Övriga frågor

Tjörns text i förra protokollet kring FFG ska ändras.

Vid anteckningarna

(5)

References

Related documents

Den aspekt av litteratursamtalet som tycktes allra mest värdefull bland eleverna var att det lyfte fram flera olika typer av tolkningar och en elev menade exempelvis ”att alla

Sofia Larsson, Pedagogiskt centrum på GR, informerade om att SYV-nätverket tillsammans med övriga nätverk på GR är speciellt inbjuda till Mötesplats Skola.. Just detta erbjudande

Mimers Hus planerar att genomföra en utbildning under ht-09 och en till vt-10 för personal från Kungälvs sjukhus tillsammans med personal från kommunen. Studium planerar att

Peter Johansson, Alingsås Gunlög Bölin, Kungsbacka Margaretha Allen GR

öka attraktionskraften för vård- och omsorgsyrkena samt att säkerställa att personalen har rätt kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter.. Konkurrensen om

Senaste nytt kring Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege och Servicecollege Margaretha Allen, GR och Leif-Göran Klittermark Göteborg.. Preliminärintagningen (13.25-13.35)

Syftet med det nya verktyget för antagningsstatistik är att varje kommun via verktyget får direkt tillgång till regionens antagningsstatistik och att statistiken på ett effektivt

6 Underlag för diskussion kring nuvarande regler för fri kvot – Se bifogat förslag från arbetsgruppen (Anni Niklasson, Elisabeth Hallberg, Lena Jagers).. Ewa Nuland Eliasson