• No results found

1 (1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1 (1)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SPVStatens tjänstepensionsverk tony.tornqvist@spv.se

Postadress 851 90 SUNDSVALL Besöksadress Jägargatan 1 Telefon 060-18 74 00 Telefax 060-18 74 38 E-post spv@spv.se Webbplats www.spv.se

Datum 2020-03-26 Ert datum Vår beteckning MD 2020/79 /21 Er betecknin Ju 2020/00608/L7 1 (1) Vår referens Tony Törnqvist 060 – 18 75 50 Regeringskansliet Justitiedepartementet

Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter, Ds 2020:5

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har utifrån sitt uppdrag som administratör av statliga tjänstepensioner inga synpunkter på förslaget i promemorian. __________________________

Detta yttrande har beslutats av undertecknad chefsjurist i närvaro av verksjuristen Tony Törnqvist, föredragande.

Jimmy Everitt

Tony Törnqvist

Yttrandet sänt per e-post till: ju.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till ju.17@regeringskansliet.se

References

Related documents

Det är viktigt för Chalmers att familjemedlemmar till studenter och sambor till brittiska medborgare omfattas av möjligheten att söka uppehållsstatus.. Vid ansökan om

Lagstiftningsärendet behöver dock kompletteras med en närmare redovisning av vilken behandling av personuppgifter som kommer följa av förslaget, vilken dataskyddsreglering

Domstolsverket har, utifrån ovannämnda aspekter, inga synpunkter på de remit- terade förslag eller det material som presenteras i promemorian. Detta yttrande har beslutats

Även om det sannolikt handlar om ett begränsat antal personer framstår det därför som något inkonsekvent att det inte ställs något krav på den här gruppen att ansöka om

När kollegiet hanterar ärenden som aktualiseras genom SOLVIT, handlar det i vissa fall om problem som uppstått för EU-medborgare och deras familjemedlemmar i förhållande till

Regelrådet vidhåller tidigare bedömningar och finner att en utebliven beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning med anledning

På Skolverkets vägnar Joakim

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att regeringen måste tillse att förbundets medlemmar får relevant vägledning avseende prövningen av rätten att vistas i landet för