Remittering av promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Download (0)

Full text

(1)

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Remittering av promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Remissinstanser Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Barnombudsmannen Central Studiestödsnämnden (CSN) Domstolsverket Ekonomistyrningsverket Folkhälsomyndigheten Friskolornas riksförbund Företagarna Försäkringskassan Förvaltningsrätten i Jönköping Inspektionen för socialförsäkringen

(2)

2 (2) Justitieombudsmannen

Landsorganisationen i Sverige (LO) Myndigheten för delaktighet SACO Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens skolverk Statskontoret Svenskt Näringsliv Sveriges a-kassor

Sveriges Kommuner och Regioner TCO

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast torsdagen

den 16 april 2020 kl. 17.00. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till maria.lidstrom@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer S2020/03216/SF och remissinstansens namn i ämnes-raden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Förslagen gäller extraordinära insatser under en begränsad tid. Vi ber er därför att ha överseende med den mycket korta remisstiden. Vi ber er också att vara kortfattade i era svar.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Therese Karlberg Departementsråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :