• No results found

Remittering av promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remittering av promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Remittering av promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Remissinstanser Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Barnombudsmannen Central Studiestödsnämnden (CSN) Domstolsverket Ekonomistyrningsverket Folkhälsomyndigheten Friskolornas riksförbund Företagarna Försäkringskassan Förvaltningsrätten i Jönköping Inspektionen för socialförsäkringen

(2)

2 (2) Justitieombudsmannen

Landsorganisationen i Sverige (LO) Myndigheten för delaktighet SACO Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens skolverk Statskontoret Svenskt Näringsliv Sveriges a-kassor

Sveriges Kommuner och Regioner TCO

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast torsdagen

den 16 april 2020 kl. 17.00. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till maria.lidstrom@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer S2020/03216/SF och remissinstansens namn i ämnes-raden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Förslagen gäller extraordinära insatser under en begränsad tid. Vi ber er därför att ha överseende med den mycket korta remisstiden. Vi ber er också att vara kortfattade i era svar.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Therese Karlberg Departementsråd

References

Related documents

Remiss 2020-05-13 S2020/04306/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

• LO anser att det är rimligt att tillfällig föräldrapenning med anledning av barnomsorg- och skolstängning inte ska kunna utges för dagar då föräldrapenning skulle utgivits.

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet