• No results found

1 (34)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 (34)"

Copied!
34
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utses att justera Lars-Göran Ritmer (M)

Paragrafer 419–437

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, Ringsjövägen 4, fredagen den 15 november 2019, kl. 10:30

Sekreterare

Inger Bergfors

Ordförande

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Justerande

Lars-Göran Ritmer (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Giraldos

Onsdagen den 6 november 2019 kl. 10:15-13:30 Ajournering kl. 12:00-12:30

Beslutande Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande

Lars-Göran Ritmer (M), förste vice ordförande Anders Larsson (C), andre vice ordförande Stefan Borg (SD)

Henrik Andersson (S)

Övriga deltagande Lena Mårtensson Stenudd, kommundirektör

Robert Odeberger, ekonomichef §§ 422-423 Ida Linné, miljöstrateg § 424

Carin Holst, mark och exploateringsingenjör § 424

(2)

Inger Bergfors, Sekreterare

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 419 Upprop... 3

§ 420 Val av justeringsperson... 4

§ 421 Godkännande av föredragningslistan... 5

§ 422 Ekonomi... 6

§ 423 Revidering av Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun... 7

§ 424 Antagande av tillgänglighetsprogram för Hörby kommun... 9

§ 425 Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) gällande LOU, Lagen om offentlig upphandling... 11

§ 426 Besvarande av motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om besparingsförslag... 12

§ 427 Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) angående bl.a. utökning av föreningsbidraget... 13

§ 428 Besvarande av motion från Susanne Meijer (S) och Renaldo Tirone (S) angående visselblåsarfunktionen... 14

§ 429 Besvarande av medborgarförslag om att kommunen satsar på rekreation och våra ungdomar genom att skapa små fotbollsplaner... 16

§ 430 Besvarande av medborgarförslag om att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg... 17

§ 431 Ansökan om igångsättningstillstånd för projektet Grönare städer... 18

§ 432 Ansökan om igångsättningstillstånd för projektet Utbyte av värmekälla Råby 34:7.... 20

§ 433 Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt Avfuktare till badanläggning Vårdcentralen... 21

§ 434 Upphävning av policy för uteserveringar och trottoarpratare... 22

(4)

§ 436 Information från kommundirektören... 24

§ 437 Information från kommunstyrelsens ordförande... 25

(5)

§ 419Upprop

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

- Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vid dagens sammanträde deltar 5 ordinarie ledamöter.

_____

(6)

§ 420Val av justeringsperson

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

- Lars-Göran Ritmer (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

- Justeringen sker på Kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, fredagen den 15 november 2019, kl. 10:30.

_____

(7)

§ 421Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

- Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:

Ärenden som utgår:

13. Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt Projektering gatubelysning Slagtoftavägen

14. Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt Armaturbyte Hörby 2019

19. Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt Anpassning av källarplan Vårdcentralen

_____

(8)

Dnr KS 2019/407

§ 422Ekonomi

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

- Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Robert Odeberger och kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd ger en lägesbeskrivning av kommunens ekonomi.

_____

(9)

Dnr KS 2018/243

§ 423 Revidering av Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Igångsättningstillstånd för samtliga nya investeringsprojekt ska beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Politisk prioritering gäller för nya investeringsprojekt.

2. Återhållsamhet ska allmänt eftersträvas gällande inköp av varor och tjänster samt nyanställningar.

3. Styrelsen och nämnderna ska rapportera om avstämning/utfall av framtagna effektiviseringsåtgärder i delårsrapport 1 och 2, samt månadsrapport per 31 oktober.

4. Samtliga hyreskontrakt ska undertecknas av kommunens firmatecknare. Detta gäller även förlängning av befintliga hyreskontrakt.

Beslutspunkterna 14 gäller fram till den 31 december 2020.

Sammanfattning av ärendet

De ekonomiska styrprinciperna antogs i kommunfullmäktige 2014- 09-29 och reviderades 2018-10-29. Styrprinciperna anger hur politiker och anställda arbetar med de ekonomiska besluten inom kommunen. Principerna är framtagna utifrån gällande lagstiftning och RKRs (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer som finns som vägledning för arbetet med kommunal ekonomi. En diskussion har förts under 2019 med anledning av ett par beslut som inte följt de antagna styrprinciperna. Frågan som ställts är om

(10)

delegationen och/eller de ekonomiska styrprinciperna behöver ändras. Svaret på frågan är att de ekonomiska styrprinciperna är tydliga och tjänar kommunens beslutsfattare väl. Gällande punkt 4, tecknande av hyresavtal, anges det i de Ekonomiska styrprinciperna att det är kommunens firmatecknare som ska underteckna hyresavtal som är längre än 3 år och/eller om hyreskostnaden överstiger

500.000 kr per år. Gällande löpande hyresavtal till enskilda

privatpersoner inom socialnämndens verksamhetsområde hanteras de av socialförvaltningen.

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 139, kommunfullmäktige besluta att:

1. Igångsättningstillstånd för samtliga nya investeringsprojekt ska beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Politisk prioritering gäller för nya investeringsprojekt.

2. Återhållsamhet ska allmänt eftersträvas gällande inköp av varor och tjänster samt nyanställningar.

§ 423, forts.

3. Styrelsen och nämnderna ska rapportera om avstämning/utfall av framtagna effektiviseringsåtgärder i delårsrapport 1 och 2, samt månadsrapport per 31 oktober.

4. Samtliga externa hyreskontrakt ska undertecknas av kommunens firmatecknare. Detta gäller även förlängning av befintliga

hyreskontrakt.

Beslutspunkterna 14 gäller fram till den 31 december 2019.

Som en konsekvens av punkt 4 i beslutet behöver de ekonomiska styrprinciperna för Hörby kommun ändras

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 § 124 att ärendet om

(11)

revidering av Ekonomiska styrprinciper ӌterremitteras till

kommunstyrelsen för omarbetning av styrprinciperna. Det som ska klargöras är vilka bakomliggande ekonomiska motiv som motiverar ändring av delegationsrätten för tjänstemännen. Vidare vilka

konsekvenser förslaget får vad gäller merarbete och fördröjning i att verkställa beslutet”.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 § 124

Ändringsförslag ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun Beslutet skickas till

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till Kommunstyrelsen

Budgetansvariga i kommunen _____

(12)

Dnr KS 2016/226

§ 424Antagande av tillgänglighetsprogram för Hörby kommun

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Tillgänglighetsprogram för Hörby kommun antas.

- Samtidigt upphävs kommunfullmäktiges beslut 2002-03-25 § 34 gällande handikappolitiskt program

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har sedan våren 2018 arbetat med att ta fram ett tillgänglighetsprogram för Hörby kommun. Syftet med

tillgänglighetsprogrammet är att slå fast inriktningen för Hörby kommuns arbete med tillgänglighet och att fungera som ett verktyg för tillgänglighetsarbetet i kommunen.

En samrådshandling har varit på remiss i samtliga nämnder,

handikapprådet och pensionärsrådet för yttrande. Samtliga yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse vilken föranledde några mindre förändringar och förtydliganden i

tillgänglighetsprogrammet. En antagandehandling till Hörby

kommuns tillgänglighetsprogram arbetades fram och var aktuell för antagande i augusti 2019. Innan antagande fick förvaltningen nya direktiv om uppdraget från kommunledningen, vilka ligger till grund för det förslag till tillgänglighetsprogram som nu tas upp för antagande.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade december 2017 att uppdra till

(13)

samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett tillgänglighetsprogram för kommunen. Kommunen är skyldig att verka för att lokaler,

verksamhet och information är tillgänglig samt utarbeta

handlingsplaner för tillgänglighet enligt förordning (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för genomförande av

funktionshinderspolitiken.

Framtagande av ett tillgänglighetsprogram är även en del av motprestationen för stadsmiljöavtalet som kommunen beviljats av Trafikverket i samband med ombyggnationen av Gamla Torg. Enligt avtal ska programmet vara antaget i oktober 2019.

En samrådshandling av tillgänglighetsprogrammet har varit på remiss i samtliga nämnder, handikapprådet och pensionärsrådet under perioden 2019-04-20 – 2019-05-31. Sammanlagt inkom sex yttranden. Yttrandena föranledde inte några större förändringar i programmet men vissa förtydliganden gjordes.

§ 424, forts.

Sammanfattning av förtydliganden

Formuleringen kring det handikappolitiska programmet i inledningen

Texten och riktlinjen om upphandling och inköp

Texten om tillgänglighetsprogrammets omfattning formulerades om och innehåller exempel på funktionshinder

Ett tydliggörande om lagkrav vid ny- och ombyggnation lades till i stycket tillgänglig fysisk miljö

En faktaruta om enkelt avhjälpta hinder lades till i bakgrundskapitlet Samtliga yttranden finns samlade i en samrådsredogörelse. Till

tillgänglighetsprogrammet finns även en nulägesanalys som togs fram 2018.

(14)

Efter färdigställandet av antagandehandlingen framkom nya direktiv om uppdraget från kommunledningen vilket föranledde följande förändringar i tillgänglighetsprogrammet:

Vision, mål och riktlinjer är borttagna ur programmet.

Fokusområdena har omformulerats till områden. Föreslagen tillgänglighetssamordnare och tillgänglighetsråd finns ej med i programmet. I genomförandekapitlet är rollfördelningen mellan exempelvis nämnder och förvaltningar borttagen Bakgrundskapitlet är borttaget. Informationen i bakgrundskapitlet är nedkortad och finns uppräknad i källförteckningen.

Kommunledningen har gjort bedömningen att ovanstående

förändringar ej föranleder ytterligare ett samråd, därför skickas nu antagandehandlingen för politisk beredning. I samband med att ett nytt förslag antas ska handikappolitiskt program för Hörby kommun, antaget av Kommunfullmäktige 2002-03-25 § 34 upphävas.

Information i ärendet lämnas av Ida Linné och Carin Holst.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, tillgänglighetsprogram för Hörby kommun 2019- 10-07

Tillgänglighetsprogram för Hörby kommun, antagandehandling 2019-10-29

Samrådsredogörelse tillgänglighetsprogram för Hörby kommun, antagandehandling

Nulägesanalys tillgänglighetsprogram för Hörby kommun Beslutet skickas till

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Samtliga nämnder

Hörby kommuns Handikappråd Hörby kommuns Pensionärsråd

(15)

_____

(16)

Dnr KS 2019/096

§ 425Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) gällande LOU, Lagen om offentlig upphandling

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) har, för Kristdemokraterna i Hörby, inkommit med en motion gällande lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Motionären ber kommunstyrelsens ordförande att tillsätta en utredning för att svara på fem frågor i ämnet.

I motionen ställs följande frågor. Vilka ramavtal/upphandlingar kan Hörby kommun utnyttja för att undvika att använda LOU? Hur ser nämndernas rutiner för LOU ut? Har Hörby kommun någon ansvarig tjänsteman vad gäller LOU? Vid hur många tillfällen användes LOU under 2018? Vid hur många projekt under 2018 användes ramavtal/upphandling och vad var priset på dessa projekt?

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen Motion från Mikael Olsson (KD)

Beslutet skickas till

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till motionären _____

(17)

Dnr KS 2019/281

§ 426Besvarande av motion från Kristina

Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om besparingsförslag

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om besparingsförslag (2019-06-17).

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen överlämnas ärendet till socialnämnden för yttrande.

I motionen framförs följande:

Kristdemokraterna har som så många andra partier önskemål om att Hörby kommun hittar fler insatser där man kan hitta besparande åtgärder.

Kristdemokraterna föreslår att:

- Enhetschefstjänsten för folkhälsa avslutas.

- Område Folkhälsan omfördelas.

- Uppsökande verksamhet för äldre läggs in under Kommunstyrelsen och samordnas så som det görs idag.

- Fältverksamheten läggs under individ- och familjeomsorgen och samordnas såsom det görs idag.

- Fältverksamheten om möjligt ingår i samma byggnad som individ-

(18)

och familjeomsorgen i övrigt.”

Då besparingsåtgärderna som motionärerna föreslår i sin motion redan har genomförts anser Socialnämnden att motionen är besvarad Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2019-09-26 § 182 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 147 Motion

Beslutet skickas till

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till motionärerna _____

(19)

Dnr KS 2019/239

§ 427Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) angående bl.a. utökning av

föreningsbidraget

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Lillemor Widh (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående bl.a. utökning av föreningsbidraget.

I motionen yrkas:

- att föreningsbidraget utökas och kopplas till mentorskap - att möjligheter att söka bidrag till detta projekt ses över - att utreda var och vem som skall leda detta projekt - att snarast möjligt få igång samarbete med föreningarna - att på detta sätt minska försörjningsstödet

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2019-10-29 § 218 Yttrande från socialnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-09-17 § 82 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 § 143 Motion

Beslutet skickas till

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till motionären _____

(20)

Dnr KS 2018/143

§ 428Besvarande av motion från Susanne Meijer (S) och Renaldo Tirone (S) angående visselblåsarfunktionen

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Motionen avslås

- Kommundirektören ges i uppdrag att se över riktlinjer och övrig dokumentation för att göra det klart för den enskilde medarbetaren i Hörby kommun hur man går tillväga vid såväl kränkningar som oegentligheter i kommunens verksamheter.

Reservation mot beslutet

Henrik Andersson (S) och Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Susanne Meijer (S) och Renaldo Tirone (S) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där socialdemokraterna yrkar att visselblåsarfunktionen ska utredas och budgeteras samt att funktionen ska hantera missförhållande samt rådgivning.

Visselblåsning kan ske till olika mottagare utanför eller inom en verksamhet. Intern rapportering kan ske genom att en arbetstagare berättar om sina iakttagelser för en överordnad. Begreppet

visselblåsning har också kommit att förknippas med verksamheters rapporteringsordningar

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet motion angående visselblåsarfunktion för ytterligare beredning.

(21)

I beslutsformuleringen från kommunstyrelsen

föreslogs kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt ge kommundirektören i uppdrag att förtydliga visselblåsarfunktionen.

Denna beslutsformulering motsäger sig själv.

Under debatten i kommunstyrelsen föreslogs från Liberalerna att kommundirektören skulle ges i uppdrag att ta fram de riktlinjer och det stöd som medarbetarna i kommunen kan behöva för att veta vart de ska vända sig om man själv råkar ut för något eller misstänker att något inte står rätt till.

§ 428, forts.

Detta skulle kunna avse såväl kränkningar som oegentligheter i verksamheten.

I kommunen finns redan idag gedigna dokument avseende kränkande behandling.

Avseende agerande vid misstanke om oegentligheter kommer tydliga riktlinjer att tas fram av HR-avdelningen.

Yrkanden

Henrik Andersson (S) yrkar bifall till motionen.

Lars-Göran Ritmer (M) och Stefan Borg (SD) yrkar avslag på motionen.

Beslutsordning

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på de båda yrkandena och finner majoritet för yrkandet om avslag på motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 202

(22)

Motion

Beslutet skickas till

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till motionärerna _____

(23)

Dnr KS 2018/327

§ 429Besvarande av medborgarförslag om att kommunen satsar på rekreation och våra ungdomar genom att skapa små

fotbollsplaner

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Med yttrandet från tekniska nämnden anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till Hörby kommun om att kommunen satsar på rekreation och våra ungdomar genom att skapa små fotbollsplaner.

Förslagsställaren är övertygad om att det skulle vara enormt uppskattat av många (inte minst våra ungdomar) ifall man anordnade små fotbollsplaner runtom i byn, då det finns flera lämpliga gräsytor

Yttrande från tekniska nämnden

När det gäller allmän platsmark så finns det i dagsläget fotbollsmål.

Mellan nedre och övre Wihlborgs (södra delen av tätorten).

Bollplanen vid Karnas backe (östra delen av tätorten).

Spontanidrotten vid Söderängen (centrala delen av tätorten). Det är också inplanerat att ett fotbollsmål sättes upp på Boställsområdet (västra delen av tätorten). Det saknas fotbollsmål i de norra delarna av tätorten. Men någon lämplig plats har inte gått att finna.

Kommunservice gata/park anser att Hörby tätort är redan

(24)

välförsedda med fotbollsmål.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-09-19 § 156 Tjänsteskrivelse 2019-08-28-TN

Medborgarförslag om att kommunen satsar på rekreation och våra ungdomar genom att skapa små fotbollsplaner

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 195 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-03-12, § 26 Beslutet skickas till

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till förslagsställaren _____

(25)

Dnr KS 2018/423

§ 430 Besvarande av medborgarförslag om att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Med yttrandet från tekniska nämnden anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg.

Förslagsställaren skriver bl. a. att väg 1341 är smal och kurvig och trafikeras av bland annat busstrafik. Barn boende i områdena längs väg 1341 cyklar till och från skolan i Ludvigsborg och även lärare cykelpendlar från Höör. I Höörs kommun cyklar man på en upplyst och trygg cykelväg som tar slut vid kommungränsen.

Yttrande från tekniska nämnden

Av de totala cirka 300 m som återstår att bygga ut, finns de första cirka 70 m i Hörby kommun, resterande sträcka på cirka 230 m finns i Höörs kommun.

Tekniska nämnden beslutade 2019-06-19 § 138 föreslå kommunstyrelsen besluta:

Teckna avtal med Trafikverket avseende byggande av Gång- och cykelväg från Ludvigsborg till Höörs kommungräns under

förutsättning att Höörs kommuns investerar i sin del av gång- och

(26)

cykelvägen Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-09-19 § 160 Medborgarförslag daterat 2018-12-01

Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 262 Beslutet skickas till

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till förslagsställaren _____

(27)

Dnr KS 2019/395

§ 431Ansökan om igångsättningstillstånd för projektet Grönare städer

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

- Bevilja igångsättningstillstånd med 150 tkr för investeringsprojektet

”Grönare städer”.

- Finansiering sker inom tekniska nämndens investeringsanslag 2019 för ”Plantering grönytor ram”.

- För åren 2020-2021 reserveras 300 tkr respektive 78,3 tkr ur tekniska nämndens investeringsanslag för färdigställande av projektet.

Kapitalkostnadskompensation för år 2019 medges ej.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden ansöker om igångsättningstillstånd med totalt 528,3 mkr under 2019-2021 för projektet ”Grönare städer”

Boverket har beviljat 528,3 tkr i bidrag för projektet, motsvarande 50

% av totala utgifter för bidragsberättigade åtgärder.

Kommunens nettoutgifter fördelas enligt följande:

År 2019: 150 tkr År 2020: 300 tkr År 2021 78,3 tkr

Projektet finansieras inom tekniska nämndens investeringsbudget under 2019-2021 ”Plantering av grönytor ram”.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-10-17 § 186 ”Grönare städer”

(28)

Underlag till KS au 6 november - Åpromenaden

TS 2019-10-31 KLF, Ansökan om igångsättningstillstånd för projektet Grönare städer

§ 431, forts.

Beslutet skickas till Tekniska nämnden

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

(29)

Dnr KS 2019/398

§ 432Ansökan om igångsättningstillstånd för projektet Utbyte av värmekälla Råby 34:7

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

- Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunservice fastighet, har inkommit med ansökan om igångsättningstillstånd för Utbyte av värmekälla Råby 34:7.

Finansiering sker inom tekniska nämnden investeringsanslag 2019 för ”Löpande reinvesteringar fastighet”.

Projektet planeras avslutas 2019-12-31 Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-16 SBF (reviderad 2019-11-01),

Delegationsbeslut avseende Reinvesteringar fastigheter – Utbyte av värmekälla Råby 34:7

Tjänsteskrivelse 2019-11-01 KLF, Ansökan om

igångsättningstillstånd för projektet Utbyte av värmekälla Råby 34:7 Beslutet skickas till

Kommundirektören ____

(30)

Dnr KS 2019/399

§ 433 Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt Avfuktare till badanläggning Vårdcentralen

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

- Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunservice fastighet, har inkommit med ansökan om igångsättningstillstånd för projekt

”Avfuktare till badanläggning, vårdcentralen”:

Finansiering sker inom tekniska nämndens investeringsanslag 2019 för ”Löpande reinvesteringar fastighet”.

Projektet planeras vara avslutat 2019-12-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-16 SBF (reviderad 2019-11-01), Delegationsbeslut avseende – Reinvesteringar fastigheter – Avfuktare till badanläggning, vårdcentralen

Tjänsteskrivelse 2019-11-01 KLF, Ansökan om

igångsättningstillstånd för projekt Avfuktare till badanläggning, vårdcentralen

Beslutet skickas till Kommundirektören _____

(31)

Dnr KS 2019/397

§ 434Upphävning av policy för uteserveringar och trottoarpratare

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar:

- Upphäva sitt beslut 2008-12-01 § 193 gällande Policy för uteserveringar och trottoarpratare.

Sammanfattning av ärendet

De företag, organisationer, föreningar och privatpersoner som önskar använda kommunens mark ska söka tillstånd för detta. Riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark gör det enklare för de som vill använda kommunens mark och för de som ska granska ansökningarna. Det beskrivs hur man som medborgare, förening eller företag ska göra för att ansöka om att använda offentlig mark samt vilka krav som Hörby kommun ställer för att kunna medge en upplåtelse om användning.

Hörby kommun ser positivt på att det tas initiativ som gör

kommunen till en bättre och mer levande plats att bo och vistas i.

Dessa riktlinjer syftar till att förenkla det.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-10-17 § 183

Policy för uteserveringar och trottoarpratare, fastställd av kommunstyrelsen 2018-12-01, § 193.

Beslutet skickas till

Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till tekniska nämnden _____

(32)

§ 435Förordnande av kommundirektör

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

- Utvecklingsstrateg Irene Nyqvist förordnas som kommundirektör tiden 11 november - 22 november 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd är semesterledig tiden 11/11-22/11 2019. Under denna ledighet behövs en

kommundirektör förordnas.

Beslutet skickas till Irene Nyqvist _____

(33)

§ 436Information från kommundirektören

Beslut

Arbetsutskottet beslutar:

- Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd lämnar följande information till arbetsutskottet:

- Personalinformation _____

(34)

§ 437Information från kommunstyrelsens ordförande

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

- Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) lämnar följande information till arbetsutskottet:

- Möte med revisionen - Förändringskonsulterna - Budget

- Utbildning/konferens _____

References

Related documents

Teckna avtal med Trafikverket avseende byggande av Gång- och cykelväg från Ludvigsborg till Höörs kommungräns under förutsättning att Höörs kommuns investerar i sin del av

Medborgarförslag har inkommit om att bygga en säkrare skolväg till eleverna på

Förslaget är att anlägga trottoar/cykelbana längs Christian Kruses väg för att öka

Tekniska nämnden beslutade 2019-06-19, § 138, att föreslå kommunstyrelsen besluta teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket för gång- och cykelväg från Ludvigsborg till Höörs

(Miljöbalken (1998:808), 2 kap 2-3, 5, 7 §§ ) Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller

Bygg- och miljönämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut i ärendet och lämnar yttrande enligt beslutsmotiveringen.. Sammanfattning

Inkomna synpunkter och förslag framförs till berörda tjänstemän som arbetar med trafik- och förvaltarfrågor och till tjänstemän som arbetar med den fortsatta utvecklingen

' Entreprenad Väst spe- lat en betydande roll i förberedelserna inför VM i fri- idrott sommaren 1995. Tre stora VM-projekt uppförs av PEAB i Göteborgs innerstad; en ny läktare