• No results found

§ 80 Medborgarförslag - Anläggning av trottoar/cykelbana längs Christian Kruses väg Beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§ 80 Medborgarförslag - Anläggning av trottoar/cykelbana längs Christian Kruses väg Beslut"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)

Sammanträdesdatum

2017-04-27 Tekniska nämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr TN 2017/056

§ 80 Medborgarförslag - Anläggning av

trottoar/cykelbana längs Christian Kruses väg

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige

 Avslå förslaget att anlägga farthinder enligt gällande Policy för hastighetsdämpande åtgärder.

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat 2017-01-30, § 12, att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och

cykelväg längs Christian Kruses väg.

Medborgarförslaget tar upp följande synpunkter:

- Trafiken på Christian Kruses väg håller inte

hastighetsbegränsningen 40 km/h utan snarare 70 km/h. Detta är speciellt på morgon och eftermiddag då det är många stressade föräldrar som ska hämta/lämna sina barn på Regnbågens förskola.

- Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från Källhaga, föräldrar med barn, hundar, cyklister och personer som joggar m fl.

- Gatan kompletteras med farthinder för att minska hastigheten då gatans bredd och avsaknaden av korsningar inbjuder till höga hastigheter.

Kommunservice gata/park har studerat situationen på Christian Kruses väg.

 Parallellt med Christian Kruses väg finns det en friliggande gång- och cykelväg samt bra kopplingar till denna. Med detta som bakgrund finner inte gata/park motiv att vidta några åtgärder då dessa parallella vägar är ett mycket bättre alternativ för oskyddade trafikanter.

 Generellt är gata/park restriktiva med att anlägga farthinder

eftersom det kan uppstå följdeffekter av detta såsom buller till följd av fordon som bromsar och accelererar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)

Sammanträdesdatum

2017-04-27 Tekniska nämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige

 Avslå förslaget att anlägga farthinder enligt gällande Policy för hastighetsdämpande åtgärder.

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Beslutsunderlag

Policy för hastighetsdämpande åtgärder, beslutad i tekniska nämnden 2013-04-25.

Gång- och cykelvägsnät.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 12.

Medborgarförslag daterad 2016-12-10.

_____

References

Related documents

Detta gestaltningsprogram ingår i vägplan för Väg 53, Södra infarten till Eskilstuna, som om- fattar en cirka fyra kilometer lång vägsträcka, söder om Eskilstuna stad..

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg. Kommunfullmäktige har

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

Förslaget är att anlägga trottoar/cykelbana längs Christian Kruses väg för att öka

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om att anlägga en gång-/cykelväg läng Näckrosgatans södra sida för att skapa en tryggare

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,