• No results found

Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 20 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

5 kap.

20 §2 Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner tillämpas, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltnings- lagen (2017:900):

–10 § om partsinsyn,

–11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

–23 § första och tredje styckena om utredningsansvaret, –24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

–25 § om kommunikation,

–27 § om dokumentation av uppgifter, –31 § om dokumentation av beslut, –32 § om motivering av beslut,

–33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

–36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2Senaste lydelse 2017:376.

SFS 2018:816

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

Flera instanser ansvarar för att etiska analyser kommer till stånd Det finns flera organ eller instanser i samhället som utifrån sina olika roller har ett ansvar när

Tidigare i våras meddelade S-kvinnors högsta ledning, förbundsordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson att de efter åtta respektive tio år lämnar

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar MATILDA ERNKRANS. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

Genom lagen upphävs förordningen (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjuk- domar ska tillämpas på infektion

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 9 kap. På regeringens vägnar

6 b § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om samverkan och inbördes handel eller omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning när det gäller regioner

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

2 § Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska risken för smittspridning och som ges inom regionens hälso- och sjukvård eller av en läkare som

16 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, så- dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings- medel eller sådana varor

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

1 § 2 Läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten.. Detsamma

1 § Läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten.. På

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran