• No results found

Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ska träda i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Maria Jonsson (Miljödepartementet)

SFS 2021:1133

Publicerad

den 4 december 2021

References

Related documents

12 § En skriftlig ansökan om ett lägre ansvarsbelopp enligt 31 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ska lämnas in av

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Maria Lindeberg

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster. Utfärdad den 5

Enligt en lagrådsremiss den 12 maj 2011 (Miljödepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar

2 (4) Kammarkollegiet Kammarrätten i Jönköping Karlstads kommun Kärnavfallsrådet Kävlinge kommun Lunds kommun Länsstyrelsen i Kalmar län Mark- och miljööverdomstolen..

Då förslaget inte bedöms ha några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna avstår Arbetsgivarverket från att lämna synpunkter. Tarja Nevala

I den händelse att Chalmers inte medges undantag från ansvarsregleringen anser högskolan det vara nödvändigt med en möjlighet för högskolan att kunna ansöka om ett lägre

Förslaget omfattar även förslag till avgiftsnivåer enligt Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Cyclife Sweden AB

ESV avgränsar sitt svar till den ekonomiska styrningen i staten.. ESV har inget att invända

Förslaget omfattar även förslag till avgiftsnivåer enligt Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Energiföretagen

[r]

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

Box 2203, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Slottsgatan 5 • Telefon: 036-15 68 00 • kammarrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping

Remissyttrande av Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen över förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (Ert dnr M2020/01052/R). Nacka tingsrätt, mark-

I ett tjänsteutlåtande, 2020-09-30, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns kommun inte har några synpunkter på förslag till Förordning om ansvar

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det finns goda förutsättningar att utveckla nuvarande samverkan mellan SSM och Riksgäldskontoret (Riksgälden) inom ramen för

Mot den bakgrunden bör det gå att anta riktlinjer för säkerhetens omfattning och därmed skulle det vara tillräckligt att det inför varje sådan standardiserad transport

För det fall det vidhålls att överklagande ska ske till förvaltningsdomstol bör en enhetlig hantering för anläggningshavarna säkerställas t.ex. genom att utse en

En ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor behöver beslutas i anslutning till att lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träder