• No results found

Information om personuppgiftsbehandling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Information om personuppgiftsbehandling "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Marks kommun Telefon 0320 21 70 00 vx Organisationsnummer Överförmyndarnämnden E-post ofn@mark.se 212 000-1504 511 80 KINNA

Intresseanmälan

Härmed anmäler jag mitt intresse att efter förfrågan i varje enskilt fall - åta mig uppdrag som:

God man Förvaltare God man för ensamkommande barn Särskilt förordnad förmyndare Personuppgifter

Namn

Personnummer Titel/yrke/sysselsättning

Adress Postadress E-postadress

Telefon bostad Telefon arbete

Tidigare erfarenhet som ställföreträdare

God man Förvaltare God man vid boutredning och arvskifte God man ensamkommande barn Särskilt förordnad förmyndare Annat uppdrag

Allmän bakgrund (arbetslivserfarenhet, utbildning, språkkunskaper, intressen, familj med mera)

Denna handling skickas till Överförmyndarnämnden Marks kommun

511 80 Kinna

Enligt 11 kap 12 § föräldrabalken skall en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna utses till god man eller förvaltare. Överförmyndaren kommer att genomföra en lämplighetskontroll av Er när Ni anmält intresse av att bli ställföreträdare. Överförmyndaren kommer att kontrollera Er mot kronofogdens register, belastningsregistret och socialregistret.

(2)

www.mark.se

Marks kommun Postadress:

511 80 Kinna Telefon:

0320 21 70 00

Information om personuppgiftsbehandling

Marks kommun kommer att behandla dina per- sonuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s data- skyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden i Marks kommun 511 80 Kinna

Epost: ofn@mark.se Dataskyddsombud

Nämndens dataskyddsombud når Du på telefon 0320-21 76 71 eller via epost dso@mark.se Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in för att handlägga och administrera ärenden om ställföreträdars- kap. Uppgifterna kan även användas för arkiv- och statistikändamål av allmänt intresse.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutöv- ning, och även för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse enligt lag.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom myndigheten kommer endast berörd per- sonal att hantera uppgifterna. Dessutom kan uppgifterna överlämnas till andra myndigheter inom eller utom kommunen då detta är nödvän- digt enligt lag.

Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta person- uppgiftsansvarig eller besök www.mark.se.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personupp- gifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har in- vändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Data- inspektionen som är tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad: maj 2018

References

Related documents

Adress (hit skickas beslut och faktura om inget annat anges på denna blankett) E-postadress (önskas för ärendets handläggning) Telefon (även riktnummer) Kontaktperson,

Kommunen behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning, och även för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse. Vilka kommer att ta del av personupp-

Kommunen behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning, och även för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse. Vilka kommer att ta del av personupp-

Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. Skolplikt

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutöv- ning, och även för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse enligt lag. Vilka kommer att

Kommunen behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning, och även för att fullgöra uppgifter av

Personuppgifterna kan vi komma att samla in när du besöker vår webbplats, prenumererar på vår direktmarknadsföring, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster

Vi behandlar dina uppgifter när det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dig förmåner, personligt anpassade erbjudanden och aktiviteter enligt det avtal som du har ingått