• No results found

08.17 Från skolan: YTTRANDE Till Sollentuna kommun miljö nämnd 13

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "08.17 Från skolan: YTTRANDE Till Sollentuna kommun miljö nämnd 13"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

Till: Sollentuna Kommun, Miljö- och byggnadsnämnden Från Mubarak Utbildning AB

2018-05-15

Miljö och byggnadskontoret har lämnat förslag till beslut om att förbjuda användning av de delar av fastigheten Svarven 5 som ligger närmre än 50 meter från kraftledningens närmaste centrallina.

Motivering till det föreslagna beslutet är att man anser att det föreligger risk för människors hälsa. Man hänvisar till en karta med beräknad gräns för 0,4 mikrotesla magnetfältstrålning.

En gräns på 50 m från kraftledningen används av Svenska Kraftnät som referens vid nybyggnation av bostäder där invånarna befinner sig varaktigt.

Enligt etablerad expertis på området som Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Miljömedicinskt Centrum Sahlgrenska sjukhuset m.fl. kan hälsorisk på grund av

magnetfältstrålning inte bedömas utan att tidsfaktorn, dvs. hur länge en individ exponeras för strålningen har beaktats. (Bilaga 1,2,3)

Hälsorisk kan alltså inte bedömas enbart baserat på beräknad magnetfältstrålning som miljö-och byggnadskontoret gjort. Varaktigheten av exponering har avgörande betydelse för att bedöma hälsorisk.

Eventuella hälsorisker är kopplade till långvarig exponering i t.ex. bostäder som mäts som ett årsmedelvärde. 30 års forskning har dock inte resulterat i några fastställda gränsvärden.

Elever befinner sig i skolan i snitt 6 timmar per dag vilket innebär att de utsätts för strålning från kraftledningen enbart under 25 % av dygnets timmar. Hänsyn till detta måst tas vid beräkning av eventuella hälsorisker. På samma sätt bör hänsyn tas till att skolåret enbart har 180 dagar och då minskar exponeringen till ca. 12% av beräknade värden på

magnetfältstrålning som årsmedelvärde.

Miljö- och byggnadskontorets beslutsförslag bygger dessutom enbart på beräknade

årsmedelvärden av magnetfältstrålning från Svenska Kraftnät. Man har inte tagit hänsyn till de faktiska magnetfälts mätningar som gjorts på fastigheten som visar på värden under 0,4 mikrotesla i byggnaderna för hela perioden från 2016/2017. Man har heller inte tagit hänsyn till den begränsade tid elever och lärare befinner sig i skolan.

Med hänsyn taget till den begränsade vistelsetid som elever och personal har i skolan blir deras exponering för strålning begränsad och klart under 0,4 mikrotesla. (Bilaga 4)

Ingen forskning har kunnat påvisa några hälsorisker för så begränsad exponering.

Även om strålningen skulle öka vid ökad strömstyrka i ledningarna finns god marginal för att elever och lärare inte exponeras för mer än 0,4 mikrotesla som årsmedelvärde. (Bilaga 4)

(2)

Med detta som bakgrund finner vi att Miljö- och Byggnadskontorets förslagna åtgärder att kräva nyttjandeförbud för ¾ av skolans byggnader inte uppfyller kravet på rimlighet.

Byggnadskontoret föreslår t.ex. stängning av matsal där en elev befinner sig ca. 25 minuter i snitt per dag och gymnastiksal där en elev befinner sig maximalt två timmar per vecka.

Aktuella mätning visar på 0,12 mikrotesla i matsal och 0,17 i gymnastiksal. Som jämförelse kan nämnas att en tågresenär utsätts för mångdubbelt högre strålningsvärden under en resa utan att detta bedöms som akut hälsorisk. (Lågfrekventa magnetfält i olika färdmedel

2010:20 /Strålsäkerhetsmyndigheten)

Samma resonemang kan föras gällande gångvägen längs Häggviksleden som under en längre sträcka går precis under kraftledningen.

Vid ett nyttjandeförbud för de lokaler som ligger inom det av byggnadskontoret streckade området blir konsekvenserna så dramatiska att skolans framtid äventyras. Fem

undervisningslokaler, matsal, gymnastiksal och lokaler för elevhälsan föreslås stängda.

Konsekvenserna kan bli att 240 elever från socialt utsatta områden och många av dem med traumatiska erfarenheter från krig och oroligheter måste ryckas upp från en välfungerande skola och social trygghet för att hitta plats vid annan skola. Detta utan att akut hälsorisk kunnat påvisas.

Detta är speciellt beklagligt då det undervisningskoncept (Stockholm International Academy) som används vid skolan i Skolverkets SALSA undersökning 2017 resulterat i en andraplats i Sverige när det gäller kunskapsresultat med hänsyn till elevernas socioekonomiska

förutsättningar. (33 fristående och 19 kommunala skolor deltog i undersökningen.) Med detta som underlag konstaterar vi att byggnadskontoret inte gjort en konsekvensanalys

Vi vill också poängtera att baserat på de mätningar som gjorts innan skolan öppnades har huvudmannen tillsammans med ÅF konsult genomfört ett antal åtgärder för att minska magnetstrålning från andra strålningskällor än kraftledningen, t.ex. fastighetens eget el system. Bl.a. har elkabeln med ström till fastigheten bytts ut till en modern variant s.k.

Femledare. Detta reducerade kraftigt den strålning som uppmätts både 2013 och 2014 i några av klassrummen. Resultatet blev att inget rum i fastigheten vid mätningar 2016 visade sig ha strålning över 0,4 mikro T. Högst värden noterades vid gaveln närmast kraftledningen.

Kommunen är informerad om att de omfattande åtgärder som gjorts på fastigheten 2016 som alltså genom mätning visat sig reducerat strålningen till under 0,4 mikrotesla i hela fastighetens byggnader. Vi har därefter gjort mätningar inom ramen för verksamhetens egenkontroll som visat på samma mönster och redovisat dessa till kommunen. Bilaga 5,6 Ändå hänvisas till förutsättningar som gällde under 2013 som underlag för beslut om nyttjandeförbud av större delen av fastigheten 2018.

Som företagare i Sollentuna Kommun är Mubarak Utbildning AB beroende av långsiktiga förutsättningar för att driva verksamheten. Vi uppfyller de villkor som miljö och hälsa satte för verksamheten i augusti 2016 och ändå mindre än två år senare föreslås så drastiska

(3)

inskränkningar av nyttjanderätten till fastigheten att möjligheten att driva verksamheten äventyras.

Vi finner också att endast 3 månaders tidsfrist från ev. beslut om nyttjandeförbud till

genomförande som orimligt kort med tanke på de dramatiska konsekvenserna för elever och anställda.

Som företagare i Sollentuna kommun behöver vi långsiktiga förutsättningar.

Sammanfattning:

Vi delar självklart kommunens engagemang för elever och personals hälsa.

Vi finner dock det föreslagna beslutet om nyttjandeförbud som orimligt då akut hälsorisk inte kan påvisas.

Etablerad forskning har trots 30 år av analyser inte kunnat komma fram till några gränsvärden för när exponering av strålning från magnetfält blir en hälsorisk.

Vid bedömning av eventuell hälsorisk måste hänsyn tas till tidsfaktorn dvs. hur länge en individ exponeras för uppmätt strålning. Detta har inte gjorts.

Ca. 88 % av den tid på vilket magnetfältstrålningen beräknats (årsmedelvärde enl. Sv.

Kraftnät) befinner sig elever och anställda inte på fastigheten och exponeras därmed inte för strålning från den aktuella kraftledningen under den tiden.

Miljöförvaltningens beslutsförslag bygger på beräkningar av årsmedelvärde och inte på mätningar i den aktuella fastigheten. Ej heller tas hänsyn till den begränsade tid som eleverna befinner sig i skolan.

Skolans huvudman har uppfyllt de krav som ställdes på verksamheten vid starten 2016.

Konsekvenserna av föreslaget nyttjandeförbud för delar av fastigheten riskerar skolans framtida existens.

Förslag

Som huvudman för Stockholm International Academy i Häggvik delar vi naturligtvis

kommunens engagemang för elever och personals hälsa vid skolan. Även om hälsorisker inte kan bevisas är bara möjligheten att det inte helt kan uteslutas, trots 30 års forskning, skäl nog att vidta alla tänkbara, men rimliga åtgärder.

Som alternativ till miljöförvaltningens drastiska beslutsförslag föreslår vi nedan ett åtgärdsprogram i sju punkter som underlag för att kunna driva verksamheten vidare med långsiktiga förutsättningar. Vi ser detta som ett konstruktivt förslag som bygger på etablerade metoder för att mäta och bedöma eventuella hälsorisker. Vi förslår även

konkreta åtgärder för att reducera och kontrollera den magnetfältstrålning som elever och anställda exponeras för.

(4)

Vi åtager oss därför att:

• Fortsätta mätning av strålning i skolans byggnader på de mätpunkter som tidigare redovisats till kommunen. Vi använder samma instrument som tidigare för

jämförelsens skull.

• Genom schemaläggning, tidsrapportering och mätning av vistelselängd i skolan ansvara för att varken elever eller övrig personal exponeras för magnetfältstrålning som överstiger 0,4 mikrotesla som årsmedelvärde beroende på vistelse i skolans lokaler.

• Föra logg på magnetfältstrålning och elevers vistelse i lokaler inom det av kommunen streckade området och därigenom beräkna elevers exponering.

• Speciell fokus på lokaler som ligger närmast kraftledningen. Om mätningar visar att en lokal vid upprepade tillfällen uppnår strålning som överstiger 0,4 mikrotesla är vi beredda att inte använde lokalerna för undervisning.

• Information till personal och föräldrar om åtgärderna

• Samverkan med fackföreningars lokala skyddsombud.

• Utökat samarbete med Miljökontoret.

Med dessa åtgärder säkerställer vi att våra elever och personal inte exponeras för högre sammanlagd strålning (årsmedelvärde) än 0,4 mikroT i enlighet med försiktighetsprincipen.

Vi verifierar resultatet genom mätningar, schemaläggning och loggning av elever. Skulle ytterligare åtgärder krävas kommer vi att göra det.

Det är vår förhoppning att nämnden tar hänsyn till våra synpunkter och att vi därmed kan fortsätta att driva skolan till gagn för elever och vårdnadshavare med socioekonomiskt begränsade förutsättningar.

Sollentuna den 15 maj 2018

Sten Hansson Abdirahim Adam

Ordf. Skolstyrelsen VD Mubarak Utbildning AB

(5)

.

References

Related documents

Avdelningschef barn och unga Elisabeth Bengtsson Biträdande säkerhetschef Nicklas Fagerström Brottsförebyggare Anna-Karin Sunden §§34-40 Chef strategiska enheten Lars

Som särskilda skäl för ansökan har sökanden uppgivit att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget intresse (säker elleverans till Ekbacken 1) samt

Sollentuna Energi AB söker dispens från strandskyddsbestämmelserna för fastigheten Törnskogen 2:4.. Bolaget vill ersätta befintlig luftkabel mellan torpet Grönan och Törntorp

Kultur- och fritidskontoret kan inte bedöma vad åtagandet riktat till kultur- och fritidsnämnden avseende att minska de fossila utsläppen från kommunens egna

Programmet omfattar både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att förebygga uppkomst av buller i syfte att skydda människors hälsa.. Åtgärderna innefattar även samarbete

förvaltningschef för trafik - och fastighetskontoret Manfred Holmelin svarar på nämndens frågor om ansökan om tidsbegränsat mark - och bygglov för byggnation av evakueringsskola

Miljö - och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2017 - 06 - 22, som sina synpunkter på f örslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid