• No results found

16.6. Bilaga 4 Yttrande från Sollentuna Energi & Miljö AB 2016-05-06

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "16.6. Bilaga 4 Yttrande från Sollentuna Energi & Miljö AB 2016-05-06"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

seom

SOLLENTUNA ENERGI & MILJÖ

20'iS -05- 0 6

Datum: 2016-05-03

m

Diarienr:SE/2016/653

Sollentuna Kommun Kommunstyrelsen 191 86 Sollentuna

Remissvar Dnr 2016/0140 KS-1 Digitaliseringspolicy

Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM) har granskat förslaget till Digitaliseringspolicy.

I uppfyllandet av SEOM:s vision - Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart - kommer digitalisering vara en viktig fråga och vi har redan på börjat arbetet i form av en ny hemsida, Mina Sidor-funktion mm. Att Sollentuna Kommun upprättar en policy för att styra utvecklingen åt det hållet tycker vi är positivt.

Digitaliseringspolicyn i dess nuvarande form riktar sig till Kommunens egna verksamheter och är därför svår att applicera på SEOM. Flera av formuleringarna och måtten med tillhörande mål är inte tillämpbara för SEOM. I dokumentet blandas policy och handlingsplan, inklusive uppföljning.

För att policyn ska vara lättare för bolagen att tillämpa föreslår vi att den delas upp:

En d i g i t a l i s e r i n g s p o l i c y som på ett övergripande sätt anger vad Sollentuna Kommun vill uppnå inom digitalisering och varför. Den formuleras på ett sätt som även är tillämpbart i bolagen.

- Kommunen och bolagen upprättar sina respektive h a n d l i n g s p l a n e r , eller på annat sätt omhändertar frågan, i enlighet med policyn.

Johanna Rofors

Chef Affärsstöd & Miljö

Sollentuna Energi & Miljö AB

Box 972, 191 29 Sollentuna | Tel 08-623 88 00 | Fax 08-623 88 99 www.seom.se | info@seom.se

References

Related documents

"KR Sollentuna 2015-11-09 uppfylls därmed, i och med ellagen och de regler som gäller, då alla anslutna elkunder måste behandlas lika och har rätt till samma val av taxa

Syftet med bolagets verksamhet är att svara för uthyrning av transportmedel såsom bilar och maskiner till kommunens verksamheter och helägda bolag. Bolaget ska följa de miljö-

Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Socialdemokraternas förslag.. Fullmäktige

Kommer 90% av alla hushåll (i villor och flerbostadshus) och företag ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast 2020 i betydelsen att bredbandsfiber finns indragen

Vidare föreslås bland annat att kommunledningskontoret ska få en tydligare roll som avtalspart med SEOM, att kommunen skapar en gemensam bilpool för personbilar och att alla avtal

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

- Reviderade regler för ersättning till förtroendevalda gällande bolagets styrelseledamöter, enligt fullmäktiges beslut 2015-09-17,.

Part A kommer att behöva köpa el när den egna vindkraftproduktionen inte räcker till.. Part A är till följd av sitt vindkraftägande kvotpliktig för elcertifikat och ska därför