Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 april 2015,

21  Download (0)

Full text

(1)

Utdragsbestyrkande Beslutande Robert Wenglén (M)

Cia Barwén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson(FP) Lars Carlén (S)

ordförande §§ 32-47 vice ordförande §§ 32-47 ledamot §§ 32-47

ledamot §§ 32-47 ledamot §§ 32-47

Övriga deltagare Hans-Inge Persson Mattias Fyhr Staffan Friberg Magnus Lindvall

Marie-Christine Cronholm Elin Westerberg

Thomas Ladö

tillförordnad förvaltningschef §§ 32-47 nämndsekreterare §§ 32-47

utredningschef §§ 32-47 ekonomsamordnare §§ 35-40 områdeschef Fladäng § 33 kvalitetsutvecklare §§ 34 utvecklingskoordinator § 35

Utses att justera Lars Carlén Justeringens plats

och tid Kommunhuset i Lomma, 2015-04-30 Paragrafer 32-47 Underskrifter Sekreterare

Mattias Fyhr Ordförande

Robert Wenglén Justerande

Lars Carlén

(2)

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-22

Paragrafer 32-47

Datum när anslaget sätts upp

2015-05-04 Datum när anslaget tas ned

2015-05-26 Förvaringsplats för

protokollet Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Underskrift

(3)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 32 Dnr BUN 2015:20.600

Ändring av föredragningslistan

Ärendebeskrivning

1. § 32 Ändring av föredragningslistan 2. § 33 Uppföljning av område Fladäng 3. § 34 Diskussion kring nämndsplan 2016

4. § 35 Förslag till tillstyrkan av förvaltningens förslag till systematiskt kvalitets- arbete och utvecklingsarbete och information om årshjul för huvudman 5. § 36 Förslag till kvartalsrapport med ekonomisk uppföljning 2015

6. § 37 Förslag till hemställan hos kommunfullmäktige om förskjutning av ex- terna budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritids- nämnden avseende fritidsklubbsverksamhet i södra kommundelen

7. § 38 Förslag till ombudgetering avseende tillväxtmedel 8. § 39 Förslag till ombudgetering avseende jourverksamhet 9. § 40 Information om preliminära ramar och inför budgetdialog 10. § 41 Förslag till rekryterings- och attraktivitetsstrategi

11. § 42 Förslag till revidering av delegationsplan för barn- och utbildningsnämn- den

12. § 43 Uppföljning av synpunkter(LUKAS)

13. § 44 Förslag till yttrande över remisser från Skolinspektionen avseende an- sökningar från huvudman för fristående gymnasieskolor

14. § 45 Förslag till kommunfullmäktige om revidering av taxa F4.1 för förskole- verksamhet och skolbarnomsorg i Lomma kommun barnomsorg

15. § 46 Förslag till yttrande över anmälan till Skolinspektionen om skolsituat- ionen för en elev vid Bjärehovskolan i Lomma kommun

16. § 47 Tillstyrkan av ansökan om medlemskap i NTA Skolutveckling ekono- misk förening

Överläggning

Robert Wenglén (M) föreslår att ärende 15 Förslag till yttrande över anmälan till skolinspektionen om skolsituationen för en elev vid Bjärehovskolan i Lomma kommun och ärende 16 Tillstyrkan av ansökan om medlemskap i NTA Skolut- veckling ekonomisk förening läggs till ärendelistan samt att ärendelistan god- känns enligt ovan.

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens utskott godkänner föredragningslistan enligt ovan.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(4)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 33 Dnr 2015:126.611

Uppföljning av område Fladäng

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in Marie-Christine Cron- holm, områdeschef för område Fladäng, för att informera om skolområdets eko- nomiska hushållning, attraktivitet i förhållande till personal, elever och medbor- gare samt måluppfyllelse av barn- och utbildningsnämndens nämndsmål. Syftet är att arbetsutskottet ska kunna försäkra sig om att verksamheten håller god kvalitet och lever upp till kort- och långsiktiga mål.

Vid utskottets sammanträde lämnar Marie-Christine Cronholm en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Presentation Område Fladäng

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens utskott har tagit del av informationen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(5)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 34 Dnr 2015:127.010

Diskussion kring nämndsplan 2016

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in Elin Westerberg, kvali- tetsutvecklare vid utvecklingsavdelningen angående nämndsplanearbetet.

Vid utskottets sammanträde lämnar Elin Westerberg en redogörelse om utform- ning av och formulering av mål utifrån barn- och utbildningsnämndens nämnds- plan för 2015.

Beslutsunderlag

- Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan 2015, fastställd 2014-12-02 Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens utskott har tagit del av informationen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(6)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 35 Dnr 2015:128.010

Förslag till tillstyrkan av förvaltningens förslag till systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete och information om årshjul för huvudman

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in utvecklingskoordinator Thomas Ladö angående förvaltningens arbete med årshjul för huvudman avseende systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Vid utskottets sammanträde lämnar Thomas Ladö en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Årshjul – checklista systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete - Årshjul – Huvudman förskolan, grundskolan

- Utveckling- Vägen till årshjulet Överläggning

Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämn- den besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(7)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 36 Dnr 2015:129.040

Förslag till kvartalsrapport med ekonomisk uppföljning 2015

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska uppföljningen är en del i den rapportering och uppföljning som löper under året enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt 2007-03-15 och reviderat 2012-09-13. Det är bland annat genom rapporten som nämnden löpande följer upp sina verksamheter. Kvartalsrapporten innehåller driftsredovisning, helårsprognos, analys av verksamheternas ekonomiska budget- avvikelser och investeringsredovisning för perioden 2015-01-01 – 2015-03-31.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag

– Skrivelse 2015-04-15 från tillförordnad förvaltningschef och ekonomsamord- naren

– Barn- och utbildningsnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2015 – Rapport, Barn- och utbildningsnämnden totalt jan-mars

– Ekonomisk rapport, Barn- och utbildningsnämnden, månadsuppföljning vo- lym/nyckeltal

Utskottets handläggning

Ekonomsamordnaren lämnar en redogörelse för kvartalsrapporten.

Utskottet diskuterar kvartalsrapporten och bland annat avsnittet Analys eko- nomi/verksamhet - Förskola.

Överläggning

Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner kvartalsrapporten, med ändringar enligt av utskottet givna direktiv, och översänder den till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämn- den besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner kvartalsrapporten, med ändringar en- ligt av utskottet givna direktiv, och översänder den till kommunstyrelsen.

./. Bilaga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(8)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 37 Dnr 2015:130.040

Förslag till hemställan hos kommunfullmäktige om förskjutning av externa budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende fritidsklubbsverksamhet i södra kommundelen

Ärendebeskrivning

På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden bedriver kultur- och fritidsnämnden inskriven fritidshemsverksamhet för barn i åldrarna 10-12 år. Under 2010 påbör- jades en fritidsklubb i den södra kommundelen på Centralen. Då klubben har be- drivits integrerat med övrig verksamhet på Centralen behövdes endast 0,5 heltids- tjänst extra, och efter beslut i båda nämnderna justerades externramarna med motsvarande belopp.

Antalet elever i årskurs 4 ökar för varje år i den södra kommundelen. Även antalet elever som önskar inskriven fritidsklubbsverksamhet ökar, både till antalet och procentuellt i åldersgruppen.Fritidsklubben ska till hösten 2015 flyttas från Cen- tralen till Vinstorpskolan på grund av att barnen kommer att gå i skola där. Klub- ben behöver då förstärkas med ytterligare 0,75 heltidstjänst. Sammanlagt kommer då klubben att bemannas med 1,25 heltidstjänst vilket även de övriga fristående klubbarna har.

Finansiering för detta föreslås ske med en korrigering i externram mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. För 2015 blir korrige- ringen 145 tkr och helårseffekt 2016 och framåt blir 315 tkr.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag

– Skrivelse 2015-04-16 från tillförordnad förvaltningschef och ekonomen Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämn- den besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om en för- skjutning av externa budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden motsvarande 145 tkr för budgetår 2015 och 315 tkr från bud- getår 2016 och framåt.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(9)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 38 Dnr 2015:131.040

Förslag till ombudgetering avseende tillväxtmedel

Ärendebeskrivning

En ny uppföljning har tagits fram till barn- och utbildningsnämndens för- och grundskoleverksamhet. Utöver uppföljning av ekonomin har även budget på antal barn och elever per månad tagits fram. Detta för att även kunna följa förändringar av volymer i verksamheten.

Vid genomgång av materialet har konstaterats att nuvarande budget av tillväxtme- del till viss del bygger på gamla förutsättningar och ej nuvarande fördelning av barn och elever. Medel för tillväxt inom förskoleverksamhet behöver överföras till grundskoleverksamheten motsvarande 2 810 tkr.

Förvaltningen har upprättat förslag till beslut.

Beslutsunderlag

– Skrivelse 2015-04-13 från tillförordnad förvaltningschef och ekonomen Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämn- den besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden överför medel för tillväxt om 2 810 tkr från för- skoleverksamhet till grundskoleverksamhet.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(10)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 39 Dnr 2015:132.040

Förslag till ombudgetering avseende jourverksamhet

Ärendebeskrivning

Inom Område Allé finns en jourverksamhet. Verksamheten erbjuder omsorg utan- för tiden för förskola och fritidshem såsom kvällar, natt och helg.

Från och med hösten 2014 har efterfrågan av verksamheten och kostnaderna för verksamheten ökat. Kostnaderna är fortsatt höga under 2015. För att verksamhet- en ska kunna erbjuda omsorg behöver medel motsvarande 1,25 tjänster, 550 tkr, överföras från centrala medel till Område Allé, jourverksamhet.

En uppföljning av verksamhetens utfall kommer att göras terminsvis för att säker- ställa att rätt resurser tilldelats.

Förvaltningen har upprättat förslag till beslut.

Beslutsunderlag

– Skrivelse 2015-04-13 från tillförordnad förvaltningschef och ekonomen Överläggning

Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens utskott överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens utskott överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(11)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 40 Dnr 2015:133.040

Information om preliminära ramar och inför budgetdialog

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har kallat till den årliga kommundialogen som i år hålls den 29 april där alla nämnders presidier inklusive respektive nämnds förvaltningschef deltar. Respektive nämnd ska presentera vilka som är nämndens mål och främsta prioriteringar under perioden 2016-2018 till exempel angelägna utvecklingsområ- den, nya ansvarsområden eller ny lagstiftning. De ska också presentera vilka om- råden/verksamheter som nämnden, om de måste prioritera, kan om-

pröva/effektivisera för perioden 2016-2018.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen 2015-03-25 § 63 ”Fastställande av preliminära ramar för åren 2016-2018

- Dagordning Kommundialog, 29 april 2015 Utskottets handläggning

Ordförande Robert Wenglén (M) informerar utskottet om att han återkommer till nämnden med den presentation han ämnar presentera på kommundialogen 29 april.

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden utskott har tagit del av informationen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(12)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 41 Dnr 2014:245.600

Förslag till rekryterings- och attraktivitetsstrategi

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2014-06-18 § 61, behandlat ärende avseende rekryterings- och attraktivitetsstrategi. Vid ären- dets handläggning diskuterades hur barn- och utbildningsnämnden, som huvud- man och arbetsgivare, kan utvecklas och att vara en attraktiv arbetsplats för redan anställda, men också för potentiella arbetstagare i Lomma kommun. Utskottet dis- kuterade hur en strategi för rekrytering och attraktivitet ska kunna stärka frågor som rör hur man som arbetsgivare kan attrahera, motivera och vårda väsentlig kompetens i och för organisationen.

Utskottet beslutade uppdra åt förvaltningen att bereda ett förslag till rekryterings- och attraktivitetsstrategi för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningens ut- gångspunkt i beredningen av förslaget till rekryterings- och attraktivitetsstrategi har varit att visa områden och insatser satser som bedöms:

• Få personer som brinner för att arbeta med barn och elever att vilja börja arbeta i förvaltningens verksamheter.

• Ge dem som redan arbetar i inom förvaltningens verksamheter bästa möj- liga förutsättningar att lyckas och utvecklas i sitt arbete med barn och ele- ver.

Förvaltningen har, med utgångspunkt i genomförd analys, sammanställt förslag till områden och insatser för det strategiska rekryterings- och attraktivitetsarbetet i tre grupper: Kollegialt lärande, Riktade resurser samt Mätning och uppföljning.

Beslutsunderlag

– Skrivelse 2015-04-09 från tillförordnad förvaltningschef och utbildningschefen inklusive bilaga Rekryterings- och attraktivitetsstrategi-Utvecklingsområden Överläggning

Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till utgångspunkter och inriktningen för rekryterings- och attraktivitetsarbetet, enligt förvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämn- den besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till utgångspunkter och in- riktningen för rekryterings- och attraktivitetsarbetet, enligt förvaltningens förslag.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(13)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 42 Dnr 2015:134.002

Förslag till revidering av delegationsplan för barn- och utbild- ningsnämnden

Ärendebeskrivning

Bestämmelser om delegation av ärenden inom en kommunal nämnd finns i kom- munallagen(1991:900) 6 kap 33-38 §§. Enligt 33 § får en nämnd uppdra åt ett ut- skott, en ledamot eller ersättare i en nämnd eller en anställd hos kommunen att be- sluta på nämndens vägnar. Undantaget från möjligheten till delegation är ärenden enligt 34 §.

Delegationen innebär att nämnden uppdrar åt delegaten att fatta beslut på nämn- dens vägnar i de ärenden, som anges i delegationsplanen. Eftersom delegaten där- igenom träder i nämndens ställe får besluten samma rättsverkan som nämndens egna beslut. Nämnden har ingen möjlighet att ändra en delegats beslut men dele- gationen kan återtas.

Den nuvarande utformningen av delegationsplanen fastställdes för första gången att gälla från 2011-10-01 i samband med att den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft och den har anpassats ett flertal gånger sedan dess.

De nu föreslagna ändringarna syftar till att tydliggöra nämndens delegation till re- spektive tjänsteman och anpassa hänvisningarna i delegationsplanen.

Beslutsunderlag

– Skrivelse 2015-04-14 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschef inklusive förslag till reviderad delegationsplan

Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämn- den besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden fastställer delegationsplan enligt bilaga, att gälla från och med 2015-06-01.

./. Bilaga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(14)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 43 Dnr 2015:135:600

Uppföljning av synpunkter(LUKAS)

Ärendebeskrivning

När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, som är Lomma kommuns system för hantering av synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma kommun uppmanar kommuninvånarna avge synpunkter".

Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller tele- fon samlas de upp, registreras i en gemensam databas, klassificeras och skickas vidare till berörd förvaltning. Förvaltningen skickar sedan ett meddelande till uppgiftslämnaren om hur ärendet kommer att behandlas. Den som lämnat en syn- punkt får, inom två arbetsdagar, en bekräftelse på att synpunkten är mottagen och vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så snart som möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.

Under perioden 2015-01-01–2015-03-31 har det inkommit 17 synpunkter som be- rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

– Skrivelse 2015-04-16 från tillförordnad förvaltningschef och nämndsekrete- raren inklusive synpunkter från perioden 2015-01-01–2015-03-31

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(15)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 44 Dnr BUN 2015:136.612

Förslag till yttrande över remisser från Skolinspektionen avse- ende ansökningar från huvudman för fristående gymnasieskolor

Ärendebeskrivning

Lomma kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig, i enlighet med 2 kap 5 § skollagen(2010:800) och 2 kap 2 § gymnasieförordningen (2010:2039), över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskolor. Yttrandet utgör ett underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet med prövningen är att bedöma om etableringen av den sökta ut- bildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.

Kommunens yttrande bör innehålla en konsekvensbeskrivning av de ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenserna som uppkommer vid start av den planerade och sökta utbildningsanordnarens fristående verksamhet. Effekterna av starten ska gälla förhållanden på längre sikt, fem till sex år enligt Skolinspekt- ionen.

Ansökningar om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola Skolinspektion har berett Lomma kommun att senast 5 maj 2015 yttra sig över nedanstående ansökningar till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskolor från och med vårterminen/1 januari 2016:

– Hermods Gymnasium AB(34-2014:5812) om godkännande som ny huvudman för gymnasieskolan Hermods Gymnasium Malmö i Malmö kommun.

– Hermods Design & Construction College AB(34-2014:5807) om godkännande som ny huvudman för gymnasieskolan Hermods Design& Construction College Malmö i Malmö kommun.

– Lärande i Sverige AB(32-2015:877) om godkännande som huvudman för utök- ning av befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Lund i Lunds kommun.

Skolinspektion har berett Lomma kommun att senast 5 maj 2015 yttra sig över nedanstående ansökningar till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskolor från och med läsåret 2016/2017:

– Lärande i Sverige AB(32-2015:874) om godkännande som huvudman för utök- ning av befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Malmö i Malmö kommun.

– Kajan Friskola AB(32-2015:963) om godkännande som huvudman för nyetable- ring av fristående gymnasiesärskola vid Kajan gymnasiesärskola Malmö i Malmö kommun.

(16)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 44(forts.)

– Stiftelsen Bladins skola(32-2015:286) om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Bladins Gymnasium i Malmö kommun.

– JENSEN education College AB(32-2015:1015) om godkännande som huvud- man för en utökning av en befintlig gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun.

– Framtidsgymnasiet i Sverige AB (32-2015:867)om godkännande som huvud- man för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Framtidsgymnasiet Malmö i Malmö kommun.

– Rytmus AB (32-2015:977) om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Rytmus Malmö i Malmö kommun.

– ThorenGruppen AB(32-2015:929) om godkännande som huvudman för en ut- ökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Malmö i Malmö kommun.

– Hvilan Utbildning AB(32-2015:781) om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Hvilan Utbildning i

Staffanstorps kommun.

– Thoren Innovation School AB(32-2015:829) om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation School Lund i Lunds kommun.

– Fria Läroverken i Sverige AB(32-2015:621) om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Fria Läroverken i Malmö kommun.

– Framtidsgymnasiet i Sverige AB(32-2015:867) om godkännande som huvud- man för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Framtidsgymnasiet Malmö i Malmö kommun.

Skolinspektion har berett Lomma kommun att senast 5 juni 2015 yttra sig över nedanstående ansökningar till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskolor från och med läsåret 2016/2017:

– Dans O Musikal i Lund AB(37-2015:985) om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid fristående gymnasieskola i Lunds kommun.

– ProCivitas Privata Gymnasium AB(37-2015:648) om godkännande som hu- vudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid fristående gymnasieskola i Malmö kommun.

– Dans O Musikal i Lund AB(37-2015:987) om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid fristående gymnasieskola i Lunds kommun.

– ProCivitas Privata Gymnasium AB(37-2015:641) om godkännande som hu- vudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid fristående gymnasieskola i Malmö kommun.

(17)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 44(forts.)

Skolinspektion har berett Lomma kommun att senast 5 juni 2015 yttra sig över nedanstående ansökningar till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskolor från och med 1 januari 2016:

– ProCivitas Privata Gymnasium AB(34-2015:1099) om godkännande som ny huvudman för Mikael Elias Gymnasium i Lund i Lunds kommun.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid bedömer att etablering utifrån ovanstående ansökningar inte kommer att medföra negativa följder för skolväsen- det i Lomma kommun. Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att nämnden inte har något att erinra över de från Skolinspektionen remitterade an- sökningarna avseende godkännande som huvudman för fristående gymnasiesko- lor.

Beslutsunderlag

– Skrivelse 2015-04-10 från tillförordnad förvaltningschef, områdeschef/rektor Lärcentrum och nämndsekreteraren

– Ansökningar enligt ovan.

Överläggning

Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden inte har något att erinra över de av Skolinspektion- en remitterade ansökningarna avseende godkännande som huvudman för fri- stående gymnasieskolor.

Lars Carlén (S) yrkar bifall till Robert Wengléns yrkande.

Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämn- den besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över de av Skolinspektionen remitterade ansökningarna avseende godkännande som huvudman för fristående gymnasieskolor.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(18)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 45 Dnr 2015:137.040

Förslag till kommunfullmäktige om revidering av taxa F4.1 för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Lomma kommun barnomsorg

Ärendebeskrivning

Ärenden som är av större vikt, såsom till exempel taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige enligt kommunallagen 3 kap 9 §. Nedanstående förslag inne- bär en ändring i den befintliga taxan F.4.1, för förskoleverksamhet och skol- barnsomsorg i Lomma kommun, som antogs av kommunfullmäktige 2009-11-29

§ 104 och reviderades 2010-11-25 § 90.

Förslaget till revidering av Lomma kommuns taxa F 4.1 föranleds av regeringens förordning(2015:153) om ändring av förordning(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Förord- ningen utfärdades 12 mars 2015 och ändringarna träder i kraft 1 juli 2015. Änd- ringen av förordningen innebär bland annat att inkomsttaket(högsta avgiftsgrun- dande inkomst per månad) indexeras, vilket Skolverket bedömer sannolikt kommer att innebära att den maximala avgiftsnivån kommer att förändras för varje kommande år. För att undvika årliga revideringar av taxa F 4.1 föreslås kommunfullmäktige revidera den enligt förvaltningens förslag.

Att nivåerna för avgiftstak enligt förordningen inte överskrids är en förutsättning för att statsbidrag ska lämnas enligt förordning (2001:160)3 § 1-3.

Revideringen gällande taxa F4.1 taxa B Barn 3 föreslås ändras för att följa förord- ningens nivåer och skapa enhetlighet mellan taxorna. Förändringen innebär en ju- stering från 0,75 procent till 1 procent vilket innebär en ändring från 322SEK till 429SEK per månad. Det är för närvarande sju hushåll som berörs och alla betalar idag maximal avgift. Hushåll som berörs är de som har tre stycken barn i ålder 0-5 år i verksamheter som faller under taxa A och taxa B. Av de nuvarande sju kom- mer fem inte vara aktuella för taxa B Barn 3 från augusti 2015.

Förvaltningens förslag innebär att taxan för barnomsorgs- och skolbarnomsorgs- verksamheten ändras på så vis att den tidigare fastställda summan för maximal avgift tas bort ur taxan medan avgiftstakets procentsats kvarstår. Den maximala avgiften anges istället som en andel av inkomsttaket som fastställs varje år av Skolverket och som motsvarar den tidigare maximala avgiftsnivån.

(19)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 45(forts.)

Samtidigt föreslår förvaltningen att under rubrik Vid arbetslöshet - Barn 3-5 år - Omsorgstid justeras den nuvarande hänvisningen till taxa C istället till taxa B.

Under rubrikerna Föräldrars rätt till barnomsorg-Vid förvärvsarbete/studier, Föräldrars rätt till barnomsorg-Vid arbete/studier under föräldraledigheten samt Avgift föreslås studieintyg ändras till registreringsintyg.

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att, revidera taxa F.4.1 Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun, en- ligt förvaltningens förslag och att gälla från 2015-07-01.

Beslutsunderlag

– Skrivelse 2015-04-16 från tillförordnad förvaltningschef, utbildningschef och nämndsekreteraren inklusive förslag till reviderad taxa F 4.1

Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämn- den besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att, revidera taxa F.4.1 Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun, en- ligt förvaltningens förslag och att gälla från 2015-07-01.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(20)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 46 Dnr 2015:101.611

Förslag till yttrande över anmälan till Skolinspektionen om skolsi- tuationen för en elev vid Bjärehovskolan i Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har den 26 mars 2015 mottagit en anmälan om skolsituationen för en elev vid Bjärehovskolan i Lomma kommun. Den 14 april 2015 inkom an- mälan från Skolinspektionen till barn- och utbildningsnämnden för utredning och eventuella åtgärder. Nämnden ska senast den 14 maj 2015 redovisa utredningen och eventuella åtgärder som följer av utredningen till Skolinspektionen.

Beslutsunderlag

– Skrivelse 2015-04-10 från Skolinspektionen dnr 41-2015:2235 Överläggning

Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens utskott överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens utskott överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.

––––––––––––––––––––––––––––––––

(21)

Utdragsbestyrkande

BUNAU § 47 Dnr 2015:138.600

Tillstyrkan av ansökan om medlemskap i NTA Skolutveckling ekonomisk förening

Ärendebeskrivning

Område Allé med grundskola och förskolor har till förvaltningen visat intresse för att utgöra pilotprojekt i Lomma kommun och att kommunen ingår som medlem i NTA Skolutveckling. NTA(naturvetenskap och teknik för alla) Skolutveckling er- bjuder ett koncept för skolutveckling och riktar sig mot förskolans och grundsko- lans huvudmän. Konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete för ut- veckling och lärande i naturvetenskap och teknik.

Utskottets handläggning

Tillförordnad förvaltningschef informerar utskott om Område Allés önskan att an- söka om medlemskap i den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling och att medlemskapet är förenat med en anslutningsavgift om 15 tkr som finansieras av förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Överläggning

Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens utskott tillstyrker att förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid ansöker om medlemskap i NTA Skolutveckling ekonomisk förening

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:

– Barn- och utbildningsnämndens utskott tillstyrker att förvaltningen för utbild- ning, kost, kultur och fritid ansöker om medlemskap i NTA Skolutveckling eko- nomisk förening.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Figure

Updating...

References

Related subjects :