• No results found

sin x p˚a intervallet [0,π2], b) f (x

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "sin x p˚a intervallet [0,π2], b) f (x"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Approximationsteori. Hemarbete A

Hemarbete A ¨ar gemensamt f¨or alla och g˚ar ut p˚a att implementera en numeriskt v¨alarbetande utbytesalgoritm i det kontinuerliga fallet. Implemen- teringen kan g¨oras i valbart programmeringsspr˚ak, men Matlab rekommen- deras. Implementeringen b¨or g¨oras s˚a att man kan f˚a grafisk illustration av felfunktionen i varje iterationssteg. Testa din algoritm p˚a problemet att best¨amma en polynomiell approximation av s˚a l˚agt gradtal som m¨ojligt som approximerar funktionerna i punkt a) - d) med 6 korrekta decimaler, dvs med ett Lfel som ¨ar h¨ogst 0.5 · 10−6. Illustrera i ett av fallen felfunktionens f¨orlopp i alla iterationssteg.

a) f (x) = sin x p˚a intervallet [0,π2], b) f (x) = cos x p˚a intervallet [0,π2], c) f (x) = ex p˚a intervallet [0, 1], d) f (x) = 1

ex22 p˚a intervallet [0, 4].

Ge en ¨ovre gr¨ans f¨or felet om man anv¨ander approximationen p(x) erh˚allen i punkt d) f¨or att approximera den standardiserade normalf¨ordelningen

F (x) = 1

√2π Z x

−∞

et22 dt ,

f¨or x ∈ [−4, 4].

Dokumentera arbetet i en rapport som l¨amnas in f¨or granskning.

1

References

Related documents

(M9) kan ta fram nya element i en Fouriertransform-tabell genom att “flippa mellan tids och frekvenssi- dan och samtidigt byta variabelnamn, byta tecken p˚ a ω samt multiplicera med

D¨arf¨or ¨ar 2X exponentialf¨ordelad, med v¨antev¨arde 2a, vilket ¨ar samma f¨ordelning som f¨or Y.. Uppgiften ¨ar egentligen felformulerad; det ¨ar signifikansnniv˚an 1%

Element¨ ar gruppteori, hemuppgifter till torsdag vecka 401. Vilka element kan v¨aljas som generator f¨ or

[r]

Hur motiveras p˚ ast˚ aendet att “riktningen av gradienten ¨ ar den riktning, i vilken funktionsv¨ ardet v¨ axer snabbast”?. Visa att det finns en och samma vektor

Visa att det finns en och samma vektor (olika nollvektorn) som ligger i alla

[r]

I en simbass¨ang finns ett halvcirkelformat f¨onster D med radie R och vars medelpunkt befinner sig p˚a djupet h, d¨ar h > R, en-