• No results found

Protokoll SN 2022-12-15 §§ 126-137

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Protokoll SN 2022-12-15 §§ 126-137"

Copied!
19
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommun Vara kommun

Beslutsinstans Socialnämnden

Tid och plats onsdagen den 15 december 2021, klockan 09:00 till 09:56 i Studion, Vara Konserthus.

Beslutande

Ledamöter Ulf Genitz (C)

Fredrik Pettersson (S) Marie Pehrsson (M) Jan Erlandsson (S) Karl-Axel Olsson (C) Susanne Lundgren (HVKB) Toril Korsvik Jevås (S)

Tjänstgörande ersättare Elin Härling (SD) ersätter Hannyah Jörtoft (SD) Annelie Andersson (V) ersätter Helen Bender (M)

Övriga närvarande

Övriga Ann-Marie Brander, Tf. Socialchef

Jessica Bredenberg, Verksamhetschef IFO §§ 126-129 Heidi Hansen, Enhetschef IFO §§ 126-129

Catharina Karlsson, Socialsekreterare § 129 Björn Salgren, Enhetschef IFO § 129 Linda Hemberg, Socialsekreterare § 129

Lovisa Bergkvist, MAS §§ 130-132 (Deltar digitalt)

Mikaela Lövberg, Enhetschef sjuksköterskeenheten §§ 130-132 Ardian Isufi, Utredningssekreterare

Utses att justera Fredrik Pettersson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2021-12-17, klockan 13:00.

Justerade paragrafer §§ 126-137

(2)

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare

________________________

Ardian Isufi

Ordförande

________________________

Ulf Genitz (C)

Justerare

________________________

Fredrik Pettersson (S)

2

(3)

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Kommun Vara kommun

Beslutsinstans Socialnämnden

Datum för sammanträdet 2021-12-15

Datum då tillkännagivandet

publiceras 2021-12-17

Datum då publiceringen av

tillkännagivandet upphör 2022-01-08

Förvaringsplats av protokollet Närarkiv, Kansliavdelningen

Sekreterare Ardian Isufi

(4)

Justerare Utdragsbestyrkande

Ärendelista

Paragraf Ärende Diarienummer Sida

§ 126 Socialtjänstärenden 5

§ 129 Redogörelse delegationsbeslut SN 2021/23 6

§ 130 Remiss - Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser

SN 2021/123 7 - 8

§ 131 Remiss - Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård

SN 2021/122 9 - 10

§ 132 Remiss om regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet

SN 2021/126 11 - 12

§ 133 Remiss - motion från Sverigedemokraterna (SD) om färdtjänsttaxan

SN 2021/128 13 - 15

§ 134 Anmälningsärenden - Socialnämnden 2021 SN 2021/2 16

§ 135 Urval av delegationsbeslut - Socialnämnden 2021 SN 2021/19 17

§ 136 Information från förvaltningen - Socialnämnden 2021 SN 2021/4 18

§ 137 Övriga frågor - Socialnämnden 2021 SN 2021/5 19

4

(5)

§ 126 Diarienummer

Socialtjänstärenden

Sammanfattning av ärendet

§§ 127-128 innefattar socialtjänstärenden varför besluten endast finns förvarade i respektive personakt samt i protokollets fysiska original.

(6)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 129 Diarienummer SN 2021/23

Redogörelse delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningarna av nedanstående delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Heidi Hansen redogör tillsammans med familjehemssekreterare Catharina Karlsson för följande ärenden:

SNAU § 312, 2021-11-03 SNAU § 30, 2021-02-10

Enhetschef IFO Björn Salgren redogör tillsammans med socialsekreterare Linda Hemberg för följande ärenden:

SNAU § 390, 2020-12-30 SNAU § 166, 2020-06-03 SNAU § 190, 2021-06-23 SNAU § 234, 2021-08-25

6

(7)

§ 130 Diarienummer SN 2021/123

Remiss - Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att avge remissvar i enlighet med bilagt förslag.

2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara remissen i för ändamålet avsett webbformulär.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland, reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod.

Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också

reviderats. Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på personcentrerat förhållningssätt.

I samband med revideringen har strukturen för avtal och överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR setts över i syfte att ge bättre översikt och tydligare visa hur Hälso- och

sjukvårdsavtalet och överenskommelserna är kopplade till varandra. De förändringar som

föreslås är att Hälso- och sjukvårdsavtalet är huvudavtal och att tillhörande överenskommelser är bilagor.

Avtalet delas in i tre delar:

Del A. Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.

Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och VGR har hälso och sjukvårdsansvar för.

Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och ansvarsfördelning.

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland.

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.

Ej för revidering men kommer att ligga med i beslutsunderlaget i april-maj:

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.

(8)

Justerare Utdragsbestyrkande

En arbetsgrupp med representatner från kommunerna har vi två tillfällen haft dialog och gemensamt identifierat angelägna områden samt arbetat fram förslag på formuleringar.

Socialchefsgruppen ställer sig bakom remissförslaget 2021-11-26.

Direktionen föreslåsbesluta att ställa sig bakom förslag till remisshantering och att

rekommendera medlemskommunerna att använda förslaget som underlag i respektive kommuns remisshantering.

Svar på remissen ska ha inlämnats via webbformulär: www.vardsamverkan.se senats 2021-12-31. Den knappa tidsramen medför att ärendet behandlas i bildnings- respektive socilanämnden.

För Vara kommuns del har socialförvaltningen utarbetet bilagda förslag till remissvar mot bakgrund av ovannämnda förslag till remiss svar.

Vara kommun anser att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser är välskrivna,med utgångspunkt i den enskldes behov men förtydligande önskas i några områden.

I bilagt missiv finns en länk till materialet i vårdsamverkan.

Beslutsunderlag

Remissversion, Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. Handlingsid: SN 2021.602

Beslutet ska skickas till Vårdsamverkan

8

(9)

§ 131 Diarienummer SN 2021/122

Remiss - Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att avge remissvar i enlighet med bilagda förslag.

2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara remissen i för ändamålet avsett webbformulär.

Sammanfattning av ärendet

Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden.

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle.

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

En arbetsgrupp med representatner från kommunerna har vi två tillfällen haft dialog och gemensamt identifierat angelägna områden samt arbetat fram förslag på formulöeringar.

Socialchefsgruppen ställer sig bakom remissförslaget 2021-11-26.

Direktionen föreslås besluta att ställa sig bakom förslag till remisshantering och att

rekommendera medlemskommunerna att använda förslaget som underlag i respektive kommuns remisshantering.

Svar på remissen ska ha inlämnats via webbformulär: www.vardsamverkan.se senats 2021-12-31. Den knappa tidsramen medför att ärendet behandlas socialnämnden.

För Vara kommuns del har bildnings- och socialförvaltningen i samverkan utarbetet bilagda förslag till remissvar mot bakgrund av ovannämnda förslag till remiss svar. Förvaltningarna kommer vidare att samverka vid inlämnande av remissvar via ovannämnda webbformulär.

(10)

Justerare Utdragsbestyrkande

Vara kommun anser att färdplanen är välskriven och stämmer väl överens med det nationella arbetet. För att genomförandet av Färdplanen för god och nära vård ska få optimal utväxling måste resursfrågan lyftas in.

Beslutsunderlag

Missiv Färdplan. Handlingsid SN 2021.601 Beslutet ska skickas till

Vårdsamverkan

10

(11)

§ 132 Diarienummer SN 2021/126

Remiss om regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet

Socialnämndens beslut

Socialnämnden har tagit del av förslaget till Regional överenskommelse om hjälpmedel i

förskola, skola och dagligverksamhet och föreslår kommunfullmäktige att besluta om detsamma.

Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs kommunalförbund har ställt sig bakom förslaget till den regionala

överenskommelsen för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Skaraborgs kommunalförbund uppmanar sina medlemskommuner att fatta egna beslut.

Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala vikten av

samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes behov av hjälpmedel inom rimlig tid

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet.

Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.

Av förslaget framgår, för socialnämndens del, att daglig verksamhet ska ansvara för

grundutrustningen, det vill säga utrustning som behövs för att tillgodose behovet hos en eller flera personer och som inte kräver någon mer omfattande individuell anpassning. För

bildningsnämndens del ska skolan ansvara för att den pedagogiska verksamheten är anpassad och utrustad så att alla elever kan tillgodogöra sig undervisningen, både avseende lärmiljön och de pedagogiska hjälpmedel som används i undervisningen samt grundutrustning. Vidare ska skolan vid byte av skola i god tid informera sjukvårdshuvudmannen så att information om personligt förskrivna hjälpmedel vid behov kan överföras.

För såväl bildnings- som socialnämnden gäller att berörd personal i skola och daglig verksamhet får förutsättningar för att tillgodogöra sig information samt utbildning om varje enskild persons hjälpmedel.

Inför hantering i kommunfullmäktige remitteras ärendet till berörda nämnder. Remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-12-31.

Bildnings- och socialförvaltningen har samverkat vad gäller förslag på remissvar.

(12)

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 84 Regional överenskommelse för hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet. Handlingsid 2021.620

Förslag överenskommelse Hjm förskola, skola och daglig verksamhet. Handlingsid 2021.618 Rapport Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet. Handlingsid 2021.617

TU (tjänsteutlåtande) Hjälpmedel i skola, daglig verksamhet VästKoms styr 1 juni. Handlingsid 2021.619

Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen

12

(13)

§ 133 Diarienummer SN 2021/128

Remiss - motion från Sverigedemokraterna (SD) om färdtjänsttaxan

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att avge remissyttrande enligt nedanstående förslag.

Reservation

Elin Härling (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktige den 4 oktober väcktes Sverigedemokraternas motion om färdtjänsttaxan.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom färdtjänst är ett område som socialnämnden enligt reglemente (antaget av kommunfullmäktige 26 oktober 2020 § 105) ansvarar för har kommunstyrelsen via ärendegenomgången beslutat att ärendet ska remitteras till socialnämnden innan ärendet överlämnas till kommunstyrelsen på nytt.

I motionen yrkar Sverigedemokraterna på:

Att- kommunen står för mellanskillnaden mellan 2020 års färdtjänsttaxa och den nuvarande färdtjänsttaxan, på de resor som färdtjänstberättigade i Vara kommun reser från zon 4 och uppåt.

Vid beredning av ärendet bör kommunen ta ställning till hur mellanskillnaden ska finansieras om motionen bifalls.

Socialnämnden har emottagit ovannämnda remiss från kommunstyrelsen gällande motion från Sverigedemokraterna, för yttrande senast 2021-12-31.

Förslag till yttrande

Vad Färdtjänstreglemente, Gemensamt inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde, inklusive taxor för färdtjänstresor, beträffar är ärendet behandlat i såväl kommunfullmäktige som

socialnämnden. I beslut § 63, 2020-08-26 föreslog socialnämnden kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till ovan nämnda reglemente.

Mot bakgrund av kritik från flera organisationer som företräder personer med

funktionsvariationer beslutade förbundsdirektionen Skaraborgs kommunalförbund om ett tilläggsuppdrag som syftade till en lösning för gruppen som drabbas av fördyrningar.

På sammanträde 2021-02-05 fattade förbundsdirektionen Skaraborgs Kommunalförbund beslut om att förorda kommunerna i Skaraborg att införa ett maxbelopp om 600 kronor (450 kronor ungdomstaxa) för Färdtjänstreglemente, Gemensamt inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde.

(14)

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutade 2021-04-14, § 42 att föreslå kommunfullmäktige att återremittera reviderat förslag till Färdtjänstreglemente, Gemensamt inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde med hänvisning dels till kommunallagen 2 kap 4§ och dels till ökningen av egenavgiften för färdtjänst.

2021-05-31 beslutade kommunfullmäktige, 61 §, att anta tilläggsuppdraget till

färdtjänstreglementet i enlighet med rekommendationer från förbundsstyrelsen Skaraborgs Kommunalförbund.

Av ovanstående framgår att frågan är beredd såväl i Vara kommun som i Skaraborg Kommunalförbund och beslut har fattats av Skaraborgs kommuner.

En färdtjänstresa ska likställas med en kollektivtrafiksresa. Kommunen är ansvarig för att anordna färdtjänst inom kommunen och om det finns särskilda skäl mellan kommunen och en annan kommun1. Gällande reglemente medger betydligt större möjligheter till resor än vad som föreskrivs i lagen.

Vara kommuns färdtjänsttagare har åkt 10 781 resor hittills under 2021, av dessa var 10 725 stycken mellan zon 1 och 4. Noteras bör att taxan för dessa resor är oförändrarad sedan 2019-01- 07. Resor över fyra zoner var 56 stycken. Egenavgiften för en färdtjänstresa får enligt lag inte överstiga tillståndsgivarens självkostnad. I Färdtjänstreglemente, Gemensamt inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde är taxan skälig enligt lagen. För Vara kommuns del motsvarar resenärernas egenavgifter ca 8 % av totala kostnaden.

Enligt kommunens färdtjänsthandläggare har inga klagomål eller synpunkter framförts vad gäller taxan. Däremot har flera färdtjänsttagare sagt sig vara positiva till att området för

regionfärdtjänst numer inkluderas i färdtjänstområdet. Detta då det numera endast behövs ett färdtjänsttillstånd och att antalet begränsningar i enkelresor är borttaget.

Sammanfattningsvis mot bakgrund av ovanstående anser socialnämnden att incitament för ytterligare subvention av färdtjänstresorna saknas och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) Elin Härling (SD) yrkar att följande remissvar lämnas:

Socialnämnden ser positivt på att personer i behov utav färdtjänst ska ha möjlighet att leva på det vis de önskar, vilket en stor höjning av färdtjänsttaxan skulle kunna motverka. Personer som ofta redan har svårt att få ihop sin ekonomi kan behöva spara under lång tid för att ha råd med en efterlängtad resa.

Socialnämnden föreslår att kommunen ska stå för mellanskillnaden från zon 4 så som motionen föreslår genom en budgetväxling från SN till KS.

1 Lag om Färdtjänst 1997:736

14

(15)

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att förvaltningens förslag till beslut antas. Elin Härling (SD) begär omröstning.

Omröstningsresultat

Ordförande fastställer följande propositionsordning:

Ja-röst för antagande av förvaltningens förslag till beslut Nej-röst för antagande av Elin Härlings (SD) yrkande.

Namn Ja Nej Avstår

Fredrik Pettersson (S) X

Annelie Andersson (V) X

Marie Pehrsson (M) X

Jan Erlandsson (S) X

Karl-Axel Olsson (C) X

Elin Härling (SD) X

Susanne Lundgren (HVKB) X

Toril Korsvik Jevås (S) X

Ulf Genitz (C) X

Summa 8 1 0

Beslutsunderlag

KF beslut 2021-05-31 § 61, Dokumentid 122299 Färdtjänstreglemente, Dokumentid 122300 Lag om färdtjänst 1997:736, Dokumentid 122301

Remiss - motion från Sverigedemokraterna (SD) om färdtjänsttaxan, Handlingsid SN 2021/128 Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

(16)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 134 Diarienummer SN 2021/2

Anmälningsärenden - Socialnämnden 2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna anmälan av nedan förtecknade delegationsbeslut fattade under november 2021.

Sammanfattning av ärendet Följande delegationsbeslut anmäls:

A21 – 2224-2411 B21 – 5279-5782 C21 – 140-157 D21 – 1358-1419 F21 – 89-93

SNAU §§ 326-340, 347-361

16

(17)

§ 135 Diarienummer SN 2021/19

Urval av delegationsbeslut - Socialnämnden 2021

Socialnämndens beslut

Vid socialnämndens sammanträde ska beslut SNAU § 359 redogöras.

Sammanfattning av ärendet

Susanne Lundgren (HVKB) genomför urval ur, av arbetsutskottet, fattade delegationsbeslut att redovisa § 359.

(18)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 136 Diarienummer SN 2021/4

Information från förvaltningen - Socialnämnden 2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Tf. Socialchef Ann-Marie Brander lämnar information:

För tillfället finns 7 lediga och inflyttningsklara platser vid kommunens särskilda boenden.

Pandemiläget är för närvarande under kontroll.

Egentestmottagning kommer fortsatt hålla öppet.

18

(19)

§ 137 Diarienummer SN 2021/5

Övriga frågor - Socialnämnden 2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Ulf Genitz (C) lämnar information:

Kommunen kommer följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, i och med det kan nämndens sammanträden vid behov återgå till att bli digitala. Arbetsutskottets möten kommer fortsatt vara fysiska.

Önskar alla en god jul och gott nytt år.

References

Related documents

Förslag om medel till förebyggande arbete genom att anställa fältassistenter Förslag om medel för att ytterligare utveckla aktiviteter på särskilda boenden Förslag till mål

§59 SNAU Tillsynsplaner alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2020 Tillsynsplan för alkohol 2020. Tillsynsplan för receptfria

Varje år i december ska dokumenthanteringsplan för socialnämnden revideras och lyftas till socialnämndens sammanträde i december. En översyn har gjorts av planen och inga ändringar

Planbeskrivning - Samrådshandlingar för detaljplan för fastighet Åsbro 1:17 (Åsbro strand) Askersunds kommun, Örebro län (samrådshandling). Plankarta - Samrådshandlingar

Därför har nämndes ordförande eller, vid förhinder för denne, vice ordförande eller annan ledamot som nämnden utser tillagt rätt att beslut om omedlbart

Socialnämnden har enligt beslut SN § 100/2015 påtalat till kommunstyrelsen att man ser ett behov av tillskapande av trygghetsboende för äldre personer i Askersunds

Om socialnämnden fattar beslut om att ställa sig bakom förslag till regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet skickas beslutet samt förslaget

Enligt socialnämnden riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar med verksamhet inom nämndens ansvarsområden ska föreningsbidrag utgå för verksamheter som bedöms utgöra