Västerås stad

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från: kommunstyrelsen@vasteras.se

Till: JU Remissvar

Kopia: JU L7

Ärende: Ju2020/01879/L7 Justitiedepartementet - Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

Datum: den 9 juni 2020 08:46:46

Bilagor: E-post, Remiss av promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende.pdf

PM Ett ändrat förfarande för att anmäla omr.pdf Remissmissiv.pdf

Hej,

Västerås stad avböjer att svara på remissen.

Med vänlig hälsning, Registrator

Västerås stad

Stadsledningskontoret 721 87 VÄSTERÅS

Telefon växel: 021-39 00 00 Kommunstyrelsen@vasteras.se http://www.vasteras.se

Aktuella handlingar för ärende 202000763, Remiss - Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende bifogas detta e-postmeddelande

Länk till ärendet:

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :