• No results found

Kursplan YH utbildning Kulturmålare Dacapo Mariestad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kursplan YH utbildning Kulturmålare Dacapo Mariestad"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

1

Kursplan YH utbildning – Kulturmålare – Dacapo Mariestad

Utbildning till Kulturmålare inom Yrkeshögskolan avser att ge kompetens inom traditionellt byggnadsmåleri.

Utbildningsnummer YH00975

Kursöversikt

Obligatoriska kurser

Kurs Poäng

Linoljefärg exteriört måleri inkl. slamfärg 25 Linoljefärg interiört måleri inkl. laserade ytor 30

Färgundersökning och dokumentation 10

Limfärg, tapet och schablon 30

Färglära 10

Arkitektur- och bebyggelsehistoria 20

Emulsionsfärger 10

Examensarbete 15

Kalkfärg och silikatfärg 20

Oljeförgyllning och korrosion 15

Papp- och vävspänning 15

Summa yrkeshögskolepoäng 200

(2)

2

Kursens namn: Linoljefärg exteriört måleri inkl slamfärg

Kursens omfattning: 25 yrkeshögskolepoäng

Utbildning som kursen ingår i: Kulturmålare

Förkunskapskrav: Inga

Valbar kurs: Nej

Syfte och mål

Kursens mål att ge grundläggande färdigheter inom linoljefärgsmåleri utomhus samt översiktliga kunskaper om måleriets historia. Kursen består av undervisning gemensam för hela studerandegruppen och tillämpningsuppgifter som utförs individuellt, eller i mindre grupper. En del av kursen är

uppbyggd kring ett antal föreläsningar, men mycket handlar om praktiska moment. Studenterna lär sig förbehandlingsmetoder som skrapning och tvättning av fasader Studenterna lär sig känna till

grundningsmetoder för linoljemåleri utomhus för att kunna tillämpa arbetsmomenten fram till färdigmålad yta. Vid utomhusmåleriet tillkommer även mål med att förstå arbetsgången ¡ traditionell slamfärgstillverkning och målning på objekt därmed.

Kunskaper: Kursen ger kunskaper om linolja som oxidativt torkande bindemedel, pigmentens oljetal samt principerna för traditionell färgtillverkning på en arbetsplats. Kursen ger kunskaper om färgbrytning gällande linoljefärg och slamfärg.

Färdigheter: Kursen ger färdigheter i metoderna för traditionell färgtillverkning på en arbetsplats. Kursen tränar deltagarens förmåga att förstå principer för grundering av material som trä o papp i traditionella huskonstruktioner.

Samt redogöra för materialegenskaper och arbetsprocessen i enkel rapport - portföljuppgift - med egna reflexioner

Kompetenser: Efter kursen har den studerande kompetenser om materialegenskaper och arbetsprocesser för målning med linoljefärg . Och kompetenser om att blanda och bryta färg till på förhand fastställda egenskaper samt utföra korrekta behandlingar från grundning till färdig yta

Former för kunskapskontroll

Inlämningsuppgift, två seminarier samt praktisk måleriuppgift utgör examination av kursen.

Principer för betygssättning

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs att studenten har fullgjort de obligatoriska momenten samt i redovisningen av sittarbete visat god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående att studenten visat mycket god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

(3)

3

Kursens namn: Linoljefärg interiört måleri inkl. laserade ytor

Kursens omfattning: 30 yrkeshögskolepoäng

Utbildning som kursen ingår i: Kulturmålare

Förkunskapskrav: Inga

Valbar kurs: Nej

Syfte och mål

Kursens mål att ge grundläggande färdigheter inom linoljefärgsmåleri inomhus samt översiktliga kunskaper om måleriets historia. Kursen består av undervisning gemensam för hela studerandegruppen och tillämpningsuppgifter som utförs individuellt, eller i mindre grupper. En del av kursen är

uppbyggd kring ett antal föreläsningar, men mycket handlar om praktiska moment. Studenterna lär sig känna till grundningsmetoder för linoljemåleri inomhus för att kunna tillämpa arbetsmomenten fram till färdigmålad yta. I en mindre kursdel ingår även laserande ytskikt och principerna för restaurering av dessa.

Kunskaper: Kursen ger kunskaper om linolja som oxidativt torkande bindemedel, pigmentens oljetal samt principerna för traditionell färgtillverkning på en arbetsplats. Kursen ger kunskaper om färgbrytning gällande linoljefärg.

Kursen ger kunskaper om uppbyggnaden av traditionella laserande ytor.

Färdigheter: Kursen ger färdigheter i metoderna för traditionell färgtillverkning på en arbetsplats. Kursen tränar deltagarens förmåga att förstå principer för grundering av material som trä o papp i traditionella huskonstruktioner.

Kunna föreslå åtgärder på skadade laserande ytskikt.

Kompetenser: Efter kursen har den studerande kompetenser om materialegenskaper och arbetsprocesser vid tillverkning av linoljefärg . Och kompetenser om att blanda och bryta färg till på förhand fastställda egenskaper samt utföra korrekta behandlingar från grundning till färdig yta. Kunna utföra bättringsmåleri på laserade ytskikt.

Former för kunskapskontroll

Inlämningsuppgift, två seminarier samt praktisk måleriuppgift utgör examination av kursen.

Principer för betygssättning

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs att studenten har fullgjort de obligatoriska momenten samt i redovisningen av sittarbete visat god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående att studenten visat mycket god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

(4)

4

Kursens namn: Färgundersökning och dokumentation

Kursens omfattning: 10 yrkeshögskolepoäng

Utbildning som kursen ingår i: Kulturmålare

Förkunskapskrav: Inga

Valbar kurs: Nej

Syfte och mål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i en

färgundersökning. Studenten ska även få kunskaper om dokumentationsmetoder som följer praxis för yrkesgrupper inom kulturvården.

Kunskaper: Ha kunskaper om principerna för framtagande av färgtrappor som dokumentation för vidare arbeten vid restaurering av färgytor.

Färdigheter: Genomföra en liten, systematisk undersökning/dokumentation av en bemålad yta i enlighet med färgundersökningar.

Kompetenser: Ha kompetens att reflektera över färgytors förändring över tid, ha strategier för att förhålla sig till framtagna färgtrappor och föreslå åtgärder

Former för kunskapskontroll Portföljuppgift.

Principer för betygssättning

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs att studenten har fullgjort de obligatoriska momenten samt i redovisningen av sittarbete visat god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående att studenten visat mycket god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

(5)

5

Kursens namn: Limfärg, med tapet och schablon

Kursens omfattning: 30 yrkeshögskolepoäng

Utbildning som kursen ingår i: Kulturmålare

Förkunskapskrav: Inga

Valbar kurs: Nej

Syfte och mål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i

hantverksprocesserna i limfärg. Ytor som skall ytbehandlas är vägg/tak och som i tidigare kurser har pappspänns och vävspänns, studenter förfogar över ett eget väggparti samt delar takyta med en annan student. I kursen introduceras material och tekniker genom teoretiska studier och praktisk tillämpning.

Målet är att bli bekant med olika typer av limfärger. I kursen ingår även kortare del med schablon och traditionella tapeter

Moment med restaurering av skador på limfärgsytor övas i skolan och vid tillfälle på annan plats.

Kunskaper: Kursen ger kunskaper om principerna och metoderna för hur man tillverkar limfärg från grunden och hur man målar med limfärg och schablonerar i limfärg.

Färdigheter: Kursen ger färdigheter i att tillverka limfärg och bryta limfärg efter förlagor samt uppnå grundläggande färdighet i tekniker kring schablonering och traditionella tapeter

Kompetenser: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser i att bedöma skador och föreslå åtgärder för befintliga, äldre ytskikt avseende limfärgsmåleri.

Kunna tillverka schabloner efter förlagor och disponera väggfält med schabloner.

Former för kunskapskontroll Inlämningsuppgifter och seminarium.

Principer för betygssättning

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs att studenten deltar aktivt i seminariet samt gruppvis redovisar inlämningsuppgiften.

För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående att studenten lämna utförliga och detaljrika uppgifter i inlämningsuppgiften.

(6)

6

Kursens namn: Färglära

Kursens omfattning: 10 yrkeshögskolepoäng

Utbildning som kursen ingår i: Kulturmålare

Förkunskapskrav: Inga

Valbar kurs: Nej

Syfte och mål

Att ge studenten grundläggande kunskaper i färglära och dess tillämpning, färgläran integreras i övriga kurser och knyts till de i kursen förekommande bindemedel.

Kunskaper: Studenten skall erhålla kunskaper om färglärans grundläggande begreppsvärld.

Färdigheter: Tillverka förutbestämda kulörer genom färgbrytning/ färgblandningar i enlighet med färglärans systematik.

Kompetenser: Ha kompetens att redogöra för principerna med komplementärfärger, induktion samt den praktiska användningen av färglära i färgbrytning.

Värdera befintliga färgsättningar utifrån kontrastverkan och ljusets betydelse för upplevelsen av färgsatta miljöer

Former för kunskapskontroll Seminarium och inlämningsuppgift.

Principer för betygssättning

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs att studenten har fullgjort de obligatoriska momenten samt i redovisningen av sittarbete visat god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående att studenten visat mycket god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

(7)

7

Kursens namn: Arkitektur- och bebyggelsehistoria

Kursens omfattning: 20 yrkeshögskolepoäng

Utbildning som kursen ingår i: Kulturmålare

Förkunskapskrav: Inga

Valbar kurs: Nej

Syfte och mål

För att kunna kommunicera med antikvariska kollegor på museer och på ute fältet behöver en kulturmålare övergripande kunskaper om bebyggelsehistoria och byggnadsdelar, denna kurs ges i samarbete med Göteborgs Universitet för att uppnå rätt nivå och ger dessutom ett intressant möte med studenterna på institutionen för kulturvård.

Kunskaper: Ha kunskaper om benämningar på grundläggande byggnadsdelar, Få insikt i svensk bebyggelsehistoria och identifiera byggandets särdrag vid olika tider och på olika platser.

Färdigheter: Tillämpa begrepp och historiska perspektiv på kulturvårdande insatser på målade ytor i kulturarvet för att identifiera och kritiskt bearbeta

professionella frågeställningar för kulturmåleriet

Kompetenser: Genomföra en mindre byggnadsundersökning och med hjälp av litteratur föra diskussion om byggnadsstilar och byggnadssätt som leder fram till ett antagande om när den undersökta byggnaden tillkommit. Ha

kompetens att benämna byggnadens delar.

Former för kunskapskontroll

Inlämningsuppgifter och portfoliouppgift.

Principer för betygssättning

För betyget Godkänd krävs att studenten har fullgjort de obligatoriska momenten samt i redovisningen

av sitt arbete visat god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen. Studenten ska delta aktivt med konstruktiv kritik på de andras examensuppgifter.

För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående att studenten visat mycket god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen

(8)

8

Kursens namn: Emulsionsfärger

Kursens omfattning: 10 yrkeshögskolepoäng

Utbildning som kursen ingår i: Kulturmålare

Förkunskapskrav: Inga

Valbar kurs: Nej

Syfte och mål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i

hantverksprocesserna i tillverkningen och bruket av temperafärger, med tyngdpunkt på funktionen hos emulgerande fraktionen.

Kunskaper: Förstå sammansättningen av en tempera/emulsion och principerna för traditionell temperatillverkning på en arbetsplats.

Färdigheter: Kunna blanda och bryta temperabaserad färg på ägg, kasein, eller en emulsionsfärg som är baserad på lim som bindemedel.

Kompetenser: Värdera egenskaper såsom fet respektive mager tempera och lämpligheten i dess bruk på ett givet underlag

Former för kunskapskontroll

Inlämningsuppgift, ett seminarium samt en praktisk måleriuppgift.

Principer för betygssättning

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs att studenten har fullgjort de obligatoriska momenten samt i redovisningen av sittarbete visat god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående att studenten visat mycket god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

(9)

9

Kursens namn: Examensarbete

Kursens omfattning: 15 yrkeshögskolepoäng

Utbildning som kursen ingår i: Kulturmålare

Förkunskapskrav: Inga

Valbar kurs: Nej

Syfte och mål

Målet med kursen är att den studerande ska planera, genomföra samt muntligt och skriftligt presentera en mindre undersökning kring en vald fördjupning inom målerihantverket.

Kunskaper: Kursen ger kunskaper i att planera/genomföra en inläsningsdel som definieras utifrån vald måleriteknisk inriktning samt projektplan för själva genomförande delen

Färdigheter: Ger färdigheter i ett projektinriktad fördjupning inom målerihantverket.

Kompetenser: Ger kompetenser i att driva ett mindre projekt från planering till

genomförande inom ett självvalt fördjupningsämne. Ger kompetenser att söka och värdera kunskaper på hantverksvetenskaplig nivå.

Former för kunskapskontroll

Examensarbetet redovisas muntligt vid gemensamma seminarier samt en rapport som ska vara färdigställd dagen innan de muntliga presentationerna . Studenten ska också närvara vid de andra presentationerna och lämna konstruktiv kritik på de andra arbetena.

Principer för betygssättning

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs att studenten har fullgjort de obligatoriska momenten samt i redovisningen

av sitt arbete visat god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen. Studenten ska delta aktivt med konstruktiv kritik på de andras examensuppgifter.

För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående att studenten visat mycket god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

(10)

10

Kursens namn: Kalkfärg och silikatfärg

Kursens omfattning: 20 yrkeshögskolepoäng

Utbildning som kursen ingår i: Kulturmålare

Förkunskapskrav: Inga

Valbar kurs: Nej

Syfte och mål

Kalkfärg har genom tiderna varit den normgivande ytbehandlingen för putsade ytor, framför allt för fasader, för att dessa byggnaders kulturhistoriska egenart skall bevaras behöver målare utbildas i traditionella arbetsmoment som är förknippade med bruket av kalkfärg. Upplägget följer i största möjliga mån förfarandet på en arbetsplats när det kommer till de praktiska momenten och varvas med föreläsningar om material och arbetsmetoder.

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i

hantverksprocesserna i kalkfärg och kalkens kemi samt övergripande förstå silikatfärger och dess användning.

Kunskaper: Förstå principerna hur kalkfärg fungerar vid manuell tillverkning och målning samt övergripande förstå silikatfärger och dess användning.

Färdigheter: Kunna tillverka kalkfärg med lämpliga pigment, manuell kalkavfärgning på grundläggande nivå.

Kompetenser: Efter kursen har den studerande kompetenser att bedöma skador och föreslå åtgärder för befintliga äldre kalkavfärgade ytor. Samt insikt i behandlingsgång för silikatfärg

Former för kunskapskontroll Inlämningsuppgift, portfoliouppgift.

Principer för betygssättning

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs att studenten har fullgjort de obligatoriska momenten samt i redovisningen av sitt arbete visat god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående att studenten visat mycket god färdighet, kunskap och förståelse enligt lärandemålen.

(11)

11

Kursens namn: Oljeförgyllning och korrosion

Kursens omfattning: 15 yrkeshögskolepoäng

Utbildning som kursen ingår i: Kulturmålare

Förkunskapskrav: Inga

Valbar kurs: Nej

Syfte och mål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i

hantverksprocesserna gällande oljeförgyllning. I kursen ingår även teorin för metallers korrosion i olika miljöer och förekommande traditionella ytskydd.

Kunskaper: Förstå principerna med oljeförgyllning, val av grundbehandlingar för olika underlag. Ger även kunskaper och strategier i att förhindra korrosion.

Färdigheter: Kunna utföra oljeförgyllningar, planera materialval och arbetsmetoder för slagmetall eller guld för definierat objekt. Färdigheter i att välja korrosionsförhindrande åtgärder.

Kompetenser: Färdigheter i det engelska språket lämpligt för målaryrket genom att läsa relevanta artiklar från publikationer samt att använda engelskspråkig litteratur i vissa kursmoment.

Kompetenser i att värdera arbetsprocessens olika moment i förhållande till slutresultatet för interiört/exteriört förgyllningsarbete. Kompetenser i att skydda järn och smide i byggnadskonstruktioner från korrosion.

Former för kunskapskontroll Inlämningsuppgifter och praktiskt prov.

Principer för betygssättning

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs att studenten deltar aktivt i seminariet samt gruppvis redovisar inlämningsuppgiften.

För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående att studenten lämna utförliga och detaljrika uppgifter i inlämningsuppgiften.

(12)

12

Kursens namn: Papp- och vävspänning

Kursens omfattning: 15 yrkeshögskolepoäng

Utbildning som kursen ingår i: Kulturmålare

Förkunskapskrav: Inga

Valbar kurs: Nej

Syfte och mål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i

hantverksprocesserna i papp och vävspänning. Kursen börjar med tak och väggar pappspänns och vävspänns, studenter förfogar över ett eget väggparti samt delar takyta med en annan student. I kursen introduceras material och tekniker genom teoretiska studier och praktisk tillämpning. Målet är att bli bekant med papp och pappers kvalitéer, lim för olika ändamål, traditionella grunderingar för papp och väv.

Kunskaper: Kursen ger kunskaper om principerna och metoderna för spänning av papp och juteväv

Färdigheter: Kursen ger färdigheter i att utföra pappspänning/vävspänning och grundering av dessa

Kompetenser: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser i att bedöma skador och föreslå åtgärder för befintliga, äldre ytskikt avseende papp/väv

Former för kunskapskontroll Inlämningsuppgifter och seminarium.

Principer för betygssättning

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs att studenten deltar aktivt i seminariet samt gruppvis redovisar inlämningsuppgiften.

För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående att studenten lämna utförliga och detaljrika uppgifter i inlämningsuppgiften.

References

Related documents

Normalizing in Equus takes place especially in the realm of sexual behaviour, showing how the power of mental health care discourses not only has re- pressing

I innledningen til sin bok, Ibsen i russisk åndsliv, skriver Martin Nag: »Jeg har komponert avhandlingen 1 tre hoveddeler, konsentrert omkring den betydning

Energisystem projekt, 7,5 hp, G2F. Bygger vidare på och ger studenterna tillfälle att 

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna.. - analysera branschens innehåll, uppbyggnad och struktur samt ge sakligt grundade omdömen om

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna - upprätta en arbetsplan-/projektplan som underlag för aktuell uppgift. - beskriva och förklara hur

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna.. - analysera branschens innehåll, uppbyggnad och struktur samt ge sakligt grundade omdömen om

Genom induktiv koppling (störkällan genererar ett magnetfält som plockas upp av mottagaren). Genom kapacitiv koppling, d.v.s. potentialen hos störkällan varierar och

Lärande i funktionella sammanhang, där elever tränas genom att använda sig av språket i arbetet med ett innehåll för att utveckla sina språkfärdigheter, tror vi är det

Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie examinationen, med samma krav.. Efter två underkända examinationer på samma kursinne- håll

Ofta redovisas statistik inte bara för hela populationen utan också för delgrupper (redovisningsgrupper). Redovisningsgrupper i den här undersökningen har avgränsats både med

Årskurs 3 – 3 delprov (40 frågor i varje med minst 35 rätt) Examensprov (Ett omfattande praktiskt prov, som. sammanfattar utbildningen i

Enligt lärare A så kan det finnas upp till fyra olika dialekter i samma grupp vilket gör att han ändrar sin dialekt när han pratar med elever med dialektala olikheter

och man har kommit fram till att viruset skulle dö på cirka två minuter vid en temperatur över 21 grader med relativ luftfuktighet på 80 procent och direkt exponering för

För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda. För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är

Personer som genomför fartygsförlagd utbildning eller bedömning ombord skall göra detta bara om träning och bedömning inte påverkar den normala operationen av fartyget och de

Förutsättningen för detta är att alla elever, föräldrar och personal i skolan tar ett gemensamt ansvar för att skapa en miljö som bygger på respekt, delaktighet och jämlikhet

Betyg E: Eleven /…/ visar (prov på) viss variation i ordförråd och meningsbyggnad... Bedömning av

Vi  vill  med  vår  uppsats  titta  på  vad  som  kunskapsmässigt  krävs  för  att  man  ska  klara  examinationen  för  att  bli  revisor.  För  att  göra 

ta gäss hjälper till att ta fram ny kunskap, så att vi på ett smart sätt kan hjälpa de gäss som behöver det, men också hjälpa de människor för vilka gässen ibland skapar

För att få betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs fullgjorda obligatoriska moment, godkänd (G) examination i Läkemedelsberäkning samt betyget VG på ytterligare 16

För att få betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs fullgjorda obligatoriska moment, godkänd (G) examination i läkemedelsberäkning samt betyget VG på 9 högskolepoäng. Kursen

För betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs fullgjorda obligatoriska moment, godkänt på verksamhetsförlagd utbildning, läkemedelsberäkning, yrkesrollen samt väl godkänt

Eftersom brukarna inte kan ställas till svars för sina handlingar behöver verksamheten olika metoder för att förhindra att hot eller våld inträffar. Erfarenheter och goda