Delårsrapport för ScanMining AB (publ) 1 januari 30 september 2006

Full text

(1)

Delårsrapport för ScanMining AB (publ) 1 januari – 30 september 2006

Nyckeltal, koncernen Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helår

2006 2005 2006 2005 2005

Nettoomsättning, tkr 43 938 19 552 106 273 75 601 113 276

Resultat efter skatt, tkr -18 224 -6 527 -17 880 -16 791 -18 363

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,17 -0,06 -0,17 -0,19 -0,20

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,17 -0,06 -0,17 -0,19 -0,20

Balansomslutning, tkr 743 268 470 196 743 269 470 196 497 405

Soliditet, % 52,0 84,2 52,0 84,2 81,2

Eget kapital per aktie före utspädning, kr 3,66 4,47 3,66 4,47 3,83

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 3,66 4,50 3,66 4,50 3,83

Medelantalet anställda 143 60 133 51 57

Kassaflöde från den löpande

verksamheten, tkr -57 247 2 113 68 521 -19 283 -19 543

Blaikenverket är i produktion sedan augusti.

• Under delårsperioden uppnåddes en guldproduktion i Pahtavaara på 795 kg, 25 560 Oz (747 kg, 24 030 Oz) guld varav 284 kg, 9 120 Oz (207 kg, 6 550 Oz) under tredje kvartalet.

• Tredje kvartalet var koncernens nettoomsättning 43 938 tkr (19 552 tkr).

Resultatet efter skatt –18 224 tkr (-6 527 tkr) och resultatet per aktie –0,17 kr (-0,06 kr)

• Bolaget har under delårsperioden beslutat att genomföra en nyemission om ca 105 miljoner

kronor. Nyemissionen med sista teckningsdag den 9 november övertecknades med 34 procent.

(2)

Verksamhet Gruvverksamhet

Blaikenverket

Blaikenverket är nu i drift sedan augusti. Verket är fortfarande i en uppstartsfas och målet är att vara i full produktion och kontinuerlig drift inom 6 månader från driftstart. Uppstarten av Svärtträskgruvan har tidigarelagts och första salvan sköts den 2 november 2006.

Pahtavaara

Under delårsperioden uppnåddes en guldproduktion i Pahtavaara på 795 kg, 25 560 Oz (747 kg, 24 030 Oz) guld varav 284 kg, 9 120 Oz (207 kg, 6 550 Oz) under tredje kvartalet.

Under delårsperioden har 348 555 ton malm brutits (305 076) varav 126 952 ton malm (89 076) under tredje kvartalet.

Halten under delårsperioden var 2,53 g/ton och under tredje kvartalet 2,50g/ton. Anrikningsverket har haft en

genomsnittlig utnyttjandegrad på 92,8 procent under tredje kvartalet. Pahtavaara har haft en cash-cost på 519 USD/Oz för sin produktion under delårsperioden.

Prospekteringsverksamhet

Sorselefältet

Under tredje kvartalet har prospekteringen främst fokuserats på Svärtträskmalmens fortsättning mot djupet och dess förlängning. Det omfattande kärnborrningsprogrammet under malmen, som påbörjades i våras, är nu avslutat och resultaten från den kommer att ingå i den nya malmbasen.

I malmens förlängning har 14 kärnborrhål borrats med en sammanlagd längd av 1700 m. Resultaten är positiva och även om dessa inte kommer att ingå i malmbasen kommer de att användas för att knyta samman nya zoner med den kända malmen.

Under tredje kvartalet har topphammarhål borrats i Stabburviken och vid Järtaberget.

Järtaberget.

Borrningen vid Järtaberget är inte avslutad. För närvarande är 159 hål längs 6 profiler borrade av 230 planerade hål uppdelade på 8 profiler. De resultat som har kommit in är positiva och visar goda värden på guld och goda värden på en sammanhängande zinkanomali.

Stabburviken

I Stabburviken har mineraliseringens fortsättning mot sydost undersökts. Två profiler omfattande 95 hål har borrats med 200 meters avstånd mellan profilerna.

Pahtavaara

Borrundersökningsprogrammet under befintlig gruva har framskridit med viss tidsfördröjning och avslutades i början på oktober. De sista analyserna inväntas för en uppdaterad malmbas.

Ett antal nya borrprojekt i Pahtavaaras absoluta närhet identifierades under hösten av Warren Pratt. Borrning på dessa planeras påbörjas i mars 2007.

Försäljning

Vid Pahtavaaragruvan produceras guldkoncentrat som säljs till smältverk på kontinenten. Vid Blaikenverket produceras zink-, blyslig som säljs till Boliden. Vid varje leveranstillfälle prissätts metallerna enligt notering på London Bullion Market Association.

Ledningsförändringar

Bolagets hittillsvarande VD Olle Widigsson har på grund av sjukdom avregistrerats som VD och styrelseledamot.

Styrelsen kommer inom kort att utse ny VD.

(3)

Bolaget har under delårsperioden beslutat att genomföra en nyemission om cirka 105 miljoner kronor.Nyemissionen med sista teckningsdag den 9 november övertecknades med 34 procent. Emissionen som genomfördes med företräde för befintliga aktieägare tecknades till 99 procent av bolagets befintliga aktieägare. Genom emissionen utges totalt

10 550 903 nya aktier.

Investeringar

Under delårsperioden har i koncernen genomförts investeringar i byggnader och mark, maskiner, inventarier och gruva med 298 300 tkr (67 128 tkr) varav under tredje kvartalet 60 171 tkr (46 774 tkr). Under delårsperioden har koncernen gjort investeringar i prospektering med 27 109 tkr (12 573 tkr) varav under tredje kvartalet 8 137 tkr (4 445 tkr).

Under delårsperioden har moderbolaget investerat i byggnader och mark, maskiner, inventarier med 10 tkr (60 761 tkr) varav under tredje kvartalet 0 tkr (44 818 tkr). Under delårsperioden har moderbolaget gjort investeringar i

prospektering med 0 tkr (4 034 tkr) med anledning av att från och med 1 januari 2006 sker merparten av investeringarna i dotterbolagen.

Resultat

Nettoresultatet för delårsperioden blev för koncernen –17 880 tkr (-16 791 tkr) och för moderbolaget –1 391 tkr (-22 036 tkr).

Nettoresultatet för tredje kvartalet blev för koncernen –18 224 tkr (-6 527 tkr) och för moderbolaget 794 tkr.

Eget kapital, likviditet och soliditet

Eget kapital per aktie uppgick i koncernen till 3,66 kr efter utspädning (3,83 per 2005-12-31). Koncernens likvida medel var vid årets ingång 26 969 tkr och uppgick vid periodens slut till 23 139 tkr. Likviditeten i moderbolaget var vid årets ingång 24 832 tkr och uppgick till 9 924 tkr vid periodens slut. I de likvida medlen ingår 2 340 tkr som är ställda som säkerhet.

Soliditeten i koncernen vid periodens slut uppgick till 52,0 % (81,2 % per 2005-12-31).

Framtidsutsikter

På grund av sen uppstart av Blaikenverket och större problem än förutsetts under igångkörningsfasen förväntas ett koncernresultat för helåret i nivå med resultatet för tredje kvartalet. Denna nivå är lägre än vad som tidigare prognosticerats.

Antal utestående aktier

Antalet utestående aktier uppgick 2006-09-30 till 105 509 032 stycken.

Redovisningsprinciper

Koncernen

Då projektet i Blaiken är avslutat så kostnadsförs löpande driftskostnader från 1 september 2006 och därmed har avskrivning påbörjats på aktiverade prospekteringskostnader och anläggningstillgångar. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Från och med 1 januari 2005 upprättar ScanMining sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. För beskrivning av hur dessa tillämpas hänvisar vi till årsredovisningen för 2005.

Moderbolaget

Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer från och med 1 januari 2005.

(4)

Koncernresultaträkning (tkr)

Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helår

2006 2005 2006 2005 2005

Nettoomsättning 43 938 19 552 106 273 75 601 113 276

Kostnad för sålda varor -55 202 -27 411 -104 213 -83 789 -120 987

Bruttoresultat -11 264 -7 859 2 060 -8 188 -7 711

Administrationskostnader -3 975 -2 138 -12 304 -9 293 -12 231

Prospekteringskostnader -1 391 -524 -2 018 -1 274 -1 685

Andel i joint venture resultat -28 -33 6 -77 -79

Övriga rörelseintäkter 0 4 387 0 4 732 4 570

Rörelseresultat -16 658 -6 167 -12 256 -14 100 -17 136

Resultat från finansiella investeringar -1 797 -266 -5 248 -2 358 -644

Resultat efter finansiella poster -18 455 -6 433 -17 504 -16 458 -17 780

Skatt 231 -94 -376 -333 -583

Nettoresultat för perioden -18 224 -6 527 -17 880 -16 791 -18 363

Antal registrerade aktier vid periodens

utgång 105 509 032 103 608 958 105 509 032 103 608 958 103 963 510 Genomsnittligt antal aktier 105 441 641 103 606 538 105 420 021 53 682 831 92 439 301

Resultat per aktie före utspädning -0,17 -0,06 -0,17 -0,19 -0,20

Resultat per aktie efter utspädning -0,17 -0,06 -0,17 -0,19 -0,20

(5)

Koncernbalansräkning (tkr)

30 Sept 2006 30 Sept 2005 31 Dec 2005

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 199 613 182 478 186 661

Materiella tillgångar 456 750 131 332 212 146

Finansiella tillgångar 5 164 6 285 6 246

Summa anläggningstillgångar 661 527 320 095 405 053

Omsättningstillgångar

Lager 10 593 12 456 6 314

Kortfristiga fordringar 48 009 33 091 59 069

Kortfristiga placeringar 0 89 948 0

Kassa och bank 23 139 14 606 26 969

Summa omsättningstillgångar 81 741 150 101 92 352

Summa tillgångar 743 268 470 196 497 405

Eget kapital och skulder

Eget kapital 386 395 395 908 403 956

Långfristiga skulder 240 516 17 525 22 821

Kortfristiga skulder 116 357 56 763 70 628

Summa eget kapital och skulder 743 268 470 196 497 405

Förändring koncernens eget kapital

(tkr)

Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helår

2006 2005 2006 2005 2005

Periodens ingående kapital 404 559 402 990 403 956 207 083 207 083

Nyemission efter avdrag för emissionskostnader 172 68 172 202 694 213 449

Valutakursdifferenser -112 -623 147 2 922 1 787

Periodens resultat -18 224 -6 527 -17 880 -16 791 -18 363

Belopp vid periodens utgång 386 395 395 908 386 395 395 908 403 956

(6)

Kassaflödesanalys för koncernen (tkr)

Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helår

2006 2005 2006 2005 2005

Den löpande verksamheten -27 413 -3 150 21 400 -1 098 4 134

Betald/erhållen ränta och liknande poster -1 860 -234 -5 248 -2 264 -1 784

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital -29 273 -3 384 16 152 -3 362 2 350

Förändring av rörelsekapital -27 974 5 497 52 369 -15 921 -21 893

Kassaflöde från den löpande verksamheten -57 247 2 113 68 521 -19 283 -19 543 Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 540 -46 669 - 238 641 -76 041 -169 566 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 88 466 -9 202 166 151 193 038 209 037

Periodens kassaflöde 13 679 -53 758 -3 969 97 714 19 928

Likvida medel vid periodens början 7 120 156 312 24 768 4 840 4 840

Likvida medel vid periodens slut 20 799 102 554 20 799 102 554 24 768

Förändring likvida medel 13 679 -53 758 -3 969 97 714 19 928

Arlanda den 22 November 2006 Styrelsen i ScanMining AB (publ)

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké för 2006 februari 2007 Ytterligare information lämnas av:

Styrelseordf. Jan Pettersson, telefon 054-159950

IR ansvarig Per Olsson, telefon 08-667 2003, mobil 070-300 99 87

ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. Pahtavaaragruvan med en beräknad produktion av över ett ton guld per år är i full drift med underjordsbrytning och malmanrikning. Gruvan vid Blaiken är en av Sveriges större gruvor. ScanMining AB och Guinor Gold Corporation bedriver genom det gemensamt ägda bolaget Scanor Mining AS prospekteringsverksamhet vid Kobbfos/Gjedde Lake i Pasvikområdet i Nordnorge. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida www.scanmining.se.

ScanMining AB Parkgatan 1 652 22 Karlstad Tel +46 54-159950 Fax + 46 54-186080

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :