Verksamhetsberättelse ST-läkare i Psykiatri Styrelsen sammansättning vid digitalt årsmöte , Stockholm:

Full text

(1)

Verksamhetsberättelse

ST-läkare i Psykiatri 2021–2022

Styrelsen sammansättning vid digitalt årsmöte 2021-01-22, Stockholm:

Ida Gebel Djupedal (ordförande) ordinarie ledamot Johanna Hanson (vice ordförande) ordinarie ledamot Jessica Karlsson (sekreterare) ordinarie ledamot Maria Brännström (kassör) ordinarie ledamot

Karl Lundblad ordinarie ledamot

Amelie Kjellstenius ordinarie ledamot Sofia Pino Hermansson ordinarie ledamot

Jonatan Adling ordinarie ledamot

Carin Frisk ordinarie ledamot

Elisabeth Karlsson ordinarie ledamot Catherine Gajland ordinarie ledamot

Petra Truedson suppleant

Stina Öberg adjungerad

Astrid Moell adjungerad

(2)

Årsmötet brukar vanligtvis hållas på sista dagen av STP:s konferens men pga Covid-19- pandemin var konferensen inställd och årsmötet skedde digitalt via zoom. På årsmötet fattades beslut om en styrelsesammansättning bestående av Johanna Hanson (ordförande), Jonatan Adling (vice ordförande), Petra Truedsson-Martiniussen (kassör), samt övriga ledamöter Jessica Karlsson, Sofia Pino Hermansson, Carin Frisk, Catherine Gajland, Stina Öberg och Zahid Candemir. Till suppleant valdes Fredrik Rosenqvist. Under året

adjungerades Olle Maltén, Amy Bruta och Thomas Zizala till styrelsen. Thomas Zizala avgick sedan under styrelseåret.

Inom styrelsen finns representanter för vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin samt representanter som gör huvuddelen av sin ST-tjänstgöring på beroendemedicinsk klinik och rättspsykiatrisk klinik. STP har under året önskat adjungera ST-läkare som gör

huvuddelen av sin ST-tjänstgöring inom äldrepsykiatri, men inte funnit någon som haft möjlighet att engagera sig i styrelsen. Styrelsens representanter i moderföreningar, utbildningsutskott och Metis styrgrupp under året:

ST-representant Svensk Psykiatrisk Förening SPF:

Johanna Hanson

ST-representant Svensk Förening för Barn- och Ungdomspsykiatri SFBUP:

Först Thomas Zizala och i och med dennes utträde ur styrelsen valdes Amy Bruta i stället in.

ST-representant Svensk Förening för Rättspsykiatri SRPF:

Jonatan Adling

ST-representant Svensk Förening för Beroendemedicin SfB:

Carin Frisk

ST-representant Utbildningsutskottet SPF:

Sofia Pino Hermansson och Fredrik Rosenqvist ST-representant Utbildningsutskottet SFBUP:

Catherine Gajland och sedermera efter att adjungerats in även, Olle Maltén ST-representant styrgruppen för METIS:

Jessica Karlsson

Valberedning och revisorer

Till valberedning för verksamhetsåret 2021/2022 valdes Ida Gebel Djupdal som sammankallande och har tillsammans med Karl Lundblad utgjort valberedningen.

Internrevisorer 2021/2022 har varit Karl Lundblad.

Styrelsearbetet

(3)

STP som ekonomisk förening

STP har organisationsnummer 802461-2726. Alla ekonomiska transaktioner har skett via STP:s företagskonto vid SEB och samtliga av dessa har övervakats av Linda Thuresson, extern ekonom vid Bron Innovation AB. Arbetet som kassör har utförts av Petra Truedsson- Martiniussen. Fakturor och annan administration har handlagts via Ewa Mattsson vid SPF:s kansli i Sundsvall. STP har liksom under tidigare verksamhetsår erhållit ett värdefullt stöd från SPF gällande hanteringen av administration och ekonomisk redovisning.

Styrelsens aktiviteter under året

ST-konferens 2022

På grund av att Covid-19-pandemin beslutade styrelsen att skjuta upp årets konferens till Maj 2022 i stället för det tidigare planerade datumet i januari 2022. Detta på grund av att vissa regioner inte hunnit släppa på restriktioner kring resande och med förhoppning att pandemi- läget skulle vara lugnare och tillåta en fysisk konferens senare under året 2022. I skrivande stund har STP en nästintill färdigplanerad konferens och sittande styrelse har erbjudit sig att genomföra denna även efter årsmöte och nyvald styrelse.

Podcast

Under det gångna året har styrelsen inte släppt några fler poddavsnitt men funderar på om podden kan gå att använda vid genomförandet av STP-konferensen Maj 2022.

Uppdatering av stadgar

Styrelsen har lämnat in en proposition med förslag om stadgeändring gällande kallelse för årsmötet. I stället för att densamma ska skickas ut till medlemmar föreslås att kallelsen publiceras på hemsidan samt på STP:s Facebook-grupp 8 veckor innan årsmöte. Utskick till alla individuella medlemmar anses vara omöjligt att administrera då STP inte har någon fullständig förteckning över sina medlemmar.

I gällande stadgar står skrivet att årsredovisning ska finnas publicerat fyra veckor innan årsmötet. Då årsredovisningen aldrig hinner bli färdig innan mitten av januari pga släpande fakturor så är årsmöte i januari egentligen inte förenligt med våra stadgar. Detta uppdagades först i och med årets upprättande av verksamhetsberättelse efter att kallelse till årsmöte redan utlysts. För framtida år kommer styrelsen att besluta om att senarelägga årsmötet för att ha samtlig redovisning klar.

STP:s medverkan i moderföreningarnas styrelser

ST-representanterna i moderföreningarna har närvarat vid respektive förenings styrelsemöten under året och där framhållit ST-läkarperspektivet. Övriga i STP:s styrelse har fortlöpande uppdaterats om moderföreningarnas arbete.

(4)

Opinionsbildning

Debattartikel i SvD angående Covid19-vaccin till patienter med svår psykisk sjukdom Den 3 mars 2021 publicerades en debattartikel skriven av Tove Mogren i SvD som uppmärksammade prioriteringsordningen av vaccinationen mot Covid-19 för svårt psykiskt sjuka. Artikeln var ett samarbete mellan fonden för Psykisk hälsa, Nationell Samverkan för Psykisk hälsa och STP. Artikeln debatterade för att prioritera vaccinering av svårt psykiskt sjuka, då man ansåg att ett psykiatriskt perspektiv fattades i riktlinjerna från folkhälsomyndigheten.

Remissvar angående förslag till nya och ändrade regler om läkarnas ST och AT Under 2021 har utbildningsutskottet arbetat med kommande införande av BT och styrelsen har fått möjlighet att påverka genom vår representation i utskottet.

Medverkan i evenemang under året

Svenska Psykiatrikongressen 2021 ställdes om till digitalt föreläsningsformat pga pågående pandemin. Medverkan var fri att delta i digitalt och flera av STP:s

styrelsemedlemmar deltog under hela eller delar av det digitala evenemanget.

AT-stämman 2021 där STP planerat att representera ställdes in med anledning av den pågående pandemin.

SFBUP-kongressen 2021 där STP planerat att representera ställdes in.

Almedalen 2021 var inte aktuellt för STP att närvara.

Framtidens Specialistläkare i September 2021 ställdes om till digital kongress och STP deltog inte. I samråd med SPF avböjde STP deltagande detta år med motivering att STP inte ser att det främjar medlemmarna eftersom deltagarna på denna konferens redan är

specialister.

Mental Health Run är numera en egen förening med självständig ekonomi. Loppet genomfördes i Oktober 2021 och Johanna Hanson, Stina Öberg, Catherine Gajland samt Amy Bruta deltog och representerade STP. Till eventet trycktes T-shirtar med STP:s logga.

Internationellt samarbete

European Federation of Psychiatric Trainees Forum (EFPT)

Stina Öberg representerade STP vid det gemensamma forumet för ST-läkarorganisationer i Europa (European Federation of Psychiatric Trainees Forum) 7–10 juli 2021. Forumet skedde digitalt i år på grund av den pågående pandemin, men erbjöd trots detta goda möjligheter att samverka och utbyta erfarenheter mellan de olika medverkande länderna. 44 länder ingår i EFPT och förutsättningarna för ST-läkare ser mycket olika ut i olika länder, exempelvis avseende längd på ST, utbildningsinslag och ekonomiskt stöd. Dagarna innehöll föreläsningar och diskussionsforum kring gemensamma frågor. Forumet avslutades med årsmötet där

(5)

”Via EFPT:s utbytesprogram ges ST-läkare i psykiatri från EFPT:s medlemsländer möjlighet att som observatör under 2-6 veckor få erfarenhet av verksamhet vid ett 50 tal europeiska psykiatriska kliniker i ett flertal länder." Utifrån pandemin har denna möjlighet varit begränsad.

Nordiskt samarbete

STP har de senaste åren deltagit i de danska och norska ST-läkarföreningarnas konferenser liksom bjudit in deras representanter till STP:s konferens (med undantag för inställda konferenser under pandemin). Under 2021 deltog Catherine Gajland och Jonatan Adling på den danska ST-konferensen i Köpenhamn. Konferensen anordnades under två dagar och kunde på grund av relativt låg smittspridning anordnas i fysisk form med både föreläsare och deltagare på plats under två dagar, med en festmiddag på kvällen den första dagen. Förutom danska föreläsare deltog flera föreläsare från Sverige och England och konferensen uppskattades av såväl deltagare som observatörer.

STP-styrelsen februari 2022

Johanna Hanson Jonatan Adling Petra Truedsson-Matiniussen Ordförande Vice ordförande Kassör

Jessika Karlsson Stina Öberg Sofia Pino Hermansson

Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Carin Frisk Catherine Gajland Zahid Candemir

Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Fredrik Rosenqvist Olle Maltén Amy Bruta

Suppleant Adjungerad Adjungerad

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :