• No results found

SAMRÅDSHANDLING STAVSJÖ - LODDBY NULÄGE, MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG (dBA)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SAMRÅDSHANDLING STAVSJÖ - LODDBY NULÄGE, MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG (dBA)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

94+000 95+000

93+000 99+000

96+500

92+000 95+000

98+000

96+000 96+000

95+500 97+000

92+500 92+500 99+000

94+500 97+000

94+500

93+500 98+500

98+000

92+000 97+500

99+500

94+000 93+000

96+500 97+500

99+500

95+500 98+500

93+500 Timmergölen

Stuggölen Gull-

vagnen Gubbgölen

Namnlösen

Kopporna

Strålen Åksjön

Svartgölen

Ärlösen

Böksjön Gårdsjön

Tväskäpporna

Ekgölen GetsjönMörka

Åksjöbäcken

Bäcksveden

Ängelholm Stubbetorp

Petterslund

Halsbråten

Grantorp

Lund

Katrineholm Björklunden

Böksjö

Lillbjärka

Dammhult

Strålsjösand

Strålsund Strålsjö

Sörmlandsleden Strålsnäs

Böksjötorp

Asplund Örberga

Sågstugan

Poststugan

Källsätter Örstad Tysktorpet

Strålsjöstugan

Blommelund Bäckadal

Alebo Hultet

Alkärret Algutsbo

Åtorp

Getsjötorp

Ekebacken

Stordalen

Badplats

Badplats Norra

tunnelpåslaget Kolmården

Korpklint Getåravinen

Strålsund

E4

E4

STAVSJÖ

907

899

800

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

km

SAMRÅDSHANDLING STAVSJÖ - LODDBY

NULÄGE, MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG (dBA)

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Datum:

Skala (A3FF) Delprojekt:

Delsträcka:

Karta:

2020-08-07 1:10 000 Norrköping

Stavsjö - Loddby 1

94+000 95+000

93+000 99+000

96+500

92+000 95+000

98+000

96+000 96+000

95+500 97+000

92+500 92+500 99+000

94+500 97+000

94+500

93+500 98+500

98+000

92+000 97+500

99+500

94+000 93+000

96+500 97+500

99+500

95+500 98+500

93+500 Timmergölen

Stuggölen Gull-

vagnen Gubbgölen

Namnlösen

Kopporna

Strålen Åksjön

Svartgölen

Ärlösen

Böksjön Gårdsjön

Tväskäpporna

Ekgölen GetsjönMörka

Åksjöbäcken

Bäcksveden

Ängelholm Stubbetorp

Petterslund Grantorp

Katrineholm Björklunden

Böksjö

Lillbjärka

Dammhult

Strålsjösand

Strålsund Strålsjö

Sörmlandsleden Strålsnäs

Böksjötorp

Örberga

Sågstugan

Poststugan Örstad

Tysktorpet

Strålsjöstugan

Blommelund Alebo

Hultet

Alkärret Algutsbo

Åtorp

Getsjötorp

Ekebacken

Stordalen

Badplats

Norra tunnelpåslaget Kolmården

Korpklint Getåravinen

Strålsund

E4

STAVSJÖ

907

800 899

Bullerskyddsskärm Husbyggnad Uthus

UTBYGGNADSALTERNATIV 2040, MAXIMAL LJUDNIVÅ

FRÅN OSTLÄNKEN SAMT BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG MED JÄRNVÄGSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER (dBA)

Maximal ljudnivå i dBA 2 meter över mark

< 65

65 - 70 70 - 75

75 - 80 80 - 85

85 - 90

>= 90 Gräns för delsträckan

Ostlänken korridor Ny eller ombyggd väg Serviceväg/ Räddningsväg Teknikgårdar

Slänter

Järnvägsanläggning Bro

Tunnel Skärning Bank

Kardonbanan/

Godsbangården Spårmitt Bro

Vägomläggningar Slänter

Färgkonturer visar bullernivåerna av Trafikverkets infrastruktur. Beräkningarna har gjorts enligt metod framtagen av Trafikverket, grundad i beräkningsmodellen Nord2000.

Maximalljudnivån, LAMax, anger den högsta ljudnivån när ett tåg passerar. Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte åtgärdsdrivande. Maximala ljudnivåer från tågpassager är vad som dimensionerar för åtgärdsförslag och bullerpåverkan.

Utbredningen i kartan har beräknats på 2 m över marken. Detta medför att ljudnivåerna som redovisas är lägre ut under broar. Stomljud, vibrationer och buller under byggtiden ingår inte i denna redovisning.

(2)

100+000 100+500

107+000

104+000

99+000 101+000

102+000

105+500

100+500

98+000 103+500

101+500

105+000

103+000

99+000

105+500

107+000

106+000

104+500 105+000

102+000

98+500 101+500

98+000

106+500

99+500 101+000

106+500

103+000 103+500

106+000

102+500

100+000

99+500 104+000

104+500 98+500

102+500

Toren

Kyrkgölen Svartgölen

Skiren Torshagsån

Pjältån

Bäckadal

Olofsberg

Persdal

Alebo Vilhelmsro

Ängtorp

Hultet Björkudden

Algutsbo Rödmossen

Bäckerslund

Eriksberg Åby

Lugnet Kroktorpet

Ekebacken Annelund

Rotnäs

Häradstorp

Myckelhult Häradssveden

grinden Svarta

Vita Össby

Stenkullen

Fridhem Björnsnäs

Sikudden Norrviken

Lövsveden Bådstorp

Björnviken Loddby

Reningsverk Skola

Skola

Vårdhem

Konferensanläggning Tennisbanor

Sporthall

Fotbollsplan

Fotb.pl.

Ridhus Servicehus

Sporthall

Korpklint Getåravinen

Villa Skoga

Nyköpingsbanan

Björnsnästpl Södra tunnelpåslaget

Passage under E4

Bråvikenbranten

Norra Malmölandet

Södra Malmölandet

Björnsnäs Passage

Kardonbanan

E4

LODD BY

55

898 1170

1171

899

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

km

SAMRÅDSHANDLING STAVSJÖ - LODDBY

NULÄGE, MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG (dBA)

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Datum:

Skala (A3FF) Delprojekt:

Delsträcka:

Karta:

2020-08-07 1:10 000 Norrköping

Stavsjö - Loddby 2

100+000 100+500

107+000

104+000

99+000 101+000

102+000

105+500

100+500 103+500

101+500

105+000

103+000

99+000

105+500

107+000

106+000

104+500 105+000

102+000

98+500 101+500

106+500

99+500 101+000

106+500

103+000 103+500

106+000

102+500

100+000

99+500 104+000

104+500 98+500

102+500

Toren

Kyrkgölen Svartgölen

Skiren Torshagsån

Pjältån

Bäckadal

Olofsberg

Persdal

Alebo Vilhelmsro

Ängtorp

Hultet Björkudden

Algutsbo Rödmossen

Bäckerslund

Eriksberg Åby

Lugnet Kroktorpet

Ekebacken Annelund

Rotnäs

Häradstorp Myckelhult

grinden Svarta

Stenkullen

Fridhem Björnsnäs

Sikudden Norrviken

Lövsveden Bådstorp

Björnviken Loddby

Reningsverk Skola

Vårdhem

Konferensanläggning Tennisbanor

Sporthall

Fotbollsplan

Fotb.pl.

Ridhus Servicehus

Korpklint Getåravinen

Villa Skoga

Nyköpingsbanan tplBjörnsnäs

Södra tunnelpåslaget

Passage under E4

Bråvikenbranten

Norra Malmölandet

Södra Malmölandet

Björnsnäs Passage

Kardonbanan

E4

LODD BY

55

1170

1171

898

899

Bullerskyddsskärm Husbyggnad Uthus

Kyrka

UTBYGGNADSALTERNATIV 2040, MAXIMAL LJUDNIVÅ

FRÅN OSTLÄNKEN SAMT BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG MED JÄRNVÄGSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER (dBA)

Maximal ljudnivå i dBA 2 meter över mark

< 65

65 - 70 70 - 75

75 - 80 80 - 85

85 - 90

>= 90 Gräns för delsträckan

Ostlänken korridor Ny eller ombyggd väg Serviceväg/ Räddningsväg Teknikgårdar

Slänter

Järnvägsanläggning Bro

Tunnel Skärning Bank

Kardonbanan/

Godsbangården Spårmitt Bro

Vägomläggningar Slänter

Färgkonturer visar bullernivåerna av Trafikverkets infrastruktur. Beräkningarna har gjorts enligt metod framtagen av Trafikverket, grundad i beräkningsmodellen Nord2000.

Maximalljudnivån, LAMax, anger den högsta ljudnivån när ett tåg passerar. Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte åtgärdsdrivande. Maximala ljudnivåer från tågpassager är vad som dimensionerar för åtgärdsförslag och bullerpåverkan.

Utbredningen i kartan har beräknats på 2 m över marken. Detta medför att ljudnivåerna som redovisas är lägre ut under broar. Stomljud, vibrationer och buller under byggtiden ingår inte i denna redovisning.

References

Related documents

I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådsprocessen för vattenverksamheten inom Ostlänken, delprojekt Norrköping, sträckan Stavsjö-Loddby har

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

2 Byggnaden är av enkel standard där det inte bedöms ekonomiskt rimligt att utföra fasadåtgärder. Uppfyller inte Trafikverkets krav på att vara isolerad för vinterbruk samt

Kolumn Fasad samt Fasad efter åtgärd anger fasadens beräknade ljudreduktion av buller för anpassningstermen C.. Samtliga kolumner som avser ljudnivå har

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

[r]

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen