• No results found

MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN OSTLÄNKEN UTAN JÄRNVÄGSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER (dBA)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN OSTLÄNKEN UTAN JÄRNVÄGSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER (dBA)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sandhälla

Valåker

Skårby Hallsta

Nora

Väsby

Hunga

Lida

Västerljung

Tuna

Skällberga Hillesta Ullaberg

Åbro Hästhagen

Lundby Lövsta

Marö

Kvarnsjön Kvegerö Harlinge

Trössla

v 218

v 838 v 840

v 510

v 800

v 838 v 837

E4

E4

Kvegerösjön

Rudsjön Gärssjön

Kvarnsjön

Lammsjön Mörtsjön

Byksjön

UnnanÖvre

Löpersjön

Lillsjön Aspen

Kvarnsjön

Bastarn

Fårsjön

Sörsjön Långsjön

Vårtan

Varvarn

Pilsjön Vretvattnet

Långsjön

Norasjön

Sillen Kvarnsjön

Lillsjön

Lövsjön

Dånsjön

Rensjön

Noresjön

Mörtsjön

Ringsjön

byånÅ

Trosaån

Kyrksjön &

Lillsjöns dalgång

Trosaåns dalgång Kvegerö

Silleskog

Sillens dalgång

Sillekrog Dalgång vid

Norasjön

Västerljungs dalgång

Tullgarns naturreservat

Vagnhärad

13+000

14+000

15+000

16+000

17+000 18+000

19+000 21+000

22+000 23+000

24+000 25+000

26+000 27+000

28+500 28+000

Edeby

Österby

Trafikplats Vagnhärad

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2

km

UTBYGGNADSALTERNATIVET 2040 LÅNGSJÖN-SILLEKROG

MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN OSTLÄNKEN UTAN JÄRNVÄGSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER (dBA)

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

2019-09-30

Gräns järnvägsplan Gräns tillåtlig korridor

Bank Skärning Bro Tunnel

)

" Teknikgård

!P Tryckbank (under utredning)

Ny/ombyggd väg Serviceväg - drifttid Arbets-/servicetunnel

Maximal ljudnivå (dBA)

60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 >90 OLP4-04-100-42000-0_0-0213

1:20 000

Sandhälla

Valåker

Skårby Hallsta

Nora

Väsby

Hunga

Lida

Västerljung

Tuna

Skällberga Hillesta Ullaberg

Åbro Hästhagen

Lundby Lövsta

Marö

Kvarnsjön Kvegerö Harlinge

Trössla

v 218

v 838 v 840

v 510

v 800

v 838 v 837

E4

E4

Kvegerösjön

Rudsjön Gärssjön

Kvarnsjön

Lammsjön Mörtsjön

Byksjön

UnnanÖvre

Löpersjön

Lillsjön Aspen

Kvarnsjön

Bastarn Fårsjön

Sörsjön Långsjön

Vårtan

Varvarn

Pilsjön Vretvattnet

Långsjön

Norasjön

Sillen Kvarnsjön

Lillsjön

Lövsjön

Dånsjön

Rensjön

Noresjön

Mörtsjön

Ringsjön

byånÅ

Trosaån

Kyrksjön &

Lillsjöns dalgång

Trosaåns dalgång Kvegerö

Silleskog

Sillens dalgång

Sillekrog Dalgång vid

Norasjön

Västerljungs dalgång

Tullgarns naturreservat

Vagnhärad

13+000

14+000

15+000

16+000

17+000 18+000

19+000 21+000

22+000 23+000

24+000 25+000

26+000 27+000

28+500 28+000

Edeby

Österby

Trafikplats Vagnhärad

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2

km

UTBYGGNADSALTERNATIVET 2040 LÅNGSJÖN-SILLEKROG

MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER (dBA)

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

2019-09-30 OLP4-04-100-42000-0_0-0213

1:20 000

Gräns järnvägsplan Gräns tillåtlig korridor

Bank Skärning Bro Tunnel

)

" Teknikgård

!

PTryckbank (under utredning)

Ny/ombyggd väg Serviceväg - drifttid Arbets-/servicetunnel

Bullerskyddsskärm

Maximal ljudnivå (dBA) 60-65

65-70 70-75

75-80 80-85

85-90

>90

References

Related documents

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

• Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad skall tillämpas i enlighet med tillåtlighetsvillkoret. • I första hand undersöks järnvägsnära bullerskyddsåtgärder som

Buller från Ostlänken utan järnvägsnära bullerskyddsåtgärder.. Buller från Ostlänken med

Buller från Ostlänken utan järnvägsnära bullerskyddsåtgärder.. Buller från Ostlänken med

För att innehålla villkoren enligt tillåtlighetsbeslutet har järnvägsnära bullerskydd dimensionerats så att högsta ljudnivå vid fasad från Ostlänken inte ska överstiga 73

Buller från Ostlänken utan järnvägsnära bullerskyddsåtgärder.. Buller från Ostlänken med

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte