• No results found

NULÄGE LÅNGSJÖN-SILLEKROGEKVIVALENT LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK PÅ BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG (dBA)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NULÄGE LÅNGSJÖN-SILLEKROGEKVIVALENT LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK PÅ BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG (dBA)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

v 218 v 838

v 840

v 510

v 800

v 838 v 837

E4

E4

Västerljung

Sandhälla

Valåker

Skårby Hallsta

Nora

Väsby

Hunga

Stavsnäs

Lida

Tuna

Skällberga Hillesta Ullaberg

Åbro Hästhagen

Lundby Lövsta

Marö

Kvarnsjön Kvegerö Harlinge

Trössla

byånÅ

Trosaån

Kyrksjön &

Lillsjöns dalgång

Trosaåns dalgång Kvegerö

Silleskog

Sillens dalgång

Sillekrog Dalgång vid

Norasjön

Västerljungs dalgång

Tullgarns naturreservat

Vagnhärad

13+000

14+000

15+000

16+000

17+000 18+000

19+000 21+000

22+000 23+000

24+000 25+000

26+000 27+000

28+500 28+000

Edeby

Österby

Trafikplats Vagnhärad

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2

km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

2019-09-30

Gräns järnvägsplan Gräns tillåtlig korridor

Sammanlagrad ekvivalent ljudnivå (dBA)

40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 >75

OLP4-04-100-42000-0_0-0210

1:20 000

v 218

v 838 v 840

v 510

v 800

v 838 v 837

E4

E4

Sandhälla

Valåker

Skårby Hallsta

Nora

Väsby

Hunga

Lida

Västerljung

Tuna

Skällberga Hillesta Ullaberg

Åbro Hästhagen

Lundby Lövsta

Marö

Kvarnsjön Kvegerö Harlinge

Trössla Kvegerösjön

Rudsjön Gärssjön

Kvarnsjön

Lammsjön Mörtsjön

Byksjön

Unnan Övre

Löpersjön

Lillsjön Aspen

Kvarnsjön

Bastarn Fårsjön

Sörsjön Långsjön

Vårtan

Varvarn

Pilsjön Vretvattnet

Långsjön

Norasjön

Sillen Kvarnsjön

Lillsjön

Lövsjön

Dånsjön

Rensjön

Noresjön

Mörtsjön

Ringsjön

byånÅ

Trosaån

Trosaåns dalgång Kvegerö

Silleskog

Sillens dalgång Sillekrog

Dalgång vid Norasjön

Västerljungs dalgång

Vagnhärad

13+000

14+000

15+000

16+000

17+000 18+000

19+000 21+000

22+000 23+000

24+000 25+000

26+000 27+000

28+500 28+000

Edeby

Österby

Trafikplats Vagnhärad

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2

km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

2019-09-30

Gräns tillåtlig korridor Gräns järnvägsplan

Bank Skärning Bro Tunnel

)"

Teknikgård

!

P Tryckbank (under utredning)

Ny/ombyggd väg Serviceväg - drifttid

Arbets-/servicetunnel Bullerskyddsskärm

Sammanlagrad ekvivalent ljudnivå (dBA) 40 -45

45 -50 50 -55

55 -60 60 -65

65 -70 70 -75

>7 5

OLP4-04-100-42000-0_0-0210

1:20 000

NULÄGE LÅNGSJÖN-SILLEKROG

EKVIVALENT LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK PÅ BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG (dBA)

UTBYGGNADSALTERNATIVET 2040 LÅNGSJÖN-SILLEKROG. EKVIVALENT LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK PÅ

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER (dBA)

References

Related documents

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

[r]

Buller från befintlig statlig väg och järnväg samt Ostlänken med

Buller från befintlig statlig väg och järnväg samt Ostlänken med

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

[r]

Projektet kommer även i samband med produktion att förlänga befintlig kommunal gång och cykelväg norr om korsningen och ansluta mot väg 709 på en sträcka av max 100 m söder