• No results found

§ 45 Inkommet medborgarförslag om anläggning av gång-/cykelväg längs Näckrosgatan södra sida Beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§ 45 Inkommet medborgarförslag om anläggning av gång-/cykelväg längs Näckrosgatan södra sida Beslut"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)

Sammanträdesdatum

2019-02-25 Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2019/065

§ 45 Inkommet medborgarförslag om anläggning av gång-/cykelväg längs Näckrosgatan södra sida

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- Medborgarförslaget får ställas.

- Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om att anlägga en gång-/cykelväg läng Näckrosgatans södra sida för att skapa en tryggare trafikmiljö.

Yrkanden

Ordföranden Johan Ohlin (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta - Medborgarförslaget får ställas. -Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag Medborgarförslag

Tjänsteskrivelse 2019-02-07 KLF Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)

Sammanträdesdatum

2019-02-25 Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden _____

References

Related documents

Tillgängligheten för kollektivtrafiken ökar genom anläggande av busshållplatser med yta för möjligt väderskydd i anslutning till gång- och

Nämnden kommer att begära medel efter prioritering och kommunens förmåga samt utifrån den totala investeringsramen.. Sammanfattning

Annette Nyberg (SD) har den 19 oktober 2019 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Äldre- och

Läggs gång och cykelvägen längs med vägens söd- ra sida berörs Marstrand 56, en äldre kajanläggning, som ligger där vägen angör Koön på Mittsunds västra strand..

Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en gång- och cykelbana längs med Gorsingeholmsvägen från Ulvhäll till Lötladugården en sträcka på cirka 3 km för att få

To test hypotheses 2a, 2b, and 2c, which propose that the impact of insolvency measures is stronger for pro- ductive entrepreneurship than it is for unproductive entrepreneurship,

Efter att ha tittat på olika väguppbyggnader så rekommenderas det att använda krossad betong istället för konventionell bergskross eller hyttsten (masugnsslagg) Med detta som

Medborgarförslag har inkommit med förslag om cykelväg mellan Hörby och

Mark för vägområde för allmän väg kommer att tas i anspråk längs den del av vägsträckan som gång- och cykelvägen anläggs. Markanspråket består av den nya vägen

Mark för vägområde för allmän väg kommer att tas i anspråk längs den del av vägsträckan som gång- och cykelvägen anläggs. Markanspråket består av den nya vägen

Sektion som visar hur gång-och cykelvägen utformas med räcke efter befintlig cirkulationsplats vid anslutning till väg 939..

Alternativet förkastades då överfarten från östra till västra sidan av vägen är placerad i en sektion där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h och då det inte finns utrymme

Särskilt viktigt är att spara så mycket som möjligt av uppvuxna träd då dessa är värdefulla för upplevelsen längs gång- och cykelvägen.. Träd som ska sparas får inte

Genom att anlägga en separerad gång- och cykelväg på den aktuella sträckan bedöms projektet uppfylla ändamålet om att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31

Ordförande yrkar att medborgarförslag om skyltning och underhåll av banvall/gångcykelväg (KS 2020/290) får ställas och överlämnas till tekniska nämnden för beredning och

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

 Föreslå tekniska nämnden godkänna inriktningen för medfinansieringsavtalet samt föreslå kommunfullmäktige godkänna medfinansieringsavtalet och avsätta medel för

Tekniska nämnden beslutade 2019-06-19, § 138, att föreslå kommunstyrelsen besluta teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket för gång- och cykelväg från Ludvigsborg till Höörs

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan norra Tumbo

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,