• No results found

Hållbar omställning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hållbar omställning"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hållbar omställning som metapolitik

Utmaningar och möjligheter för styrning och ledning

Mikael Román (mikael.roman@tillvaxtanalys.se)

(2)

Tre frågor

I. Vilka är de programteoretiska grundantagandena bakom den nya politiken för hållbar omställning?

II. Vad får dessa grundantaganden för konsekvenser för styrning och ledning?

III. Vilka utmaningar och möjligheter innebär den nya

omställningspolitiken för utvärderingens funktion, design, metod

och praktiska genomförande?

(3)

Tre politik-strömmar / En meta-politik

Hållbarhetspolitiken

Näringslivspolitiken

Innovationspolitiken

Hållbar omställning

(4)

Sektorpolitik 1 Sektorpolitik 2 Sektorpolitik 3

Metapolitik

(5)

Metastyrning

Politikens innehåll Princip för styrning Utvärdering som lärande

1. Direktionalitet (hållbarhet) 2. Politikens efterfrågesida 3. Mervärde / spillover (utfall)

4. Experiment / försöksverksamhet 5. Ökad roll för staten

• Komplexitet / koordinering

• Gränsöverskridande samverkan o Om vad, när, och hur?

o Hur uppstår samverkan?

o Vem koordinerar?

• Samverkan vara kontraproduktivt

• Kontroll och utveckling

• Strategiskt instrument

• Kombination av ansatser

(6)

Slutsatser: Statens roll

1. Skapa övergripande vision och narrativ

2. Sätta ramvillkor, röja hinder, och bygga broar

3. Initiera diskussion kring plattformsekonomier och hållbar omställning

4. Utveckla en breddad internationell agenda för att aktivt utveckla nya marknader 5. Utveckla ett mer strukturerat lärande

6. Sörja för nya kompentenser

7. Analysera, differentiera och prioritera sina insatser för att stödja gränsöverskridande

samverkan

References

Related documents

Denna studie visar att företagens arbete med att ansluta sig till Science Based Target initiativet för att minska utsläpp av växthusgaser i enlighet med Parisavtalet motiveras av

Vatten är en förutsättning för ett hållbart jordbruk inom mål 2 Ingen hunger, för en hållbar energiproduktion inom mål 7 Hållbar energi för alla, och för att uppnå

5.7 Åtgärder för att skapa en ekologiskt hållbar förvaltning Nya skötselplaner för hela området togs också fram under den första fasen av förnyelsen (Vidén & Botta

För företag som inte omfattas av parternas överenskommelse blir dagens 2-undatag ett 3-undantag som dessutom blir möjligt för alla företag att nyttja (dagens begränsning att

Erbjudanden för omställning och återhämtning av besöksnäringen från Almi Mälardalen och Västmanland Turism - En del av Region Västmanland.. STÄRK

Globaliseringens dimensioner upp fyra argument för och fyra emot att nationalstaten tappar makt i och med globaliseringen. Argumenten för att nationalstaterna tappar makt är 1) att de

Valde individen att söka sig från AstraZeneca fanns möjligheter till viss utbildning via samarbetspartners eller på annat sätt för att underlätta för en ny

Vi har dock ändå tagit på oss att härleda motiv för respektive företag och vi anser att legitimitet passar bäst in hos INTERSPORT där man inte tycks vilja offra för