1 Cíle bakalářské práce

71  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Poděkování

Ráda bych poděkovala panu PaedDr. Jindřichu Martincovi za trpělivost, ochotu a cenné informace podávané během konzultací, které mi byly velkým přínosem při uskutečňování bakalářské práce.

Dále děkuji také trenérům basketbalových týmů TJ Auto Škody Mladá Boleslav za jejich ochotu při poskytování detailních údajů potřebných k vypracování bakalářské práce. A v neposlední řadě chci poděkovat své rodině, která mě podporovala nejen při tvorbě bakalářské práce, ale po dobu celého studia.

(6)

Anotace

Bakalářská práce se zabývá organizační a finanční analýzou basketbalových týmů Tělovýchovné jednoty Auto Škoda Mladá Boleslav. Veškeré uvedené finanční částky vycházejí z účetnictví oddílu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.

V teoretické části se práce zabývá formou organizace občanského sdružení, dále pak teorií ohledně analýz sportovního klubu. Práce poté pokračuje historií basketbalu obecně, historií a současnou situací sportu a zvláště pak basketbalu ve městě Mladá Boleslav. V praktické části jsou pak analýzy sezon 2010/2011, 2011/2012 a části sezony 2012/2013, které jsou dále porovnány z hlediska finančního i organizačního. Práce dále obsahuje porovnání dvou ekonomických strategií, shromáždění a interpretaci informací na základě provedené ankety. Součástí práce je i SWOT analýza oddílu a v závěru práce jsou zpracovány varianty návrhů na zlepšení celkové situace oddílu.

Práce informuje o organizační a finanční situaci oddílu a poukazuje na nedostatky a možná řešení. Mnou navrhované varianty řešení mohou pomoci oddílu ke zlepšení své činnosti.

Klíčová slova:

Basketbal; organizační; finanční; analýza; SWOT; Mladá Boleslav; TJ Auto Škoda

(7)

Annotation

Bachelor´s thesis deals with an organizational and financial analysis of basketball teams Physical training Auto Škoda Mladá Boleslav. All the financial amount come from the team bookkeeping. This work is divided into two parts - theoretical and practical.

The theoretical part deals with a form of organization of civil association, next with theories about sport club´s analysis. The work continues with a history of basketball in general, historical and present sport´s situation and mainly with basketball in Mladá Boleslav. The practical part contains analysis of seasons 2010/2011, 2011/2012 and parts of season 2012/2013, which from financial and organizational aspect are compared. Futher the work contains a comparison of two economical strategies, assembly and an interpretation of information based on made survey. A part of the work is even SWOT analysis of team and at the end you can find there processed variants of suggestions focused on an improvement of total situation of Mladá Boleslav basketball team.

The work informs about the organizational and financial situation of the team and points out deficiencies and possible solutions. Mine proposed variants of solution could help to improve an activity of the team.

Key Words

Basketball; organizational; financial; analysis; SWOT; Mladá Boleslav; TJ Auto Škoda

(8)

Obsah

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ... 10

SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ... 11

SEZNAM TABULEK ... 12

ÚVOD ... 13

1 CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ... 14

2 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ... 15

3 EKONOMICKÁ ANALÝZA SPORTOVNÍHO KLUBU ... 17

3.1 VÝDAJE SPORTOVNÍHO KLUBU ... 17

3.2 PŘÍJMY SPORTOVNÍHO KLUBU ... 17

4 SWOT ANALÝZA ... 19

5 HISTORIE BASKETBALU ... 20

6 SPORT V MLADÉ BOLESLAVI ... 22

6.1 FOTBAL ... 23

6.2 HOKEJ ... 23

6.3 FLORBAL ... 23

6.4 BASKETBAL ... 23

7 HISTORIE BASKETBALU V MLADÉ BOLESLAVI ... 24

8 MOŽNOSTI BASKETBALU ... 26

8.1 BASKET PASTELKA ... 26

8.2 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA AUTO ŠKODA MB ... 26

9 TJ AŠ MB... 27

9.1 ORGANIZACE A STRUKTURA JEDNOTY ... 27

9.2 ANALÝZA ODDÍLU BASKETBALU ... 28

9.2.1 Sezona 2010/2011 ... 29

9.2.2 Sezona 2011/2012 ... 39

9.2.3 Změna ekonomických pravidel ... 48

9.2.4 Sezona 2012/2013 ... 49

10 POROVNÁNÍ DVOU EKONOMICKÝCH STRATEGIÍ ... 56

11 SWOT ANALÝZA TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV ... 58

12 ANKETA ... 60

13 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SITUACE V ODDÍLU... 64

(9)

13.1 ZLEPŠENÍ VOBLASTI MLÁDEŽE ... 64

13.2 OBLAST SPONZORINGU ... 64

13.3 NOVÁ SPORTOVNÍ HALA ... 66

13.4 ZHODNOCENÍ A VÝBĚR FINÁLNÍHO ZLEPŠENÍ ... 66

ZÁVĚR ... 67

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 68

SEZNAM PŘÍLOH ... 70

(10)

10

Seznam použitých zkratek

a.s. akciová společnost

ASPV Asociace sport pro všechny

AZNP Automobilový závod národní podnik BAA Basketball Association of America BK bruslařský klub

č. číslo

ČBF Česká basketbalová federace ČR Česká republika

FIBA Fédération International de Basketball Amateur FK fotbalový klub

ISBN z anglické zkratky International Standard Book Member (mezinárodní standardní číslo knihy)

Kč Korun českých MB Mladá Boleslav

ml. mladší

NBA National Basketball Association NBL National Basketball League OH Olympijské hry

Sb. Sbírka zákonů SK sportovní klub

s.r.o. společnost s ručením omezeným

SWOT z anglického Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby)

TJ tělovýchovná jednota

TUL Technická univerzita v Liberci

UZPS Unie zdravotně postižených sportovců ŽBL Ženská basketbalová liga

% procento

(11)

11

Seznam obrázků a grafů

Obrázek 1: Obecné schéma občanského sdružení ... 15

Obrázek 2: Organizační struktura TJ Auto Škoda Mladá Boleslav ... 27

Obrázek 3: Graf příjmů a výdajů sezony 2010/2011 ... 37

Obrázek 4: Graf porovnání skutečných výdajů s prognózou na sezonu 2010/2011 ... 37

Obrázek 5: Graf celkových skutečných výdajů a prognózy za sezonu 2010/2011 ... 38

Obrázek 6: Graf příjmů a výdajů za sezonu 2011/2012 ... 44

Obrázek 7: Graf porovnání skutečných výdajů s prognózou na sezonu 2011/2012 ... 46

Obrázek 8: Graf celkových skutečných výdajů a prognózy za sezonu 2011/2012 ... 47

Obrázek 9: Graf příjmů a výdajů za sezonu 2012/2013 do 1. 3. 2013 ... 54

(12)

12

Seznam tabulek

Tabulka 1: Příjmy a výdaje basketbalového oddílu za sezonu 2010/2011 ... 30

Tabulka 2: Porovnání členů oddílu za sezony 2010/2011 a 2011/2012 ... 40

Tabulka 3: Příjmy a výdaje basketbalového oddílu za sezonu 2011/2012 ... 41

Tabulka 4: Znázornění finančních rozdílů sezon 2010/2011 a 2011/2012 ... 45

Tabulka 5: Porovnání členů oddílu za sezony 2011/2012 a 2012/2013 ... 50

Tabulka 6: Příjmy a výdaje oddílu za sezonu 2012/2013 do 1. 3. 2013 ... 51

Tabulka 7: Porovnání hospodaření sezon od 1. 6. do 1. 3. ... 52

(13)

13

Úvod

Každý z nás se ve svém životě jakýmkoli způsobem, ať už ve větší nebo menší míře, setkal nebo setkává s basketbalem. Je to velmi impozantní hra, ve které musí člověk skloubit veškeré své dovednosti. Od samotného běhu a kontroly nad míčem až po umění střely a rozhodnosti. Basketbal je kolektivní hra, ve které záleží na každém hráči, jeho umění a inteligenci. Ale basketbal není jen sportem, dá se říci, že je to i určitý životní styl. Má svůj vlastní slang, svůj styl oblékání, svou vlastní kulturu a dlouholetou historii, o které se zmíním v jedné z kapitol.

Basketbal zaujal i mne. Již v mladém věku jsem se mu aktivně věnovala na výkonnostní úrovni pod Tělovýchovnou jednotou Auto Škoda v týmu Mladé Boleslavi.

S postupem času jsem si začínala všímat nejen samotné hry, ale i jiných stránek tohoto sportu. Když na mě přešla finanční zodpovědnost za svůj kroužek, začala jsem si všímat peněžních částek, které oddíl vybíral od každého člena týmu, se kterými poté hospodařil. Začala jsem přemýšlet, co všechno vlastně člověk tímto členským příspěvkem hradí. Další otázkou pro mě bylo, kdo rozhoduje o výši této částky a jestli oddíl hospodaří jen s příspěvky nebo je dotován nějakým dalším finančním přínosem.

I proto jsem si vybrala toto téma pro svou bakalářskou práci. Záměrem práce je zanalyzovat organizační strukturu oddílů v Mladé Boleslavi a hlavně podrobněji popsat finanční situaci basketbalu ve městě. Ráda bych v práci poukázala na faktory, které ovlivňují dění ve družstvech a navrhla možnosti vylepšení této situace. Pomocí ankety jsem se pokusila zjistit, jak tyto problémy hodnotí samotní hráči a dala jsem jim prostor pro návrh strategie, která by mohla vést ke zlepšení situace basketbalu v našem městě.

Nejen z nasbíraných informací jsem vyhodnotila možná řešení.

Finanční a organizační problematika této práce byla konzultována s představiteli organizačního výboru tělovýchovné jednoty, s trenéry a lidmi zasvěcenými do finanční situace zkoumaného objektu.

(14)

14

1 Cíle bakalářské práce

Hlavním cílem práce je finanční a organizační analýza sezon 2010/2011, 2011/2012, části sezony 2012/2013 a zpracování návrhů na zlepšení celkové situace oddílu.

Dílčí cíle

porovnání jednotlivých sezon

porovnání dvou ekonomických strategií

(15)

15

2 Občanské sdružení

Kapitola se zabývá složením jednoho z typů organizací, který je upraven zákonem č. 83/90 Sb. o sdružování občanů.

Pro označení této právnické osoby typu spolku se užívá termín občanské sdružení.

Základním dokumentem sdružení jsou stanovy, ve kterých je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů klubu. Za tyto orgány se považuje valná hromada, prezident klubu, výbor klubu a dozorčí rada. Přehled těchto orgánů můžeme vidět na následujícím obrázku. (Čáslavová, 2009)

Obrázek 1: Obecné schéma občanského sdružení

Zdroj: (Čáslavová, 2000) Valná hromada klubu tohoto typu má na starosti například projednávání zprávy o činnosti a hospodaření klubu, o stavu klubového majetku, práv a závazků. Dále valná hromada projednává zprávy dozorčí rady, schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu, stanovuje výši členského příspěvku, volí členy výboru klubu, rozhoduje o zániku, rozpuštění nebo rozdělení klubu a další činnosti spojené s organizačními záležitostmi. (Čáslavová, 2009)

Prezident klubu je oprávněn svolávat řádné i mimořádné valné hromady a řídit zasedání výboru oddílu. Prezident je také zodpovědný za uzavírání a sjednávání písemně právních úkonů jménem klubu. (Čáslavová, 2009)

Dalším orgánem je výbor klubu, který přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné hromadě anebo ve věcech, které valná hromada svěřila právě výboru. (Čáslavová, 2009)

(16)

16

Posledním orgánem, který uvádí Čáslavová (2009) je dozorčí rada, jenž je oprávněna kontrolovat veškeré účetní a finanční operace klubu, stav hospodaření s penězi, právy, majetkem a podává o tom zprávy výboru klubu i valné hromadě.

„Povinné části stanov jsou následující:

název občanského sdružení,

sídlo,

cíl jeho činnosti,

orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,

ustavení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem,

zásady hospodaření.“ (Čáslavová, 2009)

(17)

17

3 Ekonomická analýza sportovního klubu

V této kapitole se práce zabývá teoretickou stránkou ekonomické analýzy sportovního klubu. Rozčleňuje jednotlivé možnosti výdajů a příjmů, které mají kluby v České republice. Samozřejmě, že pro každý sportovní klub je velice důležité dobré hospodaření, a proto se kluby snaží maximalizovat příjmy a minimalizovat své výdaje, což vede k dostatku finančních prostředků na samotné provozování činnosti. Dobré hospodaření se pak pozitivně odráží i ve sportovních výsledcích.

3.1 Výdaje sportovního klubu

Nedílnou součástí ekonomické analýzy jsou výdaje sportovních klubů. Výdaje představují finanční prostředky, které sportovní klub vynaloží na jeho fungování.

Podle Novotného (2000) vymezujeme tři nejvýznamnější výdaje sportovních klubů v České republice. Velmi významné jsou organizační a hospodářské výdaje, které jsou spojené s provozem a údržbou sportovních zařízení a celkovým chodem klubu či oddílu. Dalším významným výdajem jsou výdaje na tělovýchovu a sport, do kterých zahrnujeme veškeré pomůcky potřebné k tréninkům, nájem sportovišť, ale i částky, které jsou spojeny s přípravou a účastí v soutěžích. Poslední významnou složkou výdajů jsou výdaje na vedlejší hospodářskou činnost.

Dalším členěním můžeme výdaje rozdělit na přímé a nepřímé. Za přímé výdaje, které shrnují výdaje na sportovní činnost, považujeme výdaje na tělovýchovu a sport, školení a semináře pro trenéry, soustředění týmů nebo také aktivity spojené se společenskou činností. Mezi výdaje nepřímé řadíme ostatní finanční částky vynaložené na hospodářskou činnost, provoz sportovních zařízení a investice. (Novotný, 2000) 3.2 Příjmy sportovního klubu

Nezbytnou součástí potřebnou k provozování činnosti každého sportovního klubu jsou jeho příjmy.

„Financování tělesné kultury je z nejširšího metodického členění zabezpečováno ze dvou zdrojů – z veřejných a soukromých. V mnohých případech dochází k prolínání financování z obou zdrojových oblastí, často je v této souvislosti připomínáno vícezdrojové financování tělesné kultury, které člení financování z hlediska zdrojů podrobněji.“ (Novotný, 2000; Hobza, Rektořík a kol., 2006)

(18)

18

Hlavním orgánem státní správy zodpovědným za oblast sportu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Sportovní odbor ministerstva se dělí do dvou sekcí. První sekce odpovídá za rozvoj sportu ve školách, přípravu směrnic, výzkum a reprezentaci v mezinárodních organizacích. Druhá sekce pak spolupracuje se sportovními organizacemi a odpovídá za reprezentaci země. Hlavním úkolem orgánů ministerstva je podílet se na rozdělování finančních prostředků pro sport. (Hobza a Rektořík a kol., 2006)

„Přestože všechny složky tělesné kultury jsou dotacemi z veřejných rozpočtů výrazně podporovány, je vzhledem k rozšířenosti a oblíbenosti pohybové rekreace největším zdrojem tělesné kultury rozpočet domácností.“ (Hodaň, Hobza, 2010)

Financování z veřejných prostředků zahrnuje podle Novotného (2000) tři oblasti, jsou to dotace ze státního rozpočtu, dotace z krajských a místních rozpočtů a financování školní tělesné výchovy. Do veřejných zdrojů patří také sponzoring.

Do soukromých prostředků pak řadíme vlastní hospodářskou činnost, členské příspěvky, příjmy z prodeje hráčů a podobně.

(19)

19

4 SWOT analýza

Tato kapitola je zaměřena na teoretické informace ohledně SWOT analýzy, tedy vyhodnocení proměnných, které pravděpodobně budou mít v plánovacím období vliv na činnost organizace a její výkonnost. Vyhodnocení se provádí ve dvou oblastech.

Analýza vnitřního prostředí firmy, tedy silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek. Druhou oblastí je analýza příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), tedy vnějšího prostředí. Název SWOT je tak akronymem z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů, které analýza zkoumá. (Soukalová, 2004)

Silnými stránkami, faktory, v nichž je firma lepší než je průměr v odvětví, a které poskytují určitou výhodu, mohou být například kvalitní výrobky, tradice organizace, nízké provozní náklady, dobrá finanční situace, kvalitní organizační struktura, kvalifikovaná pracovní síla, vysoká úroveň marketingové komunikace nebo dobrá pověst. (Strnad, Dědková, 2007)

Mezi slabé stránky, tedy faktory, které firmu znevýhodňují a mohou vyvolat rizika, zahrnují Strnad a Dědková (2007) nekvalitní výrobky, vysokou zadluženost, špatnou pověst, nízkou marketingovou sílu podniku, slabou pozici na trhu, vysoké náklady, nedostatečný informační systém nebo nedokonalou distribuční síť.

Do příležitostí, které mohou přinést potenciální užitek pro organizace, zařazujeme například navázání kontaktů s novými partnery, sponzory, příležitosti pro investování, možnost zlepšit povědomí o firmě a oslovení nových zákaznických segmentů.

(Bartošová, Krajníková, 2011)

A poslední složkou SWOT analýzy jsou hrozby, ty představují protipól příležitostí. Mezi hrozby se podle Bartošové a Krajníkové (2011) řadí například nová konkurence, cenová válka, inovativní řešení konkurence, nestabilní politická a finanční situace, odchod klíčových pracovníků, ztráta dobrého jména a povědomí o organizaci.

(20)

20

5 Historie basketbalu

„Existují historické důkazy o tom, že už dávno před naším letopočtem měly některé indiánské kmeny na území Latinské Ameriky v oblibě hru, jejímž cílem bylo prohodit míč kruhem, upevněným vysoko nad zemí na zdi. Jen těžko bychom ji však mohli považovat za přímého předchůdce basketbalu, v současné době jedné z nejpopulárnějších a také nejrozšířenějších her ve světě.“ (Petera, Kolář, 1998)

Kolébkou basketbalu se tedy stala Amerika, respektive Spojené státy americké, kde se na prahu 20. století tato hra narodila vlastně náhodou. Za otce basketbalu se považuje od roku 1891 mladý profesor tělocviku James Naismith ze Springfield College v USA, když, jako už mnoho jiných tělocvikářů před ním, přemýšlel co v zimě nabídnout studentům za sportovní vyžití. Uvědomoval si, že musí vymyslet hru s míčem na omezeném prostoru, a tedy i s omezeným počtem hráčů, která by odpovídala schopnostem jeho svěřenců, byla bojem muže proti muži, poskytovala napětí a přitom nebyla zdrojem mnoha zranění. (Petera, Kolář, 1998)

Podle Petery a Koláře (1998) Naismith pokračoval krok za krokem ve vytváření obrazu hry a stále zdokonaloval svá pravidla. Vyloučil tělesný kontakt soupeřů, čímž tuto hru odlišil od amerického fotbalu. Také zakázal odbíjení míče pěstí a volné pobíhání hráče s míčem v ruce, což znamenalo, že aby se mohl hráč pohnout z místa, musel přihrát nebo odrážet míč od země (driblovat) při běhu. Stále ještě ale zůstával problém, jakým způsobem dosáhnout bodu nebo gólu.

Původní návrh, odvozený z amerického fotbalu, pokládat míč do kruhu, případně do čtverce na zemi, se neukázal jako příliš šťastný, ale profesor si vzpomněl na dětskou hru „káča na skále.“ Principem této hry bylo přesnými hody vlastním kamenem shodit kameny ostatních soutěžících, které stály na skalce, kam nikdo nedosáhl. Odtud byl už jen krůček k nápadu zavěsit na opačné stěny tělocvičny bedýnky od ovoce beze dna a míčem se trefovat právě do nich. (Petera, Kolář, 1998)

Během první zimní sezony seznamoval hráče s pravidly a při hře objevovali stále nové náměty, ale i problémy, které se spolu snažili řešit. Tato hra studenty velmi zaujala, a když v roce 1892 sepsal Naismith první pravidla, která měla třináct paragrafů, začal se basketbal rychle šířit do škol po celých státech.

(21)

21

Prvními středisky této nové a zajímavé hry byly četné University a College ve Spojených státech a velmi brzy se k nim připojily také vojenské akademie. Rozmach hry byl značný a její vývoj včetně pravidel byl odlišný v různých částech světa, až si vynutil v roce 1932 vznik mezinárodní federace FIBA (Fédération International de Basketball Amateur), mezi jejímiž osmi zakladateli bylo i Československo. V roce 1904 byl basketbal poprvé předveden jako ukázkový sport na OH v St. Louis, ale v olympijském programu se objevil až v roce 1936 v Berlíně. (Petera, Kolář, 1998)

Do roku 1949 vznikalo po celém světě mnoho soutěží a lig. Mezi nejznámější patřila NBL (National Basketball League), což byla velice populární vysokoškolská soutěž, a liga BAA (Basketball Association of America). Tyto dvě soutěže se 3. srpna 1949 spojily pod společný název NBA (National Basketball Association).

(Petera, Kolář, 1998)

České veřejnosti poprvé basketbal představil učitel tělocviku Jaroslav Karásek v sokolovně ve Vysokém Mýtě v roce 1897, česká pravidla vyšla o rok později.

V současné době má každý stát vlastní národní basketbalovou federaci a ta řídí veškeré soutěže v zemi. Mezinárodní basketbalovou federací zůstává FIBA. U nás se o současný basketbal stará ČBF (Česká basketbalová federace), která zajišťuje všechny basketbalové soutěže, z nichž nejznámější jsou Mattoni NBL, národní basketbalová liga mužů, ŽBL, ženská basketbalová liga, dále také Evropské a České poháry, extraligy, 1. ligy a mnoho dalších soutěží. (Basketbal, 2001; Čbf, 2009)

(22)

22

6 Sport v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav je bezesporu sportovním městem, protože sport má ve městě bohatou tradici i dobrou úroveň, ať už se jedná o kolektivní sporty jako je fotbal, hokej, florbal, basketbal a další nebo individuální sporty jako například atletické disciplíny, bojová umění nebo krasobruslení.

Veleúspěšným sportovcem z Mladé Boleslavi je například světově proslulý oštěpař Jan Železný, který ve městě začínal svou kariéru.

Co se týče sportovního vyžití, mají obyvatelé tohoto města na výběr velkou škálu sportovišť. Je zde několik soukromých areálů, jako například tenisová hala a squashová aréna. O městské provozování tělovýchovných, sportovních zařízení, organizování sportovní činnosti a zajištění jejich plné funkčnosti dbá Městská společnost sportovní a rekreační areály, s. r. o., založená v roce 2007. Pod její záštitou je provozován zimní stadion, na kterém probíhají tréninkové jednotky a zápasy BK Mladá Boleslav, dále tuto halu využívá oddíl krasobruslení, pořádají se zde veřejná bruslení a pronájem ledové plochy pro školy, firmy a širokou veřejnost. Dalším sportovištěm je plavecký bazén a městské koupaliště, které taktéž využívá široká veřejnost a do této kategorie můžeme zahrnout i nově vzniklý skatepark. Do seznamu sportovišť můžeme započítat i několik tělocvičen, které jsou umístěny na devíti základních školách. U čtyř z těchto škol je provozováno i víceúčelové hřiště, kde najdeme atletický ovál nebo fotbalové hřiště.

Velkou doménou je městský stadion využívaný převážně fotbalovým klubem FK Mladá Boleslav. (Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o, 2011)

Městský stadion se skládá z hlavní arény, hřiště pro ligová utkání mužstva A a z dalších čtyř tréninkových fotbalových ploch. Součástí stadionu je také tartanový atletický ovál, in-line dráha pro bruslaře, venkovní volejbalové kurty, dětské hřiště a nafukovací hala používaná pro sálovou kopanou, tenis, judo, stolní tenis, volejbal a další sporty. V areálu je také umístěna sportovní hala Tělovýchovné jednoty Škoda Auto, která je nejčastěji využívána oddíly basketbalu, volejbalu, házené, florbalu a futsalu. (FK Mladá Boleslav)

Mladá Boleslav má širokou základnu sportů provozovaných na vysoké úrovni, blíže popíši ty nejúspěšnější.

(23)

23 6.1 Fotbal

V současnosti nejslavnějším sportovním týmem v Mladé Boleslavi je fotbalový klub FK Mladá Boleslav. Tento klub, založený v roce 1902 studenty zdejšího gymnázia, se stal pravidelným účastníkem nejvyšší české soutěže nazývané Gambrinus liga. Je tedy samozřejmostí, že je také nejhojněji sponzorován a dotován od města, ale také od soukromých firem jako je ŠKODA AUTO a. s., GEMA MB s. r. o. a další. (FK Mladá Boleslav)

6.2 Hokej

Dalším velmi propagovaným sportem je lední hokej, který u nás reprezentuje tým BK Mladá Boleslav. Mužstvo bylo na vzestupu a několik let se drželo v nejvyšší hokejové lize, O2 extralize, bohužel v roce 2012 sestoupilo družstvo do 1. ligy a tím lehce poklesl i mediální zájem. Generálním partnerem a sponzorem je taktéž ŠKODA AUTO a. s. a další soukromé firmy. (BK Mladá Boleslav, 2011)

6.3 Florbal

Neuvěřitelně strmým vzestupem se může pochlubit florbalový oddíl, který vznikl v roce 1998 na popud studentstva, jenž se po čtyřech ligových sezónách probil až do nejvyšší florbalové soutěže AutoCont Extraligy. Klub Billy Boy Mladá Boleslav tak rozjel florbalový fenomén v našem městě a přilákal nespočet mladých nadšenců.

Hlavním sponzorem týmu je BILLY BOY, dále pak NUK, Spontex a další organizace.

(Billy Boy Mladá Boleslav, 2013) 6.4 Basketbal

A v neposlední řadě je tu basketbal. K vidění je zde extraliga žen v podání týmu Slovanka MB, což je ale bohužel pražský tým, který jen využívá sportovní halu ke svým domácím zápasům. Boleslavské úspěchy zaznamenává mužská složka „Muži A“, která na jednu sezonu vybojovala účast v 1. lize. V současné sezoně se snaží o co nejlepší výsledky ve 2. lize. Mladší složky se mohou taktéž pochlubit úspěchy. Hlavním partnerem oddílů basketbalu je momentálně ŠKO-ENERGO, s. r. o. (Oddíl basketbalu - TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, 2002)

Samozřejmostí u všech zmíněných klubů je široká mládežnická základna.

(24)

24

7 Historie basketbalu v Mladé Boleslavi

Počátky basketbalu v tomto městě jsou zaznamenány v roce 1948, kdy se profesoři Štěrba, Matka a Vondra zasloužili o organizované mezitřídní a meziškolní utkání studentů gymnázia, průmyslové školy a obchodní akademie. Zvláště pak boje mezi školami byly velmi populární a divácky velmi atraktivní. Po zkušenostech na městské úrovni bylo zorganizováno několik přátelských utkání s Nymburkem, Mělníkem, Rumburkem, Libercem, Turnovem, Jičínem a Brandýsem, po jejichž odehrání bylo snahou přenést basketbal pod sportovní oddíl TJ Spartak AZNP Mladá Boleslav, což se podařilo v roce 1949. Prvním založeným družstvem byl tým jedenácti hráčů pod vedením trenéra Vladimíra Štěrby, který svá utkání odehrával ve městské sokolovně, kde se mohl pochlubit velkým počtem diváků. Muži soutěžili v přeboru Pražského kraje, kde se dvě sezony objevovali na předních umístěních. Bohužel se tým po druhé sezoně rozpadl kvůli odchodu některých hráčů do jiných měst za prací nebo na vojenskou službu. (Mladý, 2009)

Rok 1957 byl zlomovým okamžikem pro ženy. I když družstvo žen vzniklo jen na pouhé dvě sezony, i tak to byla velmi dobrá zpráva pro obyvatelky tohoto města, protože do této doby bylo jen velmi málo příležitostí ženského sportu na vyšší úrovni.

Sezony 1959-1960 se nezúčastnilo soutěže žádné boleslavské družstvo, nicméně na podzim roku 1959 se uskutečnil velký návrat mužů z vojny a spolu s bývalými hráči opět utvořili družstvo mužů. To do roku 1970 změnilo trenéry a válčilo v krajském přeboru II. kategorie. Dalším zlomovým okamžikem byl rok 1966 přejmenováním oddílu na Tělovýchovnou jednotu Auto Škoda Mladá Boleslav. Velmi zásadní byla sezona 1970-1971, kdy družstvo mužů obsadilo druhé místo a v kvalifikaci o vyšší soutěž zvítězilo nad mužstvem z Dobřichovic, což znamenalo postup do krajského přeboru I. kategorie, to vše pod vedením trenéra Přemysla Sobotky ml. (Mladý, 2009)

V sezoně 1973-1974 postupuje mužstvo do divizní soutěže a za pomoci posil z jiných klubů, které se do města přistěhovaly, vybojovalo postup do II. ligy, která se díky reorganizaci soutěží přejmenovala na I. NBL. I díky těmto úspěchům se začal oddíl více zajímat o mládežnické kategorie a tak v roce 1979, tedy při 30. výročí oddílu, obsahuje tělovýchovná jednota družstva mužů, staršího a mladšího dorostu i žáků.

(Mladý, 2009)

(25)

25

V roce 1984 se oddíl přestěhoval do nové sportovní haly, ve které hraje dodnes.

Rok 1985 započal další éru ženského basketbalu v Mladé Boleslavi, když došlo k výběru dívek do mládežnických kategorií, a tím vzniklo hned několik dívčích družstev. V roce 1989 oddíl sčítal již 11 týmů různých kategorií: muži A, muži B, starší dorostenci, mladší dorostenci a žáci A, B, C v mužské složce a za ženskou složku soutěžily starší dorostenky, mladší dorostenky a žákyně A a B. Sezona 1989-1990 znamenala i díky velké společenské změně celkové snížení zájmu o výkonnostní sport, i díky tomu došlo k pomalému úpadku mužského týmu, jenž postupně sestoupil až do krajského přeboru I. kategorie, současně došlo k několika střídání na postu trenéra, což týmu také neprospělo. Změna se dotkla také financování tělovýchovné jednoty, protože už se nemohla spoléhat na podporu od českého svazu tělesné výchovy, jako to bylo doposud, ale tentokrát byla závislá výhradně na aktivitách členů oddílu. Pozitivní zprávou byla stabilita ženské složky, zejména pak úspěch družstva žen, které se účastnilo krajského přeboru a tím zahájilo novodobou historii ženského basketbalu v Mladé Boleslavi. (Mladý, 2009)

Stále, i když v menším rozsahu, ale zato ve vyšší kvalitě, se daří práce s mládeží a oddíl se tak může začít spoléhat na své odchovance, kteří tak mohou doplňovat dospělé složky. Dorostenecké složky obou pohlaví dosahují velmi kvalitních výsledků v dorosteneckých ligách i přeborech.

Stabilní situace v ženském družstvu, které se umisťovalo na špičce krajského přeboru, se komplikuje po roce 2000, kdy dochází k hernímu úpadku hlavně kvůli odchodu většiny žen na mateřskou dovolenou. Družstvo je ale postupně doplňováno odchovanými staršími dorostenkami a postupně se tak vytváří nový tým žen, který prokázal, že boleslavský ženský basketbal je na dobré úrovni. Dívčí složky se dočkaly další inovace, když v roce 2005 vznikla dívčí basketbalová akademie na 9. základní škole, a tím rozšířila dívčí základnu. (Mladý, 2009)

V roce 2009, tedy při 60. výročí basketbalu v Mladé Boleslavi obsahoval oddíl tělovýchovné jednoty deset družstev: muži A, muži B, U18 A, U18 B, U14 a přípravku v mužských složkách, za ženské složky to byly: ženy, starší a mladší dorostenky, minižákyně a přípravka děvčat. (Mladý, 2009)

Sezony 2010 – 2013 budou detailně popsány v dalších částech práce.

(26)

26

8 Možnosti basketbalu

V Mladé Boleslavi jsou tedy dvě organizace, které provozují a nabízejí tento sport organizovaně. Jsou to dívčí basketbalová akademie Basket Pastelka a oddíl Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav.

8.1 Basket Pastelka

V roce 2005 vznikla dívčí basketbalová akademie, kterou zaštiťuje oddíl TJ Auto Škoda Mladá Boleslav při 9. základní škole, této škole se mezi lidmi říká pastelka, proto také název oddílu Basket Pastelka.

Zde se v rámci hodin tělesné výchovy připravují budoucí basketbalistky, což znamená, že podmínkou je školní docházka na této škole. V současné době akademie sčítá celkem čtyři týmy, z nichž dva týmy jsou nehrající. Tým mladších žákyň U14, momentálně hrající finále krajského přeboru, dále mladší minižákyně U12 A, které právě bojují v kvalifikaci o národní finále a nehrající složky čekající na své soutěže, mladší minižákyně U12 B a přípravka dívek. Zápasy a tréninky družstev se odehrávají na půdě školy, kde se nachází zrenovovaná tělocvična vyhovující parametrům basketbalu. (Basket Pastelka MB, 2010)

8.2 Tělovýchovná jednota Auto Škoda MB

Druhým sdružením, které nabízí basketbalový kroužek je oddíl Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav. Oddíl má bezesporu delší tradici než basketbalová akademie a může se přihlásit každý, bez ohledu na to, kam chodí do školy nebo kde pracuje a bydlí. Oddíl našel zázemí ve městské sportovní hale, kde se odehrává většina zápasů a tréninků.

Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav vznikla v roce 1966 jako nástupce TJ Spartak AZNP Mladá Boleslav, ta měla v krátké době 23 oddílů a byla největší v kraji. Celá tělovýchovná jednota zavedla jednotné barvy, kterými se staly modrá a žlutá. (Oddíl basketbalu – TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, 2002)

(27)

27

9 TJ AŠ MB

Tato kapitola se blíže zaobírá tělovýchovnou jednotou v Mladé Boleslavi. Blíže popisuje organizační strukturu jednoty jako celku a pokračuje analyzováním třech předešlých sezon basketbalového oddílu.

9.1 Organizace a struktura jednoty

Tělovýchovná jednota je právní normou sdružení, což znamená, že nejvyšším orgánem je valná hromada. Pod úrovní valné hromady se nachází revizní komise o třech členech, z nichž jedním členem je předsedkyně této komise a dále pak výkonný výbor, který má šest členů a jednoho předsedu. Všechny oddíly zaštiťuje sekretariát, který se skládá ze sekretáře a pokladní, účetní. Schéma orgánů vidíme na následujícím obrázku.

(Tjautoskodamladaboleslav.blgz.cz)

Zdroj:( Tjautoskodamladaboleslav.blgz.cz) Obrázek 2: Organizační struktura TJ Auto Škoda Mladá Boleslav

(28)

28

Poté se tělovýchovná jednota rozkládá na patnáct sportovních oddílů, do kterých se řadí oddíl basketbalu, cyklistiky, házené, juda, kanoistiky, karate, krasobruslení, kuželek, lyžování, moderního pětiboje, plavání, silového trojboje, stolního tenisu, šachu a volejbalu. Pod jednotu také patří místní UZPS Centrum pro zrakově a mentálně postižené, a také se sem řadí místní odbor ASPV, tedy asociace sport pro všechny.

Nás bude blíže zajímat oddíl basketbalu, jeho struktura a především finanční stránka.

9.2 Analýza oddílu basketbalu

V této části práce se budeme zabývat organizační a finanční analýzou jednotlivých družstev i oddílu jako celku v daných sezonách. Ekonomická pravidla byla nastavena tak, že s financemi hospodařil oddíl jako celek. Jednotlivé výdaje se do účetnictví zapisovaly jako výdaje určitého družstva, nicméně se vše hradilo z jednoho účtu.

Výjimkou byly výdaje spojené výhradně s aktivitou klubu mimo soutěž, to znamená například posezení po ukončené sezoně nebo turnaj, kterého se tým účastnil navíc, ze svého zájmu. Tyto částky byly hrazeny buď příplatky hráčů, které se vybíraly jednorázově přímo na akci a z pokut, které si stanovilo samo družstvo, například za pozdní příchod na trénink či jeho neomluvení. Nebo tyto výdaje byly kryty přes takzvaná dispoziční konta družstev, která sloužila právě na krytí výdajů nepřímo spojených se soutěžními výdaji. Tato konta byla zřízena také kvůli pravidlu o sponzoringu, které udávalo poměr, kterým se částka od sponzorů dělila. Pravidlem bylo, že 80% z částky, kterou sponzor poskytl, jde právě na dispoziční konto družstva, které se o sponzora zasloužilo. Zbylá část sumy, tedy 20% putovala na konto oddílu.

V následující části práce budeme pracovat s účetnictvím oddílu, zjišťovat příjmy a výdaje, porovnávat jednotlivé složky. Začneme sezonou 2010/2011 a účetnictví rozebereme až po část nynější sezony, tedy sezony 2012/2013. Tím se nám naskytne možnost porovnání jednotlivých sezon a porovnání dvou ekonomických strategií. Dále se zaměříme na odlišnosti v sezonách, které ovlivnily čísla v hospodaření a celkový stav oddílu.

(29)

29 9.2.1 Sezona 2010/2011

V této sezoně hrálo za oddíl TJ Auto Škoda Mladá Boleslav celkem 10 družstev.

Muži A pod vedením jednoho hlavního trenéra a dvou asistentů v celkovém počtu sedmnácti hráčů soutěžilo ve II. lize a ve skupině B skončili nakonec na 4. místě.

Muže B vedl jeden trenér a družstvo o devatenácti hráčích bojovalo v krajském přeboru I. kategorie. Muži C pod vedením jednoho z hráčů, sčítalo celkem pětadvacet jmen na soupisce, tento tým soutěžil v krajském přeboru II. kategorie. V mládežnické kategorii byl oddíl zastoupen týmem U16 kadeti, ten měli na starosti dva trenéři, kteří společně s dvaadvaceti hráči bojovali o co nejlepší umístění v lize, kde nakonec obsadili 10. místo. Posledním hrajícím týmem z mužské složky byli mladší žáci U13, kteří trénovali pod vedením dvou trenérů, ti museli ukočírovat devětadvacet hráčů v soutěži krajského přeboru. A v neposlední řadě tu byla přípravka kluků, na jejichž soupisce byly dva trenéři a jednadvacet hráčů.

Za ženské složky bojovalo družstvo žen pod vedením dvou trenérů v krajském přeboru s jednadvaceti hráčkami. Tým U15 dorostenky ve složení šestnácti hráček, jednoho trenéra a asistenta vybojovalo v žákovské lize 12. místo. A posledním soutěžním družstvem byly U13 mladší žákyně, sedmnáct hráček hrajících krajský přebor, které trénoval jeden trenér s asistentem. Zmínit zde můžeme ještě družstvo minižákyň o patnácti hráčkách, to bylo ale v první polovině sezony zrušeno.

Z výše uvedeného textu vyplývá, že v sezoně 2010/2011 obsahoval oddíl celkem 10 družstev, které sjednocovalo celkem 202 sportovců, 13 trenérů a 4 asistenty trenéra.

V následující tabulce můžeme vidět detailní přehled výdajů a příjmů vedení oddílu, jednotlivých družstev i oddílu jako celku. Jak bylo již dříve zmíněno, tak jsou veškeré soutěžní výdaje placeny z jednoho oddílového účtu. Pomocí této tabulky v dalším textu můžeme porovnat jednotlivé výdaje a příjmy a zhodnotit faktory, které tuto finanční situaci ovlivnily.

(30)

30

Tabulka 1: Příjmy a výdaje basketbalového oddílu za sezonu 2010/2011

Mužská složka Ženská složka

Družstvo ODDÍL

MUŽI A

MUŽI B

MUŽI

C U16 U13 PŘÍPRAVKA ŽENY U15 U13 MIŽKY Celkem Přihláška do

soutěže 7000 2000 1500 4000 500 1500 1000 500 18000

Nájem 4237 29715 17068 3227 6037 3997 1557 13587 3009 7447 89880

Doprava 22680 37255 22461 12894 64319 23137 3104 39715 28014 54862 308441

Ubytování 5500 11350 3405 20255

Rozhodčí 9964 21499 20557 10526 21342 3772 14720 21255 8257 131892

Přeložení zápasu 400 400

Pokuty 2015 2015

Licence, registrace 17216 17216

Semináře+doprava 3495 3495

Pomůcky, kancl.

potřeby, telefon... 6719 6719

Přestupy 47666 47666

Školník 2363 2363

Sportovní akce 24920 24920

Příspěvky 18960 18960

Dresy 1506 1506

VÝDAJE CELKEM 161741 100969 62086 28147 107048 31406 4661 69522 53278 74371 500 693727

Dotace od města 242000 242000

Dotace ČBF - míče 8916 8916

Dary 24000 24000

Zůstatek z ČP žen 81940 81940

Sponzoring 15799 15799

Příspěvky 405330 405330

PŘÍJMY CELKEM 777985 777985

Výsledek hospodaření 2010/2011 84258

Zdroj: vlastní Dříve než začneme blíže zkoumat čísla v tabulce je zapotřebí vysvětlit některé pojmy, které tabulka obsahuje.

Například sloupec značící výdaje a příjmy oddílu, tím není myšlena sumarizace všech týmů, ale finanční částky samotného výboru oddílu k jeho fungování.

Pojem přihláška do soutěže obsahuje sumu, kterou musí družstvo uhradit ještě před začátkem sezony na účet České basketbalové federace, aby mohlo být družstvo zapsáno do soutěže. Částka se mění vzhledem k úrovni soutěže a kategorii družstva.

(31)

31

Kolonka nájem značí částku, kterou družstvo utratilo za pronájem sportovní haly nebo tělocvičen. Tato částka zahrnuje nejen pronájem hřiště, ale i šatnu a sprchy.

V rámci oddílu je to myšleno jako částka, kterou jednota zaplatila za mimosoutěžní aktivitu, jako bylo v tomto případě vynaloženo nájemné haly na turnaj, který oddíl uspořádal.

Do pole doprava se zadává částka, kterou družstvo utratilo za dopravu na zápasy, turnaje nebo soustředění. Bývalo zvykem, že družstva dopravu řešila pronajmutím autobusu nebo minibusu, ale postupem času se přešlo na většinou levnější alternativu, a to dopravu vlastními auty. Oddíl tak zaplatí paušální částku pouze za pohonné hmoty a amortizaci. K tomu je však potřeba ochota hráčů a hráček, které mají možnost zapůjčení svých vozů, v případě mladších kategorií pak ochota a volný čas rodičů.

Pokud tým hraje ve vzdálených městech, což se stává především v dorosteneckých a žákovských ligách, má družstvo možnost přespání mezi zápasy v jednom z těchto měst. Samozřejmě záleží na trenérovi, jestli bude družstvo dojíždět, ale pro hráče je určitě lepší, když si po zápase mohou odpočinout a ne cestovat přes půl republiky a druhý den zase brzy ráno cestovat do dalšího města. Ubytování je výhradně na trenérovi družstva. Většinou se využívají internátní ubytování tamních škol nebo malé a hlavně levné hotely. Pro tyto výdaje je určeno pole ubytování.

Výdaje na rozhodčí jsou velmi proměnlivé. Rozhodčí na jednotlivá utkání určuje Česká basketbalová federace, aby nedocházelo k manipulování zápasů domácími rozhodčími, takže do výdajů za rozhodčí se kromě samotného rozhodování po čas zápasu počítá i cestovné. Stejně jako částka nájmu, tak i částka v poli rozhodčích u oddílu značí výdaje, které oddíl vynaložil na mimosoutěžní aktivitu, a to na utkání mezi oddílovými týmy nebo na turnaje.

Přeložení zápasu se nevyskytuje příliš často, ale může se stát, že musí družstvo sáhnout k této alternativě. Příčinou může být velký výskyt nemocí v týmu nebo také obsazenost hřiště ve stanovený čas. Stane se, že k tomuto kroku sáhne družstvo v důležitých zápasech i tehdy, když se nemůže na zápas dostavit opora týmu, nejlepší hráč či hráčka. Pro organizátora soutěže, tedy Českou basketbalovou federaci, je to zásah do soutěžního plánu, tudíž je v tomto případě udělena sankce, kterou musí tým uhradit.

(32)

32

Pokuty v této sezoně hradí výhradně oddíl, jedná se o pokuty udělené v souvislosti s organizačními nedostatky pořadatele zápasu, nesrovnalosti v administrativě a podobné sankce, které jsou detailně popsány v soutěžním řádu basketbalu, který schválila Česká basketbalová federace.

Pole licence a registrace zahrnuje veškeré oficiální doklady o možnosti hrát v určité soutěži, trénovat na určité úrovni a podobně. Každý hráč tělovýchovné jednoty, který se účastní soutěže organizované federací, musí mít svou hráčskou registraci a stejně tak i trenér musí mít licenci, aby mohl tento tým trénovat. Licence a registrace se předkládají rozhodčím před zahájením utkání, je-li soupis hráčů a trenérů shodný s předloženými licencemi. Hráč bez registrace nesmí nastoupit do zápasu.

Vzhledem k tomu, že se neustále vyvíjí nové metody tréninku a nové trendy v herních situacích, jsou zavedeny takzvané semináře, které pomáhají zlepšovat povědomí o těchto novinkách a občasných změnách pravidel. Semináře vedou přední představitelé oddílů a zkušení trenéři. Místa seminářů se mění, i proto narůstá celková částka za tyto výdaje. Pro znázornění těchto výdajů nám poslouží řádek semináře + doprava.

Pomůcky, kancl. potřeby, telefon... je souhrn mnoha částek, které jsou vynaloženy na chod oddílu. Tuto konkrétní sezonu se jedná o výdaje za telefon, poštovní poplatky, kancelářské potřeby, ale také pro sportovní potřeby jako jsou stopky nebo kužele.

V letošní sezoně došlo ke dvěma přestupům hráčů z jiných družstev do týmu mužů Mladé Boleslavi, jejichž cena je uvedena v poli přestupy.

Pod pojmem školník si opravdu představme osobu školníka, který kvůli víkendovým utkáním, která se odehrávala na základní škole, musel být v pozoru a připraven zakročit při porušování pravidel, taktéž musel budovu odemknout a po zápase uzamknout, za což mu byla udělena odměna.

Jako většina oddílů, tak i boleslavský oddíl má rád zábavu, společné aktivity a stmelování kolektivu, a to vše i nad rámec vypsaných soutěží. Proto pořádá různé turnaje a společenské akce, jako například už tradiční oddílový turnaj v bowlingu. To samozřejmě také není zadarmo, a proto jsem do tabulky zařadila výdaj nazvaný sportovní akce.

(33)

33

Příspěvky nalezneme i ve výnosech, ale ve výdajích je chápeme jako výpomoc oddílu družstvům, kdy dojde ke snížení jejich členských poplatků, které doplatí samotný oddíl. A posledním výdajem v této sezoně byly peníze na několik málo dresů, které se musely dokoupit kvůli více hráčům v družstvu.

V následujícím zašedivělém řádku můžeme vidět součet všech výdajů oddílu a jednotlivých družstev.

A nyní přejdeme k radostnějším položkám v účetnictví a těmi jsou příjmy. Jako první položku příjmů oddílu jsem uvedla dotace od města. To je částka, kterou přidělilo město boleslavskému oddílu. Dotace je určena zejména na mládežnická družstva.

Druhou položkou příjmů je dotace ČBF - míče. Tento příspěvek České basketbalové federace zahrnoval částku určenou na nákup regulérních basketbalových míčů.

Dary nejsou tak časté, ale pokud se podaří získat dar, je to vždy příjemná finanční výpomoc. Většinou je to dar od firmy, ve které pracuje rodinný příslušník hráče z oddílu.

V březnu této sezony se v Mladé Boleslavi konalo finále Českého poháru žen, které je už tradičně dotováno penězi od federace. Nějaké částky přišly také od města Mladá Boleslav, a protože oddíl zbylé peníze z této akce uspořil, mohl si je přidat mezi své příjmy.

Jak jsem již uvedla v úvodu této kapitoly, částka od sponzora se dělí na dvě části.

Ta větší, tedy 80% ze sumy, se připisuje na dispoziční konto družstva, které se o sponzora zasloužilo a zbylých 20% patří oddílu. Protože s dispozičním kontem může nakládat družstvo podle svého uvážení, tak není uvedeno v tabulce. Nicméně pro celkovou sumu od sponzorů pro oddíl uvádím pole sponzoring.

A posledním a největším, tedy i nejhlavnějším finančním zdrojem pro oddíl jsou členské příspěvky od hráčů a hráček.

Předposlední řádek sumarizuje celkové příjmy oddílu a dílčí součty příjmů všech družstev. Poslední řádek pak pomocí rozdílu příjmů a výdajů vyobrazil výsledek hospodaření tohoto oddílu pro tuto sezonu.

(34)

34

To by bylo vše k vysvětlení pojmů v tabulce a nyní již můžeme přejít k samotné analýze a popisu jednotlivých výdajů družstev a oddílu.

Hned v první položce přihláška do soutěže vidíme patrné rozdíly v částkách, které družstva platí. Je to dáno tím, že o výši této částky rozhoduje basketbalová federace, která při stanovování celkové sumy bere ohledy na věkovou kategorii družstva a samozřejmě také na úroveň soutěže, ve které bude tým hrát. Celkovou částku, tedy 18.000 Kč, musel oddíl uhradit ještě před začátkem sezony, aby mohly být týmy zapsané. Na základě počtu přihlášených týmů pak federace nastaví optimální herní systém.

Nájem basketbalového hřiště tvoří podstatnou část sumy celkových výdajů týmů.

Jedná se o velmi pohyblivé částky, které jsou závislé na mnoha faktorech. Jde samozřejmě o četnost tréninkových jednotek, která se optimálně pohybuje okolo tří až čtyř tréninků týdně na jedno družstvo. V případě mladoboleslavského basketbalu musím bohužel říci, že je jen pár družstev, která trénují pravidelně třikrát týdně. I zde se bere v potaz úroveň soutěže, které družstvo hraje, proto například ženy v krajském přeboru trénují jen dvakrát týdně. Dalším faktorem, který ovlivňuje výši částky za nájem je vybavenost haly a její umístění. Proto můžeme vidět markantní rozdíl ve výši této sumy u družstva mužů A, kteří trénují výhradně ve sportovní hale, oproti jiným týmům, které využívají tělocvičen základních škol. Kdyby měl oddíl zaplatit opravdovou celkovou výši nájemného za všechny družstva, tak by se suma vyšplhala do o mnoho vyšších čísel. Jednou z možností snížení těchto nákladů je sponzor, což je případ právě boleslavského oddílu, díky tomu jsou v tabulce výdajů uvedeny poloviční ceny celkových výdajů.

Boleslavská tělovýchovná jednota má výhodu v tom, že je umístěna ve městě automobilů, jehož největší firmou jsou automobilové závody Škoda Auto a.s., které se celkem hojně věnují podpoře sportu všeobecně. Spolupráce s TJ Auto Škoda Mladá Boleslav spočívá v tom, že v názvu oddílu se objevuje jméno firmy, a ta za tuto formu propagace hradí polovinu částky za pronájem basketbalových hřišť. Tudíž celková částka nájemného pro sezonu 2010/2011 byla původně přibližně 180.000 Kč. Po rozdělení této částky mezi oddíl a sponzora vznikla oddílu povinnost zaplacení nájemného ve výši 90.000 Kč.

(35)

35

Položka dopravy je také jedním z hlavních výdajů vzhledem k tomu, že polovina zápasů, které družstvo sehraje, se koná na hřišti soupeře. Výše této částky je tedy dána víceméně vzdáleností města, ve kterém se zápas odehraje. Proto se nemůžeme divit výši částky 64.318 Kč pro družstvo U16, které v sezoně zajíždělo například do Českých Budějovic nebo do Klatov.

S položkami dopravy úzce souvisí i výdaje na ubytování, protože pokud dojíždí družstvo do takto vzdálených míst, je pro hráče lepší, když přespí po cestě v nějakém hotelu nebo jiném ubytovacím zařízení. Mohou si tak po zápase odpočinout a nabrat síly do zápasu, který následuje druhý den.

Pokud je tým přihlášen do soutěže, pak je jistým výdajem částka, která je vynaložena na rozhodčí. Ať už se jedná o dopravu rozhodčího na místo nebo samotného rozhodování zápasů, družstvo musí podle regulí uhradit tyto náklady do konce zápasu.

Částka je variabilní vzhledem k místu, odkud rozhodčí přijede, jakým způsobem se na místo dopraví a samozřejmě se částka mění s úrovní soutěže. Čím vyšší soutěž, tím vyšší výdaje na rozhodčí.

Výdaje na přeložení zápasu jsou ojedinělé, nicméně v této sezoně musel uhradit tým U13 starších minižákyň poplatek ve výši 400 Kč. Veškeré tyto poplatky jsou přesně stanoveny v soutěžním řádu basketbalu vypsaným basketbalovou federací.

Zbylé výdaje už se týkají převážně celého oddílu. Co se týče pokut, licencí, registrací a přestupů, tak i tyto náklady jsou konkrétně sepsány ve směrnicích české basketbalové federace, kterými se týmy a oddíly musí řídit.

Výdaje na semináře jsou samozřejmě řízeny oddílem, který může ovlivnit, jestli se trenéři budou moci zúčastnit, popřípadě jestli tyto výdaje bude tělovýchovná jednota hradit. Pro vývoj basketbalu je velice důležité, aby se i trenéři a vedoucí pracovníci neustále zdokonalovali a učili novým věcem, a ty poté předávali svým svěřencům.

Oddíl Mladé Boleslavi se snaží držet krok s aktuálním děním na basketbalové scéně a neustále zdokonaluje své herní možnosti, na čemž mají zásluhu i tyto semináře. Jsou to tedy výdaje, které by se měli pozitivně odrazit na úrovni hry družstev, a tudíž se to dá pokládat za určitý druh investice, která se navrátí v podobě kvalitnějšího výkonu týmu.

(36)

36

Pomůcky, kancl. potřeby, telefon... jsou nedílnou součástí výdajů, které zajišťují bezproblémový chod celého oddílu. Jedná se zejména o kancelářské pomůcky, ale i pomůcky pro tým, v této sezoně jsou to stopky, kužely pro nácvik akcí a podobně.

Přestup dvou hráčů z jiných družstev do mladoboleslavského znamenal pro oddíl výdaj ve výši 47.666 Kč.

Oddíl v letošní sezoně uvolnil 18.960 Kč na výpomoc družstvům s členskými příspěvky.

V této sezoně vynaložil oddíl nemalé finanční prostředky na sportovní akci týmů v podobě oddílového turnaje v bowlingu. Do výdajů se počítá pronajmutí bowlingových drah, menší občerstvení v podobě rautu a drobných cen pro vítězné družstvo.

Celkové výdaje oddílu v této sezoně tak činili 693.727 Kč.

Nejvyšší položkou příjmů, v celkové výši 405.330 Kč, byly již tradičně členské příspěvky hráčů všech družstev. Tato částka je samozřejmě závislá na aktuálním počtu hráčů v týmu, který se může i v průběhu sezony měnit.

Druhou nejvyšší částkou v příjmových číslech jsou dotace od města, které jsou poskytovány zejména na mládež. Oddíl obdrží celkovou částku, kterou posléze rozdělí mezi mládežnická družstva. Pro tuto sezonu město uvolnilo na mládežnický basketbal pod tělovýchovnou jednotou celkem 242.000 Kč.

Třetí nejvyšší položkou v této sezoně je suma z pořádání finále Českého poháru žen, který se v Mladé Boleslavi konal. Tento pohár je dotován penězi od basketbalové federace a z města, a protože oddíl nějakou částku z této akce uspořil, mohl si ji přidat mezi své příjmy.

A v neposlední řadě je tu suma za sponzoring a dary. V letošní sezoně se podařilo oddílu a týmům získat zhruba 102.000 Kč, z čehož přes 39.000 Kč šlo na konto samotného oddílu. Zbylé peníze si rozdělila družstva, která se o sponzora zasloužila.

Celkové příjmy oddílu tak byly vypočteny na 777.985 Kč. Při odečtení celkových výdajů od celkových příjmů nám vyjde celková částka ve výši 84.258 Kč, která je ukazatelem hospodaření oddílu v sezoně 2010/2011. Pro porovnání částek výdajů a příjmů využijeme vizualizaci pomocí grafu.

(37)

37

Obrázek 3: Graf příjmů a výdajů sezony 2010/2011

Zdroj: vlastní Na tomto grafu vidíme rozdíl 6% ve prospěch příjmů, což je zapříčiněno hlavně díky neočekávanému příjmu z pořadatelství finále Českého poháru žen, který se ve městě konal. Částka příjmů také vzrostla díky vyšším členským příspěvkům a dotacím od města.

Před každou sezonou si oddíl sestaví tzv. prognózy výše výdajů každého týmu a oddílu a po uzavření účetnictví skončené sezony se tyto prognózy srovnávají se skutečnými čísly, což můžeme pozorovat na následujícím grafu.

Obrázek 4: Graf porovnání skutečných výdajů s prognózou na sezonu 2010/2011 Zdroj: vlastní Z grafu je jasně viditelné, že nejvyšší výdaje měl samotný oddíl, tím nemyslíme sumarizaci všech týmů, ale samostatnou část, která odpovídá za fungování oddílu jako celku. Celková částka výdajů vysoce převyšuje výdajovou prognózu, a to o více jak

47%

53%

Výdaje Příjmy

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000

Skutečnost Prognóza

(38)

38

51.000 Kč. Příčinou velmi vysokých výdajů v této sezoně je především suma, kterou oddíl vynaložil za přestup hráčů z jiného týmu, celková částka za oba hráče činila 47.666 Kč.

Týmem z mužské složky, který překročil prognózu výdajů je družstvo U13, které překročilo stanovenou částku o necelé dva tisíce, což mohlo být zapříčiněno například zvýšením ceny benzínu, tento rozdíl je ovšem zanedbatelný. Ze ženské složky měly vyšší výdaje ženy, a to o necelých 10.000 Kč. Nárůst výdajů žen v této sezoně můžeme přičíst nájemnému, protože v této sezoně měly ženy více tréninků a zápasů ve sportovní hale, která je dražší než tělocvičny ve školách a samozřejmě podražila doprava.

Na druhou stranu týmy Muži B, C a žačky U13 měly výrazně nižší výdaje oproti prognóze. Výdaje těchto tří týmů byly dohromady nižší o zhruba 85.000 Kč, takže se pokryly vzniklé vyšší výdaje oddílu. To si můžeme zkontrolovat na následujícím grafu.

Obrázek 5: Graf celkových skutečných výdajů a prognózy za sezonu 2010/2011 Zdroj: vlastní Podle grafu můžeme konstatovat, že oddíl basketbalu nepřekročil částku prognózy, takže můžeme říci, že splnil finanční cíle pro tuto sezonu.

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000

Skutečné výdaje

Prognóza

(39)

39 Sponzoring a dar

V tomto odstavci se vrátíme k částkám sponzoringu. V této sezoně, stejně jako v předešlých, mělo družstvo za hlavního sponzora automobilovou společnost z Mladé Boleslavi Auto Škoda, a. s. Ta svou sponzorskou činnost orientuje na nájem budovy při trénincích a zápasech. Při zjednodušení celého sponzorského vztahu se dá říci, že Auto Škoda platí 50% částky za nájem sportovní haly a tělocvičen, ve kterých se basketbalový oddíl objevuje. V této sezoně tak dosahovala sponzorská částka pro oddíl basketbalu téměř 90.000 Kč. Za tento sponzoring poskytuje basketbalový oddíl reklamní plnění v podobě názvu svých týmů, to jest týmy Auto Škoda Mladá Boleslav.

Jelikož Auto Škoda takto sponzoruje celou jednotu, název zní Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav. Dále se logo firmy objevuje na webových stránkách oddílu. Auto Škoda ale není jediným sponzorem, protože v této sezoně se podařilo získat i dalších osm sponzorů a jednoho dárce, kteří přispěli finančními částkami dohromady ve výši 102.000 Kč.

Faktory ovlivnění

K negativním faktorům, které ovlivnily finanční situaci oddílu, patří hlavně částka vynaložená za přestup dvou hráčů do družstva mužů. Na druhou stranu můžeme říci, že to byla dobrá investice do budoucna, protože kvalitní hráči, které oddíl koupil, pomohli týmu k postupu do vyšší ligy. Jako další negativní faktor můžeme uvést ekonomickou krizi, kterou stále pociťují jak domácnosti, tak hlavně firmy, díky čemuž klesl zájem o sponzoring sportu na této úrovni.

Pozitivním faktorem bylo pořádání finále Českého poháru žen, což přineslo nejen finanční výnos, ale hlavně tato akce zviditelnila basketbal v tomto městě.

9.2.2 Sezona 2011/2012

V této sezoně hrálo za oddíl TJ Auto Škoda Mladá Boleslav celkem 12 družstev.

Muži A, družstvo pod vedením jednoho hlavního trenéra a dvou asistentů v celkovém počtu osmnácti hráčů soutěžilo v I. lize, kam se probojovalo v předchozí sezoně. Bohužel po základní části soutěže obsadilo mužstvo poslední místo v tabulce, a tím ztratilo naděje na setrvání v této soutěži. Muže B vedl hrající trenér a družstvo o dvaceti hráčích bojovalo v krajském přeboru I. kategorie, stejně jako minulou sezonu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :