• No results found

Fri programvara för litteratur och läsning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fri programvara för litteratur och läsning"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

26 — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015

Fri programvara för litteratur och läsning

Text: Martin Persson

Fri programvara är datorprogram vars källkod gjorts fritt tillgänglig enligt en fri licens, vanligtvis GPL (GNU General Public License). Den fria tillgängligheten, open source, är en aspekt av fri programvara, men framför allt refererar ”fri” till användarens frihet att köra, studera, modifiera och kopiera programkod. Fri programvara utvecklas av företag, offentliga institutioner eller privatpersoner i en global programme- ringsgemenskap.

Som politiskt projekt överordnar fri programvara använ- darnas rättigheter att kunna ha kontroll över sin dator, lära sig mer om programmering och dela program med sina vänner över exempelvis ett företags rätt att låsa in kod i proprietära licenser för att sedan profitera på detta. Mycket infrastruktur för webben bygger på fri programvara och det fria operativ- systemet GNU/Linux används också på många persondato- rer. Free Software Foundation grundades i USA på 80-talet och verkar för fri programvara. Läs mer på deras hemsida:

http://www.fsf.org/.

Calibre

(GNU/Linux, Windows och Mac OS X)

Ett pålitligt verktyg för att samla, organisera och hantera e-böcker eller andra digitala textdokument på din dator. Förutom att sortera det och göra ditt arkiv av digitala texter sökbart kan Calibre även konvertera mellan olika format och synka med till exempel läsplat- tor och andra läsverktyg.

Webbplats: http://calibre-ebook.com/

CoolReader

(GNU/Linux, Windows och Android)

En bra e-boksläsare för, bland andra, epub-formatet. Har bokmär- kes- och annoteringsfunktioner samt går att optimera för läsplattor med ”e-bläck”. Hanterar inte DRM-filer (Digital Restrictions Manage- ment), vilket bör ses som en feature eftersom DRM är djupt proble- matiskt för läsarens rättigheter.1 Testa gärna med någon feministisk klassiker från Litteraturbanken2 eller en sci-fi-novell av författaren och informationsaktivisten Cory Doctorow.3

Webbplats: http://sourceforge.net/projects/crengine/

ScanTailor

(GNU/Linux och Windows)

När du scannat in en bok kan du använda ScanTailor för efterbear- betningen. Mata in råmaterialet från scannern i programmet, som sedan hjälper dig att dela upp per sida, justera marginaler, kontrast, skevhet och så vidare. Ut kommer fina och raka bildfiler som är färdiga att buntas ihop till en pdf (och kanske köras genom ett OCR- program för att göra texten sökbar). Bra och lättjobbat program för den digitaliseringssugna.

Webbplats: http://scantailor.org/

1. Läs mer om DRM på https://defectivebydesign.org/ eller i bis 3/2012 under rubriken ”Vi måste prata om DRM”.

2. http://litteraturbanken.se/#!/epub.

3. http://craphound.com/overclocked/download/.

References

Related documents

I kursplanen för svenska i årskurs 4–6 understryks att undervisningen ska stimulera elevers intresse för att läsa (Skolverket, 2011b:8) och i den här studien har fokus lagts

Som redogjorts för under avsnitt 2.2.1 saknas en enhetlig uppfattning om vad en infiltrationsoperation innefattar. En gemensam nämnare som kan uttolkas från olika

Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 3 ser på bänkboken och den tysta, fria läsningen i klassrummet. Även deras syn på elevers möjlighet till att finna

Den här boken handlar om samhällsarbete och vilka utmaningar som finns i framtiden för att olika aktörer tillsammans i samhäl- let fokuserar på kraften och styrkan med

can be used to optimize the individual vehicle performance through in- vehicle control (a control loop inside the vehicle) or to inform the vehicles about the current and future

This is most likely positive from the auditor’s perspective as the use of evidentiary alleviation probably would have led to an increased amount of similar lawsuits against

Arrangeras av Göteborgs Motorhistoriska Klubb, Stödföreningen för Lödöse museum och Lödöse museum.. med reservation för

För det fall detta ska ske under skolverksamhetens gång så anses som huvudregel att narkotika- provtagning är att anse som ett påtvingat kroppsligt ingrepp, något sådant

Jakob: Då kanske det är svårt att svara även på nästa fråga men jag skall ställa den i alla fall… Ifall du har någon uppfattning om dom resurser som krävs för att köra

Tiden och kostnaderna som går åt för att förnya appar när verksamheten växer eller för att förvärva nya appar för nya anställda, kan vara enorma. Med ett flertal olika

(M) yrkar i kommittémotion 2016/17:3291 att riks- dagen ska ställa sig bakom det som anförs i motionen om att stärka grundlags- skyddet för de mänskliga rättigheterna på så sätt

Free software development is to a large extent community- driven, with a network not only of developers but also of users, who file bugs, make feature requests, help out with

I del två installeras SCBs program PC-AXIS, som används för att bearbeta data från rAps internetdatabas1. Slutligen installeras SCBs diagramverktyg, som bland annat används till

Ett annat problem som aktualiseras i och med att licenstagaren får till- gång till programvarans källkod är kompatibiliteten mellan olika licenser. Det kan vara intressant att

Det faktum att mottagaren av programvaran inte är avtalspart i GPL :s mening är i detta sammanhang irrelevant, och Apple har därför inte möjlighet att ställa som krav att den

Vilken metod som används för att ansluta kameran till datorn och ställa in kameran i läget för anslutning beror på kameramodellen. Se Användarhandbok för kameran..

Du kan också överföra bilder till datorn genom att dra bilderna från kamerabläddrarfönstret och släppa dem i bläddrarområdet eller mappområdet i ZoomBrowser EX.. Andra

Kunden har inte rätt att modifiera, avkoda, demontera, dekryptera, dekompilera eller framställa bearbetningar från någon programvara som licensierats till Kunden enligt detta

System Safety & Software criticality, Enligt H Syst Säk, del 2.. FMV:KCFlygsystem/KEFlygA utg 1,0 2005.04.25. System Safety &

Programmen används för att samla och samordna information från projektets olika de- lar för att få en överblick samt kunna knyta informationen vidare till andra program

I min studie syns det att lärarna har en vag bild av vad god läsförståelse och läsförmåga faktiskt är. Samtidigt som de är omedvetna om deras arbete kring flera olika strategier

Du kan trimma eller expandera ett klipp många gånger, men om du vill utöka eller trimma klippet baserat på det aktuella klippet, inte den ursprungliga från fil, kan du använda