• No results found

2020-08-11 GD-beslut 44/2020 Dnr SBU 2020/395

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2020-08-11 GD-beslut 44/2020 Dnr SBU 2020/395 "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1 (2)

Datum Vår beteckning

2020-08-11 GD-beslut 44/2020 Dnr SBU 2020/395

Er beteckning

Dnr S2020/01396/SOF

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering • www.sbu.se Telefon 08-412 32 00 • Fax 08-411 32 60 • Organisationsnummer 202100-4417 Besöksadress S:t Eriksgatan 117, Stockholm • Postadress Box 6183, 102 33 Stockholm

Till

Socialdepartementet

Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik

Remissvar

Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14 Betänkande av utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

SBU framför nedan några synpunkter på betänkandet från utredningen Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14. SBU finner det mycket positivt att möjligheter och utmaningar samt förslag till förtydliganden och åtgärder om välfärdsteknik inom vård och omsorg om äldre uppmärksammas.

- När det gäller juridiska förutsättningar, framförallt i patientlagen, socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen, för välfärdsteknik ser SBU med stor tillfredsställelse att dessa belysts och klargörs. Det gäller både för personer med nedsatt beslutsförmåga men även mer generellt (sid 554). Det är angeläget att göra fungerande och goda arbetssätt lagliga och att luckor täpps till. SBU instämmer i förslagen till förändringar i de aktuella lagstiftningarna.

- Enligt betänkandet kommer inte föreslagna förändringar i lagstiftningen att innebära några ökade kostnader. SBU reflekterar över om de uppdrag som föreslås att

myndigheterna ska göra (sid 21–23, utbildning, forskning och infrastrukturutveckling) temporärt kan medföra ökade kostnader innan de genererar kostnadsbesparingar för samhället.

- En översyn av definitionen av välfärdsteknik i Socialstyrelsens termbank är ett viktigt förslag då också definitionen, inte bara lagstiftningen, är en central utgångspunkt vad gäller möjlighet till och utveckling av fortsatta insatser.

- Vägledande material om tillämpning inom välfärdsteknikens arena är av godo då det underlättar för utförarna och därmed för de äldre.

- Det är förtjänstfullt att utredningen uppmärksammar anhörigas situation och aspekter i dessa frågor.

- Upphandling – vikten av ett klokt system för detta understryks av SBU.

(2)

2 (2)

- RSS är viktiga, och numer etablerade, regionala strukturer. Dessa skulle ändå gynnas av ett statligt finansiellt stöd för att bibehålla och förstärka samverkansarbete och kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

- Förslaget att inrätta ett Nationellt centrum för utveckling av äldreomsorgen är bra. Det är angeläget att tillgänglig och välgjord forskning blir använd, men det krävs att den blir känd. Huvudmannaskapet för centrumet är oklart uttryckt i betänkandet. De befintliga regionala FoU-miljöerna är en resurs som kan användas också i detta sammanhang.

SBU kan bistå med olika typer av forskningssammanställningar liksom med råd och utbildning om detta.

- Avslutningsvis vill SBU instämma i vikten av att olika nivåer ser och tar sitt ansvar i dessa frågor. Kommuner har ett övergripande ansvar när det gäller digitalisering där införande av välfärdsteknik, ett område i socialtjänsten, ingår. Behovet av tydlighet, stöd och styrning från nationell nivå är också central i dessa frågor eftersom ojämn spridning och därmed tillgång är en påtaglig risk då få kommuner och regioner helt själva kan hantera denna fråga.

______________________________________________________________________

Beslut i detta ärende har fattats 2020-08-11 av generaldirektör Susanna Axelsson.

Projektledare Gunilla Fahlström har varit föredragande och samrådande har varit digital

strateg Magnus Börjesson, avdelningschef Sofia Tranæus och kommunikationschef

Anna Björklöf.

References

Related documents

Nämnden behöver därför inom sitt ansvar för näringslivs- och destinationsutvecklingsfrågorna förankra förståelsen om sambanden och verka för att samtliga

[r]

[r]

Socialförvaltningen har gjort en sammanställning över socialnämndens beslut under 2020 och gjort en genomgång av ifall dessa beslut har blivit verkställda eller

[r]

Patientsäkerhetsberättelsen 2020 visar att elevhälsans medicinska insats (EMI) inom Hörby kommun har gjort ett mycket gott arbete under året.. Målen för 2020 har utvärderats

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020, som lag stärks barns mänskliga rättigheter i praktiken.. Detta innebär att statliga myndigheter, kommuner och regioner är skyldiga

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2021 och överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut